• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 19 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

53801-00753-00-2021

FADIL HOXHA

ENVER KERTUSHA

Neni 186/2 të K.Penal

S.BINAJ

Shtyrë për në datën 26.09.2023 ora 08:30.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDER SIMONI

PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE

DATË 19 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

56430-00774-00-2018

FRANCESKO ODOBASHI

Neni 290/2/3,291 KP

S.SIMONI

Prishjen e vendimit nr.1741 datë 18.12.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.1280 datë 03.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 19 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËTNDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

53805-01439-00-2018

ESTREF DEDJA

Neni 190 pg II i K.Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga i gjykuari Estref Dedja, kundër vendimit nr.1739, datë 27.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

SHKODËR

56250-01391-00-2018

FLORJAN HYSA

Nenet 283/1, 278/2 e K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, kundër vendimit nr.609, datë 14.06.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

KUKËS

60003-00473-00-2023

DËFRIM MATMUJA

Nenet 228, 229, 230, 238, 259 dhe 246, 248 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksjonit të Përgjithshëm, ndaj vendimit nr.669, datë 17.05.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksjonit të Përgjithshëm.

4.

KORÇË

52602-00663-00-2018

GJERGJI BEGOLLI

Neni 101/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Gjergji Begolli, kundër vendimit nr.267, datë 25.10.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

5.

TIRANË

56250-01087-00-2018

ALFRED DEDJA , JURGEN ALZENELI, KLEVI KURBNESHI

Neni 283/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Jurgen Alzeneli, kundër vendimit nr.877, datë 03.04.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

SHKODËR

56250-00659-00-2018

LEKË VONAJ, LODOVIK VONAJ, HYSNI SKENDËRJA

Neni 283/2, 280 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Lekë Vonaj, kundër vendimit nr.94, datë 01.02.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

SANDËR SIMONI

DATË 19 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËTNDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

52105-01332-00-2017

LLAZAR BICJA ; METI BOZI ; ARJAN TOSKA ; ROLAND SOTA (XHEPEXHIU) ; ALBAN TOSKA ; SKENDER CANO ; TOMORR BUZANI ; BUJAR BUZANI ; ENTEL GASHI

Neni 79 germa "c", "dh" e 25, neni 79 germa "c","dh" 25 dhe 22 i K.Penal.

I.PANDA

Çështja penale në dhomë keshillimi shtyhet për ne daten 05/10/2023.

2.

GJ.K.K.O

57210-00976-00-2017

IBRAHIM HOXHA, DRITAN JAZEXHIU, NOVRUZ GAJDA, LEDJON HOXHA, ALTIN MALAJ, GERALD HOXHA

Neni 319 i K.Penal.

-//-

Çështja penale në dhomë keshillimi shtyhet për një datë tjetër.

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ERVIN PUPE

DATË 19 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËTNDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

55232-00408-00-2017


GENCI BALLA ; GERT PASHJA ; BUJAR HYSA ; EDMOND BALLA ; VERDI MORAVA ; ORION RECI ; FADIL MUSLIMANI ; ZEQIR IMERI ; ASTRIT TOLA

Neni 231 e 25, 232/a e 25, 265 e 25, 278 paragrafi 2, 278 paragrafi 3, 279 paragrafi I-re.

I.PANDA

Çështja penale në dhomë keshillimi shtyhet për ne daten 05/10/2023.

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

SOKOL BINAJ

DATË 19 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËTNDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

56260-01719-00-2017

ARTUR GJERGJI

Neni 283/a/1 e 22 K.Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Artur Gjergji, ndaj vendimit nr.87, datë 02.11.2017 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

59403-00602-00-2021

EUGEN VASILI ALIAS EUGEN LICI, ALIAS GENTI GOXHAJ ALIAS GENTJAN GOXHA

Njohje e vendimit penal te huaj

S.SIMONI

Lënien në fuqi të vendimit nr.34 datë 24.03.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

LUSHNJË

52105-00312-00-2018

LAERT HAXHIU

LULZIM ARAPI

Neni 79/dh e 22, 278/1, 274, 300/1 i K.Penal.

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitur nga Prokuroria dhe i gjykuari Laert Haxhiu, kundër vendimit nr.759 datë 30.11.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

TIRANË


53104-01513-00-2018

KUJTIM KOKOLI

Neni 137/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1264 datë 09.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

DIBËR

55321-01389-00-2018

DRITAN NUZI

ILIR KROSI

AJET BRAHO

Neni 248-25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Dritan Nuzi, kundër vendimit nr.1766 datë 03.07.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

VLORË

56250-00531-00-2018

MEHMET MEHMETAJ

XHAFER RRAPAJ

JULIN BUZA

Neni 283/2,300 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria , kundër vendimit nr.70 datë 01.02.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

6.

VLORË

52102-00477-00-2018

MYSTEHAK SELIMAJ

Neni 76 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Mystehak Selimaj, kundër vendimit nr.801 datë 19.12.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

7.

ELBASAN

56430-00493-00-2018

GEZIM XHABLI

Neni 290/3 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Gëzim Xhabli , kundër vendimit nr.66 datë 05.02.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

8.

KORÇË

52610-00550-00-2018

PANDI SHULI

Neni 108/2,130/a/4 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Pandi Shuli , kundër vendimit nr.35 datë 30.01.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

9.

TIRANË

52909-00596-00-2018

PJETËR MHILLI

Neni 130/a/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Pjetër Mhilli, kundër vendimit nr.377 datë 21.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10.

TIRANË

56430-00631-00-2018

ELVIO KAPLLANI

Neni 290/3,291 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr.60 datë 17.01.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dergimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues.

11.

DURRËS

53801-01165-00-2018

ASHIM ZOGU

FERID DOMI

BARDHYL LICO

Neni 186/3-25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria , kundër vendimit nr.10-2018-900 (230) datë 04.05.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

12.

SHKODËR

56200-01223-00-2018

ESIDOR MARKU

Neni 279 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria , kundër vendimit nr.305 datë 21.03.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

13.

SHKODËR

55321-01200-00-2018

AMELA BUSHATI

Neni 248 KP

‘’

Shtyhet për në datë 10.10.2023.

14.

TIRANË

53201-01184-00-2018

SHPËTIM BILBILI

EMANUELA GJECI

Neni 143/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Shpëtim Bilbili , kundër vendimit nr.938 datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15.

KORÇË

56430-01151-00-2018

VASIL NUNKA

VEIS KODRA

Neni 290/3,291 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria , kundër vendimit nr.84 datë 28.03.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë .

16.

TIRANË

70007-01299-00-2018

KAPLLAN GOGA

Neni 68 KP, neni 480 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Kapllan Goga, ndaj vendimit nr.1314, datë 16.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

17.

DURRËS

70011-00261-00-2022

ARTUR VAQO alias ARTUR DEMAL

Nenet 512-516 KPP

‘’

Çështja penale në dhomë keshillimi shtyhet për ne daten 26/09/2023.

18.

ELBASAN

70011-00270-00-2022

FERDINAND DEDJA

Neni 512 KPP

‘’

Prishjen e vendimit nr.10-2022-376(66) datë 23.02.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishyyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksjonit të Përgjithshëm.

19.

VLORË

56250-00033-00-2018

MUSA BEDINAJ

SELAMAN BITAJ

AGIM TOZAJ

AEDIAN BRAKA

SALUSHE HOXHA

Neni 283/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nga I gjykuari Ardian Braka, ndaj vendimit nr.555 datë 18.07.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

20.

GJKR

56260-00639-00-2019

FRAN MERDHOCI

ALFRED MIKELI

ARIF CELA

VIKTOR LEKGEGAJ

GEZIM CELA

Neni 283/a/2 KP

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr.29 datë 15.04.2019 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 19 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

POGRADEC

52809-00392-00-2023

MAJLINDA MANKOLLARI

APOSTOL MANKOLLARI

Neni 119 i Kodit Penal

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesja Majlinda Mankollari, kundër vendimit nr. 91, datë 13.09.2022, të Gjykatës së Apelit, Korçë.

2.

KAVAJË

86000-00177-00-2023

NIKO PAPAJORGJI

Palë e interesuar

INSTITUCIONI I EKZEKUTIMEVE TË VENDIMEVE PENALE RROGOZHINË:

SHËRBIMI I PROVËS, DEGA TERRITORIALE KAVAJË

Neni 64 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Niko Papajorgji, kundër vendimit nr. 375, datë 13.12.2022, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

3.

DURRËS

55302-00702-00-2018PERPARIM TURRA

Neni 236/2 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Përparim Turra, kundër vendimit nr. 10-2018-440/114, datë 28.02.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

4.

FIER

55321-00725-00-2018

VIKTOR CERVANAKU

SPIRO MARKU

Neni 248, 134/1, 246/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 58, datë 31.01.2018, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

5.

GJIROKASTËR

56250-00696-00-2018

HODO VEIZI

TAULAND VEIZI

Neni 283/2, 137/25 te K.Penal

-//-

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga të gjykuarit Hodo Veizi dhe Taulant Veizi, kundër vendimit nr. 20-2018-107/11, datë 31.01.2018, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër.

6.

MAT

56250-00198-00-2018

GAZMIR (GEZIM) KADIU

Neni 283/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Gazmir (Gëzim) Kadiu, kundër vendimit nr. 1394, datë 11.10.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

7.

TIRANË

59403-00371-00-2021

ERIND BICERRI

Nenet 512/3, 514, 515, 516 të K.Pr.Penale dhe ligjit nr. 10193/2009

-//-

Mospranimin e rekursit të të dënuarit Erind Bicerri, kundër vendimit nr. 115, datë 08.03.2021, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

8.

ELBASAN

70007-00631-00-2021
BLEDAR SALLUFI

alias

DANJEL SALLUFI

Neni 122/2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Nenet 9/1/a e vijues të Konventës së datë 21.03.1983, të Këshillit të Evropës "Për transferimin e personave te dënuar", te nënshkruar me datë 10.06.1999, si dhe neni 4 i "Marrëveshjes" shtesë të Konventës së Këshillit të Evropës për transferimin e personave te dënuar", te lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë, me ligjin nr. 9196, dt. 22.01.2004, si dhe nenet 512 e vijues te K.Pr.Penale.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 10-2021-861 (138), datë 11.05.2021, të Gjykatës së Apelit, Durrës, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

9.

KORÇË

53201-00186-00-2018

PAVLLO EMINI

Neni 143/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Pavllo Emin, kundër vendimit nr. 209, datë 12.07.2017, të Gjykatës së Apelit, Korçë.

10.

TIRANË

61004-00537-00-2023

BEDRI VODHA

ALBERT VODHA

Nenet 228, 229, 230, 238, 244 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat nën hetim Bedri Vodha dhe Albert Vodha, kundër vendimit nr. 728, datë 25.05.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

11.

KURBIN

55321-00562-00-2018

ZAN KASMI

Neni 248 e 25 i K.Penal.

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

12.

SARANDË

56180-00226-00-2020

RENALD LLESHI

ARTUR QARRI

BESMIR XHAFA

FISNIK MUSA

Nenet 278/1, 283/1, 300 e K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Renald Lleshi (Canaj), kundër vendimit nr. 20-2019-515/44, datë 18.06.2019, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër.

13.

LEZHË

87000-01088-00-2018ANTONIN MICI

Neni 478 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Antonin Mici, kundër vendimit nr. 129, datë 03.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

14.

POGRADEC

57020-00554-00-2018

ERJON VESHO

Neni 301 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit, Korçë.

15.

VLORË

56250-00533-00-2018

EDLIR BROKAJ

ARTENIL NAKAJ

Neni 283/2 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Edlir Brokaj, kundër vendimit nr. 709, datë 06.11.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

16.

LEZHË

71008-00006-00-2018

GEG PEPKOLAJ


PASHK KOLAJ (LETI)

Neni 329/1 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Geg Pepkolaj, ndaj vendimit nr. 116, datë 21.09.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

17.

TIRANË

70007-00025-00-2018

SAIMIR MALI

Neni 68/b i K.Penal, nenet 470-480 të K.Pr.Penale, etj.

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në datë 26.09.2023.

18.

VLORË

59403-01155-00-2018FREDI HOXHAJ

Neni 512 e vijues i K.Pr.Penale, Ligji 10193, date 03.12.2009, etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e interesuar Fredi Hoxhaj, ndaj vendimit nr. 190, datë 27.03.2018, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

19.

ELBASAN

71008-01380-00-2018

DIANA XHELO

ANILA PAPA


OLTION GJONI

Neni 329 i K.Pr.Penale

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në datë 26.09.2023.

20.

LUSHNJË

70011-00110-00-2022

ALEKSANDER RAKIPAJ

(ALIAS GENTI RAKIPAJ)

Konventa Europiane “Për transferimin e personave të dënuar", nenet 512 e vijues të K.Pr.Penale, ligji nr.10193, datë 03/12/2009

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në datë 26.09.2023.

21.

GJKKO

61006-00462-00-2023

LEFTER ALLA,

RUBIN KOLA,

ARSEN GJOKA, KUJTIM ZOGU,

RASIM DACI,

AQIF KONESHA

DALI GAZIDEDJA

ENKELEDA LLESHI

ERION ISAKU

ANA NISHKU

Nenet 228, 229, 230, 232, 237, 238, 244 dhe 248 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat nën hetim Rubin Kola, Rasim Daci, Enkeleda Lleshi, Aqif Konesha, Kujtim Zogu, Lefter Alla dhe Arsen Gjoka, kundër vendimit nr. 10, datë 14.04.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

22.

TIRANË

86000-00507-00-2023

XHONI DIDO (LEKA)

INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE FUSHË - KRUJË

Neni 64 i K.Penal dhe neni 447 i K.Pr.Penale.

-//-

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Elbasan, dhe Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, duke përcaktuar si gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes, Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Elbasan.

Vendimi t’u komunikohet gjykata në mosmarrëveshje.

23.

KORÇË

61004-00479-00-2023

KRISTI PINA

Nenet 244, 258 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të personit nën hetim Kristi Pina, kundër vendimit nr. 487, datë 18.04.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

24.

TIRANË

61008-00495-00-2023

FLORENC XHOKOLA

Nenet 260, 263/6/b, 237, te K.Pr.Penale. Vendimi nr. 7, datë 10.10.2011, i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Larte. Vendimi Njehsues (Unifikues), i Gjykatës së Larte, dt.01.11.2021.

-//-

Dërgimin e akteve që i përkasin kërkesës penale me nr. 1214 akti, datë 14.07.2023, kërkuesit/të pandehurit Florenc Xhokola, Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

25.

BERAT

70003-00498-00-2023

EDISON BEGA (PRIFTI)

Nenet 494 e vijues të K.Pr.Penale.

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për në datë 03.10.2023.

26.

TIRANË

61009-00508-00-2023

EDISON BEGA

Neni 493 paragrafi i 4 dhe 237 te K.Pr.Penale, Konventa Europiane mbi Ekstradimin e 13 Dhjetorit 1957 e ratifikuar me ligjin nr. 8322, date 02.04.1998 "Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës për ekstradimin dhe te dy protokolleve" dhe Marrëveshja midis Republikës se Shqipërisë dhe asaj Italiane si Shtese e Konventës Europiane mbi ekstradimin e 13 Dhjetorit 1957 dhe Konventës Europiane për Ndihmën Juridike ne Cështjet penale te 20 Prillit 1959 e ratifikuar me Ligjin nr. 9871, date 11.02.2008 (hyre ne fuqi me date 01.08.2011) Ligjin nr. 10193, date 03.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja ne çështjet penale".

-//-

Dërgimin e akteve Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, për shqyrtimin e kërkesës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte