INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

( PËR NJËSIMIN E PRAKTIKËS GJYQËSORE)

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

61014-00523-00-2023

FATMIR NINA

Nenet 46/2, 46/3 te Kodit Penal

M.BICI

Dërgimin e akteve të çështjes penale me nr. 247 Regj. Themeltar, datë 31.7.2023 vendimi – gjyqtarët të “ seancës paraprake” pranë Gjykatës të Juridiksionit të Përgjithshëm, Vlorë, për shqyrtimin e kërkesës për caktimin e masës mjekësore, të parashikuar nga neni 46 i Kodit Penal, ndaj personit për të cilin kërkohet masa mjekësore, fatmir Mina.

Ky vendim është njësues dhe dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

56200-00864-00-2018

DILAVER BAJA

Neni 279/2 i Kodit Penal

 

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Dilaver Baja, kundër vendimit nr. 863, datë 28.03.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

53101-00884-00-2018

JETMIR CUBI

Neni 134/1 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Jetmir Cubi, kundër vendimit nr. 775, datë 26.03.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

SHKODËR

56440-00783-00-2018

TONIN VATHAJ

Neni 291 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, kundër vendimit nr. 270, datë 12.03.2018, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

4.

LUSHNJE

53104-00902-00-2018

BAJRAM ÇELA

Neni 137/2 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, kundër vendimit nr. 124, datë 27.02.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

BERAT

52909-00914-00-2018

RUDINA TOSKA, ARJANA TOSKA

Neni 130/a/1 i Kodit Penal

Prishjen e vendimit nr. 4, datë 17.1.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

6.

ELBASAN

70007-01960-00-2018

BARDHYL IBRA

Neni 246/6 i K.P.P

 

 

Mospranimin e rekursit të kërkuesit Bardhyl Ibra, kundër vendimit nr. 310/10-2018-1779, datë 04.10.2018, të Gjykatës së Apelit Durrës.

7.

FIER

8800-01935-00-2018

LUAN ZIJAJ – PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER, I.E.V.P FIER

Neni 59/a i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të kërkuesit Luan Zijaj, kundër vendimit nr. 609, datë 04.10.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

8.

TIRANË

53205-02006-00-2018

VLASH GJONA

Neni 146 K.Penal

 

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Vlash Gjona, kundër vendimit nr. 2243, datë 22.10.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

KORÇË

88000-01915-00-2018

KRISTAQ PRIFTI

Neni 55, 56, 59, 61, 62 Kodit Penal

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

10.

BERAT

53801-02015-00-2018

QEMAL SAKOLLI

Neni 62 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, kundër vendimit nr.502, datë 03.10.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

11.

VLORË

61004-0083-00-2023

REI META

Neni 228 e vijues, 238, 244, 258 te Kodit Penal

Prishjen e vendimit nr. 151, datë 30.08.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

12.

DURRËS

53805-00566-00-2018

AVNI HOXHA, SHOQËRIA “SIAC” SH.P.K

Neni 190/2 i Kodit Penal

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës, ndaj vendimit nr. 10-2018-69/18, datë 17.01.2018, të Gjykatës së Apelit Durrës.

13.

MAT

53102-00591-00-2018

HYSEN BARDHI

Neni 135 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, ndaj vendimit nr. 12, datë 12.1.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14.

KURBIN

52803-00563-00-2018

GENC LIKA, LIK LIKA

Neni 114/a, 1,2,5,6 i Kodit Penal, neni 101/1 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit Genc Lika dhe Lik Lika, ndaj vendimit nr. 1836, datë 28.12.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOSI

1.

KORÇË

61004-00681-00-2023

ARDI STERJO

Nenet 28, 229, 244, 238, 258 259 te K.Pr.Penale.

A.BOKSI

Prishjen e vendimit nr. 1165 datë 24.07.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe vendimit nr. 41 datë 18.06.2023 të Gjykatën e Juridiksionit të Përgjithshëm. Korçë.

Kthimin e akteve për rigjykim në  Gjykatën e Juridiksionit të Përgjithshëm. Korçë

2.

DURRËS

53805-00980-00-2018

SADIK HOTI

Neni 190/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Sadik Hoti  Kundër vendimit nr. 10-2018-743(190) datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës

3.

DURRËS

56250-00817-00-2018

GJON SYZIU

TANUSH RICA

Neni 283 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës  Kundër vendimit nr. 10-2018-625(158) datë 20.03.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës

4.

FIER

56280-00792-00-2018

ENDRIT FEJZULLAU

ERALD BUZI

FISNIK GORANI

FLORENCO CERA

HYQMET BOROVA

KLAJDI BOROVA

PAJTIM MUKA

REZANA BOROVA

SELVIE MUKA

Neni 284/1, 283/2, 300 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë

Kundër vendimit nr. 63 datë 31.01.2018 të Gjykatës së Apelit Vlore

5.

TIRANË

56250-00859-00-2018

FATION SHABANI

FRANKO BINJAKU

FRANCESKO LEPURI

Neni 283/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë  Kundër vendimit nr. 91 datë 22.01.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

FIER

56250-00968-00-2018

ALDOIR BRAHUSHAJ

Neni 283/1, 324/a/1 i K.Penal.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 130 datë 27.02.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e akteve për rigjykim në  Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

7.

KORÇË

53701-00232-00-2018

ALEKS QIQI

Neni 183/2 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Aleks Qiqi  Kundër vendimit nr. 164 datë 26.05.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

8.

TIRANË

53107-00142-00-2018

KOSTANDINOS SHAKAJ

Neni 139-25 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Kostandinos Shakaj Kundër vendimit nr. 1624 datë 20.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

FIER

53701-00172-00-2018

EDUART FILKA

Neni 183 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Eduart Filka Kundër vendimit nr. 725 datë 14.11.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

SHKODËR

53101-00217-00-2018

KRISTJAN ARRA,

LUIGJ STAKA

Neni 134/2 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Luigj Staka Kundër vendimit nr. 642 datë 23.11.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

11.

KURBIN

70007-00647-00-2021

ARTUR JAKUPI (ZHGJUNI)

Njohjen e vendimit penal te huaj

-//-

Lënien në fuqi të vendimit nr. 277 datë 07.06.2021, të Gjykatës së Apelit Tiranë

12.

DURRËS

70003-00694-00-2023

ERMAL GJOKJA (ALIAS ARBEN)

Nenib 492, 497 e vijues i K.Pr.Penale.

-//-

1. Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës funksionale ndërmjet dy trupave gjykues të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për gjykimin e çështjes me objekt ekstradimin në shtetin Italian të shtetasit Shqiptar Ermal (Arben) Gjokja, duke përcaktuar gjyqtaren M.D. të asaj gjykate që ka parashtruar mosmarrëveshjen e kompetencës Gjykatën e Larte, si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

2. Vendimi t'i komunikohet Gjykatës se Apelit të Juridiksionit te Përgjithshëm.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOSI

1.

GJKKO

60001-00663-00-2023

ERJON KASMI

LAURA LEKA

Kodi i Procedurës Penale, nenet 208 e vijues, 212 e vijues, 270 e vijues, 274 e vijues, neni 11, 41, 42, 43 i Kushtetutës, neni 6 i KEDNJ, Kodi i Familjes, nenet 73 e ne vijim.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Erjon Kasmi dhe Laura Leka, kundër vendimit nr. 135 (87-2023-210) datë 29.09.2023, të Gjykatës e Posaçme e Apelit kundër Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

2.

SHKODËR

52909-01946-00-2018

LULZIM BANDULA

Neni 130/a/4 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Lulzim Bandula Kundër vendimit nr. 835 datë 18.10.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

TIRANË

55321- 01771-00-2018

REXHEP TOSKA, KASTRIOT SENA, PRANVERA ÇOLLAKU

Neni 248 i Kodit Penal, neni 186/2 Kodit Penal

-//-

Shqyrtimi shtyhet për një datë tjetër.

4.

VLORË

56250-01768-00-2018

ERMAL ARAPAJ, AGRON HAZIZAJ, ZIGUR HAZIZAJ, KOCI MYRTAJ, LISJEN ALIRAJ

Neni 283/2, 300 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ermal Arapaj dhe Lisjen Aliraj Kundër vendimit nr. 296 datë 10.05.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

LEZHË

53201-00196-00-2018

MIRELA MARKU, FRAN MARKU

Neni 143/2 i Kodit Penal

-//-

Shqyrtimi shtyhet për një datë tjetër.

6.

TIRANË

53201-00867-00-2018

BUJAR GEGA

Neni 143/2 i Kodit Penal

-//-

Prishjen e vendimit nr. 334 datë 16.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e akteve për rigjykim në  Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

7.

ELBASAN

53801-00911-00-2018

GANI ÇELA

Neni 186/1 i Kodit Penal

-//-

Prishjen e vendimit nr. 10-2018-492 (126), datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe vendimit nr. 382 (13-2017-2707), datë 23.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Elbasan dhe pushimin e gjykimit .

8.

ELBASAN

56430-00919-00-2018

MYLAIM BEHELULI, SKENDER SEJDINI

Neni 290/1/3 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Mylaim Beheluli Kundër vendimit nr. 10-2018-480/121 datë 05.03.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës

9.

SHKODËR

56280-00930-00-2018

BAJRAM ( BARUSH ) BREGU, VIDO DAKAJ, KRISTJAN CINGARE, EDMOND NIKA, ALEKSANDËR PODJA, SIMOS PODJA

Neni 284/2 Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bajram  ( Barush ) Bregu,  Vido Dakaj Kundër vendimit nr. 106 datë 07.02.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

10

GJ.K.K.O

61005-00661-00-2023

ARIAN TOLA, FADJON CAMI, VIRON LEKAJ, ARTAN AGALLIU, JANI ÇAVO, KUDRET RUSTEMAJ, BASNIK RUÇI, PIRRO ÇAPI, JANI MEÇJA, EDMOND KABASHI, MIRASH GJONI, SONILA SULA

Nenet 228, 229, 230, 253/1, 258/1 dhe 244/1 i K.P.P

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga  Sonila sula Viron lekaj dhe Kudret Rustemaj Artan Agalliu Pirro Çapi, Jani Meçja , kundër vendimit nr. 35 (87-2023-181) datë 31.07.2023, të Gjykatës e Posaçme e Apelit kundër Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

11.

GJ.K.K.O

61006-00662-00-2023

VANGJUSH DAKO, FATMIR EJUPI, MERI SEMINI  (PRIFTULI), FERZILET HAJDERI, FIQIRI FARRUKU, ADRIAN BULKU

Nenet 228, 229, 230, 238, 244, 248 K.P.P

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga  Vangjush Dako,  Fatmir Ejupi Adrian Bulku dhe , kundër vendimit nr. 33 (87-2023-169) datë 18.07.2023, të Gjykatës e Posaçme e Apelit kundër Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte