• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 27 Shtator 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

SARANDE

77203-00129-00-2023

Kërkues: AGIM TORO; Paditës: AVOKATURA E SHTETIT; KESHILLI I MINISTRAVE I PADITURI: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE; TRASHEGIMTARET LIGJORE TE BIDO TORO -

M. Buhali

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi nr. 20-2022-665/10, date 05.12.2022 te Gjykates se Apelit Gjirokaster

Mospranimin e kerkeses se paraqitur nga pala kerkuese Agim Toro per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr 20-2022-655/10 dt 3.12.2022 te Gjykates se Apelit Gjirokaster

2.

LEZHE

11241-00539-00-2016

VALBONA NDOJ Kundër. POSTA SHQIPTARE SH.A., FILIALI I POSTES LEZHE

Kundershtimin e vendimit te pales se paditur per largimin nga puna, detyrimin e pales se paditur per pagimin e pages per periudhen 01/05/2014 deri me 31/07/2014, demshperblimin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te zgjidhjes se kontrates se punes etj.

Ndryshimin e pjesshem te vendimit nr 12. Dt 14.01.2016 te Gjykates se Apelit Shkoder dhe vendimin nr 686 dt 04.12.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe persa i perket disponimeve per kerkimin per demshperblimin per zgjidhjen e kontrates pa respektuar afatin njoftimit sipas nenit 143 te Kodit te Punes duke u rrezuar padia per kete kerkim. Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Shkoder per pjesen tjeter

3.

TIRANE

11241-00536-00-2016

ARTION RAKIPI Kundër. SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e nje viti per zgjidhjen e kontrates individuale te punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin edhe pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures per zgjidhjen e kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shoqeria "Operatori I Shperndarjes Se Energjise Elektrike" Sh.A kunder vendimit nr 2514 dt 10.12.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

4.

TIRANE

11241-00004-00-2016

AHMEDIJE MARKU Kundër. SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A.

Konstatimi i pavlefshmerise se aktit administrative vendimit nr.167, dt.26/03/2014. Detyrimin e te paditurit te demshperbleje paditesen me pagen e 12 muajve per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e te paditurit t'i paguaje paditesit pagen e 3 muajve pune qe ai do te perfitonte nga afati ligjor i njoftimit per zgjidhjen e marrdhenieve te punes etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shoqeria "Posta Shqiptare" Sh.A. kunder vendimit nr 2220 dt 10.11.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

5.

VLORE

11241-00028-00-2016

FERIS BRESHNICA Kundër. TERMOCENTRALI VLORE SH.A

Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesin per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga TERMOCENTRALI VLORE SH.A kunder vendimit nr 849 dt 25.06.2015 te Gjykate se Apelit Vlore

6.

LUSHNJE

11243-01406-00-2016

(Heqje dore nga rekursi)

Kërkues: AVDYL AZIZI Palë e Tretë: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DEGA FIER

Korrigjimin e gabimit te regjistrit themeltar te vjetersise ne pune.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga personi i trete Drejtoria Rajonale E Sigurimeve Shoqerore Dega Fier kunder vendimit nr 152 dt 16.02.2016 te Gjykates se Apelit Vlore

7.

TIRANE

11241-00717-00-2016

DANIELA KANINA Kundër. SHOQERIA "TRAJTIMI I STUDENTEVE" SH.A

Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 14 dite page per zgjidhje te kontrates se punes pa respektuar afatin e njoftimit, me 2 (dy) paga mujore per mos respektim te procedurave, me 34 paga mujore per zgjidhje te kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar, me 14 dite page per shkak te pushimeve vjetore e pa kryera.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur SHOQERIA "TRAJTIMI I STUDENTEVE" SH.A kunder vendimit nr 2258 dt 12.11.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

8.

TIRANE

11241-00725-00-2016

DHIMITER DURO Kundër. SHOQERIA "AKTOR SHOQERI ANONIME TEKNIKE" DEGE E SHOQERISE SE HUAJ

Detyrimi i pales se paditur qe t'i paguaje paditesit si demshperblim dy muaj page mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit per nderprerjen e punes, dy muaj page mujore per mosrepektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes etj.

Lenien ne fuqi te vendimit nr 2415 dt 26.11.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

9.

TROPOJE

11243-00961-00-2016

JETMIR MULGECI Kundër. KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE E SHQIPERISE (KESH) SH.A. TIRANE

Shfuqizimin e urdherit te KESH sh.a., deklarimin e ketij urdheri ne kundershtim flagrant me dispozitat ligjore te K.Punes dhe kontrates kolektive te punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin per te gjitha pasojat e shkaktuara ngfa ky akt deri ne diten e rivendosjes se te drejtave te cenuara etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Korporata Elektroenergjitike E Shqiperise (Kesh) Sh.A. Tirane kunder vendimit nr 58 dt 09.02.2016 te Gjykates se Apelit Tirane

10.

KRUJE

11115-02302-00-2016

SHOQERIA AEROPORTI "NENE TEREZA" SH.A. Kundër. OSMAN PICARI;ASHK, DREJTORIA VENDORE KRUJE (ISH ZVRPP KRUJE)

Detyrimin e te paditurit te njohe pronar shoqerine "Aeroporti Nene Tereza" sh.a. Tirane mbi nje siperfaqe trualli 1000 m2 dhe 2046 m2 te ndodhur ne parcelen 146 (me numrat e vjeter 33 ose 14). Detyrimin e ZRPP Kruje te kryeje çregjistrimin teresisht te siperfaqeve te truallit prej 1000 m2 dhe 2046 m2 e ndodhur ne parkingun me siperfaqe 11.390 m2 nga pronesia e te paditurit.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura Shtetit prane Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures kunder vendimit nr 316 dt 15.02.2016 te Gjykates se Apelit Tirane.

11.

FIER

11241-00940-00-2016

MALIQ KALEMI Kundër. SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A

Demshperblim page.

Prishjen e vendimit nr 72 dt 2801.2016 te Gjykates se Apelit Vlore dhe lenien ne fuqi te vendimit nr 62-2015-1309(482) dt 14.04.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier per trajtimin e paditesit sipas VKM nr.106 dt 01.02.2012 dhe shpenzimet gjyqesore. Lenien ne fuqi te vendimit nr 72dt 28.01.2016 te Gjykates e Apelit Vlore per pjesen tjeter

12.

KORCE

11241-00969-00-2016

GEZIM MUSO Kundër. SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

Detyrimin e pales se paditur te paguaje shperblim dhe demshperblim per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala Shoqeria "Operatori I Shperndarjes Se Energjise Elektrike" Sh.A kunder vendimit nr 19 dt 27.01.2016 te Gjykates se Apelit Korce

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

DATË 27 Shtator 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

SARANDE

11243-02857-00-2015

VASILLAQ HAKO Kundër. BASHKIA DELVINE;ATP

M. Buhali

Kundershtim i vendimit te KKKPronave te Bashkise Delvine Nr.86, dt.27/12/1994, pika 3, duke kthyer ne natyre edhe 384 m2, ndersa pjesa tjeter prej 881 m2 te kompesohet.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ATP (ish AKKP) kunder vendimit nr 20-2015-215/122 dt 11.03.2015 te Gykates se Apelit Gjirokaster

2.

SARANDE

11243-02855-00-2015

FILIP KOKALI;ELENI JOANU;SPIRO KOKALI;ATHINA JORGJI KUNDERMARIA (MARINA) PILAQI PALE E TRETE:ASHK, DREJTORIA VENDORE SARANDE (ISH ZVRPP SARANDE) NJESIA ADMINISTRATIVE ALIKO (ISH KOMUNA ALIKO)

Njohje bashkepronesie, marrjen e mases se sigurimit te padise.

Shtyhet per dt 25 Tetor 2023

3.

SARANDE

11243-02846-00-2015

SPIRO FUNDA Kundër. ONE ALBANIA (ISH -"ALBANIAN MOBILE COMUNICATION") SH.A.Palë e Tretë:NJESIA ADMINSTRATIVE LIVADHJA (ISH KOMUNA LIVADHJA)

Shperblim demi nga perdorimi i sendit ne Shumen 480.000 leke ne vit.

Prishjen e vendimit nr. 20-2015-509/315 dt 26.05.2015 te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DATË 27 SHTATOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

KORÇË

11243-2680-2015

IBRAHIM SHEHU-KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINJ KORÇË, ATP(ISH AKKP), ASHK DREJTORIA RAJONALE KORÇË (ISH ZRPP KORÇË)

D.SINA

Anullim vendimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ibrahim shehu, kundër vendimit nr.118, datëb 12.05.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë.

2.

TIRANË

11243-02688-2015

VARFI BARUTI-ATP (ISH AKKP), AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Shfuqizim vendimi

Prishjen e vendimit nr.9771, date 20.12.2010 të Gjykatës së shkallës së parë Tiranë dhe të vendimit nr.184, datë 26.01.2012 të Gjykatës sëApelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

3.

TIRANË

90300-02641-2015

SHOQËRIA “SIGERS” SH.P.K-BESNIK LAROLI, ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË

-//-

Rivendosje në afat

Lënien në fuqi të vendimit nr.989, datë 16.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

90004-00430-00-2023

SHOQERIA "FINAL" SH.P.K

-//-

Kompetencë

Prishjen e vendimit nr.769(11-2022-4714), datë 06.10.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe dërgimin e akteve po asaj gjykate, Gjykatës së Shkallës së Pare të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për vazhdimin e gjykimit.

5.

DURRËS

11243-02907-2015

KUNDRET KANTO-FERRIK JONUZI, FUNDIM DALLAKU, ASHK (ALUIZNI DURRËS)

-//-

Ndalim cenim pronesie

Shtyhet për në datë 04.10.2023

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

DATË 27 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-01447-2015

BARIE RUSI-BANKA KOMBETARE E GREQISË, ZYRA E PËRMBARIMIT SHTETËROR TIRANË

D.SINA

Kthim Shume

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur “NBG Albania” sh.a kundër vendimit nr.3657, datë 06.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 27 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

LUSHNJË

11243-02809-2015

ANISA COBAJ-SHOQËRIA E SIGURIMEVE “SIGMA VIENNA INSURANCE GRUP” SH.A

D.SINA

Shpërblim dëmi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Sigma Vienna Insurance Grup” Sh.A , kundër vendimit nr.701, datëb 26.05.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2.

FIER

11216-03532-2015

KADRI RESULI-SHOQËRIA “FUTURA” SH.P.K, MARIA LETIZIA LAPARTA

-//-

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, maria letizia la porta, kundër vendimit nr.573, datë 29.04.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

DATË 27 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-00744-00-2015

RADIOTELEVIZIONI SHQIPTAR -SHOQERIA "CARDIO & DIAGNOSTIC HANBURG/TIRANA"

(CDC)SHPK

Shlyerje e detyrimit kontraktor ne vleren 744.000 leke.

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqeria "Cardio & Diagnostic Hanburg/Tirana"

(Cdc)Shpk, kundër vendimit nr. 3867 datë 27.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

FIER

11243-02924-00-2015

SHOQERIA "TORREFAZIONE CAFFE MICHELE BATISTA" SH.P.K. -SHOQERIA "ERED TEORENA" SH.P.K, SHOQËRIA “E.K.A CONSTRUCTION” SHPK

Dertyrimin e palës së paditur për të përmbushur detyrimin e rrjedhur nga Akt -Marrëveshja me nr. 255 rep, nr. 137 kol datë 13.01.2012, hartuar nga notere Luljeta Cenaj, duke dorëzuar apartamentin me sipërfaqe 73.2 m2, që ndërton firma “E.K.A Construksion” në lagjen 1 Maji Vlorë për shkak se është debitor.

Permbushje detyrimi

Prishjen e vendimit nr.745 datë 04.06.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

3.

KUKËS

11243-02922-00-2015

AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE E AVOKATURËS SHKODËR- AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË),

Trashëgimtarët ligjorë të subjektit të shpronësuar

XHEMAL ELEZAJ: HAVE ELEZAJ, NEXHMIJE ELEZAJ, ZYRAFETE ELEZAJ, LINDITA ELEZAJ, ILIR ELEZAJ, AGRON ELEZAJ, BESIM ELEZAJ, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE KUKËS (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME KUKËS), XHELIL KASTRATI, KUJTESA KASTRATI.

Anullimin e vendimit nr. 1186 datë 02.09.2013 te AKKP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr.434 datë 06.07.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

4.

DURRËS

11243-02926-00-2015

SHOQERIA TREGTARE "SHALA-E-CO" SH.P.K. - SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "E.P.S.A" SH.P.K, BANKA "INTESA SANPAOLO BANK" SH.A, ENVER SHABA, MELIHA SHABA

Kundershtim i veprimit përmbarimor, vendimit nr. 919 prot datë 27.01.2012 me objekt“Për caktimin e vlerës së sendit” veprimesh permbarimore, marrja e mases se sigurimit etj.

Prishjen e vendimit nr.10-2014-2124/501 datë 16.06.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

5.

TIRANË

11243-02947-00-2015

LEJLA KODRA (MYSHKETA)-HASAN MYSGHKETA, TEUTA GJEZI(MYSHKETA), SARA MYSHKETA, AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

Ndryshim vendimi te AKKP-se etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr.1583 datë 25.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 6670 datë 09.06.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

6.

TIRANË

11243-02950-00-2015

SKËNDER VELO, IBRAHIM HOSHJA, IRENA HOSHJA- BESNIK VORPSI, FLORION VORPSI, ERALD VORPSI, DRITA BASHA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME TIRANË).

Njohje pronesie e paditësave mbi banesën në Rr” Gjon Buzuku”,nr. 78 Tiranë, rregjistruar ne emer të Kasem Ibrahim Basha,si të blerë dhe githashtu të fituar me fitim parashkrim fitues.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Besnik Vorpsi, Florion Vorpsi, Erald Vorpsi, Drita Basha kundër vendimit nr. 1378 datë 03.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

11243-02961-00-2015

PELLUMB BOCE – AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

Anullimin e vendimit, njohjen e te drejtes se pronesise.

‘’

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për

të paraqitur dorëhëqjen nga kjo çështje relatori Enton Dhimitri.

8.

TIRANË

11242-02993-00-2015

LUMTURIJE MUCA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Vertetim fakti juridik te qenies se saj ne marredhenie pune.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i tretë Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kundër vendimit nr. 1592 datë 25.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

TIRANË

11118-03366-00-2017

RAZIE NUELLARI, ARDINEL NUELLARI, ALBA SHEHU (NUELLARI) - SHOQERIA E SIGURIMEVE "ALB-SIGURACION" SH.A.

Detyrimi i pales se paditur te shperbleje demin pasuror dhe jopasuror si pasoje e demtimit shendetesor te perhershem te plote te shtetasit Gezim Nuellari nga aksidenti automobilistik ne shumen 1,500,000 leke

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1831 datë 18.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

.

10.

TIRANË

90100-03490-00-2017

MARYNA GJURBAVIJA –SHOQËRIA "PROCREDIT BANK" SH.A, SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ESPA “ SHPK, ALEKSANDER GJURBAVIJA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME TIRANË).

Marrjen e mases se sigurimit te padise per nderprerjen e ardhjes se pasojave te paligjshme, per shkak te veprimeve absolutisht te pavlefshme te kryera nga te paditurit, nepermjet vendosjes se sekuestros konservative ne rregjistrn e pasurive te paluajtshme prane ZVRPP Tirane si dhe bllokimin e cdo disponimi lidhur me pasurine nr. 6/251 - N5, Volum 27, faqe 37, Zk 8260, me siperfaqe 183 m2, dhe rivendosjen ne posedim te paditeses te kesaj, pasure, kthimin e pasurise, etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1595 datë 22.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

11.

TIRANË

11243-03531-00-2017

SHOQËRIA “POLYMEREN RECYCLING ALBANIA” SHPK, SHOQËRIA OSHEE SHA, ENTI RREGULLTOR I ENERGJISE.

Detyrim faturimi për konsumim energjie

‘’

Prishjen e vendimit nr.2060 datë 26.09.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

12.

TIRANË

11243-03159-00-2015

ULJANA QYLAFI, BAJRAM QYLAFI - SHOQËRIA PËRMBARIMORE "BAILIFF SERVICES ALBANIA" SH.P.K, BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE ( ISH- BANKA NBG -ALBANIA SHA, DEGA TIRANË), MARASH KOLICAJ, LAERT HITA, SHOQËRIA “KORÇA” SHPK.

Detyrimin e njohjes pronar. Kundershtimi i veorimeve permbarimore. Pushim cenimi pronesie dhe posedimi. Perjashtim sendi nga ekzekutimi.

"

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për

të paraqitur dorëhëqjen nga kjo çështje relatori Enton Dhimitri.

13.

VLORË

11243-03186-00-2015

FEJZI SHABANI -BASHKIA VLORË, MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES ( ISH -MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES), AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE VLORË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME VLORË).

Lirim e dorezim sendi i nje sperfaqeje prej 351 m2 ose ne alternative, pagimin e vleres se truallit prej 351 m2. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesin mbi humbjen dhe pam undesine e kthimit te sendit.

"

Prishjen e vendimit nr. 846 datë 24.06.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

14.

TIRANË

11118-03198-00-2015

SHOQERIA "CERUJA" SH.P.K - SHOQËRIA PËRMBARIMORE "JUSTICIA" SH.P.K, SHOQËRIA "SHKALLA" SH.P.K

Detyrimi i te paditurve ti shperblejne paditesit ne menyre solidare demin pasuror ne shumen 3.500.000 leke, shkaktuar aktivitetit tregtar te pales paditese si rezultat i ekzekutimit te vendimit nr. 38, date 30.01.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Mat.

"

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria Përmbarimore "Justicia" Sh.P.K,, kundër vendimit nr. 194 datë 19.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15.

DURRËS

11243-03201-00-2015

SOKRAT LAPA - OSHEE

Pavlefshmerine e titujve ekzekutive faturave te energjise elektrike ne emer te paditesit Sokrat Lapa per periudhen e faturimit Qershor 2008, Dhjetor 2008, Qershor 2009, Tetor 2009, Janar 2010, Dhjetor 2010, Janar 2011, Dhjetor 2011, Janar 2012, Dhjetor 2012, Janar 2013, Mars 2013 duke anulluar detyrimin e paditesit te paguaje faturat e energjise elektrike dhe kamatvonesat per keto periudha.

"

Prishjen e vendimit nr. 10-2015-866/354 datë 20.04.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

16.

TIRANË

11243-03205-00-2015

SHPRESA SULAJ, SONILA SULAJ, JONELA SULAJ, KRESHNIK SULAJ SHOQËRIA E SIGURIMEVE "ATLANTIK" SH.A

Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesat ne vleren e demit real me pasoje vdekjen e ish bashkeshortit dhe babait, vdekje e ardhur si pasoje e aksidentit te shkaktuar nga mjeti motorrik i siguruar prane pales se paditur.

"

Prishjen e vendimit nr. 1627 datë 30.06.2015 , të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 9653 datë 30.09.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

DATË 27 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

17.

LUSHNJE

11115-03171-00-2017

PETRAQ LIÇI, DEFRIM LIÇI NURIETA SHEFA, QAZIM LIÇI, QAZIME SHAQIRI, MANLLIA, ZYLFO HAJDARI, EKATERINI LIÇI , AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE LUSHNJE (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME LUSHNJE), ENVER LIÇI, XHEVRIE LIÇI,SADETE GOLEMI, TRËNDAFILE BAROLLI, XHEVAHIRE KUKA, MYZEJEN PLAKU, NEXHMIJE DEMIRI, HYQMET LIKA, AVOKATURA E SHTETIT , ZYRA VENDORE VLORË.

Detyrimin e pales se paditur te me njohe pronar te me liroje dhe dorezoje truallin prej 5.164 m2 e ndodhur ne Lushnje lagjia "18 Tetori" e fituar sipas vendimit nr.35, dt.17/04/2000 te KKKK Pronave ish pronareve Lushnje

E.DHIMITRI

Prishjen e vendimit nr.681 datë 24.05.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

MARGARITA BUHALI

SOKOL NGRESI

DATË 27 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

18.

TIRANË

11217-01288-00-2015

PERPARIM BRACE-LUAN LEKA

Plotesimin e vendimit nr.988, date 16.12.2014 te Gjykates se Apelit Tirane duke u shprehur per kerkesen me objekt “ Për vlerësimin absolutisht i pavlefshëm i vendimit nr. 10095 datë 03.12.2009, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

E.DHIMITRI

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet per në datë 28.09.2023.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DATË 27 SHTATOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

DURRËS

11243-03140-2015

ALBANO COMANI-SHOQËRIA “SHËRBIMI PËRMBARIMOR ZIG” SH.P.K, SHOQËRIA “NOA” SH.A

D.SINA

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , shoqëria NOA sh.a, kundër vendimit nr.10-2015-1036(447) , datë 04.05.2015 Të Gjykatës së Apelit Durres.

2.

TIRANË

11216-02017-2015

YLLI HOXHA, MAKBULE HOXHA-ANILA LAMAJ

-//-

Detyrimin e pagesave sipas kontratës së qirasë

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Anila Lamaj, kundër vendimit nr.3538, datë 27.10.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

TIRANË

11243-02021-2015

SANIE ALEMI(BREGASI), SADETE TOPI, NEXHIJE EGRO, FATBARDHA SHPENDI, LAVDIJE KETA, AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONËS (ISH AKKP)

-//-

Konstatim i pavlefshmërisë absolute të vendimit te AKKP

Ndryshimin e vendimit nr.904, datë 27.01.2014 të Gjykatës së Rrethti Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr.3392, datë 14.10.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe rrezimin e padisë.

4.

TIRANË

11242-03084-2015

LEME BIÇAKU(PLLOÇI)-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

-//-

Vërtetimin fakti juridik

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga DRSSH Tiranë, kundër vendimit nr.1685, datë 07.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

VLORË

11243-03065-2015

VLADIMIR FEJZO-OSHEE

-//-

Pavlefshmëri e faturave tatimore

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , OSHEE sh.a, kundër vendimit nr.507, datë 16.04.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

6.

TIRANË

11243-03026-2015

SHOQËRIA “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION” SH.P.K- SHOQËRIA “OSHEE”

-//-

Pagim shume

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE si dhe Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr.1318, datë 28.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

DURRËS

11243-03135-2015

YLBER AVDIA, XHULJETA LAVDIA-SALI LAVDIA, BASHKIA SUKTH, PREFEKTI I QARKUT DURRËS, ASHK DREJTORIA RAJONALE DURRËS (ZVRPP DURRËS)

-//-

Pjestim pasurie

Shtyhet për në datë datë 17.10.2023 për kalim procedural

8.

TIRANË

11243-03035-2015

MAKSIM AGAJ, ALBA AGAJ-THIMI GJOKA, LEONORA GJOKA, KRISTI GJOKA, AGATHI TESHO(ZOTO)

-//-

Lirim dorëzim banese

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i tretë, Agathi Tesho(Zoto), kundër vendimit nr.1612, datë 26.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

DURRËS

11216-02047-2015

SHOQËRIA “TEKNOPLAST” SH.P.K-SHOQËRIA “MERLIKA CO” SH.P.K, OSHEE SH.A

-//-

Konstatim pushimi i kontratës së qirasë

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur,Merlika Co shpk , kundër vendimit nr.181/10-2015-437, datë 24.02.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

DURRËS

11243-02041-2015

AUTORITETI PORTAL DURRËS-SHOQËRIA “FUSHË KRUJA CEDENT FACTORY” SH.P.K, AGJENSIA “MARI XH”

-//-

Pagim shume

Prishjen e vendimit nr.10-2015-154/64, datë 26.01.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr.2600, datë 08.11.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte