Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DATË 25 MAJ 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

ELBASAN

77203-00091-00-2023

KERKUES:

QENDRA SHËNDETËSORE “KUKUR” GRAMSH

QENDRA SHËNDETËSORE “KUKUR” GRAMSH – MRIKA RRENGOJA

D. SINA

Kerkese per pezullim ekzekutim ndaj vendimit nr. 1490/347, date 06.10.2022 te Gjykates se Apelit Durres

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Qëndra Shëndetësore “Kukur” Gramsh për pezullimin e ekzekutimit të vendmit nr.10-2022-1490/347, datë 06.10.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte