• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

MEDI BICI

DATË 17 MARS 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

KRUJË

61004-00095-00-2023

HEKURAN SEFA

Nenet 228, 229, 244, 238, 258, 259 te K.Pr.Penale

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Hekuran Sefa, kundër vendimit nr. 1009, datë 22.11.2022, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte