Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

MEDI BICI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 31 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

GJKKO

77303-00011-00-2023

JASIN KALA (AVDYLI)

Pezullim ekzekutim vendimi

S.SIMONI

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Jasin Kala Avdyli për pezullimin e ekzkutimit të vendimit nr.67 datë 02.05.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

MEDI BICI

DATË 31 KORRIK 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

71010-00488-00-2023

BESMIR PASHA

Nenet nr. 263/6/b te K.Pr.Penale.

S.BINAJ

Dërgimin e akteve që i përkasin kërkesës penale me nr. 1222 akti, datë 17.07.2023, kërkuesit/ të pandehurit Besmir Pasha, Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

2.

TIRANË

61010-00487-00-2023

AGRON XHOKOLA

Nenet 261/1/b, 470, 480 të K.Pr.Penale. Vendimi Unifikues nr. 7, viti 2012 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, Tiranë.

-//-

Dërgimin e akteve që i përkasin kërkesës penale me nr. 1256 akti, datë 19.07.2023, kërkuesit/ të pandehurit Agron Xhokola, Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

3.

GJYKATA E LARTË

61010-00491-00-2023

AGRON XHOKOLA

Neni 261/1/b, 470, 480, te K.Pr.Penale. Vendimi Unifikues nr. 7, viti 2011, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

-//-

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agron Xhokola, me objekt: “Konstatimin e shuarjes së masës së sigurimit personal “arrest në burg”, pasi dënimi prej 3 vite e 4 muaj burgim dhënë me vendim gjyqësor nr. 12, datë 21.02.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, duhet të ishte shuar më datë 12.7.2023.”.

4.

GJYKATA E LARTË

61007-00493-00-2023

FLORENC XHOKOLA

Nenet 260, 263/6/b, 237 të K.Pr.Penale. Vendimi nr. 7, datë 10.10.2011, i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, Vendimi Unifikues i Gjykatës së Lartë datë 01.11.2021.

-//-

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Florenc Xhokola, me objekt: Konstatimin e shuarjes dhe zëvendësim mase sigurimi personal nga “arrest në burg” caktuar me vendimin nr. 5, datë 11.4.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, me një më të lehtë, siç është ajo e “arrest në shtëpi”.

5.

GJYKATA E LARTË

60005-00492-00-2023

BESMIR PASHA

Neni 263/6/b të K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Besmir Pasha, me objekt: “Konstatimin e humbjes së fuqisë paraburgimit, pasi ka kaluar afati tërësor i paraburgimit 2 vite, referuar nenit 263/6, shkronja “b” e KPP, nga data 01.4.2021 (dita e arrestimit) deri më sot zbatimi i tij nuk mund të vijojë, pasi kohëzgjatja tërësore e paraburgimit duke marrë parasysh zgjatjet e parashikuara në nenin 264/2 të KPP nuk mund të kalojë: b. dy vite kur procedohet për krime që dënohen në maksimum deri në dhjetë vjet burgim. Zëvendësimin e masës së sigurimit personal nga ajo arrest nga ajo “arrest në burg”, sipas nenit 238 të KPP, në atë të “arrest në shtëpi”, sipas nenit 237 të KPP, ose “Detyrim për tu paraqitur policinë gjyqësore”, sipas nenit 234 të KPP.”.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte