Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 31 KORRIK 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANË

30005-00328-00-2023

SHOQATA ORNITOLOGJIKE E SHQIPERISE QENDRA PER RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E MJEDISIT NATYROR NE SHQIPERI, Kundër. MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT, AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT, BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK (BOE), KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, MABCO CONSTRUCTIONS SA OF MATEBEX GROUP, YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE, AGJENCIA KOMBETARE E PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT, SHOQERIA "2A GROUP" SH.P.K, VLORA INTERNATIONAL AIRPORT SH.P.K

Marrja e mases se sigurimit te padise, pezullimin e çdo veprimi te metejshem per te vijuar punimet e ndertimit te projektit “Vlora International Airport” nga personi i interesuar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike (BOE): Mabco Constructions SA of Matebex Group, YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi dhe 2A Group sh.p.k, ose nenkontraktore te pajtuar prej tij, deri ne perfundim te gjykimit me vendim te formes se prere. Ose, ne menyre alternative: Marrja e mases se sigurimit te padise, pezullimin e çdo veprimi te metejshem per te vijuar punimet e ndertimit te projektit “Vlora International Airport” nga personi i interesuar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike (BOE): Mabco Constructions SA of Matebex Group, YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi dhe 2A Group sh.p.k, ose nenkontraktore te pajtuar prej tij, deri ne komunikimin zyrtar te Rekomandimit me shkrim te Komitetit te Perhershem te Konventes per Ruajtjen e Flores dhe Faunes se Eger per çeshtje mjedisore (Komiteti i Bernes) agjentit te qeverise Shqiptare.

S.NGRESI

Rregullimin e mosmarreveshjes se kompetences, duke caktuar si gjykate kompetente Gjykaten Administrative te Apelit Tirane. Prishjen e vendimit nr.49, date 22.06.2023, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte