Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

DATË 14 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT

NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

KAVAJË

52105-00297-00-2018

QAMIL CELHAKA

Neni 79 germa "dh" i K.Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Qamil Çelhaka, kundër vendimit nr. 10-2017-2842/841, datë 21.11.2017, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

KURBIN

52601-00294-00-2018

MIRASH PIROLI, ALDO CUPI

Neni 100/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga të gjykuarit Mirash Piroli dhe Aldo Çupi, kundër vendimit nr. 1662, datë 04.12.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

SARANDË

52909-01133-00-2018

JANI STAVRO, MARINA STAVRO, VANGJEL STAVRO

Neni 130/a prg 4 ne lidhje me nenin 25, 130/a i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Jani Stavro, Marina Stavro dhe Vangjel Stavro, kundër vendimit nr. 20-2018-332/47, datë 10.04.2018, të Gjykatës së Apelit, Gjirokastër.

ELBASAN

56430-00568-00-2018

KRIJOS ABAZI

Neni 290/3 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Durrës, kundër vendimit nr. 41 (10-2018-151), datë 25.01.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës

KAVAJË

53104-00555-00-2018

ARJAN HALILAJ

Neni 137/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Durrës, kundër vendimit nr. 10-2017-2617 (761), datë 26.10.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

DURRES

54100-00508-00-2018

FIQIRI FARUKU

Neni 199/a/2 i K.Penal.

-//-

Lënien në fuqi të vendimit nr. 22/10-2018-78, datë 18.01.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës

DURRES

53104-00509-00-2018

FATJON KICA

Neni 137/2 I K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria kundër vendimit nr. 10-2018-2/1, datë 10.01.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

GJ.K.K.O

71003-00479-00-2018

GENC FERHATI

Neni 55, 56 i K.Penal.

( Bashkim denimesh.)

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Genc Ferhati, kundër vendimit nr. 6, datë 17.01.2018, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda

TIRANË

70003-00502-00-2023

BLEDAR KRAKULLI (alias ANDREA PAPA)

Nenet 488 e vijues te K.Pr.Penale. Ligji "Per marredheniet juridiksionale me autoritetet e huaja ne ceshtjet penale". Konventa Europiane "Per Ekstradim".

-//-

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes penale për t’u zhvilluar në një datë tjetër

TIRANË

60003-00474-00-2023

KRESHNIK KURTI

Neni 248 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Kreshnik Kurti, kundër vendimit nr. 692, datë 21.05.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm

ELBASAN

61007-00499-00-2023

KLODJAN XHAVARI

Neni 260 e vijues i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 138, datë 24.02.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm

SHKODËR

61014-00496-00-2023

PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TE JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM KUKES

ALBEN ADEMI

Neni 480 i K.Pr.Penale.

-//-

-Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Kukës, dhe Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Shkodër, duke përcaktuar si gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes, Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit te Përgjithshëm, Kukës.

-Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

DATË 14 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

KRUJË

51148-00452-00-2023

TAULANT KOTORRI, ALDRIN DOKU, IBRAHIM DOKU, NEKI DOKU

Nenet 284/2 e 278/3 te Kodit Penal.

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga prokuria, kundër vendimit me nr. 16, datë 18.01.2023, të Gjykatës së Apelit Tiranës.

2.

KAVAJË

59403-01561-00-2018

LUAN VRAPI

Neni 512, 514, 516 i K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Luan Vrapi, kundër vendimit me nr. 10-2018-1531 ( 249), datë 30.07.2018, të Gjykatës së Apelit Durrës.

3.

ELBASAN

71008-00261-00-2018

ALFRED GRACENI, DHIMITER RRUMBULLAKU

Neni 329/a i K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të kallzuesit /viktima Alfred Graceni, kundër vendimit me nr. 431/10-2017-3122, datë 21.12.2017, të Gjykatës së Apelit Durrës.

4.

TIRANË

71008-01719-00-2018

TANUSH MULLETI – ERVIN NIKOLLA, MYFARET MYTEBERI, ZIHNIE TUGU, SKERDI DRENOVA, SHOQERIA “ SALILLARI” SH.P.K

Nenet 328, 329 i K.Pr.P

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Tanush Mulleti, kundër vendimit nr. 357, 19.02.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

52104-00283-00-2018

SAEL SULAJ, VASIEL CAVO

Neni 79/dh-25, 278/2 K.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Sael Sulaj dhe Vasiel Çavo, kundër vendimit nr. 1623, 20.11.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

56280-00281-00-2018

GENC AGAI, FLORJAN HASA

Neni 284/2 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Genc Agaj, kundër vendimit nr. 1799, 20.12.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

BERAT

53701-00266-00-2018

BRIKEN GERI, ILIR ZERE

Neni 183/2, 284/1, 280 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Vlorë, kundër vendimit nr. 655, 12.10.2017, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

8.

GJ.K.K.O

60003-00490-00-2023

BASHKIM HAXHIJA, MARSEL DECKA

Nenet 246 dhe 260 te K.Pr.Penale.

Trupa gjykuese:

Ilir Panda

Medi Bici

Sander Simoni

Prishjen e vendimit nr. 83, datë 01.06.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionit dhe Krimin e Organizuar dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë.

9.

SARANDË

60006-00445-00- 2023

ERJON CERRIKU (BACAJ)

Nenet 238, 263, 264 te K.KPr.Penale

Mospranimin e rekursit të personit nën hetim Erjon Cërriku ( Bacaj), kundër vendimit nr.20-2022-682/198, 16.12.2022, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

10.

TIRANË

53208-01109-00-2018

ALTIN GOXHAJ – FATMIR CEPANI

Neni 149 i Kodit Penal

M.BICI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lenien në fuqi të vendimit të Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

11.

TIRANË

52102-01122-00-2018

YLLI CELA

Neni 76, 278/2 i Kodit Penal

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

12.

SHKODËR

54000-01116-00-2018

LULASH KOMETA

Neni 199/a/2 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkodër, kundër vendimit nr. 369, 11.04.2018, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

13.

TIRANË

53201-01067-00-2018

FATMIR ALLA

Neni 143/2 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Fatmir Alla, kundër vendimit nr. 479, 01.03.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14.

TIRANË

562810-01101-00-2018

YLBER SALA

Neni 284/1 Kodit Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, kundër vendimit nr. 640, 13.03.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15.

ELBASAN

61007-00468-00-2023

ELIDON BOSCO

Neni 260 i K.Pr.Civile

M.BICI

1. Prishjen e vendimit nr. 10-20223-10 (9), datë 04.01.2023, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 895, datë 12.11.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

2. Ky vendim t’i njoftohet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.

16.

KORÇË

61004-00480-00-2023

ANDREA BLETA

Nenet 228, 229, 238, 244, 258 dhe 259 K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, kundër vendimit nr. 374, 28.03.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

17.

TIRANË

60008-00538-00-2023

SHOQERIA "STAR CONSTRUCTION" SH.P.K

Neni 274 i K.Pr.Penale.

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqëria “Star Construccion” shpk, kundër vendimit nr.1120, 23.12.2022, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

Datë 14 SHTATOR 2023

Nr

RRETHI

NR.

AKT

PALËT

NDËRGJYQËS

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOS I

1

GJKKO

70007-01191-00-2018

ARMAND GAVELLI

Nenet 449/1, 450/1/c, 451/1/a, 452/1, 453/3 te K.Pr.Penale, nenet 33/1/2, 31 te Kushtetutes se RSH, etj.

A.Boksi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Armand Gavelli Kundër vendimit nr. 48 datë 11.05.2018 të Gjykatës së Apelit për Korrupsion dhe Krime të Rënda.

2

KORÇE

86000-01268-00-2018

HASMIR ISMAILAJ

I E V P KORCE

Neni 64 i K.Penal, neni 477 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë

Kundër vendimit nr .114, datë 02.11.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

3

TIRANE.

71008-01360-00-2018

HASAN HAKA

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Hasan Haka Kundër vendimit nr. 1364 datë 21.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4

DURRES

53104-00528-00-2018

FATMIR SINANI

Neni 137/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Fatmir Sinani Kundër vendimit nr. 10-2018-413(106) datë 26.03.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

5

LEZHE

71007-00510-00-2023

VIARD KOTORRI

Neni 505-508 i K.Pr.Penale.

-//-

Dërgimin e çështjes penale me objekt Ekzekutimin e letërporosisë nga autoritetet polake me palë të interesuar Viard Kotorri për gjykim pranë

Gjykatës së Shkalles së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Tiranë.

6

KUKËS

70019-00467-00-2023

FRROK GJONAJ

Dërgimin ne gjyq te procedimit penal nr. 10, te vitit 2021, me te pandehur Frrok Gjonaj, i akuzuar per vepren penale te "Shperdorimit te detyres" dhe "Falsifikimit te deokumenteve", te parashikuar nga nenet 248 dhe 186/1 te Kodit Penal.

-//-

Dërgimin e çështjes pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Juridiksioni i Përgjithshëm Kukës për gjykimin çështjes që i përket të pandehur Frrok Gjonaj, i akuzuar për veprën penale të "Shpërdorimit të detyrës" dhe "Falsifikimit të dokumenteve", të parashikuar nga nenet 248 dhe 186/1 të Kodit Penal

7

DURRES

61004-00469-00-2023

ANOLD CANKJA

DRITAN KAMBERI

ELIDON CELA

Nenet 228, 229, 234, 238, 242, 244/3, 251, 258 dhe 259 te K.Pr.Penale.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 10-2022-1830 (422), datë 06.12.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. (11-2022-5135) 664, datë 25.10.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 2. Ky vendim i njoftohet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

8

FIER

61004-00463-00-2023

ASTRIT PECAKU

Nenet 228,229, 238, 244, 253, 258 dhe 259 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Astrit Pecaku

Kundër vendimit nr. 644 datë 10.05.2023 të Gjykatës se Apelit te Juridiksionit të Përgjithshëm

9

TIRANE

70003-00478-00-2023

KESIM SEDAL

Konventa Europiane e Ekstradimit, e vitit 1957, neni 489 e K.Pr.Penale, pika 6 e nenit 494 te K.Pr.Penale. Nenet 32, 33 te ligjit nr. 10193, dt. 03.12.2009 "Per marredheniet juridiksionale me Autoritetet e Huaja ne Ceshtjet Penale".

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Kesim Sedal

Kundër vendimit nr. 699 datë 18.05.2023 të Gjykatës se Apelit te Juridiksionit të Përgjithshëm

10

BERAT

86000-01725-00-2018

ENVER GEGA

Neni 64 i K.Penal, neni 477 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria Kundër vendimit nr. 395 datë 05.06.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë

11

TIRANE

71012-01659-00-2018

MARTIN VOCRRI

Neni 352/1, 450/1/e, 451, 453/4, 454/1 e vijues i K.Pr.Penale, i ndryshuar.

-//-

Shtyhet për një datë tjetër

12

LEZHE

59403-00829-00-2018

NDUE (VITOR) PERJAKU

Neni 512, 518 i K.Pr.Penale, Ligji 10193, date 03.12.2009, etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ndue (Vitor) Perjaku Kundër vendimit nr. 116 datë 8.02.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

13

ELBASAN

59403-01392-00-2018

ARTUR LLUPA

Nenet 512, 514, 516, 518 te K.Pr.Penale, Ligji 10193, date 03.12.2009, etj.

-//-

Prishjen e vendimit Nr 204 datë 24.05.2018 të Gjykatë së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit Nr 237 datë 10.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan

14

KRUJE

71008-01538-00-2018

XHEVAT CANI

AFRIM BICI

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Xhevat Cani

Kundër vendimit nr. 1389, datë 22.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15

KURBIN

52102-01553-00-2018

MIRASH VUKAJ

Neni 76, 278 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga trashëgimtarët e viktimës Zef Dodaj, përfaqësuar nga Av B Rusi, Kundër vendimit nr. 1301, datë 14.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16

FIER

71008-01555-00-2018

BUQE NENAJ (ISMAILI), MARGARITA GJINI

AZBI ISMAHILI

HAJRIE ISMAHILI

MIRDITA VESHTAZI

TEUTA RRAPI

Neni 329 i K.Pr.Penale, ndryshuar me ligjin 35/2017.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Buqe Nenaj (Ismaili), Kundër vendimit nr. 312, datë 20.12.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë

17

SHKODER

71008-01559-00-2018

SHOQERIA "JURISPRUDENCA" SH.P.K

Neni 290, 291 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqëria "JURISPRUDENCA" SH.P.K Kundër vendimit nr. 193 datë 9.07.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

18

KORÇE

86000-01592-00-2018

LEON KODRA

Neni 64 i K.Penal i ndryshuar, neni 477 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Leon Kodra Kundër vendimit nr. 29, datë 06.03.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

19

TIRANE

70007-00847-00-2019

FERUZAN DURDAJ, ZAMIRA DURDAJ

Neni 329/c i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Feruzan Durdaj, Zamira Durdaj Kundër vendimit nr. 950, datë 08.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte