Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 14 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

LEZHË

56280-01793-00-2018

LEKE DEDA

Neni 284/1 KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Lek Deda, kundër vendimit nr. 763 datë 19.09.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

KORÇË

55310-01781-00-2018

BESAR SHABANLLARI

Neni 244,291 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 184 datë 29.06.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

DURRËS

52802-01791-00-2018

FILLOR MUCOLLARI

ALMA HOXHA (PESHKEPIA)

FATJONA GJOKA

LUTFIE COTA

JULIANA PICI

ELONA LAPALLARI (MURATI)

GURTALI HYSA

KUJTIM META

RENALDO STOJANI

LIKO TORRA

SHKELQIM KALEMI

Neni 278/4 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria dhe e gjykuara Alma Hoxha, kundër vendimit nr. 10-2018-1465 (358) datë 18.07.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

VLORË

53805-01766-00-2018

HAXHI SULAJ

Neni 190/1 KP

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

LEZHË

71012-01663-00-2018

ZANA DEMA

Neni 450/c,451,452,453 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesja Zana Dema, kundër vendimit nr. 176 datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

LEZHË

70007-01784-00-2018

ALEKSANDËR PERLESI

Neni 48,485,487,471 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Aleksandër Perlesi, kundër vendimit nr. 238 datë 06.09.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

DURRËS

53104-00073-00-2018

ARJETA SHABANI

Neni 137/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 10-2017-2441 (703) datë 12.10.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

TIRANË

52102-00102-00-2018

ISMAIL AGO

Neni 76-22 KP

‘’

Shtyhet për në datë 21.11.2023

KURBIN

52809-00107-00-2018

MIRANDA KURPALI

Të dëmtuar akuzues:

MINE KURPALI, LULËZIM KURPALI

HANIFE KURPALI

FLAMUR KURPALI

LULJETA KURPALI

AGIM KURPALI

DRITAN KURPALI

Neni 119,59,60 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga e akuzuara Miranda Kurpali kundër vendimit nr. 1099 datë 21.09.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

56180-00108-00-2018

ADIL MERSINLLARI

BLEDAR MUCOLLARI

Neni 278/6 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Adil Mersinallari, kundër vendimit nr. 1512 datë 25.10.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

DURRËS

55321-00117-00-2018

AGIM SHABA

Neni 248 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr.10-2017-2374/693, date 10.10.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr.11-2017-2891/399 datë 09.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

DURRËS

80001-00678-00-2023

KLAJDI SYLAJ

Neni 56-57 KP, 460,469 e vijues KPP

‘’

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, duke përcaktuar si Gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes penale nr.(71049-01946) Rregj. Them, datë 17.07.2023, Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 14 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

ELBASAN

52610-00309-00-2018

HALIT MEHALLA

Neni 108/a i Kodit Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 10-2017-3092/425 datë 20.12.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

VLORË

56180-01409-00-2018

MUJO QEJVANI

Neni 278/2 dhe 84 i Kodit Penal

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 262 datë 26.04.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

DURRËS

59403-00497-00-2020

SHPËTIM PEPA

Njohje vendimi penal të huaj

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i dënuari Shpëtim Pepa , kundër vendimit nr. 10-2020-690/117 datë 04.06.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

FIER

53109-01416-00-2018

FETAH KAJA, VIKTOR PELIVANI JURGEN BACJA

Neni 141,50/gj,278/2 i Kodit Penal.

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

TIRANË

59403-00627-00-2020

FLORIAN MANSAKU

Njohje vendimi penal të huaj

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Florian Mansaku, kundër vendimit nr. 219 datë 06.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

VLORË

53801-01058-00-2018

LUFTAR SULO

LAVDOSH SULAJ

Neni 186/2 i Kodit Penal

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Luftar Sulo, kundër vendimit nr. 131 datë 28.02.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

TIRANË

53102-00747-00-2018

OLSI PERCINI

Neni 135,305 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Oldi Perçini, kundër vendimit nr. 569 datë 07.03.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

KORÇË

52102-00741-00-2018

KLEMENT KACOLLI

Neni 76, 278/2 KP

‘’

Shtyhet për në date 21.11.2023.

KORÇË

55303-00105-00-2018

HAJRI KARDHIQI

Neni 237,242 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Hajri Kardhiqi, kundër vendimit nr. 233 datë 18.07.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

SHKODËR

61005-00671-00-2023

RAJDI SINA

Neni 248 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 912 datë 21.06.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

MEDI BICI

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 14 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

GJKR

57210-00976-00-2017

IBRAHIM HOXHA

DRITAN JAZEXHIU

NOVRUZ GAJDA

LEDJON HOXHA

ALTIN MALAJ

Neni 319/ç, 319-25,300 Kodit Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Ibrahim Hoxha dhe Ledjon Hoxha, kundër vendimit nr. 27 datë 12.04.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

Prishjen e vendimit nr.151 datë 21.12.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe të vendimit nr. 27 datë 12.04.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda dhe pushimin e gjykimit të çështjes për të gjykuarin Gerald Hoxha, për shkak të amnistisë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 14 NËNTOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJ.K.KO

56260-00468-00-2018

ILIR HYSENI ; SAJMIR BATKU ; GENTJAN GJONAJ ; GENCI XHIXHA ; KELMEND DALIPI ; ERMAL HOXHA ; ARJAN DALIPI ; ËALTHER MORENO ; CESAR GUTIEREZ

Nenet 283/a/1, 284/c, 333/a/1, 334/1, 378/1, 278/2, 186/2, 280 (dy here) e K.Penal.

S.BINAJ

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për një datë tjetër

2.

FIER

59403-00040-00-2021

ALFRED KOXHAJ

Ligji nr.10139, dt.03/12/2009, neni 512/3 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe i gjykuari Alfred Koxhaj, kundër vendimit nr. 152, datë 08.07.2020, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

3.

VLORË

59403-

00134-00-2021

EDMOND MAKRI ALIAS EDMOND ALIKO

Konventa Europiane “Për transferimin e personave te dënuar”, nenet 512 e vijues te K.Pr.Penale, ligji nr.10193, dt.03/12/2009

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për një datë tjetër

4.

GJKR

56260-00322-00-2018

COMO FARIA

Neni 283/a-2 dhe 22 i K.Penal

-//-

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes penale në dhomë këshillimi, për një datë tjetër, për shkak të heqjes dorë nga gjykimi të dy anëtarëve të trupit gjykues.

5.

LEZHË

56200-01143-00-2018

NIKOLL NDRECA

ANTON NDRECA

Neni 279/2, 291, 300/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga prokuroria dhe i gjykuari Nikoll Ndreca, kundër vendimit nr. 396, datë 12.04.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

6.

TROPOJË

52105-00224-00-2018

FITIM NIKLEKAJ

Neni 79/ë, 324/a i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Fitim Niklekaj, kundër vendimit nr. 594, datë 01.11.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

7.

BERAT

57060-00265-00-2018

SOKOL NAZO

Neni 305 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Sokol Nazo, kundër vendimit nr. 692, datë 31.10.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

8.

GJKR

61014-00977-00-2017

NEKIJE GORGEJA

SKENDER GORGEJA

FATBARDH GORGEJA

ISMET META

BRENDO META (GORGEJA)

SHKËLQIM HALLULLI

Ligji 10192, datë 03.12.2009

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga rekursuesit Skënder Gorgeja, Nekije Gorgeja, Fatbardh Gorgeja, Shkëlqim Hallulli, Ismet Meta, Brendo Meta (Gorgeja), ndaj vendimit nr. 58, datë 15.05.2017, të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

9.

TIRANË

52804-00079-00-2018

GEZIM VUKA

ADRIAN UKA

ALEKSANDËR SINANI

Nenet 114/b paragrafi 11, 109/1 i K.Penal.

-//-

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi, shtyhet për në datë 21.11.2023.

10.

ELBASAN

52909-00080-00-2018

BEHEXHET HOKJA

LEFTER HOKJA

Neni 130/a/3, 130/a/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Lefter Hokja, ndaj vendimit nr. 10-2017-2998 (871), datë 11.12.2017, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

11.

ELBASAN

56420-00103-00-2018

FERDINAND DRAGOTI

Neni 289/1 i K.Penal

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit, Durrës, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

12.

SHKODËR

52102-00086-00-2018

LUIGJ BLUDAJ

Neni 76 dhe 278/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari, Luigj Bludaj, ndaj vendimit nr. 613, datë 08.11.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

13.

DURRËS

60006-00680-00-2023

INDRIT BEQIRAJ,

GENTJAN BEQIRAJ

FLAMUR BEJKO

IDAJET HOXHA

ILIRJAN FECI

PELLUMB HOXHA

Neni 264 i K.Pr.Penale.

Neni 260 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat nën hetim Indrit Beqiraj dhe Gentian Beqiraj, kundër vendimit nr. 1038, datë 27.06.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte