Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 31 Korrik 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

Gjykata e Larte

77105-00101-00-2023

Kerkues: NEKI LAMAJ

M. Buhali

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem nga Gjykata e Larte, per rekursuesin Neki Lamaj, ne ceshtjen me nr. 31001-00680-00-2018, regjistruar ne Gjykaten e Larte me date 28.03.2018.

Pershpejtim i procedurave te gjykimit per kete ceshtje

Njohja e se drejtes per nje shperblim te drejte si pasoje e vonesave te shkaktuara ne gjykimin e ceshtjes

Rrezimin e kerkeses se pales kerkuese Neki Lamaj

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte