Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

MEDI BICI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

MAT

82000-00274-00-2023

MYRTEZA CAUSHI

Ulje dënimi

S.SIMONI

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat për shqyrtimin e çështjes me objekt ‘’Ulje dënimi’’, duke përcaktuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte