Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

SOKOL SADUSHI

SANDER SIMONI

ERVIN PUPE

DATË 06 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

53801-00753-00-2021

FADIL HOXHA

I dëmtuari:

ENVER KERTISHA

Neni 186/2 KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Fadil Hoxha, kundër vendimit nr.10-2021-1257 (221) datë 06.07.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte