Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 23 Maj 2023

Nr

RRETHI

NR.

AKT

PALËT

NDËRGJYQËS

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOSI

1.

TIRANE

60003-00267-00-2023

EMIRJAN GILANI.

Neni 248 i K.Pr.Penale.

A. BOKSI

Çështjet Penal, të shpallura tu gjykuar sot më datë 23.05.2023, në dhomë këshillimi do të shtyhen për tu shqyrtuar në një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte