Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 28 KORRIK 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

GJKR

56260-00639-00-2019

FRAN MERDHOCI

ALFRED MIKELI

ARIF CELA

VIKTOR LEKGEGAJ

GEZIM CELA

Neni 283/a/2 KP

S.SIMONI

Shtyhet për në datë 19.09.2023.

TIRANË

56430-00774-00-2018

FRANCESKO ODOBASHI

Neni 290/2/3,291 KP

‘’

Kalimin e çështjes për shqyrtim në séancë gjyqësore në date 19.09.2023 ora 10:30

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 28 KORRIK 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

70007-00449-00-2023

ERVIN ISLAMI

Neni 328/1’’dh’’,329/a KPP

S.BINAJ

Dërgimin e akteve gjyqtares së seancës paraprake, për shqyrtimin e kërkesës për caktimin e masës mjekësore “Mjekim i detyrueshëm në spitalin psikiatrik” parashikuar nga neni 46, i Kodit Penal, ndaj personit për të cilit kërkohet të caktohet masa mjekësore (Ervin Islami).

2.

GJKKO

61007-00464-00-2023

ARBEN DERVISHAJ

Neni 3,260 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Arben Dervishaj, kundër vendimit nr. 78, datë 24.05.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

3.

GJKKO

77303-00009-00-2023

YLLI NDROQI

MIMOZA NDROQI

Pezullim ekzekutim vendimi

-//-

Kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore në datë 04.09.2023, ora 12:00.

4.

GJ.K.K.O

70007-00430-00-2023

LEFTER KOKA

Nenet 407, 410, 265 te K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të të pandehurit Lefter Koka, kundër vendimit nr. 80, datë 29.05.20223, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

5.

LUSHNJË

71008-01819-00-2018

KUJTIM PAGRIA

FASLLI TURKU

FERIT TABAKU

Neni 329/1 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi, Kujtim Pagria, kundër vendimit nr. 269, datë 25.04.2018, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte