Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

VOJSAVA KOLA

MARGARITA BUHALI

SOKOL NGRESI

DATË 08 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

DURRËS

11112-03890-2015

ROBERT XHENETI-ERGYS HADO, EDLIRA DRACI (HADO), DESHIRA XHENETI

Pjestim pasurie

V.KOLA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Deshira Xheneti, Edlira Hado dhe Ergys Hado kundër vendimit nr. 10-2015-2158 (895) datë 20.10.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

2.

VLORË

11243-03888-2015

BUJAR SHURDHI-OSHEE GROUP SH.A(ISH OSHEE SH.A)

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

-//-

Prishjen e vendimit nr. 282 datë 10.03.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

3.

TIRANË

11115-03209-2015

GAZMEND TURDIU-AFRIM DIBRA, ERIONA DIBRA(DERVISHI)

Kthim sendi

-//-

Prishjen e vendimit nr. 1852 datë 23.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

4.

VLORË

11243-01476-2015

THANAS LULA-OSHEE GROUP SH.A (ISH OSHEE SH.A)

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

-//-

Prishjen e vendimit nr. 103 datë 03.02.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

5.

TIRANË

11243-02216-2015

ILIR BIDO-AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONËS (ISH AKKP) AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS(ISH ZRPP TIRANË), ARGJEND TAFAJ, FATRI PAFAJ, ARDIAN LLAGAMI, RUDINA LLAGAMI, ADNAN LLAGAMI, MYHRIE VERZIVOLLI, ERVIN LLAGAMI, ARTUR LLAGAMI, ALEKSANDRA LLAGAMI, SADETE LLAGAMI, ADELA VASALI, NERMIJE LLAGAMI

Ndryshim vendimi te KKKP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, kundër vendimit nr. 841, datë 14.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

DURRËS

11243-01526-2015

ERMAL TURKESHI-OSHEE GROUP SH.A (ISH OSHEE SH.A)

Anullim detyrimi

-//-

Prishjen e vendimit nr. 10-2015-309 (134) datë 11.02.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

7.

TIRANË

11241-01155-2015

ILIR OSMANI-SHOQËRIA “KESH SECURITY” SH.A

Dëmshpërblim page

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “KESH Security”SHSF SHA, kundër vendimit nr. 3804, datë 19.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES:

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 08 NËNTOR 2023

Rrethi

Nr.

AKTI

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

TIRANË

11241-00841-00-2015

SOKOL DELIA Kundër. SHOQERIA "NDERMARRJA E TRAJTIMIT TE STUDENTEVE" SH.A.

(Revokim)

Pavlefshmeri e zgjidhjes se kontrates se punes.

A.KALAJA

Shtyre për datën 06.12.2023, për të njoftuar palët.

2.

LUSHNJE

11243-02872-00-2015

FLAMUR KADRIU Kundër. OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Pavlefshmeri titulli ekzekutiv

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “OSHEE” sh.a., kundër vendimit nr.752/60-2015-1411, datë 04.06.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë

3.

TIRANË

11111-02500-00-2015

HADI BUSHATI Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH-A.K.K.P TIRANE)

Detyrimi i AKKP-se per te kompesuar ne te holla per siperfaqen truall, pjese e prones se njohur per kompesim.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tiranë dhe pala e paditur AKKP, kundër vendimit nr.749, datë 07.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë

4.

TIRANË

11243-00243-00-2015

ETHEM MULLETI Kundër. FATIME ZENUNAJ, AGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

Detyrimin e pales se paditur ALUIZNI per te perfshire paditesin Ethem Mulleti ne proces legalizimi filluar me vetdeklarimin e Fatime Zenunaj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Fatime Zenunaj, kundër vendimit nr.2330, datë 29.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë

5.

TIRANË

11243-01410-00-2015

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH-A.K.K.P TIRANE, PETRIT VLADI, ABAZ SHIMA, BUKURIE HYSA (SHIMA), TEFIK SHIMA, VAHID SHIMA, MYNYR SHIMA, TAHSIM SHIMA, EDLEVA VELIA (SHIMA), FATOS SHIMA, EDMOND SHIMA, BAJAME VLADI, FATBARDHA KOCI, TAHIR VLADI, MYZEJEN VLADI, ZAMIRA TARAJANI, NEXHMIJE BAKALLI, DEJE LULI, KADRI VLADI, ASHK TIRANE (ISH-ZVRPP TIRANE)

Anullim vendimi nr.190, dt.26.06.2009 te ZRKKP Qarku Tirane. Kalimin e saj ne pronesi shtet

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tiranë, kundër vendimit nr.3271, datë 02.10.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë

6.

TIRANË

11112-01440-00-2015

ILKIJE BANI (DURMISHLLARI), LULZIM ARAPAJ, BRISEIDA ARAPAJ Kundër. VLADIMIR BANI, NATASHA BANI, FATMIR BANI, MIRANDA MULLER (BANI)

Pjestimi i sendit te perbashket etj.

Prishjen e vendimit Nr.1090, dt.22.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

7.

KAVAJË

11111-00634-00-2015

BEDRI SHYTI Kundër. SHPETIM HOXHA, RUKIJE HOXHA, MAJLINDA SHTYLLA, BRIKENA XHAFA, HAMIDE HOXHA, VACE TUKA, GEZIM HOXHA, LILJANA DEDA, HAXHIRE VOGLI, ALLAMAN HOXHA, ARJANA HOXHA, BAFTISHA HOXHA, DYLBERE KARAMETA, AZEM HOXHA, MELIHA KAPEDANI, FATMIR VARGU, SHABAN VARGU, DAURELA VARGU, JOANA VARU, HYQMET SHYTI

Detyrimin e pales se paditur te njohe pronar paditesin mbi nje siperfaqe trualli.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bedri Shyti, kundër vendimit nr.853/10-2014-3149, datë 25.11.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës.

8.

BERAT

11243-01446-00-2015

KASTRIOT GURI, GEZIM RUDI Kundër. KESHILLI I QARKUT BERAT, VERI SATKA, ZYRA E GJENDJES CIVILE E RRETHIT SKRAPAR, ZYRA E GJENDJES CIVILE KOMUNA QENDER SKRAPAR

Njohjen e pavertetesise te vendimit te ish komitetit ekzekutiv Skrapar etj.

Shtyre për datën 06.12.2023

9.

TIRANË

11243-03023-00-2015

FREDI BARE Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH-AKKP) TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimin e vendimit nr. 326, dt.25.02. 2013 te Agjensise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane.

Mosrpanimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit Tiranë, kundër vendimit nr.1400, datë 04.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10.

TIRANË

11243-03029-00-2015

ESTELA KASA Kundër. SHOQERIA PERMBARIMORE "TRISS" SH.P.K., SHOQERIA “OSHEE” SH.A.

Pavlefshmeri titulli ekzekutiv pasi detyrimi nuk ekziston. Kundershtim i veprimeve permbarimore etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Estela Kasa, kundër vendimit Nr.1461, datë 11.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

TIRANË

11243-03014-00-2015

SAIMIR ARBANA, MIRELA ÇOBANI Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE, MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH-AKKP) TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Shperblim per vlere banese

Prishjen e vendimit Nr.1290, datë 26.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, dërgimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12.

TIRANË

90004-00603-00-2023

SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A.

(Kompetence)

Leshimi i Urdherit te Ekzekutimit per Kontraten e Kredise lidhur me date 29.12.2015 me kredimarres Eduart Tosum Spahi.

Prishjen e vendimit Nr.1582 (11-2022-6416), datë 23.12.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe dërgimin e akteve në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për vazhdimin e gjykimit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJES CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

DATË 08 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT

NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

GJYKATA E LARTË

8

KËRKUESE:

VALENTINA TROJA

Përjashtim gjyqtari

E.DHIMITRI

1.Deklarimin si të papranueshme të kërkesës së paraqitur nga kërkuesja

Valentina Troja, për përjashtimin e gjyqtares Arbena Ahmeti, nga gjykimi i çështjes administrative nr. 31003-03637-00-2017 datë 23.12.2017 regjistrimi.

2. Të njoftohet kërkuesja dhe gjyqtari, për të cilin është paraqitur kërkesa për përjashtim.

3.Ky vendim, në referim të nenit 75/3 të K.Pr.Civile, ështëi formës së prerë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

TRUPI GJYKUES

MARGARITA BUHALI

VOJSAVA KOLA

SOKOL NGRESI

DATË 08 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

FIER

11241-00261-00-2016

LIGOR NITO, LIVAN HOXHA-SHOQËRIA “ALBPETROL” SH.A PATOS

Detyrimin e palës së paditur të paguaje në favor të paditësve shperblimin për vjetërsi në punë. Detyrimin e palës së paditur të paguajë në favor të paditësve një dëmshpërblim prej një viti page.

M. BUHALI

Prishjen e vendimit nr. 1280, dt. 12.11.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 180, dt. 09.01.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për trajtimin e paditësave sipas VKM nr. 106, dt. 01.02.2012. Lënien në fuqi të vendimit nr. 1280, dt. 12.11.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë, për pjesën tjetër.

2.

TIRANË

11243-00544-00-2016

SHOQËRIA “INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SH.A- SHOQËRIA “SHEGA TRANS” SH.A

Përmbushjen e detyrimeve kontraktore në lidhje me pagesën e shërbimit të ofruar, pagesën e dëmit të shkaktuar në formën e interesave dhe kamatvonesave, marrjen e masës së sigurimit të padisë dduke vendosur sekuestro konservative mbi llogaritë bankare të shoqërisë etj.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “Shega Trans” Sh.a, kundër vendimit nr. 600, dt. 22.12.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë. Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 131, dt. 09.03.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, për “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10237, dt. 24.10.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 600, dt. 22.12.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë”.

3.

TIRANË

11243-03338-00-2015

SHOQËRIA “LRC PRODUCTS LIMITED”-DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE, SHOQËRIA “ARSENI” SH.P.K

1. Deklarimi i pavlefshmërisë së markës DUEX, me numër regjistrimi 12862, numër kërkese AL/T/2009/144, datë depozitimi 02.03.2009, e regjistruar në regjistrin e markave tregtare dhe të shërbimit, mbajtur nga Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave. 2. Detyrimi i palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave të çregjistrojë nga regjistri i markave tregtare dhe shërbimit markën DUEX, me numër regjistrimi 12862, numër kërkese AL/T/2009/144.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “LRC Product Limited”, kundër vendimit nr. 1744, dt. 09.07.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

11243-00214-00-2016

VEZIR BRAÇE-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Detyrimin e Drejtorisë Rajonale te Sigurimeve Shoqërore Tiranë të njohë vërtetësinë e të dhënavve të pasqyruara në dublikatin e librezës së punës. Detyrimin e te paditurës për efekt të vjetërsisë në punë të njohë vërtetësinë në rubrikën përkatëse të librezës të punës, lidhur me marrëdhëniet e punës në kombinatin e prodhimit të materialeve të ndërtimit “Josif Pashko” Tiranë, nga data 31 Korrik 1973 deri në datën 01.02.1997.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 2432, dt. 01.12.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

11242-00148-00-2016

NEVRES MUÇI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KORÇË

Vërtetimin e faktit juridik të qënies në punë pranë ish koop.bujqësore Leshnicë, Fshati Cerrave për periudhën 1965-1975 dhe per periudhen 1979-1992 me dite te plotë punë

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Nevres Muçi, kundër vendimit nr. 363, dt. 19.11.2015, të Gjykatës së Apelit Korçë.

6.

TIRANË

11241-00158-00-2016

MUSA PERLLAKU-REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.1 SH.A

Shperblim demi per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Rezidenca Studentore Universitare nr. 1 sh.a, kundër vendimit nr. 2396, dt. 26.11.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

11243-00075-00-2016

SHOQËRIA “I.N.C.O” SH.P.K-SHOQËRIA “UJËSJELLËS KANALIZIME” SH.A

Zgjidhjen e kontrates se furnizimit me uje dhe kthimin e paleve ne gjendjen e meparshme, duke urdheruar palen e paditur ti ktheje pales paditese Shumen prej 682.500 leke si dhe fitimin e munguar.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime” sh.a, kundër vendimit nr. 2251, dt. 12.11.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

GJYKATA E LARTË

11241-01019-00-2016

KËRKUES: RAJMONDA MUSHA (Palë Ndërgjyqëse) RAJMONDA MUSHA-RAIFFEISEN BANK SH.A

Rishikim vendimi civil te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.3722, dt.17/04/2012, lene ne fuqi me vendimin Nr.165, dt.24/01/2013 te Gjykates se Apelit Tirane per te cilin Kolegji Civil i Gjykates se Larte me vendimin Nr.00-2015-951, dt.31/03/2015 ka vensour mospranimin e rekursit.

M. BUHALI

Mospranimin e kërkesës së kërkueses Rajmonda Musha, për rishikimin e vendimit nr. 3722, dt. 17.04.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të vendimit nr. 165, dt. 24.01.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë, si dhe vendimit me nr. 00-2015-951, dt. 31.03.2015, të Gjykatës së Lartë.

9.

GJIROKASTËR

11243-01016-00-2016

ILIA GRAMORI-OSHEE GROUP SH.A(ISH-OSHEE SH.A)

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE Group sh.a, kundër vendimit nr. 672 (20-2015-01141), dt. 19.11.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

10.

GJIROKASTËR

11243-01006-00-2016

QAZIM MUHO-OSHEE GROUP SH.A(ISH OSHEE SH.A)

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

M. BUHALI

Prishjen e vendimit nr. 20-2015-1086/639, dt. 09.11.2015, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit, Juridiksioni i Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

11.

PUKË

11243-01010-00-2016

KOL VATAJ-OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A TIRANË

Pushimin e cenimit te pronesise dhe shperblimi i demit ne masen 2.400.000 leke

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kol Vataj, kundër vendimit nr. 662, dt. 16.12.2015, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

12.

DURRËS

11243-01059-00-2016

ERNESTINA SHTINO, SERGJIO MAZREKU-AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANË(ISH AKKP TIRANË), ASHK DREJTORIA RAJONALE DURRËS (ISH ZRPP DURRËS), FISNIK SHEHU

Plotësimi i vendimit të K.K.K.Pronave Durrës që bën fjalë për njohjen e se drejtes se pronesise te se ndjeres Amalia Mazreku duke u shenuar ne pjesen deliberative per kthimin e pasurise trashegimore te parcels nr.198 etj.

M. BUHALI

Seanca në dhomë këshillimi shtyhet për në dt. 15.11.2023, për shpalljen e vendimit.

13.

TIRANË

11243-01046-00-2016

SHOQËRIA “ROGERD” SH.P.K, ROBERT RUCI, ARTAN KALAVACE, ADRIAN RUCI-SHPRESA GJENERO, MEHMET GJENERO, ASHK TIRANË(ISH ZRPP TIRANË), SHKËNDIJA HASHORVA

Objekti padise: Detyrimin e te paditurve te lirojne dhe dorezojne dy apartamentet objekt kontrate. Pavlefshmeri e kontrates se sipermarrjes me nr. 7928 rep, 629 kol, date 27.11.2002 si dhe zgjidhjen e pasojave.

Objekti i kundërpadisë: Detyrimin e paditesave te kunderpaditur te njohin te paditurit kunderpadites pronar te apartamenteve sipas kontrates se sipermarjes me nr. 7928 rep, 629 kol, date 27.11.2002. Regjstrimin e apartamenteve ne emer te Shpresa dhe Mehmet Gjebero dhe ti pajise me certifikate pronesie.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ndërhyrësja kryesore Shkëndija Hashorva, kundër vendimit nr. 82, dt. 20.01.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14.

AP.TIRANË

77205-00138-00-2023

KËRKUES: MEHMET FEJZA

Kerkese per konstatimin e shkeljes, tejzgjatjes se gjykimit te ceshtjes gjyqesore administrative/civile nr. i ceshtjes 21240-00632-50-2019, nr. akti 1210, date 24.05.2019

M. BUHALI

Rrëzimin e kërkesës nr. 77205-00138-00-2023 Rregj. Themeltar, dt. 09.10.2023, të kërkuesit Mehmet Fejza.

15.

TIRANË

11115-01414-00-2018

SAIMIR PEKO, SHOQERIA "UKRO METAL" SH.A - BASHKIM HYSENAJ

Lirim dhe dorëzim sendi pasuri e paluajtshme nr.440/18 me sip. 311.10.m2. Kthimin e sendit në gjëndjen e mëparshme.

M. BUHALI

Seanca në dhomë këshillimi, shtyhet për t’u vlerësuar kërkesa për heqje dorë e gjyqtares relatore M. Buhali.

16.

TIRANË

11243-00340-00-2016

BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT - VALBONA KATORRI

Kthimin e shumës prej 250.200 lekë, paguar nga BSHS për dëmin material që i është shkaktuar automjetit me targë TR 5656 T, në pronësi të shtetasit Adrian Shano.

M. BUHALI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur në këtë gjykim, Valbona Katorri, kundër vendimit nr. 2418, dt. 27.11.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë. Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 378, dt. 27.07.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

17.

KORÇË

11241-02242-00-2016

ERMIR FEJZO – NDËRMARRJA E MIRËMBAJTJES SË RRUGËVE RURALE, BASHKIA KORÇË, KËSHILLI I QARKUT KORÇË

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me 2 paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit, me 2 paga mujore për mosrespektim të procedurës, 3 paga 15 ditore për vjetersinë në punë, 12 paga mujore për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës.

M. BUHALI

Prishjen e vendimit nr. 108, dt. 30.03.2016, të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit, Juridiksioni i Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

DARJEL SINA

DATË 8 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

FIER

11243-00400-00-2015

SABRI HAZIZI - ADNAND HAZIZI, XHEMAL HAZIZI

Kthim sendi

E.PUPE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sabri Hazizi , kundër vendimit nr. 98, datë 30.09.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2.

VLORË

11117-01071-00-2015

DHIMITER STRATI - PETRO GAJO, EVANTHI GAJO, MINA GAJO, JANAQ GAJO, MILKE GAJO, SHOQERIA""LAZAJ 2002" SH.P.K, AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE VLORË ( ISH- Z.V.R.P.P. VLORË)

Detyrim njohje pronar

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Dhimitër Strati, kundër vendimit nr.1809, datë 17.12.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

PËRMET

21001-01252-00-2015

KLITON RUSTEMI - ERINDA RUSTEMI

Zgjidhje martese

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Erinda Rustemi, kundër vendimit nr.20-2014-724/398, datë 30.09.2014 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

4.

LUSHNJË

11112-02110-00-2015

SHKENDIJE CELA (SEFERI) - HAKI SEFERI, FASLLI SEFERI, FATIME SEFERI, MERITA LLOGONE, FATOS SEFERI, GUXIMTAR SEFERI, SHKENDIJE CELA (SEFERI)

Pjesëtim pasurie

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Haki Seferi dhe ndërhyrësi kryesore Faslli Seferi, Fatime Seferi, Guximtar Seferi, kundër vendimit nr.54, datë 18.03.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

SARANDË

11217-01123-00-2015

HASIJE BEQI - SHOQERIA "EDRI"

Detyrim përmbushje kushtet e kontratës

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “EDRI” sh.p.k, kundër vendimit nr. 20-2015-27/10, datë 04.01.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

6.

APEL

GJIROKASTËR

11249-00572-00-2023

ILIRJANA KAPEDANI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SARANDE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER

(kompetence)

Anullim vendimi

Prishjen e vendimit nr.20-2020-453/11, datë 23.09.2020, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për vazhdimin e gjykimit.

7.

ELBASAN

11111-00372-00-2015

IBRAHIM HOXHA - BAJRAM RRESHKA, PEME RRESHKA, VJOLETA RRESHKA, PETRIT RRESHKA, XHEVAHIR RRESHKA, VALBONA RRESHKA, HAJREDIN RRESHKA, FLORESHA RRESHKA, BEDRIE BIMI

Njohje pronar

Lënien në fuqi të vendimit nr. 10-2014-2799 (698), datë 14.10.2023 të Gjykatës së Apelit Durrës.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

ERVIN PUPE

ENTON DHIMITRI

DATË 8 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

8.

BERAT

11243-01818-00-2015

AJET TOSKA - OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A

Pavlefshmëri titulli ekzekutiv

E.PUPE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Operatori i Shpërndarjes së Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a, kundër vendimit nr.1575, datë 13.11.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

MARGARITA BUHALI

SOKOL NGRESI

DATË 8 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

9.

TIRANË

11211-02158-00-2015

DENIS LAMI - GANI LAMI, SANIJE LAMI, GRISILDA LAMI, ROBERT LAMI, ANISA QORDJA (LAMI), SHOQËRIA "NOA" SH.A TIRANË

Pavlefshmëri kontrate

E.PUPE

Prishjen e vendimit nr.3415, datë 15.10.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë me tjetër trup gjykues.

10.

TIRANË

11241-02270-00-2015

MARILDI MUCA - SHOQERIA "ALSAT" SH.A

Dëmshpërblim page

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “Alsat” sh.a, kundër vendimit nr.996, datë 29.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

TIRANË

11241-03366-00-2015

ENEDA THANO - FONDACIONI "ZOJA E KESHILLIT TE MIRE"

Dëmshpërblim page

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Eneda Thano, kundër vendimit nr. 1639, datë 01.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ARTUR KALAJA

DARJEL SINA

ERVIN PUPE

DATË 08 NËNTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

KAVAJË

11243-02103-2015

XHELADIN KETA-HASAN ÇAÇA, ZYRA E PËRMBARIMIT KAVAJË

D.SINA

Kundërshtim veprimesh përmbarimore

Prishjen e vendimit nr.424(10-2015-986), datë 29.04.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

2.

SARANDË

11243-02107-2015

ARJAN DHIMËRTIKA-AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PROSËS(ISH AKKP TIRANË)

-//-

Detyrim për nxjerrje akti administrativ

Shtyhet me shpallje pasi kane papajtueshmëri gjyqtaret A.Kalaja dhe E.Pupe

3.

TIRANË

11243-02114-2015

EDA DUSHALLARI-AGJENISA E TRAJTIMIT TË PRONËS (ISH AKKP TIRANË), AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Kundërshtim vendimi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur AKKP, kundër vendimit nr.329, datë 09.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

KAVAJE

11111-01897-2015

PJETËR KOKA-PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT ELIDON XHINDI, GRETA PRUSHA, ASHK DREJTORIA RAJONALE KAVAJË(ISH ZRPP KAVAJË), SHOQËRIA “GORA” SH.P.K

-//-

Konstatim pavlefshmëri absolute

Shtyhet me shpallje pasi relatori i ceshtjes gjyqtar D.Sina ka papajtueshmëri ne shqyrtimin e kësaj ceshtje.

5.

TIRANË

11243-03349-2015

MAREK BELBA-AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

-//-

Prishjen e vendimit nr.1797, datë 14.07.2015 të Gjykatës së Apelit dhe të vendimit nr.5990, datë 19.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykaten Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6.

VLORË

11243-02716-2015

ADRIAN HASKAJ, FERDINAND BRAHIMAJ-MIRJAN IBRAHIMI, K.RR.T BASHKIA VLORË, ASHK DREJTORIA VENDORE VLORË(ISH ZRPP VLORË), ATP(ISH AKKP VLORË), SHOQËRIA “ALFA” SH.P.K, BASHKIA VLORË, FATMIR HANXHARI

-//-

Dëmshpërblim dëmi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ZRPP Vlorë, kundër vendimit nr.1082, datë 17.12.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

7.

SARANDË

11243-03353-2015

SHOQËRIA “DEA-DHV” SH.P.K-DREJTORIA E PORTIT DETAR SH.A SARANDE

-//-

Pushim cenimi në pronësi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria Dea-Dhv” sh.p.k, kundër vendimit nr.20-2015-806, datë 04.09.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

8.

VLORË

11241-00527-2016

BLEDI RRAPAJ-SHOQËRIA “UJËSJELLËS SH.A” VLORË

-//-

Detyrim për pagim dëmi

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur shoqëria Ujësjellës sh.a, kundër vendimit nr.1377, datë 03.12.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

DARJEL SINA

ERVIN PUPE

ENTON DHIMITRI

DATE 08 NENTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

FIER

11111-02640-2015

FILIP NITO, SOTIRAQ NITO, LEONORA HOBDARI(NITO), OLIMBI KARECO (NITO), ENRIK PROSI, VIOLETA KONDI (NITO), OLLANDA SILIQI (NITO), ELVIRA FINDIKU (NITO)-MINISTRIA E BRENDSHME, MINISTRIA E MBROJTJES, ASHK ZYRA DREJTORIA RAJONALE FIER (ISH ZVRPP FIER), HARIKLA ZOTO, DREJTORIA E POLICISE QARKU FIER, QËNDRA E REKRUTIM MOBILIZIMIT VLORE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORË

D.SINA

Detrimin për njohje pronar

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Avokatura e shtetit, ndërhyrës kryesor Hariklia Zoto dhe ndërhyrës dytësor Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, kundër vendimit nr.393, datë 24.03.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ENTON DHIMITRI

VALBON ÇEKREZI

ASIM VOKSHI

DATË 8 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11241-00460-00-2016

HATIXHE COTA - POSTA SHQIPTARE SH.A

Detyrimin e palës së paditur Posta Shqiptare Sha të shpërblejë paditësen Hatixhe Çota me: 12 paga mujore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara; 3 paga mujore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa respektuar afatin e njoftimit; 2 paga mujore per mosrespektimin e proçedurës së zgjidhjes së marrëdhënieve të punës; - paga mujore (8 paga 15 ditëshi) për vjetërsi në punës; 7 ditë pagë për lejen vjetore.

E.DHIMITRI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Posta Shqiptare Sh.A, ndaj vendimit nr.2584 datë 22.12.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

FIER

11241-00458-00-2016

EDISON KODRA - SHOQËRIA "ARMO" SH.A.

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje ne masen e 12 pagave mujore per shkak te zgjidhjes se kontrates te punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara ne formen e demshperblimit etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria "Armo" Sh.A, ndaj vendimit nr.1435 datë 17.12.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

FIER

11241-00448-00-2016

BEKTASH BUZI - SHOQËRIA TREGTARE "ALBPETROL" SH.A. PATOS

Detyrimin e pales se paditur te paguaje ne favor te paditesit, shperblimin per vjetersi ne pune. Detyrimin e pales se paditur te paguaje ne favor te paditesit nje demshperblim prej nje viti page.

‘’

Prishjen e vendimit nr. nr. 1415 datë 16.12.2015

të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2015-1400 (515) datë 20.04.2015,

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier përsa i përket disponimit për pagimin e 12 pagave mujore sipas VKM – së nr. 106 datë 01.02.2012.

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1415 datë 16.12.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë për pjesën tjetër.

4.

DURRËS

11243-03900-00-2015

MARI DUNI (MAKOCI), EFTIHI DUNI

( SHEHU), ZAHARULLA DUNI

( DOVA), ELEFTERI DUNI

(VITO),

ELEONORA DUNI –

VASILLAQ DUNI, MARIA DUNI, LLAMBRO DUNI, THOMA DUNI, THEODHORI DUNI-

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË (ish-AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TË PRONAVE TIRANË),

AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimi i vendimit nr.516, dt.14/09/1994 te K.K.K.P Durres. Detyrimin e te paditurve per njohjen bashkepronare ne 1/2 pjese te tokes ndodhur ne Shkozet, me sip. 2640 m2 me germen "A".

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur ATP kundër vendimit nr. 526 datë 19.05.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.

5.

VLORË

11243-01865-00-2018

ALFRED MUCO -. SHOQËRIA "PORTI DETAR VLORE" SH.A.

Demshperblim me pagen e nje viti pune per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes, demshperblimin me pagen e 2 muaj pune per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se punes, demshperblim me pagen e 3 muajve pune per mosrespektim te afatit te njoftimit, shperblim per vjetersi ne pune

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria "Porti Detar Vlore" Sh.A,kundër vendimit nr. 1171 datë 15.11.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

6.

VLORË

11243-01587-00-2015

SELMAN SELMANI -

SHOQËRIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SË ENERGJISE ELEKTRIKE" OSHEE- GROUP SH.A ( ISH-

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A, TIRANË

Shpalljen si absolutisht te pavlefshem te fatures se energjise elektrike.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE Sh.A,kundër vendimit nr. 200 datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

7.

VLORË

11243-01624-00-2015

BRIKENA VERAJ- GORI GJONI, BLEDAR GJONI, ADRIANA

GJONI , ARBEN ISUFAJ,

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE VLORË

( ISH – ALUIZNI DEGA VLORË), ARJAN VERAJ

Konstatim i pavlefshmerise se kontrates se shitblerjes se pasurise se palujtshme.

‘’

Shtyrjen e seancës në dhomë këshillimi për

papajtueshmëri të gjyqtarit Enton Dhimitri.

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

VALBON ÇEKREZI

ENTON DHIMITRI

ASIM VOKSHI

DATË 8 NËNTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

11243-01687-00-2015

MARTIN BIBA – AVNI HASA

Prishja me nenvizim te rregjistrimeve te kryera me vendim gjykate.

V.ÇEKREZI

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për në dt 15.11.2023.

2.

VLORË

11243-01773-00-2015

SKENDER BRATAJ –

SHOQËRIA "OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIK- GROUP SH.A, (ISH CEZ SHPËRNDARJE SH.A.)

Pavlefshmeria e pjesshme e titullit ekzekutiv fature tatimore e shitjes se nergjise elektrike.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE SHA, kundër vendimit nr. 1370 datë 18.09.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

3.

FIER

11214-02773-00-2015

PËLLUMB HOXHA –

SHOQËRIA

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE GROUP SH.A DREJTORIA FIER

(ISH- OPERATORI I SHPËRNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A DREJTORIA FIER )-

SHOQËRIA "OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISE ELEKTRIKE" - GROUP SH.A TIRANË ( ISH-

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A, TIRANË

Detyrimi i te paditurit te lidhe kontraten e furnizimit me energji elektrike me paditesin per apartamentin e banimit me vendndodhje ne Lagjen ''Kryengritja e Fierit'' Fier. Sigurim padie.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur OSHEE SHA, kundër vendimit nr. 790 datë 11.06.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

4.

VLORË

20005-00589-00-2023

STELIANA RUSMALI - DHIONIS HOXHARA

KOMPETENCË

Detyrimin e te paditurit Dhionis Hoxhara per te paguar detyrimin ushqimor per femijen Kristian Hoxhara, ne masen 20.000 leke ne muaj. Detyrimin e te paditurt te paguaje shpenzimet gjyqesore.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 489 datë 18.07.2023 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

5.

DURRËS

11243-02394-00-2015

SHOQËRIA ''GJEOKONSULT & CO'' - SPITALI RAJONAL DURRES, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

Përmbushje detyrimi kontraktor

‘’

Prishjen e vendimit nr. 462

( 10-2015-1059)

datë 05.05.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe të vendimit nr. 11-2014-502 (197) datë 03.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6.

TIRANË

43000-02439-00-2015

SHOQËRIA ''EUROKONTAKT'' SH.P.K - VALBONA KURTI, DREJTORIA E PERGJITHSHME E MARKAVE PATENTAVE

Ndalim konkurrence e pandershme

‘’

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për në dt 15.11.2023.

7.

TIRANË

11243-02873-00-2015

EDUART BRAHJA - SHOQERIA "FAGIEL" SH.P.K, BANKA "CREDIT AGRICOLE SHQIPERI" SH.A. (ISH BANKA "EMPORIKI"), SHOQERIA PERMBARIMORE "TDR GROUP" SH.P.K. AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA RAJONALE TIRANË ( ISH- Z.V.R.P.P. VLORË), BASHKIM NIKOLLA, ADJANA NIKOLLA

Pavlefshmëri kontrate

‘’

Shqyrtimi i ceshtjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte