Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 25 Maj 2023

Nr

RRETHI

NR.

AKT

PALËT

NDËRGJYQËS

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOSI

1.

PËRMET

61010-00301-00-2023

ERMIR BREZA

Neni 260/2 i K.Pr.Penale.

A. BOKSI

Çështjet Penal, të shpallura tu gjykuar sot më datë 25.05.2023, në dhomë këshillimi do të shtyhen për tu shqyrtuar në një datë tjetër.

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

DATË 25 MAJ 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

61006-00278-00-2023

AMARILDO LIKA

Nenet 228, 229, 230, 232, 238, 244 te K.Pr.Penale

M.BICI

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

2.

ELBASAN

61007-00294-00-2023

ARJAN PINO ( YRYKU), REI KARRIQI

Nenet 260/2 i K.Pr.Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

3.

GJ.K.K.O

60003-00292-00-2023

BASHKIM HAXHIJA, GENTI NDERJAKU (ALIAS KILI NDERJAKU ALIAS EKIL NDERJAKU, JULIAN PJETRI, MARSEL DECKA

Neni 248 i K.Pr.Penale.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

4.

GJYKATA E LARTË

77303-00003-00-2023

KASTRIOT JAUPI, LIRI JAUPI

PEZULLIM VENDIMI PENAL

Neni 472, neni 479, dhe neni 485/ç te KPC

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

5.

KURBIN

61007-00293-00-2023

SHKELZEN LUSHA

Neni 260 i K.Pr.Civile.

Shqyrtimi i çështjes penale në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte