Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 24 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

77105-00072-00-2023

BAHRIJE LLUKA

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem per Gjykaten e Larte, per ceshtjen nr. 31003-01713-00-2019 regj., date 06.09.2019

A.KALAJA

Rrezimin e kërkesës Nr. 77105-00072-00-2023 akti, datë 24.04.2023 regjistrimi, të kërkueses Bahrije Lluka

2.

POGRADEC

11243-01281-00-2018

ILIR TONA Kundër. IKBALE MEMA, SHOQERIA "KREK" SH.P.K.

(Prishje, rigjykim)

Detyrimi i te paditurit Shoqeria "Krek" te plotesoje detyrimet sipas kontrates etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ne kete gjykim Ikbale Mema, kundër vendimit nr.47, datë 28.02.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

3.

DURRËS

11243-01118-00-2018

MIHALLAQ PERMETI Kundër. BASHKIA DURRES, SHOQERIA "ARVI" SH.P.K., SHOQERIA "VIZION 2005" SH.P.K.

(Prishje, rigjykim)

Detyrimin e te paditurve te permbushin detyrimin sipas akt marreveshjes noteriale etj.

Prishjen e vendimit Nr.10-2017-2825 (1061), datë 20.11.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit te Përgjithshëm Tiranë, me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANË

11243-01165-00-2018

MINISTRIA E KULTURES Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, KOSTANDIN BASHO

(Prishje, rigjykim)

Shfuqizimin e pikes 1/a te vendimit nr. 569, date 22.05.1996 te KKKP prane Bashkise Tirane etj.

Shtyrë për dt.21.06.2023, për papajtueshmëri te relatorit Artur Kalaja

5.

MAT

11243-00885-00-2017

MERITA CITOZI, QEMAL PALI, FATBARDHA PALI Kundër. SAMI RAMI, XHAVIT MATA, ASHK MAT (ISH-ZVRPP MAT)

(Prishje, rigjykim)

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te formularit etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Xhavit Mata, kundër vendimit nr.147, datë 31.01.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

11241-01339-00-2017

EDMOND JANUSHI Kundër. SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

(Prishje, rigjykim)

Demshperblim page

Prishjen e vendimit Nr.337, date 09.02.2017 te Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

7.

DURRËS

11243-02254-00-2018

QERIM BRAHIMAJ Kundër. DRSSH DURRES

(Prishje, rigjykim),

(Kërkesë për përshpejtim)

Njohjen e pavertetesise se dokumentit etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Qerim Brahimaj, kundër vendimit nr.378, datë 21.05.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

8.

LEZHË

23000-02657-00-2017

ARBEN HAMZI Kundër. MIRELA NELI (SYKU)

Ndryshimin e vendimit civil te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe nr. 276, date 12.11.2001 etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Mirela Neli (Syku), kundër vendimit nr.280, datë 03.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

9.

GJIROKASTËR

11243-01756-00-2015

KUJTIM BEJKO Kundër. ATP (ISH-AKKP TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT, DEGA GJIROKASTER

Korrigjim i te dhenave te planvendosjes etj.

Prishjen e vendimit Nr.205, date 14.04.2015 te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SANDËR SIMONI

DATË 24 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

10.

DURRËS

11241-00693-00-2015

QAMIL LICI, SOFIJE LICI Kundër. ANILA LICI, ZHANETA SALIU, ASHK DURRËS (ISH-ZVRPP

DURRËS), SHOQ. “WIND &CO” SH.P.K.

Detyrimin per njohjen bashkepronar mbi nje apartament te ndodhur ne Durres etj.

A.KALAJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Anila Lici, kunder vendimit Nr.538, date 30.06.2014 te Gjykates se Apelit Durrës

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 24 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

11.

VLORË

11241-00943-00-2017

ULVIN VEIZAJ Kundër. SHOQERIA "PORTI DETAR" VLORE, SH.A

(Heqje dore nga rekursi)

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhje te kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkakqe te justifikuara etj.

A.KALAJA

Shtyre per date 21.06.2023

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 24 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

11241-00087-00-2022

EVA ISUFI- DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR VLORE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

(kërkesë heqje dorë nga rekursi)

Marrëdhënie pune

E.PUPE

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes me datë 21.06.2023 për shkak se njëri nga anëtaret e trupit gjykues, gjyqtari S.Ngresi ka papajtueshmëri.

2.

TIRANË

90004-00263-00-2023

SHOQËRIA "IUTECREDIT ALBANIA" SH.A

(Kompetencë)

Urdhër ekzekutimi

Prishjen e vendimit nr. (11-2021-6132) 1606, datë 06.10.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit, në atë gjykatë, me të njëjtin trup gjykues.

3.

DURRËS

11243-00817-00-2017

RAMAZAN KERCUKU - SHOQERIA "OPERATORI SHPERNDARJES ENERGJISE ELEKTRIKE" DURRES

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Prishjen e vendimit nr. (10-2017-92) 27, datë 19.01.2017 të Gjykatës se Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues.

4.

TROPOJË

11243-00855-00-2017

ABEDIN SHIQERUKAJ - SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

Detyrim për lidhje kontrate

Prishjen e vendimit nr.625, datë 17.11.2016 të Gjykatës se Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues.

5.

LUSHNJË

11243-01228-00-2017

NJËSIA ADMINISTRATIVE REMAS, ISH - KOMUNA REMAS, RRETHI LUSHNJE - SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A (CEZ SHPERNDARJE SH.A)

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Prishjen e vendimit nr.60, datë 18.01.2017 të Gjykatës se Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues.

6.

VLORË

11243-01351-00-2017

BLEDAR MEMA - SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

Prishjen e vendimit nr.1376, datë 20.12.2016 të Gjykatës se Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues.

7.

VLORË

11243-01318-00-2017

FIQIRI MEHMETAJ - MELAIZE HOXHA

Goditje për falsitet

Shtyhet shqyrtimi gjyqësor për një datë tjetër për shkak se njëri nga anëtaret e trupit gjykues, gjyqtari S.Ngresi ka papajtueshmëri.

8.

TIRANË

77203-00104-00-2023

KËRKUES: ALBCONTROL SH.A

Pezullim ekzekutim vendimi nr.207, date 14.12.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “Albcontrol” sh.a, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 207, datë 14.12.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DATË 24 MAJ 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

KORCË

11243-01290-2015

ROMEO ZALLEMI-RIZA XHAFERR

D. SINA

Lirim dorëzim trualli

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.36, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Korcë.

2.

TIRANË

11118-01366-2015

AGIM XHAFERRI-PROKURORIA E PËRGJITHSHME E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

-//

Shpërblim dëmi

Lënien në fuqi të vendimit nr.539, datë 26.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

KORCË

11243-01316-2015

SOFIKA MITRUSHI, MARJOLLA FRASHËRI-KOSTA(ARTAN) SKOTI, VASIL SKOTI, EMINE RAMOLLARI, IBRAHIM SLLOGUN, VIKTOR KACIROTI

-//-

Pavlef.kontratë qiraje

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.394, datë 04.12.2014 të Gjykatës së Apelit Korcë.

4.

TIRANË

11243-01305-2015

ALI HASANLLARI-DRSSH TIRANË, ISSH TIRANË

-//-

Njohje vjetërsi në punë

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tiranë kundër vendimit nr.196, datë 27.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

11243-01360-2015

MALI ISMAILI-ASLLAN BYLYKU, AHMET BYLYKU, KËSHILLI I QARKUT TIRANË, ASHK TIRANË(ISH ZRPP TIRANË), BASHKIA VORË, AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Vërtetim fakti i marrjes së tokës

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.410, datë 17.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

ELBASAN

11115-01351-2015

IKBAL FLOQI, LYTFIJE ZABZUNI-HYQMET KANA, RITVAN KANA, ASQERI MYFTARAGO, MUSTAFA KAJOLLI, ANDRIUS KAJOLLI, ADILE KAJOLLI, PËRPARIM MYFTARAGA, FATOS KAJOLLI, PAVLLO VIKTORI

-//-

Lirim dorëzim trualli

Prishjen e vendimit nr.3388(932), datë 17.12.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e cështjes për rigjykim ne Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues

7.

TIRANË

11243-02997-2017

LUTFI HOXHA, SKËNDER HOXHA, IBRAHIM HOXHA, VIOLETA LACI(HOXHA), SUZANA RUCI (HOXHA)-XHILDA TUFINA(QOSJA), REZARTA MNERI, FATIME QOSJA, ALTIN QOSJA, GENTA PRODANI (QOSJA), NAIRE HARASANI, EMIN KATROSHI, MIRLINDA HYSI, SEMIHA HASKU, BALLKIZE STRUGA, ALFRED SOJLI, ENGJËLL PËRNASKA, FATBARDHA QOSJA, ISMAIL QOSJA, ZUBJETE NURISHMI, ARDIANA FAJA (TOSKA), BLEND FAJA, ASHK (ISH ZRPP TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Njohje pronar

Prishjen e vendimit nr.363, datë 10.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes për rigjykim ne Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues

8.

TIRANË

90300-03465-2017

ARBEN BAJRAMI-AZIZ BAJRAMI, MIMOZA SHEHU, ASHK TIRANË (ISH ZRPP TIRANË)

-//-

Rivendosje ne afat

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.1808, datë 17.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

VLORË

11241-1862-2018

AGIM HAXHIRAJ-MINISTRIA E KULTURËS

-//-

Pagim dëmshpërblimi

Lënien në fuqi të vendimit nr.144, 06.03.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë..

10.

KORCË

11243-01004-2015

NEXHMIJE SHKËMBI-POSTA SHQIPTARE SH.A FILIALI KORCË

-//-

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.8, datë 03.02.2015 të Gjykatës së Apelit Korcë.

11.

ELBASAN

11243-00247-2015

PETRIT PEPA-HALIT CANI

-//-

Pavlef.abs akt ekspertimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.604, datë 22.07.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës.

12.

TIRANË

11243-03570-2017

IRINA KACA(HOXHA)- GAZMEND HASANI, BALLKEZE HOXHA, ASHK TIRANË(ISH ZRPP TIRANË)

Pavlef trashëgimi ligjore

Prishjen e vendimit nr.1613, datë 22.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e cështjes për rigjykim ne Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me tjetër trup gjykues

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 24 Maj 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANE

11241-02799-00-2015

JUVENTINA NGJELA Kundër. SHOQERIA ''POSTA SHQIPTARE'' SH.A

M. Buhali

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësen me 3 muaj page, për mosrespektim të afatit të njoftimit, me 2 muaj pagë, për mosrespektimin e procedurës për zgjidhjen e marrëdhënies së punës, me 12 muaj pagë mujore, për zgjidhjen e menjëhershme të marrëdhënies së punës,me 2 muaj e 15 ditë page, për vjetërsinë në punë, me 18 ditë page, për leje të zakonshme të pa shlyer.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ne kete gjykim shoqeria “Posta Shqiptare” sh,a kunder vendimit nr 1451 dt 10.06.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

2.

TIRANE

11243-01115-00-2015

GENCI CUCI Kundër. DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te llogarise masen e pensionin e parakohsshem per vjetersi sherbimi.

Kalimin e shqyrtimit te kesaj ceshtje prane Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte

3.

DURRES

11243-02674-00-2015

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES Kundër. STUDIO LIGJORE E SHERBIMIT PERMBARIMOR PRIVAT EDUART ALLAMAN

Kundershtim i veprimeve permbarimore per venien e sekuestros ekzekutive.

Prishjen e vendimit nr 10-2015-1057(461) dt 05.05.2015 te Gjykates se Apelit Durres dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates Administrative te Apelit

4.

DURRES

11243-00788-00-2017

SHOQERIA "BASHKIMI" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "HENRIDA" SH.P.K

Detyrimin e pales se paditur ti ktheje paditesit shumen prej 1.280.000 leke si dhe kamate vonesat ligjore te maturuara.

Prishjen e vendimit nr. 10-2016-2162 (897) dt 25.10.2016 te Gjykates se Apelit Durres dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

5.

DURRES

11112-02667-00-2015

VASIL ZAHO Kundër. KLEMENTINA ZAHO

Pjestimin e pasurise se perbashket.

Prishjen e vendimit nr 10-2015-1120(492) dt 12.05.2015 te Gjykates se Apelit Durres dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

6.

KAVAJE

11243-01704-00-2015

SHOQERIA "ENEA" SH.P.K Kundër. OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A

Pavlefshmerine e titullit ekezkutiv sipa procesverbalit me nr.150855 te date 31.09.2012, pasi faturen nuk e disponojme ne vleren 20.000 leke.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Shoqeria “Enea” shpk kunder vendimit nr 10-2015-755(300) dt 07.04.2015 te Gjykates se Apelit Durres.

7.

KORCE

11243-01716-00-2015

SHOQERIA "FLORFARMA" SH.P.K Kundër. AVOKATURA E SHTETIT

SPITALI RAJONAL KORCE

Detyrimi i pales se paditur Spitali Korce, qe te ktheje kundervleren.

Detyrimi i pales se paditur, te paguaje fitimin e munguar per mospagimin ne kohe te vleres se faturave tatimore te shitjes.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Spitalore Korce dhe Avokatura Shtetit Zyra Vendore Korce kunder vendimit nr 88 dt 02.04.2015 te Gjykates se Apelit Korce

8.

TIRANE

11243-01712-00-2015

AVOKATURA E SHTETIT Kundër. ATP, DREJTORIA VENDORE TIRANE (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIN TE PRONAVE TIRANE);

HASAN GJONAJ;

BENJAMIN GJONAJ;

ASHK (ISH ZVRPP)

Anullim Te Vendimit Nr.148, Date 26.06.2009 Te Zrkkp Qarku Vlore.

Pavlefshmerine E Certifikates Se Pronesise.

Prishjen e vendimit nr 3126 dt 16.09.2014 te Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

9.

KORCE

11118-01713-00-2015

FONDI "BESA " SH.A Kundër. FLORA BIBA

Shperblimin e demit.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Shoqeria “Fondi Besa” sh.a kunder vendimit nr 94 dt 08.04.2015 te Gjykates se Apelit Korce

10.

MAT

11243-02485-00-2015

SHOQERIA E SIGURIMEVE "SIGAL" UNIKA GROUP AUSTRIA" SH.A Kundër. FLORJAN NUZI

Detyrimin e te paditurit Florjan Nuzi per pagimin e shumes perkatese dhe interes mbi keto detyrim.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese kunder vendimit nr 847 dt 14.4.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

11.

TIRANE

11243-02471-00-2015

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE Kundër. OSMAN LLESHI;ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE

Pavlefshmeri titulli ekzekutiv, konkretisht ne zbatim te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 6210 date 13.07.2011 ,lene ne fuqi me vendimin nr. 1186, date 16.05.2012 te Gjykates se Apelit Tirane.

Prishjen e vendimit nr 1083 dt 8.5.2015 te Gjykates se Apelit Tirane dhe vendimit nr 5506 dt 5.5.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

12.

FIER

21001-02470-00-2015

AVDYL MYFTARI Kundër. MIMOZA MYFTARI

Zgjidhje e marteses, ushtrim I pergjegjesise prinderore, caktim pensioni ushqimor.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Avdyl Myftari kunder vendimit nr 623 dt 07.05.2015 te Gjykates se Apelit Vlore

13.

ELBASAN

11112-01488-00-2015

BALE SKENDERI; HEKTOR SKENDERI;

XHIMI SKENDERI;

Kundër. IRENA GJICI ;

ADELINA MUZHAQI;

MERITA SKENDERI;

DJANA GJEVORI;

ELVIRA XHAFERRAJ

Pjestimin e pasurise se paluajteshme nr.6/435 ndodhur ne zonen kadastrale nr.8524 Elbasan e llojit truall ndertese me siperfaqe 167 m2 truall dhe ndertese 68.2 m2.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Adelina Muzhaqi kunder vendimit nr 10-2015-416(172) dt 23.02.2015 te Gjykates se Apelit Durres

14.

KRUJE

11243-01478-00-2015

AGIM MERAJ Kundër. PERMBARUESI PRIVAT, BESNIK BAJRAKTARI dhe

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE (OSHEE)

Pavlefshmerine te titujve ekzekutiv per faturat e energjise elektrike per periudhen janar 2007 deri qershor 2011.

Pezullimi i veprimeve permbarimore.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur shoqeria OSHEE sh.a kunder vendimit nr. 502 dt 24.02.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

15.

VLORE

11243-01477-00-2015

SHEREF ALIAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQEROE DEGA VLORE

Kundershtimin e vendimit per caktimin e pensionit te DRSSH Vlore dhe vendimit per rishqyrtimin e te ardhurave.

Prishjen e vendimit nr. 1750 dt 4.12.2014 te Gjykates se Apelit Vlore dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates Administrative te Apelit Tirane

16.

TIRANE

11115-03573-00-2017

FATMIRA BAKIU Kundër. ANTON NIKOLLA;

AGJENSIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

Detyrimin e pales se paditur Aluizni per shfuqizimin e vendimarrjes dhe anullimin e procedurave te metejshme per legalizimin e tendes se ngritur nga i padituri Anton Nikolli. Pushim cenimi dhe lirim e dorezim sendi nga i padituri Anton Nikolli per siperfaqen 63 m2 qe eshte ne bashkepronesi te paditeses Saide Dema

Prishjen e vendimit nr 1340 dt 18.05.2017 te Gjykates se Apelit Tirane dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

DATË 24 MAJ 2023

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11117-01212-00-2015

SADE MUCAJ, ARDIAN RAMASACO - ATP (ish-A.K.K.P), TRASHEGIMTARET LIGJORE TE SUBJEKTEVE : ISMAIL HARIZAJ, YZEIR HARIZAJ, HYSO HARIZAJ, BORIS IMERAJ, FATMIR IMERAJ, ILIRJAN IMERAJ, PIRRO IMERAJ, DHURATA IMERAJ, KSANDRAS IMERAJ, LEJDI IMERAJ, ALBANO IMERAJ, OSMAN DULE, RAIMOND DULE, YLLKA DULE, ISMET DULE, FATMIR HARIZAJ, DONIKA HARIZAJ, BARIJE HARIZAJ, ASTRIT HARIZAJ, ZHULJETA HARIZAJ, KASTRIOT HARIZAJ, ARJONA HARIZAJ, ANXHELA HARIZAJ, SHKELQIM HARIZAJ, SUZANA HARIZAJ, MERUSHE HARIZAJ-VOCI, VELI HARIZAJ, HASIJE HARIZAJ, KRENAR HARIZAJ, ERMIR HARIZAJ (TRASHEGIMTARET E AVDUL HARIZAJ), GAZMENT HARIZAJ, LAURA KITA HARIZAJ, MUHAZEZ HARIZAJ, MIRELA HARIZAJ, BESNIK HARIZAJ, VALBONA HARIZAJ, QEMAL HARIZAJ, JALLDIZ HARIZAJ, DEVIS HARIZAJ, SILVANA CELIKU, MITHAT HARIZAJ, BRUNILDA OMERI, ENGJELLUSHE RAKIPI, ERVEHE HARIZAJ, FERRUZE JAUPAJ HARIZAJ, SHOQERIA “DHIMA KONSTRUKSION” SH.P.K., SHOQERIA “JAXHE KONSTRUKSION SH.P.K., SHOQERIA “TEUTA KONSTRUKSION” SH.P.K., ASHK VLORE (ISH-ZVRPP VLORE)

Deklarimin pjeserisht te pavlefshem te ZRKKP Qarku Vlore, detyrim njohje pronar.

E.DHIMITRI

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet per një datë tjetër, për të kryer verifikimet në lidhje me përbërjen e trupit gjykues.

2.

TIRANË

11243-00493-00-2017

SABIHA KATROSHI, KUJTIM KATROSHI –

AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRËS TIRANË

(ISH- ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE) , SHEFQET KATROSHI SEBIHA LULI (KATROSHI), ROZANA KATROSHI, JULIAN KATROSHI.

(Prishje- Rigjykim)

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te kontrates se dhurimit, detyrimin e ZVRPP Tirane te beje veprimet perkatese ne regjistrin e pasurive te paluajtshme per fshirjen e prones qe ka perfituar i padituri nepermjet kesaj kontrate dhurimi te paligjshme si dhe regjistrimin tim si bashkpronar ne pjesen time perkatese mbi kete prone.

‘’

Prishjen e vendimit nr.2230 datë 01.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

3.

TIRANË

11118-01525-00-2015

XHIMI BEGEJA, GENCI BEKTASHI, FATMIR BEKTASHI,IGLI VAQARRI, FIQIRETE VAQARRI, LUAN ARAPI, LILJANA ARAPI, GËZIM BEGEJA, LUAN SALIAGA, HAMIDE SALIAGA, NERVIT HOXHA-TAULANT BALLA

Detyrimin e te paditurit ti shperbleje paditesit demin jopasuror ne Shumen 10.000.000 leke.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Xhimi Begeja, Genci Bektashi, Fatmir Bektashi,Igli Vaqarri, Fiqirete Vaqarri, Luan Arapi, Liljana Arapi, Gëzim Begeja, Luan Saliaga, Hamide Saliaga, Nervit Hoxha

kundër vendimit nr. 3756 datë 13.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

VLORË

11243-01775-00-2015

ROLAND TAFILI –

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A (ISH- ÇEZ SHPËRNDARJE SHA).

Detyrimin e te paditurit te ktheje shumen 1.419.125.99 leke dhe interesat e kesaj shume sipas interesave te bonove te thesarit.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Operatori I Shperndarjes Se Energjise Elektrike Sh.A (Ish- Çez Shpërndarje Sha). kundër vendimit nr. 325 datë 17.03.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

KORÇË

11111-02063-00-2015

EMIL MBORJA,

NADINA ZUSI

( MBORJA), SHKËLQIM VENXHA, ASTRIT VENXHA, BEHAR VENXHA, NEXHIPE BALA ( VENXHA), JULIAN VENXHA, METIN VENXHA, AFËRDITA DOKO

( VENXHA), ZANA KOLLCINAKU (VENXHA), BRUNILDA VENXHA, ANDI VENXHA- MINISTRIA E MBROJTJES, REPARTI USHTARAK 7010, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS

KORÇË, DREJTORIA RAJONALE KORÇË(ISH-ZVRPP KORÇË)

Detyrimin e te paditurit te njohe paditesat bashkepronare si trashegimtare ligjore te subjekteve te shpronesuar.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese

Emil Mborja,

Nadina Zusi

( Mborja), Shkëlqim Venxha, Astrit Venxha, Behar Venxha, Nexhipe Bala

( Venxha), Julian Venxha, Metin Venxha, Afërdita Doko

( Venxha), Zana Kollcinaku (Venxha), Brunilda Venxha, Andi Venxha-

kundër Vendimit Nr.52 Datë 10.03.2015, të Gjykatës së Apelit Korçë.

6.

VLORË

11243-01782-00-2015

VALBONA PASHOLLARI - ILIR TUSHE,” TIRANA BANK “ SHA

Anullim kontrate e depozites te lidhur midis paditesit dhe te paditurit Ilir Tushe dhe depozitarit Tirana Bank ne daten 13.06.2013 dhe detyrimin e lidhjes se kontrates se depozites mes paditeses dhe depozituesit dhe personit te trete Tirana Bank.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Valbona Pashollari,kundër vendimit nr. 425 datë 02.04.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

7.

TIRANË

11111-02076-00-2015

RAMAZAN BANUSHI –

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

Ndryshimin e vendimit nr.432, date 17.09.2012 e A,K,K,P Tirane.

Njohjen e te drejtes se pronesise paditesit si trashgimtar i subjektit te shpronesuar.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 269 datë 03.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

8.

VLORË

11243-03017-00-2017

AGIM KOKOSHI – BARDHYL KOKOSHI

(Prishje – rigjykim)

Pjestim pasurie

‘’

Prishjen e vendimit nr.1124 datë 27.10.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

9.

TIRANË

11243-03150-00-2017

MIRJAM XHELILI-

ENIS CUEDARI, SHOQËRIA "OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISËE ELEKTRIKE" SH.A.

(Prishje – rigjykim)

Detyrim pagim shume

‘’

Prishjen e vendimit nr.1585 datë 21.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

10.

LUSHNJË

11115-03171-00-2017

PETRAQ LIÇI, DËFRIM LIÇI – NURIETA SHEFA, QAZIM LIÇI, QAZIME SHAQIRI, LUMTURI MANLLIA, ZYLFO HAJDARI, EKATERINI LIÇI, AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH- AKKP TIRANË), AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE LUSHNJË (ISH Z.V.R.P.P.LUSHNJË), ENVER LIÇI, XHEVRIE LIÇI, SADETE GOLEMI, TRENDAFILE BAROLLI, XHEVAHIRE KUKA, MYZEJEN PLAKU, NEXHMIJE DEMIRI, HYQMET MURAT LIKA, me pjesëmarrjen e Zyrës VENDORE TË AVOKATURËS SË SHTETIT VLORË

(Prishje – rigjykim)

Detyim njohje pronar

‘’

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për

papajtueshmëri të gjyqtares Margarita Buhali.

11.

TIRANË

11112-03152-00-2015

DIANA PRIFTI – VILSON GOSHI

Pjestim pasurie

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Vilson Goshi, kundër vendimit nr. 57 datë 03.02.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

12.

PËRMET

11241-01091-00-2015

NIKOLETA XHILLARI – POSTA SHQIPTARE SHA-FILIALI GJIROKASTËR, DEGA PËRMET.

Dëmshpërblim page

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Posta Shqiptare sha, Filiali Gjirokastër, kundër vendimit nr. 20-2015-91/51 datë 04.02.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

13.

GJYKATA E LARTË

77305-00002-00-2023

PASHK LLESHI

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem per Gjykaten e Larte per ceshtjen penale nr. 71008-01893-00-2018, date 06.12.2018

‘’

Pushimin e shqyrtimit të kërkesës nr. 77305-0002-00-2023 rregj.themeltar, datë regjistrimi 24.04.2023, me kërkues Z.Pashk Lleshi.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

  DATË 24 MAJ 2023

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

14.

FIER

11111-01815-00-2015

MIMOZA FEJZULLA, ELIDA ÇALA, LEONORA TOSKA – AGRON FILIPI, NATASHA FILIPI, MARJUS FILIPI, DIONIS BENDO (FILIPI), SHOQËRIA “GENERAL BETON” SH.P.K.

Detyrim për njohje të bashkëpronësisë së pasurisë trashëgimore

E.DHIMITRI

Lënien në fuqi te vendimit nr. 349 datë 18.03.2015 te Gjykatës se Apelit Vlorë për kerkimin për njohjen e bashkëpronësis mbi pasurine nr. 66/9 ZK 1003.

Prishjen e vendimit nr. 349 datë 18.03.2015 te Gjykatës se Apelit Vlorë per pjesen tjeter

dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

15.

BERAT

11115-01834-00-2015

MIRA KOSHOVARI, ZANA BUFI, NINI MANO, EVA SHTYLLA, VALI DASHI, STEFAN GEGEPRIFTI , EMANUELA COLLAKU, MIKELIN CAPO, ANGJELA CEKU, GJERGJ ANTONIU, ENIS PEKMEZI, VASILIKA PROGRI, GLORIA HILL, ENVANGJEL PAPADHIMITRI, NIKOLETA GJECKA, AFERDITA TUTULANI, NIKOLLA NOSI, SOKOL NOSI, THOMA MEKSI, ALEKSANDËR MEKSI, ADELINA MEKSI (LUBONJA), VASILLAQ GJORGA, NIKOLLAQ GJORGA, SHPETIM BOZDO, MARJETA BOZDO, VANGJEL HAXHISTASA, MIRKO HAXHISTASA, PIRO HAXHISTASA – HYSEN GJISHTI, AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE BERAT (ISH Z.V.R.P.P.BERAT),

NJËSIA ADMINISTRATIVE OTLLAK, BASHKIA BERAT (ISH-

KOMUNA OTLLAK BERAT),

DREJTORIA RAJONALE E BUJQËSOSË DHE USHQIMIT, DHE E MBROJTJES SË KONSUMATORIT – BERAT, AVOKATURA E SHTETIT, DEGA VLORË

Lirim dhe dorëzim pasurie

‘’

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për papajtueshmëri të gjyqtarit Ervin Pupe.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte