Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

DATË 18 MAJ 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT

NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

LUSHNJE

71008-01879-00-2018

SHOQËRIA "OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE" SH.A

Neni 291/2 i K.Pr.Penale.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi/ rekursuesi "OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE" SH.A, kundër vendimit nr.579, datë 25.09.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

LUSHNJE

71008-01836-00-2018

FIDAI GJISHTI

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Fidai Gjishti, kundër vendimit nr.334, datë 15.05.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

FIER

71008-01891-00-2018

NJAZI JONUZAJ

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Njazi Jonuzaj, kundër vendimit nr.608, datë 04.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

LUSHNJE

71008-01818-00-2018

PETRAQ MESONJESI

Neni 291/2, 292 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Petraq Mësonjësi, kundër vendimit nr.528, datë 17.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

GJ.K.K.O

56260-00867-00-2017

TAULAND OMERI

RAMADAN DUDUMI

Neni 283/a e 22 I Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Tauland Omeri

Ramadan Dudumi, kundër vendimit nr.32, datë 21.04.2017 të Gjykatës së Apelit për krime të Rënda.

DURRËS

59403-00824-00-2018

DASHAMIR HERSI

Neni 512, 514, 516 e vijues te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Dashamir Hersi, kundër vendimit nr.10-2018-634, datë 21.03.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

FIER

71008-01713-00-2018

MUHAMET MUHAMETAJ

PALË E INTERESUAR:

ANDREA KERI

ZEQIJE HOXHA

Neni 328, 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Muhamet Muhametaj kundër vendimit nr.377, datë 30.05.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

SHKODËR


71008-01458-00-2018

ELTON MEZINI

Neni 212 Kodit të Procedurës Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Elton Mezini, kundër vendimit nr.184, datë 27.06.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

TIRANË

71008-01425-00-2018

SHOQËRIA "ALBASE" SH.P.K

Neni 329 Kodit të Procedurës Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Shoqëria "Albase" sh.p.k kundër vendimit nr.1396, datë 22.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

POGRADEC

71008-01450-00-2018

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR POGRADEC, VIKTIMA:

YMER MANI,

RAMADAN MANI

Neni 328/1/d, 329/a, 329/b i Kodit të Procedurës Penale

-//-

Prishjen e vendimit nr.78, datë 11.06.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksjonit të Pergjithshëm.

TIRANË

55321-01437-00-2017

DORJAN COLLAKU ; LAVDIM CANI ; BASHKIM XHILAGA ; MYZEJEN BELBA ; LILJANA KOLA (TUSHA) ; DHIMITER DAVIDHI ; MEHDI MARKU ; GENTJAN JAHJA ; BAHRI ALLUSHI ; FATBARDHA GURTHI

Neni 248 Kodit Penal.

-//-

Çështja penale në dhomë këshillimi, shtyhet për një datë tjetër.

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

DATË 18 MAJ 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

ELBASAN

70015-00562-00-2022

SUELA SULKJA

Neni 291 e vijues te K.Pr.Penale

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesia Suela Sulkja, kundër vendimit nr. 10-2022-980 (180), date 01.06.2022, të Gjykatës së Apelit Durrës

2.

TIRANË

70007-00618-00-2019

SHOQËRIA “OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKRIKE “SH.A

Neni 407 e vijues, 415, 428/b i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të ankuesi Shoqëria “ Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a, kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

TIRANË

70007-00034-00-2021

YLVI COLLAKU, LUTFIJE MAHJA COLLAKU

Neni 329/a K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të ankuesve Ylvi Çollaku dhe Lutfije Mahja Çollaku, kundër vendimit nr. 335, datë 13.10.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

BERAT

52104-01334-00-2017

KUDRET ZHUKA, KASTRIOT FRASHERI, BYNIAMIN HAJRO, GAZMEND HOXHA

Neni 78/1-25 K.P

M.BICI

1. Kalimin e çështjes penale në seancë gjyqësore.

2. Seanca gjyqësore do të zhvillohet në datën 15.06.2023, ora 09.30.

3. Të njoftohet palën ndërgjyqëse për datën dhe orën e gjykimit.

5.

LEZHË

71008-00375-00-2018

MEKO LULAJ

Neni 290/1, 291 K.P.P

Mospranimin e rekursit të ankuesit Meko Lulaj, kundër vendimit nr. 234, datë 06.12.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6.

TIRANË

71008-01519-00-2018

BEQIR SINANI

Neni 291 K.P.P

Mospranimin e rekursit të kërkuesit Beqir Sinani, kundër vendimit nr. 1145, datë 30.04.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

71008-01517-00-2018

PJETËR DEDA, PERSON I INTERESUAR NIKOLIN KOLA

Neni 329 K.P.P

Mospranimin e rekursit të ankuesit Pjetër Deda, kundër vendimit nr. 1081, datë 23.04.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

SHKODËR

71008-00220-00-2018

LUCE DAKAJ – SEFEDIN DEKAJ

Neni 329 i K.Pr.Penale

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Luçe Dakaj, kundër vendimit nr. 242, datë 11.12.2017, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

9.

DURRËS

71008-00223-00-2018

KELTI KOPELLAJ

Neni 291, 329 i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Kelti Kopellaj, kundër vendimit nr. 248 ( 10-2017-2239), datë 27.09.2017, të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

SHKODËR

71008-00386-00-2018

NINETA GRISHAJ – PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR, BASHKIA SHKODËR, INSPEKTORIATI I MBROJTJES SË TERRITORIT BASHKIA SHKODËR

Neni 144 e vijues K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesja Nineta Grishaj, kundër vendimit nr. 19, datë 18.01.2018, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

11.

ELBASAN

71008-00406-00-2018

ELTON LAPUSHI – PETRIT QOSJA, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN

Neni 329 i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Elton Llapushi, kundër vendimit nr. 389/10-2017-2853, datë 12.01.2017, të Gjykatës së Apelit Durrës.

12.

TROPOJË

60003-00233-00-2023

CETINA QEHAJA, MEHMET CAKRAJ, SHPRESA DEGA, XHEMILE VESHTA (CENAJ)

Nenet 228, 229, 234, 238, 244 dhe 248 te K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Çetina Qehaja, kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 18 Maj 2023

Nr

RRETHI

NR.

AKT

PALËT

NDËRGJYQËS

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOSI

1.

DIBËR

61007-00266-00-2023

EDUART TORBA

AHMET TORBA

LAVDERIM KALECI

Neni 260/2 i K.Pr.Penale.

A. BOKSI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Eduart Torba

kundër vendimit nr. 191, datë 6.03.2023, të Gjykatës së Apelit Tiranë

2

LEZHE

71008-01877-00-2018

FATBARDHA NEBIAJ

Neni 291 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Fatbardha Nebiaj

kundër vendimit nr. 268, datë 02.12.2017, të Gjykatës së Apelit Shkodër

3

KURBIN

71008-01859-00-2018

FILIP KOKA

GENC LIKA

LIK LIKA

Neni 329/1 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Filip Koka

kundër vendimit nr. 1771, datë 04.07.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

4

TROPOJË

71008-01096-00-2018

ALI MERTURI

DIANA PONARI

LINDITA MULAJ

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ali Merturi

kundër vendimit nr. 80, datë 26.03.2018, të Gjykatës së Apelit Shkodër

5.

KURBIN

71008-01893-00-2018

PASHK LLESHI

Neni 328, 329 i K.Pr. Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Pashk Lleshi

kundër vendimit nr. 1914, datë 18.07.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

6.

TIRANË

71008-01520-00-2018

OSHEE sha,

JETNOR MAKSUTI

Neni 329 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga OSHEE Tiranë

kundër vendimit nr. 1401, datë 22.05.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

7.

ELBASAN

71008-00377-00-2018

Rukije Arapi

Neni 291 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Rukije Arapi

kundër vendimit nr. 412/10-2017-2986, datë 07/12/2017, të Gjykatës së Apelit Durrës

8.

TIRANË

71008-01422-00-2018

OSHEE sh.a,

PETRIT KOCIKU

Neni 329 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga OSHEE Tiranë

kundër vendimit nr. 1407, datë 22.05.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

9.

TIRANË

71008-01431-00-2018

OSHEE sh.a,

Neni 329 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga OSHEE Tiranë

kundër vendimit nr. 1400, datë 22.05.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

10.

TIRANË

71008-01433-00-2018

DAVID MARKAJ

Neni 291 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga David Markaj

kundër vendimit nr. 1635, datë 18/06/2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë

11.

GJIROKASTER

71008-00394-00-2018

KOSTA DHIMA

VANGJEL DHIMA

Neni 291 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Kosta Dhima

kundër vendimit nr. 817/207, datë 12.01.2017, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër

12

SHKODER

55321-00660-00-2018

LEKE BIBAJ

Neni 248 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Leke Bibaj

kundër vendimit nr. 160, datë 19.02.2018, të Gjykatës së Apelit Shkodër

13.

KORÇË

53110-00661-00-2018

KRISTOFOROS POLYTIDIS (CHRISTOFOROS POLYTIDIS)

Neni 141/a/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Kristoforos Polytidis (Christoforos Polytidis)

kundër vendimit nr. 53, datë 21.02.2018, të Gjykatës së Apelit Korcë

14

ELBASAN

55321-00664-00-2018

BLERINA DUKA

Neni 248, 190/2 i K.Penal.

-//-

Prishjen e vendimit Gjykatës së Apelit Durrës numër 10-2018-50(15),datë 16.01.2018, të

dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatë e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm .

15

KRUJE

61004-00276-00-2023

ALBERT SKURA .

Nenet 229, 230, 238 dhe 251, 252 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë,

kundër vendimit nr. 1069 datë 06.12.2022, të Gjykatës së Apelit Tiranë

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte