Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

(REVOKIM VENDIMI)

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATË 29 MAJ 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT

NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

MAT

52104-01088-00-2017

GENTIAN DODA


Neni 78 e 278/2 i K.Penal.

I.PANDA

Prishjen e vendimit Nr.896, datë 07.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit të Juridiksjonit të Përgjithshëm.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte