Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

(REVOKIM VENDIMI)

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATË 26 MAJ 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

MAT

52104-01088-00-2017

GENTIAN DODA


Neni 78 e 278/2 i K.Penal.

I.PANDA

Çështja penale në dhomë këshillimi, shtyhet për një datë tjetër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 26 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

ELBASAN

53108-00366-00-2018

LIGJËRIM QOSJA

Neni 140 -25, 278/1,278/3 KP

S.SIMONI

Shtyhet për një date tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte