Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 13 SHTATOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. AKTI

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

KORÇË

11243-02884-00-2015

XHENTIL SPAILLARI, EDLIR MUKA Kundër. OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE TIRANE SH.A.

Pagim i vleres se demit pasuror etj.

A.KALAJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur OSHEE sh.a., kunder vendimit Nr.215, dt.25.07.2015 te Gjykates se Apelit Korçe

2.

TIRANË

11243-03447-00-2017

SHAHE PALUSHI Kundër. REXHEP SHETA, FATMIR PALUSHI, SHOQERIA PERMBARIMORE “STRATI BAILIFF’S SERVICE”

(Prishje, rigjykim)

Perjashtimin nga ekzekutimi i detyruar i pjeses se pasurise se paluajtshme qe i takon paditeses.

Prishjen e vendimit Nr.444, dt.14.06.2017 te Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem me tjeter trup gjykues.

3.

SHKODËR

11243-03320-00-2017

ABDULLAH BARDHI Kundër. AHMET BARDHI, VANESA BARDHI, ANAISA BARDHI, MEGI BARDHI, KLEJDI BARDHI, GERSI BARDHI, ARMANDO LEKAJ

(Prishje, rigjykim)

Pjestimin e pasurise se paluajtshme, e llojit ap banimi, me sip prej 74 m2, rregjistruar me nr. pasurie 1/48+1-2 ndodhur ne ZK 8591, Shkoder.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Abdulla Bardhi, kunder vendimit Nr.691, dt.19.12.2016 te Gjykates se Apelit Shkoder

4.

TIRANË

11243-03280-00-2017

ARBEN MJEKAJ Kundër. SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

(Prishje, rigjykim)

Shpalljen si te pavlefshem te procesverbalit etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur OSHEE sh.a., kunder vendimit Nr.1376, dt.23.05.2017 te Gjykates se Apelit Tirane

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

SOKOL NGRESI

DATË 13 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

SARANDË

77203-00105-00-2023

AVA ALIAJ

Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.20-2021-508/194, datë 08.06.2021 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

E.PUPE

1.Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 23-2020-798 (267), datë 03.07.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, lënë në fuqi me vendimin nr. 20-2021-508/194, datë 08.06.2021 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të paraqitur nga Ava Aliaj.

2.Dënimin e palës kërkuese, avokat Dritan Kruja, me gjobë në vlerën 50.000 lekë

3.Ky vendim përbën titull ekzekutiv.

4.Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit të shtetit.

5.Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

DATË 13 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

BERAT

11243-02310-00-2015

MESTAN LIKO – SEFER DEMO ,

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE KUÇOË

(ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME KUÇOVË), NJËSIA ADMINISTRATIVE KOZARE ( ISH-KOMUNA KOZARE KUÇOVË) ,

DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES QARKU BERAT

Korrigjim harte treguese te pasurise me nr. 286/14 sipas certifikates se pronesise me nr. 440, date 23.04.2004 te regjistruar ne ZVRPP Kucove.

E.DHIMITRI

Prishjen e vendimit nr. 591 datë 30.04.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe vendimit nr. 1263 datë 12.11.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje.

2.

TIRANË

11243-02327-00-2015

LULJETA DAFA – SHOQËRIA “ FRATARI CONSTRUCTION” SHPK

SHOQËRIA ''PF TRADE'' SH.P.K

Detyrimin e paleve te paditura solidarisht te permbushin detyrimin kontraktor te Kontrates se dates 02.09.2004, nr. 6017 rep, duke i njohur paditeses te drejten e pronesise dhe kryer kalimin e pronesise mbi apartamentin. Detyrimine e paleve te paditura ti paguajne solidarisht paditeses shperblimin e demit rrjedhur n ga mospermbushja e detyrimit kontraktor.

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1078 datë 07.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë , për rrëzimin e kërkimit në lidhjë me shpërblimin e dëmit.

Ndryshimin e vendimit nr. 7035 datë 18.06.2014 të Gjyatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendimit nr. 1078 datë 07.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, në këtë mënyrë:

Dëtyrimin e paleve të paditura të njohin paditësen Luljeta Dafa pronare mbi pasurinë objekt i kontratës

nr. 6017 rep

dates 02.09.2004.

Rrëzimin e kërkimit për detyrimin e të paditurve për të nënshkruar kontratën përfundimtare të shitjes.

3.

TIRANË

11123-03015-00-2015

BESNIK VORPSI - ADRIATIK HAXHIAJ , ALMA HAXHIAJ , SHOQËRIA “GORA” SHPK

Përmbushje e detyrimit që rrjedh nga kontrata me nr. 693 rep., nr. 133 kol., date 31.01.2013, duke liruar e dorëzuar pasurinë e paluajtshme, dyqanin me sipërfaqe 40 m2, të ndodhur në: Rruga “Frederik Shiroka”, Fusha e Zezë, Kulla nr. 4, kati përdhe, Tiranë.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse

Besnik Vorpsi kundër vendimit nr.1642 datë 01.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

11243-03060-00-2015

SHKELQIM MUCI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

Anullimin e vendimit nr. 617, date 22.04.2013 te AKKP. Njohjen, kthimin apo kompensimin e prones me sip prej 4000 m2 kullote dhe 8 rrenje ullinj, ndodhur ne vendin e quajtur ''Pikadhule'' Fshati Borsh, Lukove, Sarande.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shkëlqim Muci

kundër vendimit nr.1776 datë 14.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

SHKODËR

11243-03074-00-2015

SELAMI JENISHEHRI- GAZMEND HYSA,

HIDAJET JENISHEHRI

Pjestim pasurie sendi i perbashket shtepi dhe oborr banimi (faza e dyte)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Selami Jenishehri kundër vendimit nr.191 datë 27.03.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6.

TIRANË

11115-03075-00-2015

FATMIRA HYSENI-XHEVAHIR LAMI, SUZANA LAMI

Lirim dhe dorezim sendi, banesa me nr.pasurie 8/97+1-8 Rr'AliDemi', Tirane pall 141, shk.1,kati 4,ap.8.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e padtur Xhevahir dhe Suzana Lami kundër vendimit nr. 1601 datë 25.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

SHKODËR

11243-03090-00-2015

SMAJL VJERDHA, SABRI VJERDHA, XHEVDET VJERDHA - OSHEE SH.A. (ISH-ÇEZ SHPERNDARJE) SHKODER, FLOBIAN PIROVIQ

Kthimin e shumes prej 493.909 (katerqind e nentedhjete e tre mije e nenteqind e nente) leke.

‘’

Ndryshimin e vendimit nr. 122 datë 02.03.2015, të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe të vendimit nr. 592 (51-2014-1588), datë 29.04.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Rrëzimin e kërkesë padisë.

8.

TIRANË

11118-03147-00-2015

DRITA ROSAJ, MARINGLEN ROSAJ, SARA ROSAJ, KLEJDI ROSAJ -SHOQERIA E SIGURIMIT "EUROSIG" SH.A

Detyrimin e pales se paditur per te na dhene vleren e plote te demshperblimit per demin pasuror dhe jopasuror per shkak te humbjes se jetes se te ndjerit Rito Rosaj si pasoje e aksidentit automobilistik te dates 31.12.2010.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqeria "Eurosig" Sh.A, kundër vendimit nr.16636 datë 02.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

DURRËS

11243-02821-00-2015

BAFTJARE DERVISHI, SAIMIRA DERVISHI (GËRMENJI), ELVIRA MASTORA (DERVISHI)-PËRPARIM AGALLIU, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE DURRËS

(ISH- ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME DURRËS), BLERINA DERVISHI( SMOLARI),

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DURRËS

( ISH-ALUIZNI DURRËS )

Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes noteriale datë 29.10.2001,para noterit Sabri Limanaqi me nr. 3667 Rep nr. 1370 kol datëb 29.10.2001.

Ç'rregjistrimin e pasurise me nr. 3/197+1-4, volumi 4, faqe 93, pallati 169, shk.1, kati 2, Ap.4 nga regjistri i pasurive te paluajtshme Durres ne emer te Perparim Agalliut dhe rregjistrimin ne emer te Baftjare, Blerina, Elvira, Saimira Dervishi. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te kontrates se kalimit te pronesise te parcels ndertimore Nr.1719 Rep., dhe Nr.1503/0 Kol., dt.13/09/2011 etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse në këtë gjykim Baftjare Dervishi

kundër vendimit nr. 10-2015-1167/514 datë 18.05.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

TIRANË

11243-02826-00-2015

GEZIM CELA – AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË)AVOKATURA E SHTETIT

Anullim i aktit administrativ vendim nr. 1564, date 27.12.2013 te AKKP. Detyrimin e pales se paditur qe te beje kompensimin e menjehershem financiar per palen paditese. Kerkohet sigurimi i padise.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ne këtë gjykim Agjencia eTrajtimit të Pronave Tiranë (Ish-Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave Tiranë) dhe mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tiranë kundër vendimit nr. 1394 datë 04.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

GJIROKASTËR

11243-02843-00-2015

NERTILA SHEHU-SALI DEDGJONI, GËZIM KOÇAJ, HATEME KOÇAJ, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE

TEPELENË

(ISH- ZVRPP TEPELENË)

Pavlefshmeri absolute kontrate nr.912 rep., nr.409 kol., dt.11/09/2013 me shitës Sali Dedgjoni dhe blerës Gëzim Kocaj e Hateme Kocaj. Kostatimin absolutisht të pavlefshëm të kontratës së shitjes nr. 909 rep nr. 407 kol datë 10.09.2013, lidhur me shitësit Sali Dedgjoni dhe blerës Gëzim Kocaj e Hateme Kocaj. Detyrimin e palës së paditur Sali Dedgjoni të njohë bashkëpronarë paditësen Nartila Shehu me pasuritë e mësipërmë objekt shitje....

‘’

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për

papajtueshmëri të gjyqtarit Enton Dhimitri

12.

SHKODËR

11243-02897-00-2015

DEDE PREKA - PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT HELIDON XHINDI, ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, DEGA RAJONALE SHKODËR.

Kundershtim i veprimeve te permbaruesit gjyqesor privat Helidon Xhindi.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditesë Dede Preka kundër vendimit nr. 1400 datë 24.11.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

13.

POGRADEC

11243-02904-00-2015

BLERIM ÇELA – AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË)

Konstatimin absolutisht të pavlefshëm të vendimit nr. 627 datë 26.11.2012,

te AKKP, si akt i nxjerre ne kapercim te kompetencave ligjore

‘’

Prishjen e vendimit nr.220 datë 16.07.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

14.

DURRËS

11243-02910-00-2015

GANI ÇANO -DAJLAN KUKA, XHEM GRECA,

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A

( ISH- SHOQËRIA “ÇEZ SHPËRNDARJE” SHA, DREJTORIA RAJONALE DURRËS)

Detyrimin e te paditurve qe te permbushin detyrimin kontraktor te mbetura ne zbatim i kontrates se qerase Nr. 4371/1089 date 09.09.2008.

Detyrimin e të paditurve të paguajne të gjitah shpenzimet për energjine elektrike dhe ujin përsa i perket periudhes se qiramarrjes 09.09.2008-05.10.2011.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të paditurit ne këtë gjykim

Dajlan Kuka, Xhem Greca, kundër vendimit nr. 10-2015-1107 (485) datë 11.05.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

15.


Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm

11111-00417-00-2023

BENON BEDHIJA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRAN Ë,MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË ,
AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRËS

(KOMPETENCË)

Kerkohet ndryshimi i vendimit nr. 308/2, dt. 09.08.1994, te KKKPronave, Bashkia Elbasan pika 2, per siperfaqet e lira te kompensuara dhe kthimi ne tyre ne natyre. Gjithashtu kerkoj njohjen e te drejtes se parablerjes per objektin shteteror.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 503 datë 06.06.2023, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

16.

GJIROKASTËR

11247-00414-00-2023

NIKO ÇUKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE GJIROKASTËR, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE GJIROKASTËR

(KOMPETENCË)

Detyrimi i pales se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster t'i njohe dhe llogarise paditesit Niko Cuka vjeteresine ne pune; prane Ndermarrjes se Bonifikimit Gjirokaster periudhen 01.01.1975-31.12.1978, prane Kooperatives Bujqesore Sofratike, Gjirokaster me detyren agronom per periudhen 04.02.2982-30.06.1991.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 230 ( 31138-00045-85-2023)datë 06.03.2023, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ENTON DHIMITRI

DARJEL SINA

DATË 13 SHTATOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

17.

FIER

11243-02777-00-2015

VEZIR BAHO - OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A

( ISH- SHOQËRIA “ÇEZ SHPËRNDARJE” SHA)

Pavlefshmeri titulli ekzekutiv fatura te shitjes se energjise elektrike per periudhen janar 2007 - 25.12.2011. Pezullim ekzekutim detyrimi te percaktuar ne faturat e meriperme.

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a

( Ish- Shoqëria “Çez Shpërndarje” Sha)

kundër vendimit nr. 684 datë 20.05.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

DATË 13 Shtator 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

DURRËS

11243-02909-20145

MEREME TIVARI-HYSEN MYSHKETA, ATP (ISH AKKP TIRANE), ASHK ZYRA VENDORE DURRËS(ISH ZRPP DURRËS)

D.SINA

Shfuqizim vendimi

Prishjen e vendimit te Gjykate se Apelit Durres dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne Gjykaten e Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

2.

DURRËS

11243-02907-2015

KUNDRET KANTO-FERRIK JONUZI, FUNDIM DALLAKU, ASHK (ALUIZNI DURRËS)

-//-

Ndalim cenim pronesie

Shtyhet per daten 27.09.2023 per studimin e aktit te ekspertimit

3.

KORÇË

11243-02878-2015

DIANA XHELO-SHOQËRIA “LARTI” SH.P.K

-//-

Kthim shume

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese ne kete gjykim Diana Xhelo kunder vendimit nr 185 dt 02.07.2015 te Gjykates se Apelit Korce

4.

KORÇË

41201-02890-2015

DREJTORIA RAJONA TATIMORE KORCË –ALB-AGRON SH.P.K

-//-

Celje procedure falimenti

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Korce dhe dergimin e ceshtjes ne Gjykaten e Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

5.

TIRANË

11111-02785-2015

JORGAQ STEFA-ANESTI STEFA, ATP(ISH AKKP TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Kundërshtim vendimi

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ne kete gjykim ATP (Ish AKKP) dhe te rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit , Zyra Vendore Tirane, kunder vendimit 1238 dt 21.05.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

6.

TIRANË

11118-02524-2015

SHOQËRIA “ORMAS 2000” SH.P.K-SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ESPA” SH.P.K, RAIFFEISEN BANK SH.A

-//-

Shpërblim dëmi

Lënien në fuqi të vendimit nr.1330, datë 28.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

KURBIN

11243-02533-2015

DAVE SHOTAJ(NOKAJ), PRENA GJOKA (NOKAJ), MARTA QYPI, ASHK (ISH ZRPP), GJERGJ NOKAJ, FIRMA “PALI”, FRROK NOKAJ, LLESH NOKAJ, AGE NOKA, MARTE GJINJ, LIZA GJOKA, DAVID NDOCI, SANDER NDOCI, FDAVA GJERGJI, SIMON NDOCI, TERREZA TUCI

-//-

Detyrim për njohje bashkëpronar

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, kundër vendimit nr.1113, datë 12.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

FIER

90300-02537-2015

YZEIR KANANI-LAMUR KANANI

-//-

Rivendosje në afat

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Flamur Kanani, kundër vendimit nr.53, datë 14.05.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

9.

FIER

11243-02538-2015

ANDREA STAMATI-BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË TIRANË, SHËRBIMI PËRMBARIMOR ZIG, ZYRA E PËRMBARIMIT FIER

-//-

Pakesim detyrimi monetar objekt ekzekutimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, kundër vendimit nr.582, datë 30.04.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

GJIROKASTËR

11247-00415-2023

MARIA IDRIZI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

-//-

Kompetence

Rregullimi i konfliktit për sa i përket kompetencës lëndore duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë.

Prishjen e vendimit nr.295, datë 13.03.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë për vazhdimin e gjykimit.

11.

VLORË

77203-00120-00-2023

ARBEN NELAJ, SHPRESA NELAJ – MYSLYM MYSLIMI, BUKUROSHE MYSLIMI, ELMAZ MYSLIMI, FATOSH MYSLIMI, KOZETA HOXHAJ (MYSLIMI), LAURETA MYSLYMI, SEKTORI I FINANCËS PRANË BASHKISË VLORË

-//-

Kërkesë per ekzekutim vendimi nr. 327, date 30.11.2022 te Gjykates se Apelit Vlorë

Shtyhet për datë 20.09.2023

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

ARBENA AHMETI

DATË 13 Shtator 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

GJYKATA E LARTE

90007-00160-00-2023

Kërkues:

IVA TAFILAJ;

MUSTAFA TAFILAJ;

ROZANA TAFILAJ

Palë e Tretë:

FATMIRA TAFILAJ

D.SINA

Korrektimin e gabimit material (lapsus) ne vendimin e ceshtjes civile me nr. 11243-01147-2020 regjistri dhe nr. 00-2022-3700 vendimi (355).

Pranimin e kerkeses. Korigjim e gabimit material ne faqen 2 (dy) pika 8 (tete) te vendimit nr. 00-2022-3700(355)dt 11.10.2022 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte duke korigjuar pjesen takuese te personit te trete (Iva Tafilaj) , nga masa “30/40 pjese” ne masen e sakte “3/40 pjese”

Ky vendimi eshte pjese perberese dhe i bashkengjitet vendimit nr 00-2022-3700 (355) dt 11.10.2022 te Kolegjit Civil te Gjykates Larte

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

DARJEL SINA

ENTON DHIMITRI

DATË 13 Shtator 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANE

11249-00374-00-2023

NURIJE CEVANI Kundër. VIOLETA DUNGU (CEVANI) PERSON I TRETE: GJYKATA E SHKALLES SE PARE E JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM TIRANE

M. Buhali

Deklarimin e falsifikuar te shkreses "Kerkese e dt. 20.09.1991, me kerkues Rivat Cevani dhe Nurie Cevani dhe objekt: Biresim te femijes Violeta Cevani", persa i perket nenshkrimit te Nurije Cevani. Deklarimin e falsifikuar te shkreses "Kerkese e Nuredin dhe Hanke Cevani lejim per biresim", persa i perket nenshkrimit te Nuredin Cevanit dhe Hanke Cevanit. Deklarimin e si te paverteta (te rreme) te thenieve te deshmitareve Nurije Cevani, Hanke Cevani, Nuredin Cevani dhe Violeta Cevani, qe ndodhen ne aktin "Proces verbal i seances gjyqesore te dt. 30.09.1991, te ceshtjes nr. 242 akti, dt. 30.09.1991, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Mat, me objekt "Biresimin e femijes"..

Prishjen e vendimit nr. 325 dt 05.12.2022 te Gjykates se Shkalles se Pare Mat dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit nga Gjykata e Juridiksionit te Pergjithshem Diber

2.

LEZHE

11115-02390-00-2019

DRITA PRENCI KUNDER AGIM CELA; AHMET CELA; ARLIND CELA; BASHKIA LEZHE; FIONA CELA; MIRLINDA CELA; MONIKA CELA; SHOQERIA "MOLLA" SH.P.K.; SHOQERIA "ULDEDAJ" SH.P.K.; Ndërhyrës Kryesor: HEROINA BEGA

Detyrimin e paleve te paditura te dorezojne siperfaqet e trojeve te zena padrejtesisht ose kur nuk ka mundesi kthimi ne natyre te paguajne vleren e truallit te zene padrejtesisht sipas perllogaritjes se ekspertes

Lenien ne fuqi te vendimit nr 321 dt 15.05.2019 te Gjykates se Apelit Shkoder

3.

BERAT

11243-02388-00-2019

ANDONETA BUSHI Kundër. LLAZAR BUSHI Person i trete: ASHK, DREJTORIA VENDORE KUCOVE (ISH ZVRPP KUCOVE)

Detyrimin e te paditurit te me njohe b/pronare ne 1/2 pjese te pasurise nr.8/468, ZK 2310 e llojit truall me sip.300 m2 + ndertese me sip.161,83 m2 me vendndodhje lagjia "Llukan Prifti" Kucove te regjistruar ne regjistrin hipotekor nr.186, vol.29, dt.25/07/2013 te ZVRPP Kucove. Fshirjen e regjistrimit te ZVRPP Kucove te kesaj pasurie ne pronesi te te paditurit dhe regjistrimin e saj ne bashkepronesi etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Llazar Bushi kunder vendimit nr 966 dt 21.11.2018 te Gjykates se Apelit Vlore

4.

TIRANE

11243-02997-00-2015

IBRAHIM QOSJA; ARMAND QOSJA Kundër. ATP (ISH -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE); Palë e Tretë REKTORATI I UNIVERSITETIT SHTETEROR; BASHKIA TIRANE AVOKATURA SHTETIT

Shfuqizimi i vendimit nr.317, dt.06.11.2008, te ZRAKKP Qarku Tirane dhe vendimit nr. 408, dt. 30.07.2009 te Agjensise se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane. Kthimin e siperfaqeve te mundshme brenda prones se njohur me vendimin nr.1009, dt.28.12.1994 te KKKP Bashkia Tirane.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Armand Qosja dhe Hekurije Qosja kunder vendimit nr 1822 dt 16.07.2015 te Gjykates se Apelit Tirane .

5.

DURRES

11243-02973-00-2015

ILO ZORBA Kundër. SOKRAT ZORBA; DHIMO ZORBA; TANE ZORBA; DHIMITROV ZORBA; VELIKO ZORBA; TERPENA ZORBA; MITRA (ZORBA (KULLECI)

Detyrimi i paleve te paditura te me njohin pronar mbi nje shtepi banimi etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese kunder vendimit nr 476 dt 07.05.2015 te Gjykates se Apelit Durres

6.

TIRANE

11243-03063-00-2015

NEZIHAT XHAFERRI KISMETE LATIFI MIMOZA HASANI Kundër. EDLIRA DEMIRAJ; ATP (ISH AKKP)

Konstatim i pavlefshmerise absolute te vendimit nr. 66, date 12.03.2009 te ZRKKP Qarku Tirane. Njohje pronar.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ATP dhe Edlira Demaj kunder vendimit nr 1531 dt 18.06.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

7.

TIRANE

11111-03034-00-2015

MALIQ HAMETBEJASI Kundër. DRITAN STRONI; PETRAQ VILA; BELUL LIGA

Pushim cenimi pronesie dhe mosperseritje ne te ardhmen.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Dritan Stroni, Petraq Vila, BELUL LIGA, kunder vendimit nr 1484 dt 15.06.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

8.

GJYKATA E LARTE

11111-02426-00-2015

TRASHEGIMTARET E SULLTANE CELES: BAFTISHAH KADIU; GANI CELA; YLMERITA MULLAJ; SEMIHA RIZVANI; NAZMI CELA; MAKBULE DERHEMI; HAMDI CELA; FERJAL LLESHI Kundër. TRASHEGIMTARJA E MUHARREM BRUZIT NURIJE BRUZI; ATP (ISH AKKP)

Rishikimin e vendimit nr.1707, date 14.04.2004 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Shtyhet per daten 04/10/2023.

9.

TIRANE

11243-02436-00-2015

SHOQERIA E SIGURIMEVE "INTERSIG-VIENNA ISURANCE GROUP" SH.A Kundër. SHOQERIA PERMBARIMORE "ALIMADHI" SH.P.K

Deklarimin e shuarjes se titullit ekzekutiv te vendimit te Gjykates se Rrethit Tirane, lene ne fuqi nga Gjykata e Apelit .

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ne kete gjykim Shoqeria Permbarimore “Alimadhi”shpk kunder vendimit nr. 938 dt 23.04.2015 te Gjykates se Apelit Tirane

10.

TIRANE

11117-02421-00-2015

KELDI BESHI; ERALDA ZENELAJ(BESHI); SINDI ZENELAJ Kunder: SERVETE BESHI

Pavlefshmeri e pjesshme e testamentit noterial me nr. 20, date 11.12.2002 disponuar nga trashegimlenesi Hysen Beshi perpiluar nga noteri Blerina Avrazi Tirane. Detyrimin e te paditures te njohe trashegimtar dhe paditesit per pjesen takuese. Rregjistrimin e vendimit te Gjykates ne ZVRPP Tirane per transkriptimet e bashkepronesise qe krijohet sipas pjeseve takuese te paditesave mbi pasurine. Marrje mases se sigurimit te padise.

Lenien ne fuqi te vendimit nr 1299 dt 26.05.2015 te Gjykates se Apelit Tirane per pjesen e pranuar te padise.

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit nr 1299 dt 26.05.2015 dhe dergimin per rishqyrtim prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem Tirane per pjesen e rrezimit te padise lidhur me kerkimin per njohjen si trashegimtar mbi pasurine e godines 6 kateshe e legalizuar ne vitin 2007 plus truall.

11.

DURRES

11243-02404-00-2015

SHOQERIA "LANDESLEASE" SH.A Kundër. ARDIAN TEFERICI

Zgjidhjen e kontrates.

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 10-2015-703/284 dt 31.03.2015 te Gjykates se Apelit Durres

12.

DURRES

11243-02383-00-2015

HAREDIN KASTRATI Kundër. RUBO (RUKIJE)MUKA; ALFRED MUKA; ROLAND MUKA; ESIDA MUKA; ASHK DREJTORIA VENDORE DURRES (ISH ZVRPP, DURRES) PERSON I TRETE: MUJO NERGUTI MUSLI ARIFI ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES dhe Të Tjerë

Ndryshimin e vendimit nr 10-2014-538(120) dt 03.02.2014 te Gjykates se Apelit Durres dhe te vendimit nr 1220 dt 02.05.2012 te Gjykates se Shkalles se Pare Durres si me poshte:

Rrezimin e padise;

Shpenzimet gjyqesore i ngarkohen paditesit

13.

GJIROKASTER

11249-00420-00-2023

ELENA COBI Kundër. KOMISIONI I VLERESIMIT TE DOSJEVE TE SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE "THOMA PAPAPAMO" GJIROKASTER; AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE TIRANE; MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE

Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimi komisionit nr. 156, dt. 05.07.2022. Kthimin ne vendin e punes. Detyrimin e pales se paditur per te paguar shpenzimet gjyqesore ku hyne dhe ato te avokatise konform nenit 106 te K.Pr.Civile, ne vleren 300,000 leke.

Prishjen e vendimit nr 725 dt 22.12.2022 i Gjykates Administrative Shkalles Pare Gjirokaster dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane Gjykates Administrative te Shkalles Pare Lushnje si gjykate kompetente per rishqyrtimin e kesaj mosmarrveshje

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

DATË 13 Shtator 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

SARANDE

11243-00809-00-2015

SHOQERIA "DEA-DHV" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E "PORTIT DETAR" SH.A SARANDE

M. Buhali

Detyrimin e pales se paditur te paguaje kamatat e arrira per ekzekutimin me vonese te vendimit te Gjykates se Rrethit Sarande.

Shtyhet per shpallje vendimi me date 20.09.2023

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte