Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 17 MAJ 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.K.O

61014-00250-00-2023

ADMIR THANZA

Nenet 3, 11, 12/2/3, 14 të ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”.

S.BINAJ

1. Lënien në fuqi të vendimit (Urdhër) nr. 28, datë 28.02.2023, të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pjesën që bën fjalë të:

- Mospranimin e Ankimit ndaj vendimit nr. 10, datë 05/07/2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Prishjen e vendimit nr. 2 datë 10.01.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe kthimin e akteve asaj Gjykate, për shqyrtimin e çështjes në prani të palëve.

2. Ndryshimin e vendimit (Urdhër) nr. 28, datë 28.02.2023, të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (paragrafi i dytë i tij), duke e dërguar çështjes për rishqyrtim pranë të njëjtës gjykatë, por me trup gjykues të ndryshëm.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte