Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

VOJSAVA KOLA

MARGARITA BUHALI

SOKOL NGRESI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

11243-03171-00-2015

DIANA METOHU - ATP TIRANË (ISH AKKP TIRANË) AVOKATURA E SHTETIT

Ndryshim vendimi

V.KOLA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave (ish- AKKP), kundër vendimit nr. 1823, datë 16.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

LEZHË

11243-03261-00-2015

BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT - BARDHOK NDOJ

Kthim shume

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bardhok Ndoj, kundër vendimit nr. 416, datë 29.06.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

TIRANË

11243-02592-00-2015

LULEZIM KIKA AVENIR KIKA SOKOL KIKA- ATP TIRANE (ISH AKKP TIRANË)- ET’HEM MEMA, ASHK (ISH ZVRPP)

Ndryshim vendimi

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palët paditëse Lulzim Kika, Avenir Kika, Sokol Kika dhe personi i tretë Et’hem Mema, kundër vendimit nr. 1456, datë 11.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

VLORË

11111-01750-00-2015

MAKSIM GJOKUTAJ-POSTA SHQIPTARE SH.A FILIALI VLORË, ASHK (ISH ZRPP)

Fshirje nga regjistri hipotekor

-//-

Shtyhet për në një tjetër datë për shkak të papajtueshmërisë së anëtarevë të trupit gjykues zj. Margarita Buhali dhe z. Sokol Ngresi.

5.

TIRANË

11111-02612-00-2015

ILIRJAN BEGU- ATP TIRANE (ISH AKKP TIRANË)- AVOKATURA E SHTETIT

Anullim akti administrativ

-//-

Prishjen e vendimit nr. 1021, datë 05.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me një tjetër trup gjykues.

6.

TIRANË

11119-01496-00-2015

PADITËSE/ E KUNDËRPADITUR: FEDERATA E SINDIKATAVE TE ARSIMIT DHE SHKENCES – I PADITUR / KUNDËRPADITËS KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE (KSSH)

Detyrimin e KSSH per ti dhene Federates Sindikatave te Arsimit dhe Shkences pjesen e te ardhurave te perfituara nga shfrytezimi i pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme te KSSH per periudhen dhjetor 2009 nentor 2012 ne shumen 2208900 leke.

OBJEKTI I KUNDERPADISE: Detyrimin e te kunderpaditurit Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences' te kthej ne llogarine e KSSH-se vleren financiare te perfituar padrejtesisht ne kundershtim me statutin dhe vendimet e organeve vendimarrese te KSSH. Detyrimin e te k/paditurit te pushoj nderhyrjet ne organizimin dhe funksionimin e brendshem te KSSH nepermjet crregjistrimit te cdo fraze.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur / kundërpaditëse Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, ndaj vendimit nr. 414, datë 17.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANE

11243-01498-00-2015

ORGES SPAHIU - BANKA NBG ALBANIA; SHERBIMI PERMBARIMOR "ZIG" SH.P.K. Palë e Tretë: INES JUCJA

Kundershtimi i veprimeve permbarimore te pasqyruara ne shkresen nr.059-14 regj nr.03659 prot "Lajmerim per ekzekutim vullnetar date 14/02/2014 dhe nr.5914 regj Urdher "Per vendosjen e sekuestros konservative"

Pavlefshmeri e titullit ekzekutiv per shkak te shuarjes se detyrimit. Pezullimin e veprimeve permbarimore deri ne perfundim te gjykimit dhe marrjen forme te prere te vendimit.

-//-

Shtyhet për në datën 06.12.2023, për shkak të kalimit procedurial të palës së paditur nga Banka NBG Albania në ABI Bank.

8.

DURRËS

11243-01925-00-2015

SHOQERIA "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" - FATOS GJINI

Pagim detyrimi dhe interesat mbi detyrimin.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse SHOQERIA Tregtare "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA", Sha ndaj vendimit nr. 10-2015-167 (73), datë 27.01.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

9.

GJIROKASTËR

11243-03301-00-2015

RESHAT GEGA - AFRIM SELIMI; SOKOL KOÇIU; Person I Tretë: ALEKS SHAJKO

Detyrimin e te paditurit te ndaloje cenimin e prones apartament banimi me siperfaqe 105 m2 i ndodhur ne lagjen "Pazar" te qytetit Gjirokaster, regjistruar prane ZVRPP Gjirokaster, ZK 8542, me numer pasurie 10/15 +1-1, regjistri hipotekor 52, vol 6, faqe 219, prishjen e te gjitha punimeve te kryera duke respektuar kufirin ndares te prones, kthimin e baneses ne gjendjen e meparshme me shpenzimet e te paditurit dhe te mos e perserise ne te ardhmen etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Reshat Gega, ndaj vendimit nr. 560/347, datë 05.06.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

10.

TIRANË

11243-03315-00-2015

BASHKIM XHANGO – AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONËS (ISH. AGJECIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË); MAJLINDA DEDJA (QERAXHIU); LULJETA HADERI; ADNAN QERAXHIU; FILE QERAXHIU; ZAJMIRA QERAXHIU; MERITA QERAXHIU; SOKOL QERAXHIU; FUAT QERAXHIU; GANI QERAXHIU; REMI ABDIU; BURHAN ABDIU; BEDA TOLA (ABDIU); SYRJA ABDIU; MIMOZA ZEQJA (ABDIU); LIRIE KRIFSA; MELIHA BILBILI; LAVDIE ALLA; BESNIK SKENDERI

Ndryshimi i vendimit të KKKP ish Pronarëve të Bashkisë se Qytetit Tiranë, Nr. 23, datë 04/05/1995, për pjesën që i përket kthimit të shtesës së katit mbi tre dyqanet, përcaktuar në pikën 2 të pjesës urdhëruese të këtij vendimi, për shkak se për këtë pjesë, vjen në kundërshtim me kriteret e Nenit 13 të Ligjit 7698 datë 15/04/1993 me ndryshimet e mëvonshme. Shkelje e cila për këtë pjesë e bën këtë vendim të pavlefshëm, konstatim që gjykata duhet ta vërtetojë gjatë shqyrtimit gjyqësor.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 897, datë 21.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

GJYKATA E LARTË

90007-00586-00-2023

KËRKUES: ELISAVETA PUÇI, JANI PUÇI

Ndreqjen e gabimit në dispozitivin e vendimit nr. 00-2023-2929, datë 21.06.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, pasi rekurs kundër vendimit nr. 20-2015-943/553, date 07.10.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër nuk ka paraqitur pala e paditur Elisaveta Puçi dhe Jani Puçi, por është ushtruar nga pala paditëse Shoqëria Ndërtuese "Boçi" sh.p.k dhe Perlat Kalemi.

M. BUHALI

Pranimin e kërkesës. Korigjimin e gabimit material në pjesën e dispozitivit të vendimit nr. 00-2023-2929, datë 21.06.2023, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke e korrigjuar atë nga “Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Elisabeta Puci dhe Jani Puci, kundër vendimit nr. 20-2015-943/553, dt. 07.10.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në të saktin “Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria ndërtuese “Boci” sh.p.k dhe Perlat Kalemi, kundër vendimit nr. 20-2015-943/553, dt. 07.10.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër”. Ky vendim është pjesë përbërëse dhe i bashkëngjitet vendimit nr. 00-2023-2929, datë 21.06.2023, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

VOJSAVA KOLA

SOKOL NGRESI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-02626-00-2015

SHOQËRIA “VODAFONE ALBANIA” SH.A-SHOQËRIA “PROQUAL” SH.A

Objekti padië: Detyrimin e të paditurit të përmbushë detyrimin kontraktor duke paguar shumën 871.520 lekë.

Objekti kundërpadisë: Shpallje e pavlefshme e kontratave të shërbimit në bazë të kërkesave për pajtim nr. 1044, date 14.12.2006, dt. 13.07.2007 dhe 03.10.2007. Detyrimin e paditësit të kundërpaditur të kthejë shumat e paguara padrejtësisht për shkak të pavlefshmërisë së veprimeve juridike. Kompensim detyrimi mes palëve.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundërpaditëse shoqëria “Proqual” (Qualub) sh.a, kundër vendimit nr. 1181, datë 15.05.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

LUSHNJË

11241-01805-00-2016

FILE ZHYRA-POSTA SHQIPTARE SH.A FILIALI LUSHNJË

Dëmshpërblim page

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Posta Shqiptare sh.a, kundër vendimit nr. 255, datë 03.03.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

TIRANË

11241-01882-00-2016

KLODIANA LABINOTI-SHOQËRIA “ALBACALL” SH.A

Detyrimi i të paditurit t’i paguajë paditëses pagën e 12 muajve për zgjidhje të menjëhershme të pajustifikuar të marrëdhënies se punës, (neni 155 i K.Punës), pagën e 2 muajve për mosrespektim të procedurës, (neni 144 i K.Punës), pagën e 2 muajve për mosrespektim të afatit të njoftimit, (neni 143 i K.Punës ).

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Klodiana Labinoti, kundër vendimit nr. 822, datë 13.04.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

DURRËS

11241-01926-00-2016

DIANA SUBASHI-AUTORITETI PORTAL DURRËS

Shfuqizimin tërësisht të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës nga Drejtori i përgjithshem Ekzekutiv, detyrimin e pales së paditur të më dëmshpërblejë me 12 paga për zgjidhje të pajustifikuar të kontratës së punës etj.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 10-2016-705 (278), dt. 31.03.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 74 (11-2015-243), dt. 23.01.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

5.

LEZHË

11241-01726-00-2016

GËZIM LIMANI-FILIALI I POSTËS SHQIPTARE LEZHË

Kundërshtimin e vendimit të palës së paditur, dëmshpërblimin e paditësit me pagën e një viti për shkak të zgjidhjes së menjëhershme e të pajustifikuar të marrëdhënies së punës, me pagën e dy muajve për mosrespektim të afateve të njoftimit etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Posta Shqiptare sh.a, kundër vendimit nr. 189, datë 13.04.2016, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6.

TIRANË

11241-01811-00-2016

EDMOND MURJA-OSHEE GROUP SH.A (ISH OSHEE SH.A)

Deklarimin e kontratës së punës që i përket punëmarrësit të zgjidhur në mënyre të menjëhershme dhe pa shkaqe te justifikuara nga ana e punëdhënësit, detyrimin e palës së paditur të demshpërblejë paditësin me një pagë mujore bruto për mosrespektimin e afateve të njoftimit etj.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 814, dt. 12.04.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit, Juridiksioni i Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

7.

TIRANË

11241-01759-00-2016

NERTILA ÇELA-SHOQËRIA “DEKA” SH.A, SHOQËRIA “CITY PARK” SH.P.K

Për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës se punës pa shkaqe të arsyeshme kërkohet që t’i jepet palës paditëse dëmshpërblimi i barabartë me pagën e një viti punë, një pagë për mosnjoftimin për zgjidhjen e kontratës me afat një vjeçar etj.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 2533, datë 16.12.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 11923, datë 12.12.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

8.

TIRANË

11243-00221-00-2016

ARDIAN LLAKMANI-ATP(ISH AKKP) TIRANË

Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Vendimit nr. 502, datë 02.10.2009 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Shfuqizimin e Vendimit nr. 596, datë 22.11.2012 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ardian Llakmani, kundër vendimit nr. 2137, datë 29.10.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

FIER

11241-03298-00-2016

RESHAT GREMBI, ALUSH GREMBI, BAHIR GREMBI, YLLI GREMBI-SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A PATOS

Kërkim dëmshpërblimi për vjetërsi në punë, kërkim një page shpërblim për vitin 2014 si pagë e 13-të.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Alush Gremi dhe pala e paditur shoqëria “Albpetrol” sh.a, kundër vendimit nr. 866, datë 12.07.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

TIRANË

11241-03162-00-2016

DORIAN AGO-SHOQËRIA “ALBA CALL” SH.A

Dëmshpërblim page.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria “Alba Call” sh.a, kundër vendimit nr. 1642, datë 06.07.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

SHKODËR

11241-02882-00-2016

ARTUR POPAJ-OSHEE GROUP SH.A(ISH OSHEE SH.A)

Rivendosjen në vend të të drejtave përkatësë si dhe zgjidhjen e të gjitha pasojave juridike. Të drejtën për t’u paguar për afatin e njoftimit paraprak që duhet respektuar nga ndërgjyqësit e paditur përpara së të me ndërpriteshin në mënyrë të menjëhershme marrëdhëniet e punës. Të drejtën për të përfituar dy muaj pagë si dëmshpërblim për shkak të mosrespektimit të procedurës se ndërprejres së marrëdhënieve te punës, etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a, kundër vendimit nr. 315, datë 13.06.2016, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

12.

VLORË

11243-02092-00-2017

LULJETA MAZNIKU-AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORË, SOFOKLI SHETI, SOKOL SHETI, ARJAN SHETI

Objekti padisë: Anullimi i vendimit të AKKP si akt administrativ i pavlefshëm, njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kthimi në natyrë në favor të paditësave të pronës me sipërfaqë 3.5 dynyn dhe 3.46 dynyn që ndodhen në Jalë-Vuno te Qakut Vlorë.

Objekti i ndërhyrjes kryesore: Njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kthimin në natyrë në favor të paditësave të pronës prej 5 dynym të ndodhur në Jalë 3.5 dhe Vuno 1.5 të Bashkisë Himarë. Anullimin e vendimit të AKKP-së duke shqyrtuar çështjen bazë të provave dhe fakteve të paraqitura duke u shprehur në favor të kërkesës së paditësave.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 283, dt. 02.03.2017, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit, Juridiksioni i Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

13.

VLORË

11243-02185-00-2017

ALBERT GOXHA-ASHK DREJTORIA RAJONALE VLORE (ISH ZVRPP VLORE), AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, LLUKA QAFOKU, NIKOLLA QAFOKU, MARIA SHALËSI, ANASTASI STRATI, EVGJENI BABOCI, TEUTA NOCKA, DHIMITËR STRATI, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORË

Objekti padisë: Anullimi i pjesshëm i vendimeve nr. 48, datë 07.07.1994 dhe nr. 94, datë 25.01.1996 të ish KKKP Bashkia Vlorë në emër të trashëgimtarëve të Theodhori Stratit. Detryrimin e ZVRPP Vlorë të lëshojë çertifikatën e pronësisë në emër të paditësit. Detyrimin e palës së paditur të heqë kufizimin mbi pronësinë e paditësit.

Objekti i kundërpadisë: Detyrimin e të paditurit të na lirojë dhe dorëzojë sendin, truall me sipërfaqe 2000 m2. Shpërblimin për përdorimin e tij si dhe çdo të ardhur tjetër. Goditje për falistet të dokumentit "leje ndërtimi" pika 11 e vendimit nr. 46, datë 26.05.1998 të Komitetit Ekzekutiv te KP Vlorë.

-//-

Seanca në dhomë këshillimi, shtyhet për shkak të papajtueshmërisë që ka trupi gjykues.

14.

VLORË

11243-03887-00-2015

LEFTER DAFLLA-SHOQËRIA “EURO-PROGRESS” SH.P.K

Detyrimin e të paditurit të më kthejë shumën prej 70.950 Euro si dhe detyrimet e tjera që rrjedhin nga kontrata e kaparit me nr.2490 rep., nr.1400 kol., dt.15/11/2007.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria “EURO-PROGRES” sh.p.k, kundër vendimit nr. 86, datë 28.01.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

15.

TIRANË

11111-00417-00-2015

GENTJAN FURXHI-MARILDA FURXHI, SHOQËRIA “UNION BANK” SH.A

Detyrimi i të paditurit të më njohë bashkëpronar në 1/2 pjesë të apartamentit në Tieranë

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gentian Furxhi, kundër vendimit nr. 3651, datë 05.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16.

DURRËS

11243-01059-00-2016

ERNESTINA SHTINO, SERGJIO MAZREKU-AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË(ISH AKKP TIRANË), ASHK DREJTORIA RAJONALE DURRËS (ISH ZRPP DURRËS), FISNIK SHEHU

Plotësimi i vendimit të K.K.K.Pronave Durrës që bën fjalë për njohjen e se drejtes se pronesise te se ndjeres Amalia Mazreku duke u shenuar ne pjesen deliberative per kthimin e pasurise trashegimore te parcels nr.198 etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë (ish Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë), kundër vendimit nr. 10-2015-2515 (1046), dt. 23.11.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

MARGARITA BUHALI

ALBANA BOKSI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11227-00872-00-2015

KLODIAN GJONAJ-DONIKA BASTRIU, SPIRO FUQI

Përmbushje e detyrimit të parashikuar në kontratën e huasë, kthimin e shumës së marrë hua, shpërblimin e demit të ardhur nga kamat vonesat.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Spiro Fuqi, kundër vendimit nr. 492, dt. 01.03.2011, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

GJYKATA E LARTË

90007-00586-00-2023

KËRKUES: ELISAVETA PUÇI, JANI PUÇI

Ndreqjen e gabimit në dispozitivin e vendimit nr. 00-2023-2929, datë 21.06.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, pasi rekurs kundër vendimit nr. 20-2015-943/553, date 07.10.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër nuk ka paraqitur pala e paditur Elisaveta Puçi dhe Jani Puçi, por është ushtruar nga pala paditëse Shoqëria Ndërtuese "Boçi" sh.p.k dhe Perlat Kalemi.

M. BUHALI

Pranimin e kërkesës. Korigjimin e gabimit material në pjesën e dispozitivit të vendimit nr. 00-2023-2929, datë 21.06.2023, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke e korrigjuar atë nga “Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Elisabeta Puci dhe Jani Puci, kundër vendimit nr. 20-2015-943/553, dt. 07.10.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në të saktin “Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria ndërtuese “Boci” sh.p.k dhe Perlat Kalemi, kundër vendimit nr. 20-2015-943/553, dt. 07.10.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër”. Ky vendim është pjesë përbërëse dhe i bashkëngjitet vendimit nr. 00-2023-2929, datë 21.06.2023, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

VOJSAVA KOLA

SOKOL NGRESI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-02626-00-2015

SHOQËRIA “VODAFONE ALBANIA” SH.A-SHOQËRIA “PROQUAL” SH.A

Objekti padië: Detyrimin e të paditurit të përmbushë detyrimin kontraktor duke paguar shumën 871.520 lekë.

Objekti kundërpadisë: Shpallje e pavlefshme e kontratave të shërbimit në bazë të kërkesave për pajtim nr. 1044, date 14.12.2006, dt. 13.07.2007 dhe 03.10.2007. Detyrimin e paditësit të kundërpaditur të kthejë shumat e paguara padrejtësisht për shkak të pavlefshmërisë së veprimeve juridike. Kompensim detyrimi mes palëve.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundërpaditëse shoqëria “Proqual” (Qualub) sh.a, kundër vendimit nr. 1181, datë 15.05.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

LUSHNJË

11241-01805-00-2016

FILE ZHYRA-POSTA SHQIPTARE SH.A FILIALI LUSHNJË

Dëmshpërblim page

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Posta Shqiptare sh.a, kundër vendimit nr. 255, datë 03.03.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

TIRANË

11241-01882-00-2016

KLODIANA LABINOTI-SHOQËRIA “ALBACALL” SH.A

Detyrimi i të paditurit t’i paguajë paditëses pagën e 12 muajve për zgjidhje të menjëhershme të pajustifikuar të marrëdhënies se punës, (neni 155 i K.Punës), pagën e 2 muajve për mosrespektim të procedurës, (neni 144 i K.Punës), pagën e 2 muajve për mosrespektim të afatit të njoftimit, (neni 143 i K.Punës ).

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Klodiana Labinoti, kundër vendimit nr. 822, datë 13.04.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

DURRËS

11241-01926-00-2016

DIANA SUBASHI-AUTORITETI PORTAL DURRËS

Shfuqizimin tërësisht të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës nga Drejtori i përgjithshem Ekzekutiv, detyrimin e pales së paditur të më dëmshpërblejë me 12 paga për zgjidhje të pajustifikuar të kontratës së punës etj.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 10-2016-705 (278), dt. 31.03.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 74 (11-2015-243), dt. 23.01.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

5.

LEZHË

11241-01726-00-2016

GËZIM LIMANI-FILIALI I POSTËS SHQIPTARE LEZHË

Kundërshtimin e vendimit të palës së paditur, dëmshpërblimin e paditësit me pagën e një viti për shkak të zgjidhjes së menjëhershme e të pajustifikuar të marrëdhënies së punës, me pagën e dy muajve për mosrespektim të afateve të njoftimit etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Posta Shqiptare sh.a, kundër vendimit nr. 189, datë 13.04.2016, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6.

TIRANË

11241-01811-00-2016

EDMOND MURJA-OSHEE GROUP SH.A (ISH OSHEE SH.A)

Deklarimin e kontratës së punës që i përket punëmarrësit të zgjidhur në mënyre të menjëhershme dhe pa shkaqe te justifikuara nga ana e punëdhënësit, detyrimin e palës së paditur të demshpërblejë paditësin me një pagë mujore bruto për mosrespektimin e afateve të njoftimit etj.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 814, dt. 12.04.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit, Juridiksioni i Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

7.

TIRANË

11241-01759-00-2016

NERTILA ÇELA-SHOQËRIA “DEKA” SH.A, SHOQËRIA “CITY PARK” SH.P.K

Për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës se punës pa shkaqe të arsyeshme kërkohet që t’i jepet palës paditëse dëmshpërblimi i barabartë me pagën e një viti punë, një pagë për mosnjoftimin për zgjidhjen e kontratës me afat një vjeçar etj.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 2533, datë 16.12.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 11923, datë 12.12.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

8.

TIRANË

11243-00221-00-2016

ARDIAN LLAKMANI-ATP(ISH AKKP) TIRANË

Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Vendimit nr. 502, datë 02.10.2009 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Shfuqizimin e Vendimit nr. 596, datë 22.11.2012 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ardian Llakmani, kundër vendimit nr. 2137, datë 29.10.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

FIER

11241-03298-00-2016

RESHAT GREMBI, ALUSH GREMBI, BAHIR GREMBI, YLLI GREMBI-SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A PATOS

Kërkim dëmshpërblimi për vjetërsi në punë, kërkim një page shpërblim për vitin 2014 si pagë e 13-të.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Alush Gremi dhe pala e paditur shoqëria “Albpetrol” sh.a, kundër vendimit nr. 866, datë 12.07.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

TIRANË

11241-03162-00-2016

DORIAN AGO-SHOQËRIA “ALBA CALL” SH.A

Dëmshpërblim page.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria “Alba Call” sh.a, kundër vendimit nr. 1642, datë 06.07.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

SHKODËR

11241-02882-00-2016

ARTUR POPAJ-OSHEE GROUP SH.A(ISH OSHEE SH.A)

Rivendosjen në vend të të drejtave përkatësë si dhe zgjidhjen e të gjitha pasojave juridike. Të drejtën për t’u paguar për afatin e njoftimit paraprak që duhet respektuar nga ndërgjyqësit e paditur përpara së të me ndërpriteshin në mënyrë të menjëhershme marrëdhëniet e punës. Të drejtën për të përfituar dy muaj pagë si dëmshpërblim për shkak të mosrespektimit të procedurës se ndërprejres së marrëdhënieve te punës, etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a, kundër vendimit nr. 315, datë 13.06.2016, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

12.

VLORË

11243-02092-00-2017

LULJETA MAZNIKU-AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORË, SOFOKLI SHETI, SOKOL SHETI, ARJAN SHETI

Objekti padisë: Anullimi i vendimit të AKKP si akt administrativ i pavlefshëm, njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kthimi në natyrë në favor të paditësave të pronës me sipërfaqë 3.5 dynyn dhe 3.46 dynyn që ndodhen në Jalë-Vuno te Qakut Vlorë.

Objekti i ndërhyrjes kryesore: Njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kthimin në natyrë në favor të paditësave të pronës prej 5 dynym të ndodhur në Jalë 3.5 dhe Vuno 1.5 të Bashkisë Himarë. Anullimin e vendimit të AKKP-së duke shqyrtuar çështjen bazë të provave dhe fakteve të paraqitura duke u shprehur në favor të kërkesës së paditësave.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 283, dt. 02.03.2017, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit, Juridiksioni i Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

13.

VLORË

11243-02185-00-2017

ALBERT GOXHA-ASHK DREJTORIA RAJONALE VLORE (ISH ZVRPP VLORE), AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, LLUKA QAFOKU, NIKOLLA QAFOKU, MARIA SHALËSI, ANASTASI STRATI, EVGJENI BABOCI, TEUTA NOCKA, DHIMITËR STRATI, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORË

Objekti padisë: Anullimi i pjesshëm i vendimeve nr. 48, datë 07.07.1994 dhe nr. 94, datë 25.01.1996 të ish KKKP Bashkia Vlorë në emër të trashëgimtarëve të Theodhori Stratit. Detryrimin e ZVRPP Vlorë të lëshojë çertifikatën e pronësisë në emër të paditësit. Detyrimin e palës së paditur të heqë kufizimin mbi pronësinë e paditësit.

Objekti i kundërpadisë: Detyrimin e të paditurit të na lirojë dhe dorëzojë sendin, truall me sipërfaqe 2000 m2. Shpërblimin për përdorimin e tij si dhe çdo të ardhur tjetër. Goditje për falistet të dokumentit "leje ndërtimi" pika 11 e vendimit nr. 46, datë 26.05.1998 të Komitetit Ekzekutiv te KP Vlorë.

-//-

Seanca në dhomë këshillimi, shtyhet për shkak të papajtueshmërisë që ka trupi gjykues.

14.

VLORË

11243-03887-00-2015

LEFTER DAFLLA-SHOQËRIA “EURO-PROGRESS” SH.P.K

Detyrimin e të paditurit të më kthejë shumën prej 70.950 Euro si dhe detyrimet e tjera që rrjedhin nga kontrata e kaparit me nr.2490 rep., nr.1400 kol., dt.15/11/2007.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria “EURO-PROGRES” sh.p.k, kundër vendimit nr. 86, datë 28.01.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

15.

TIRANË

11111-00417-00-2015

GENTJAN FURXHI-MARILDA FURXHI, SHOQËRIA “UNION BANK” SH.A

Detyrimi i të paditurit të më njohë bashkëpronar në 1/2 pjesë të apartamentit në Tieranë

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gentian Furxhi, kundër vendimit nr. 3651, datë 05.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16.

DURRËS

11243-01059-00-2016

ERNESTINA SHTINO, SERGJIO MAZREKU-AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË(ISH AKKP TIRANË), ASHK DREJTORIA RAJONALE DURRËS (ISH ZRPP DURRËS), FISNIK SHEHU

Plotësimi i vendimit të K.K.K.Pronave Durrës që bën fjalë për njohjen e se drejtes se pronesise te se ndjeres Amalia Mazreku duke u shenuar ne pjesen deliberative per kthimin e pasurise trashegimore te parcels nr.198 etj.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë (ish Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë), kundër vendimit nr. 10-2015-2515 (1046), dt. 23.11.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

MARGARITA BUHALI

ALBANA BOKSI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11227-00872-00-2015

KLODIAN GJONAJ-DONIKA BASTRIU, SPIRO FUQI

Përmbushje e detyrimit të parashikuar në kontratën e huasë, kthimin e shumës së marrë hua, shpërblimin e demit të ardhur nga kamat vonesat.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Spiro Fuqi, kundër vendimit nr. 492, dt. 01.03.2011, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

DATË 15 NËNTOR 2023

Rrethi

Nr.

AKTI

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

ELBASAN

11111-00399-00-2015

PLATON MIRAKU, MEHMET MIRAKU, ALI MIRAKU, ISMAIL MIRAKU, ZYHRA BALTEZA, RUKIJE TRUNGU Kundër. TRASHEGIMTARET LIGJORE TE AVNI MULLAJONUZI: DRITA MULLAJONUZI, RUDINA QESKA (MULLAJONUZI), ZHENI AVRAM (MULLAJONUZI), TRASHEGIMTARET LIGJORE TE FATIME KAJANAKU: EVA KAJANAKU (METANI), DHURATA KAJANAKU (HASA), ARIANA KAJANAKU (DEDA), SALI MULLAJONUZI, SEMIHA MULLAJONUZI, HATIXHE MULLAJONUZI, MAJLINDA MULLAJONUZI, DRITAN MULLAJONUZI, DRITA POPA, LIRIJE MULLAJONUZI, HYSEN MULLAJONUZI, PRANVERA ALLAJ, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES (ISH-ZVRPP ELBASAN)

Detyrimin per njohje bashkepronar per pasurine e llojit ndertese qe ndodhet ne qytetin e Elbasanit.

A.KALAJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Avni Mullajonuzi, Sali Mullajonuzi, Et’hem Mullajonuzi, Fatime Kajanaku, Drita Popa, Lirije Mullajonuzi, Hysen Mullajonuzi dhe Pranvera Allaj ndaj vendimit nr.2926, date 29.10.2014 te Gjykates se Apelit Durres.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. AKTI

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

SHKODËR

11243-01908-00-2015

ILIR MESI Kundër. ASHK SHKODËR (ISH-ZVRPP) SHKODER

Detyrimin e pales se paditur qe te beje regjistrimin ne favor te pasurise truall.

A.KALAJA

Deklarimin e moskompetences lendore te Kolegjit Civil per shqyrtimin e ceshtjes me nr.11243-01908-00-2015, date 11.06.2015.

Dergimin e ceshtjes per shqyrtim, Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte.

2.

KAVAJË

11243-03505-00-2015

SHOQERIA "EDAS PROJEKT" SH.P.K Kundër. NJESIA ADMINISTRATIVE KRYEVIDH KAVAJE (ISH-KOMUNA KRYEVIDH KAVAJE)

Detyrimin e pales se paditur te shperbleje paditesin per punen e kryer ne ne vleren 846 612 leke etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Edas Projekt shpk, ndaj vendimit nr.596 (10-2015-1359), date 09.06.2015 te Gjykates se Apelit Durres.

3.

DURRËS

11243-02921-00-2015

SIRRI BESHIRI, ESMERALD HAMZARAJ, MUSTAFA HAMZARAJ, ISMAIL BESHIRI, Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH-AKKP) TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Rivendosje ne afat

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga kerkuesit Esmerald Hamzaraj, Mustafa Hamzaraj dhe Ismail Beshiri ndaj vendimit Nr.105 (10-2015-1404), date 16.06.2015 te Gjykates se Apelit Durres.

4.

VLORË

11243-02938-00-2015

TELHA SHEHU Kundër. SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "TRIS" SH.P.K. dhe “OSHEE” SH.A.

Kundershtim i veprimeve te permbaruesit gjyqesor etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur OSHEE sh.a. ndaj vendimit Nr.316, date 12.03.2015 te Gjykates se Apelit Vlore.

5.

TIRANË

11211-03520-00-2015

YLLKA TURKU Kundër. MAJLINDA KUME, RASIM DANI, ASHK TIRANE (ISH-ZVRPP), AVOKATURA E SHTETIT

Konstatim i pavlefshmerise se veprimit juridik etj., te rregullohen pasojat dhe kthimin e paleve ne gjendjen e mëparshme

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Rasim Dani dhe majlinda Kume ndaj vendimit nr.599, date 10.03.2015 te Gjykates se Apelit Tirane.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

VALBON ÇEKREZI

ASIM VOKSHI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-00116-00-2017

BUJARE TRENOVA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Detyrimin e pales se paditur qe ti njohe paditeses si vjetersi ne pune per efekt pensioni, vitet e punes qe ka punuar ne "ND.Rip. Sherbimeve Nr.1" nga 01.02.1967 deri me date 01.01.1994, kohe kur eshte privatizuar ndermarrja. Detyrimin e pales se paditur qe ti rilidhe paditeses pensionin e pleqerise.

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 2333 datë 10.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

ELBASAN

11115-00501-00-2017

HYQMET MEMA - ZABIT ZEKTHI

Lirim e dorezim toke. Pushimin e cenimit te pronesise ne bazet e nenet 296 e 302 te K.Civil.

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për të paraqitur dorëhëqjen nga kjo çështje anëtari i trupit gjykues Z. Valbon Çekrezi

3.

TIRANË

11111-02004-00-2015

ENDRIT QOQJA , LIRI STERNASI ( QOQJA), QEMAL QOQJA, AGIM QOQJA, QEFSERE QESTERI (QOQJA), SULLTANE UZEIRI ( QOQJA), MYZEJEN MASHA ( QOQJA), BILAL QOQJA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME TIRANË).

Detyrimin e te paditurve te njohin pronare paditesat Endrit Qoqja dhe Liri Stermasi te pasurise Trashegimore mbi nje banese nje kateshe.

‘’

Prishjen e vendimit nr.3884 datë 27.11.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

4.

TIRANË

11243-00244-00-2017

BEHXHET POPA, SHOQËRIA PËRMBARIMORE "ZIG" SH.P.K, BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SHA, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMITTË PASURIVE TË PALUAJTËSHME TIRANË).

Pavlefshmerine e titullit ekzekutiv, vendimi nr. 249 akti, date 17.06.2008 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres, per shkak se detyrimi qe rrjedh prej kontrates se huase bankare afatgjate nr. 4290 rep, nr. 3462 kol, date 13.02.2006 eshte ne nje mase me te vogel sipas nenit 609/1 i K.Pr.Civile. Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke urdheruar ZVRPP Durresqe te beje bllokimin e pronës

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 677 datë 06.12.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

11243-01584-00-2017

SHOQËRIA "ENERGYSOLUTION" SH.P.K - SHOQËRIA "OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT" SH.A, AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur te permbushe detyrimet kontraktore si me poshte: Kontrate nr. 2286/12, dt. 09.07.2013, kontrate me nr.2285/11, dt. 25.07.2013. Demshperblim per vleren e fitimit te munguar.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 430 datë 17.02.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 1277 datë 22.02.2016, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6.

TIRANË

11243-00558-00-2015

NDUE GJELAJ - REZARTA CAMI

Detyrimi i pales se paditur te paguaje shumen perkatese si penalitet per zgjidhjen e njeanshme te kontrates se porosise.

‘’

Prishjen e vendimit nr.3629 datë 04.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

7.

TIRANË

11111-01014-00-2015

BRAHIM ZEQJA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË),AVOKATURA E SHTETIT

Anullimin e vendimit te Agjensise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane, njohjen e se drejtes se pronesise te subjektit te shpronesuar Sejdo Zeqja .

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2722 datë 19.06.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 1920 datë 10.02.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lëzhë.

8.

LUSHNJA

11243-03266-00-2015

SERVETE DERVISHI, LILJANA GUPI, (DERVISHI), SAIMIR DERVISHI, ARTUR DERVISHI TRASHËGIMTARË LIGJORË TË SERVET DERVISHI - GJYSTE DERVISHI, SARINA DERVISHI, KLAUDIO DERVISHI, TRASHËGMTARË LIGJORË TË BUJAR DERVISHI, BAHRIJE DERVISHI, GËZIM DERVISHI, LINDiTA DERVISHI, ANILA DERVISHI, TRASHËGIMTARË LIGJORË TË ISMAIL DERVISHI, FATMIR DERVISHI

Njohjen bashkepronare ne nje siperfaqe trualli dhe te objektit dy katesh e ndodhur ne nje siperfaqe prej 281 m2.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Servete Dervishi, Liljana Gupi ( Dervishi), Saimir Dervishi dhe Artur Dervishi kundër vendimit nr.81 datë 18.06.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

9.

KORÇË

11243-03270-00-2015

ALBERT SHEME- ASBI HASANKOLLI, SHEFIKO HASANKOLLI, SALI HASANKOLLI, SHEFQET HASANKOLLI, ARBEN HASANKOLLI, GJYLYHAN QOSE ( HASANKOLLI), ZAMIRA KAPEDANI ( HASANKOLLI), AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE KORÇË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME KORÇË), NJËSIA ADMINISTARTIVE MOLLAJ ISH -KOMUNA MOLLAJ

Kerkohet ndryshimi i vendimit nr.106, dt.14/11/2003 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ish Pronareve prane Prefektures Korçe, ne piken 3 dhe 4 te ketij vendimi, lidhur me kthimin fizik te siperfaqes nga 455+530=985 m2 dhe kompensimi per siperfaqen 2203 m2 (qe mbetet nga siperfaqja e pergjithshme e njohur per kompesim 2733 m2) etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur ngapala e paditur Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave kundër vendimit nr. 182 datë 01.07.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë.

10.

TIRANË

11243-03292-00-2015

HAJDAR SHABANI – SUZANA DUMO, QËNDRA KOMBËTARE E BISNESIT ISH - QËNDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT ( QKR), SHOQERIA "SUKA" SH.P.K. XHEMAL BRAHJA

Pavlefshmeri absolute te veprimit juridik kontrate dhurimi Nr.6347 Rep., Nr.2009 Kol., dt.04/06/1996 per kuotat e shoqerise "Suka" sh.p.k. me seli ne Laç dhe kthimin e paleve ne gjendjen e meparshme. Fshirjen e regjistirimeve ne QKR.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Suzana Demo, kundër vendimit nr. 1465 datë 11.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

11.

VLORË

11243-02168-00-2015

PASKAL NESTURI – PETRO BEJA, AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME TIRANË).

Kundërshtim dhe anullim i vendimit nr. 175, date 21.06.2006 të ZRKKO Vlorë. Kundërshtim dhe ndryshim i vendimit nr. 32, datë 21.06.2007 të ZRKKP Vlorë. Çrregjistrimin e pasurisë së paluajtshme nga regjistrat e ZRPP Vlore për sipërfaqen 2.3 ha.

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Paskal Nesturi, kundër vendimit nr. 1749 datë 04.12.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

VALBON ÇEKREZI

ENTON DHIMITRI

ASIM VOKSHI

DATË 15 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-01608-00-2015

AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA E AVOKATIT TË PËRGJITHSHËM - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), LIMAN PUCI, ALI FASLLIU, RAKIP FASLLIU, TOSUN FASLLIU, SAIT FASLLIU, DITURIE (FASLLIU) ELEZAJ, ELMIRA GJANA, QATIP FASLIU

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME TIRANË)

Anullim i vendimit nr.163, date 22.05.2009 te ZVKKK Tirane e cila kas bere korrigjimin e vendimit nr.47, date 18.05.1995.

V.ÇEKREZI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 3943 datë 11.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

DURRËS

11243-01528-00-2015

MUSTAFA KUSI- ZYRA E PERMBARIMIT PRIVAT AGIM SULCE , AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE TIRANË

Pavlefshmerine e titullit ekzekutiv, akt detyrimi kredite nr.80, date 26.12.1996 dhe pezullimin e ketij titulli.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjensia e Trajtimit të Kredive kundër vendimit nr. 10-2015-87 (46) datë 20.01.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës.

3.

TIRANË

11243-01406-00-2015

AMIR SHEHU,NARGIS PASHALLARI ( SHEHU), IKBALE SHEHU, ERIDAN SHASHAJ ( SHEHU)- AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT, SHAQIR SHEHU, NAJADA THANASI ( DUKA), GENCI DUKA, LULJETA GUMA.

Anullimin e vendimit nr.458, date 22/12/2008 te Zyres Rajonale te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Gjirokaster dhe vendimit nr.319, date 04/10/2010 i Agjensise se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane.

Ndryshimin e vendimit nr.56, date 15/12/2005 te K.K.K.pronave Qarku Gjirokaster me te cilin eshte njohur dhe kthyer prona prej 154 ha kullote ne emer te Xhevat Gani Shehu dhe Safete Shehu duke u kthyer dhe njohur kjo prone ne emer te ish pronarit Gani Shehu.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shaqir Shehu kundër vendimit nr. 3875 datë 27.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

11241-00926-00-2015

HAJRE DERVISHI - ONE ALBANIA SHA, (ISH- ALBTELEKOM SH.A) – SHOQËRIA

Shperblimin e demeve te rrjedhura nga zgjidhja e menjehershme e pajustifikuar e pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes.

‘’

1. Revokimin e vendimit për shqyrtimin e çështjes civile nr. 11241-00926-00-2015 Regjistri Themeltar në seancë gjyqësore dhe kthimin e çështjes për shqyrtim në dhomë këshillimi, mbi bazë dokumentesh.

2. Thirrjen në këtë gjykim në cilësinë e palës së paditur Shoqëria “One” sha në vend të Shoqëria “Albtelecom” sha.

3. Të caktojë shqyrtimin e çështjes në dhomë këshillimi më datë 27.12.2023.

4. Urdhërohet Sekretaria e gjykatës të bëjë njoftimin e palëve për orën dhe ditën e caktuar për shqyrtimin e çështjes në dhomë të këshillimit si dhe depozitimin brenda 15 ditëve të parashtrimeve me shkrim prej tyre, në çdo rast jo më vonë se 5 ditë përpara datës së seancës.

Tiranë, më datë 15.11.2023

5.

TIRANË

11241-01049-00-2015

SHOQËRIA "TOP CHANEL" SH.A - SAIMIR KODRA

Konstatimin e zgjidhjes se paligjshme te kontrates se punes nga i padituri dhe mospermbushje te detyrimeve te te paditurit qe rrjedhin nga kjo kontrate.

‘’

1.Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër paditëse Sajmir Kodra, kundër vendimit nr. 3968 datë 16.12.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 208-00-2015 datë 29.04.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

6.

TIRANË

11243-01687-00-2015

MARTIN BIBA – AVNI HASA

Prishja me nenvizim te rregjistrimeve te kryera me vendim gjykate.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Martin Biba, kundër vendimit nr. 54 datë 30.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

43000-02439-00-2015

SHOQËRIA ''EUROKONTAKT'' SH.P.K - VALBONA KURTI, DREJTORIA E PERGJITHSHME E MARKAVE PATENTAVE

Ndalim konkurrence e pandershme

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Valbona Kurti ndaj vendimit nr. 1103 datë 12.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte