Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

DATE 09 NENTOR 2023

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

MARGARITA BUHALI

ENTON DHIMITRI

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

LEZHË

11243-03789-2015

KËRKUES:BARDHOK JAKU, TAZE JAKU

NDOK GJINI-BARDHOK JAKU, TAZE JAKU, VITORE JAKU

D.SINA

Rishikim

Pranimin e kërkesës. Prishjen e vendimit nr.174, datë 02.04.2008 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

KOLEGJI CIVIL

SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 09 NENTOR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

OBJEKTI

Relatori

U Vendos

1.

KURBIN

11243-00619-00-2016

Kërkues: DOD GJOKA Kunder ARMANDO GJETA PALE INTERESUAR: ASHK (ISH -KOMISIONI I NDARJES SE TOKES BASHKIA LAÇ; ASHK, DREJTORIA VENDORE LAC (ISH -ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURISE LAC) AVOKATURA SHTETIT

Shfuqizimin si te papajtueshem me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise i vendimeve nr.232, dt.25/05/2001 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kurbin, nr.1243, dt.01/11/2001 te Gjykates se Apelit Tirane, nr.300-2014-3814, dt.10/12/2014 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte

M.BUHALI

Shpalljen e vendimit date 23.11.2023

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte