Rreth autoritetit Kuadri ligjor Informacion mbi buxhetin e KED
Sistemi i mbrojtjes së informacionit, llojet dhe format e dokumenteve Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh
Koordinatori për të drejtën e informimit

Informacion mbi buxhetin e KED

Gjykata e Lartë siguron mbështetjen e nevojshme organizative, administrative dhe financiare për realizimin e funksionit dhe të detyrave të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të parashikuara në Kushtetutë dhe në këtë ligj.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte