• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

MARGARITA BUHALI

SOKOL NGRESI

DATË 28 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11217-01288-00-2015

PERPARIM BRACE-LUAN LEKA

Plotesimin e vendimit nr.988, date 16.12.2014 te Gjykates se Apelit Tirane duke u shprehur per kerkesen me objekt “ Për vlerësimin absolutisht i pavlefshëm i vendimit nr. 10095 datë 03.12.2009, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Përparim Braçe, kundër vendimit nr. 125 datë 24.03.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte