• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

Përfundimi i të gjitha çështjeve administrative me relator gjyqtarin Sokol Sadushi, të shpallura për shqyrtim në dhomë këshillimi, në datë 30.03.2023, me kërkimin “heqje dorë nga rekursi” do të jetë ;

–MOSPRANIM REKURSI PËR SHKAK TË HEQJES DORË –

Përjashtim bëjnë vetëm cështjet si më poshtë;

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 30 MARS 2023

Nr

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

Gjykata e Larte

35006-00096-00-2023

GJERGJI PIHONI – MINISTRIA E MBROJTJES

Ndreqje e gabimit.

S.SADUSHI

Pranimin e kerkeses. Ndreqjen e gabimit material ne vendimin nr.00-2022-4245, date 22.12.2022, te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte ne pjesen arsyetuese, paragrafi nr.6 i tij, nga “Lënien në fuqi të vendimit nr.3524, datë 06.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë: “Ndryshimin e vendimit nr.666, datë 29.10.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Arjan Mano. Shfuqizimin e aktit administrativ urdhrit nr.57/19, datë 23.04.2014 për lirimin nga Policia e Shtetit të punonjësit Arjan Mano. Detyrimin e palëve të paditura të dëmshpërblejnë paditësin Arjan Mano me pagën e 1 (një) viti. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj. [...]” ndreqet duke u ndryshuar ne, “Lënien në fuqi të vendimit nr.3524, datë 06.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Kunder ketij vendimi lejohet rekurs ne kolegjin Administrativ te Gjykates se Larte, brenda 30 diteve, afat qe fillon nga e nesermja te njoftimit te vendimit.

Nje kopje e ketij vendimi i bashkohet vendimit te ndrequr nr.00-2022-4245, date 22.12.2022, te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte.

1.

TIRANE

31003-00996-00-2017

INSPEKTORIATI SHTETEROR I PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQERORE, DEGA RAJONALE TIRANE

Sqarim dhe interpretim i vendimit nr. 63 (246), date 15.07.2015 te Gjykates Administrative te Apelit.

Mospranimin e rekursit te pales kerkuese Inspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore , Dega Rajonale Tirane, kunder vendimit nr.63 (246), date 15.07.2015, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

2.

GJIROKASTER

31003-00154-00-2023

LUAN VEIZAJ Kundër. DEGA E DOGANES SARANDE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE GJIROKASTER

Detyrimin e paleve te paditura Drejtoria e Pergjithshme e Doganave dhe Dega e Doganes Sarande, qe t'i paguajne pales paditese shumen e lekeve qe llogaritet prej ekspertit kontabel per oret shtese te kryera mbi kohezgjatjen normale te punes per periudhen prej dt. 23.03.2019-22.03.2022. Detyrimin e paleve te paditura te paguajne ne favor te paditesit shumen e lekeve per punen e kryer ne ditet e pushimit javor si dhe ditet e festave zyrtare, per periudhen prej dt. 23.03.2019 - 22.03.2022, sipas perllogaritjeve te bera nga eksperti kontabel. Detyrimin e te paditurve te paguajne mbi kete shume interesat ligjore ne masen 10 % te shumes se papaguar per cdo vit ne favor te pales paditese sipas perllogaritjeve te bera nga eksperti kontabel.

Rregullimin e mosmarreveshjes se kompetences, duke caktuar si gjykate kompetente Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Sarande. Prishjen e vendimit nr.ska, date 03.10.2022, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarande dhe kthimin e ceshtjes prane kesaj gjykate per vijimin e gjykimit.

Përfundimi i çështjeve administrative me relator gjyqtarin Gentian Medja, të shpallura për shqyrtim në Dhomë Këshillimi për sot, në datën 30.03.2023, me kërkesa për “Heqje dorë nga rekursi”, do të jetë; “ MOSPRANIM REKURSI PËR SHKAK TË HEQJES DORË”, me përjashtim të 3 (tre) çështjeve administrative të listuara si më poshtë, të cilat do të shtyhen për një datë tjetër, për arësye të cituar bashkëlidhur çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“ME KËRKESA PËR HEQJE DORË NGA REKURSI”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 30 MARS 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-01084-00-2018

EDMOND LLACINI

Kundër. KOMISIONI I APELIMIT TE MASAVE DISIPLINORE NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE POLICISE SE SHTETIT,

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e akteve administrative vendimit nr.8, dt.09/01/2015 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit per dhenien e mases disiplinore si dhe te vendimit nr.30, dt.04.02.2015 te Komisionit te Apelimit prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit

G.MEDJA

Shtyhet për një datë tjetër, për shkak se një nga anëtaret e trupit gjykues, konkretisht gjyqtarja Arbena Ahmeti, do të paraqesi përpara Kryetarit të Gjykatës së Lartë, kërkesë për heqje dorë nga gjykimi i çështjes.

2.

TIRANË

31001-00895-00-2017

BUKURIJE NARAZANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT,

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT LEZHE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes dhe kthimin ne vendin e meparshem.

‘’

Shtyhet për një datë tjetër, për shkak se relatori i trupit gjykues, gjyqtari Gentian Medja, do të paraqesi përpara Kryetarit të Gjykatës së Lartë, kërkesë për heqje dorë nga gjykimi i çështjes.

3.

TIRANË

31003-01387-00-2017

ELTJON ALIAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT, QARKU DIBER SEKSIONI MAT,

MINISTRIA E MJEDISIT

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 12 paga mujore si rezultat i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar duke u shtuar atyre pagimin e nje page mujore per mosrespektimin e afatit te njoftimit e 2 paga mujore per moszbatim te procedurave

‘’

Shtyhet për një datë tjetër, për shkak se një nga anëtaret e trupit gjykues, konkretisht gjyqtarja Arbena Ahmeti, do të paraqesi përpara Kryetarit të Gjykatës së Lartë, kërkesë për heqje dorë nga gjykimi i çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“ME KËRKESA PËR HEQJE DORË NGA REKURSI”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 30 MARS 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

ORA

1.

VLORË

31003-02964-00-2017

ENVER HALILI

Kundër.

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT FIER,

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Anullimin e urdherit (vendimit) nr. 207, date 10.04.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit dhe urdherit nr. 4014, date 11.06.2014 i Drejtorit te Policise se Qarkut Fier "Per perjashtimin nga policia e shtetit", si dhe kthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages, etj.

G.MEDJA

2.

TIRANË

31003-01235-00-2017

MIRJETA CUKA Kundër. KOMISARIATI I POLICISE RRUGORE PRANE DREJTORISE SE POLICISE QARKU TIRANE

Shfuqizimi i aktit administrativ per gjoben ne masen 6000 leke dhe pezullimin e lejes se drejtimit per 6 muaj si dhe procesverbalit te konstatimit te shkeljes "Per denim me gjobe dhe terheqjen e lejes se drejtimit" te punonjesit te policise rrugore, sigurimin e padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te aktit administrativ etj.

‘’

3.

TIRANË

31003-00304-00-2019

DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Kundër.

GENTIAN TRUSHILLA,

AGIM PRODANI,

BEHAR TAFA,

LINE SOKOLI

Detyrimin e te paditurve te shperblejne paditesin per demin e shkaktuar ne vleren prej 111.037 leke secili per shkak te hartimit te nenshkrimit te nje urdheri me karakter financiar pa bazueshmeri ligjore

‘’

4.

TIRANË

31003-00100-00-2018

INDRIT KODRA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Anullimin e aktit administrativ nr.123, dt.24/02/2015 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit per dhenien mase disipliniore "Perjashtim nga policia" te paditesit dhe aktit administrativ nr.66, dt.19/03/2015 te Komisionit te Apelimit te DPPSH. Kthimin ne vendin e meparshem te punes, detyrimin e pales se paditur per te me vazhduar pagimin e pages qe nga data e nderprerjeve te marredheies financiare etj.

‘’

5.

TIRANË

31003-03645-00-2017

SHOQERIA "HOXHA" SECURITY Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE,

Palë e interesuar:

AVOKATURA E SHTETIT

Shlyerje demi duke cenuar ne imazhin, personalitetin dhe reputacionin e personit si dhe ndaj shoqerise tone "Hoxha" Security. Per shlyerje demi pasuror e cila erdhi nga ndalimi pa te drejte nga organi i policise duke pezulluar punen per 6 ore qe qendroi ne ambientet e komisariatit, si dhe makina e ndaluar per 9 dite, ky dem perllogaritet: Qera Automjeti 40 euro X 140 leke/euro X 9 dite= 50.400 leke, etj.

‘’

6.

TIRANË

31001-00937-00-2017

BUJAR ISMAILAJ Kundër.

ORGANI ADMINISTRATIV PRANE DREJTORISE SE POLICISE SE QARKUT TIRANE

Shfuqizimin e akteve administrative, vendimi nr. 10486, date 05.11.2014 te organit administrativ prane Drejtorise se Policise se Qarkut Tirane dhe rregullimi i pasojave te shkaktuara nga akti.

‘’

7.

TIRANË

31001-01754-00-2018

GOJART BUSHI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME PER SIGURINE PUBLIKE E KOMISIONI APELIMIT

Shfuqizimin e mases disiplinore, Vendimit Nr. 183,dt.11.05.2017 te dhene nga Drejtoria e Pergjithshm' per Sigurine Publike prane Drejtorise se Policise se Shtetit, lene ne fuqi nga Komisioni Apelimit prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit si dhe Vendimin nr. 72,dt.09.06.2017, si mase disiplinore/vendime te marra ne kundershtim me ligjin dhe aktet nenligjore ne fuqi. Detyrimin e te paditurit qe te demshperbleje paditesin.

‘’

8.

TIRANË

31003-01532-00-2018

GAZMEND LIKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e anes se paditur te me trajtoje me 2 paga mujore te menjehershme dhe me pas me pagese kalimtare per periudhen 2 vjecare

‘’

9.

TIRANË

31003-02185-00-2016

BEHAR TAFA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizim vendimi nr. 419, date 27/05/2014, nr. 399, date 21/07/2014, nr. 2586, date 01/08/2014 . Marrje mase sigurim padie.

‘’

10.

TIRANË

31003-00913-00-2017

ISMET CAHANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE, KOMISARIATI I POLICISE NR. 3 TIRANE

Anullimin e urdherit nr. 142/1 te Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Anullimin e aktit administrative nr. 112, date 28.4.2015 te Komisionit te Apelimit Demshperblim ne masen e 1 viti pune Demshperblim ne masen e dy pagave mujore per mosrespektim te procedures. Demshperblim ne masen e tre pagave mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit. Shperblim per vjetersi ne pune. Kthimin ne e vendin e meparshem te punes.

‘’

11.

TIRANË

31003-00272-00-2017

AVNI COKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin teresisht te urdherit te Drejtorit te Pergjitshem nr. 944/1, date 08.03.2014 per lirimin nga detyra te nje punonjesi te sherbimeve mbeshtetese. Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuart e kontrates se punes, me 2 muaj page per mosrespektim te proceudres, me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te nioftimit, dhe pagimin e te drejtave te tjera financiare sipas vendimit nr. 183, date 03.02.2011 ne shumen 33 000 leke ne muaj.

‘’

12.

DURRËS

31003-02661-00-2018

XHEMILE ZEQO SHPRESA HYKA (ZEQO), ERMAL ZEQO, SONILA MANKO (ZEQO),

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

13.

TIRANË

31003-01065-00-2017

VLADIMIR LLESHAJ

Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

‘’

14.

TIRANË

31003-02175-00-2018

JOANA VLASHI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DURRES,

Palë e interesuar:
AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimi i paleve te paditura ti paguajne paditeses 2 muaj e 10 dite page te papaguar per muajin Tetor 2015, Nentor 2015 deri ne 10 Dhjetor 2015 Detyrimi i paleve te paditura ti paguajne paditeses tre muaj page per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit, dy muaj page demshperblim si pasoje e mosrespketimit te procedures, shperblimin per vjetersine ne masen e dy muajve 15 dite page.

‘’

15.

TIRANË

31003-00268-00-2017

ALEKSANDER PAJA

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje demshperblimin prej 12 pagash mujore per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenieve te punes, detyrimin e pales se paditur te me paguaje demshperblim per mosrespektim afati njoftimi etj.

‘’

16.

DURRËS

31003-01803-00-2018

BAKI GJERGJI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te akteve administrative te nxjerr nga i padituri: Vendim nr. 13, date 15.01.2015 i Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit, per dhenien e mases disiplinore Largim nga puna te z.Baki Gjergji. Urdher nr. 310, date 03.02.2013 "Per lirimin nga detyra te nje punonjesi te Sherbimeve Mbeshtetese per ta emeruar ne nje detyre tjeter, si dhe urdherin nr. 310/2, dt.27.05.2015.

‘’

17.

TIRANË

31003-02024-00-2019

BUJAR VISHA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE E POLICISE DURRES

Anullimin pjeserisht te urdhrit nr. 675, date 01.04.2016, "Per lirimin nga policia e shtetit te nje punojesi policie" dhe Vendimin nr. 47, date 27.04.2016, i Komisionit Qendror te Apelimit prane Policise se Shtetit. Detyrimin e te paditurve, t'i paguajne paditesit demshperblimin ne masen e 12 pagave.

‘’

18.

SHKODËR

31003-01369-00-2019

AGIM BERISHA Kundër. DREJTORIA VENDORE PER KUFIRIN DHE EMIGRACIONIN KUKES, DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e aktit adminsitrativ Nr.2096/1, dt.04/08/2016 i Drejtorit te Pergjith Policise se Shtetit dhe vendimit te komisionit te Apelimit Nr.125, dt.01/08/2016 dhe vendimit nr.188, dt.20/06/2016 i Drejtorise Pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin. Detyrimin e te paditurit te demshperbleje me 12 paga mujore per nderprejen e marredhenieve te punes ne menyre te menjehershme e pa shkaqe te arsyeshme etj.

‘’

19.

TIRANË

31003-01177-00-2019

XHEMALI DOMI Kundër. MINISTRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Kerkohet shfuqizimi teresisht i akteve administrative vendimit nr. 436, date 04.10.2017 te Departamentit te Sigurise Publike prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit dher vendimit nr. 1, date 22.01.2018 i Komisionit Qendror te Apelimit per perjashtimin e nga policia te paditesit. Demshperblimin per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te justifikuara, etj.

‘’

20.

SHKODËR

31003-01629-00-2017

GJERGJ BIBA Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, QARKU SHKODER

Deklarimin e paligjshem te aktit administrativ, urdher i brendshem nr. 1326/4, dt 21.02.2014 te Ministrit te Mjedisit Tirane, per lirimin nga detyra te Z.Gjergj Biba, duke detyruar te paditurin te demshperbleje sipas ligjit.

‘’

21.

TIRANË

31003-02526-00-2017

BEDRI TOPUZI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ urdheri nr. 2134, date 09.09.2015 dhe detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne vendin e meparshem te punes, pagimin e pages nga data 04.09.2015 deri ne daten e rikthimit ne pune.

‘’

22.

TIRANË

31003-00593-00-2017

ILIRJAN BALLA Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e vendimit Nr.68, dt.29/02/2016 "Per dhenien e mases disiplinore" dhe vendimit nr.29, dt.27/04/2016 te Komisionit Qendror te Apelimit. Detyrimin e pales se paditur te paguaje shpenzimet gjyqesore ne te cilat te llogaritet dhje shperblimi i avokatit te paditesit

‘’

23.

DURRËS

31003-00934-00-2018

BERTI MILO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DURRES

Anullimin e vendimit nr.154, dt.27/05/2015 te Komisionit te Apelimit prane Drejtorise se Policise se Shtetit si dhe te urdherit nr.1524, dt.29/05/2015 te Drejtorit te Policise se Shtetit per perjashtim nga policia si akte te dhena ne kundershtim me ligjin dhe faktet, rregullimin e pasojave te krijuara nga aktet e lartpermendura "Per perjashtim nga policia" duke u detyruar pala e paditur te paguaje demshperblimet etj.

‘’

24.

SHKODËR

31003-02208-00-2016

MARK DEDA Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LEZHE

Konstatimine zgjidhjes se kontrates marredhenies se punes me efekt te menjehershem pa shkaqe te justifikuara. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit nr. 1300/1, dt 21.2.2014 te Ministrit te Mjedisit per lirimin nga detyra e Inspektorit te Zonave te Mbrojtura ne Drejtorine e Sherbimit Pyjor Lezhe. Demshperblim page.

‘’

25.

SHKODËR

31003-02211-00-2016

ANILA HYKAJ Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT E REPUBLIKES SE SHQIPERISE, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR KUKES, SEKSIONI TROPOJE

Rikthimin ne vendin e punes te meparshem duke shfuqizuar urdherin nr. 1160 "Per lirim punonjesi" per lirimin tim nga detyra e Inspektorit te Pyjeve ne Drejtorine e Sherbimit Pyjor Tropoje me objekt "Ristrukturim dhe riorganizimi i drejtorive te sherbimit pyjor ne nivel rajonal" Rivendosjen e te gjitha te drejtave te cenuara nga urdheri i mesiperm.

‘’

26.

DURRËS

31003-02275-00-2016

ELIAN HYSA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

Demshperblimin e pages per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes.

‘’

27.

DURRËS

31003-00224-00-2017

DIANA KANINA Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme e pajustifikuar. Demshperblim page.

‘’

28.

VLORË

31003-02206-00-2017

LIMOS MYRTAJ Kundër.

QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE VLORE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

29.

TIRANË

31003-00783-00-2019

KLITON KURTI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Konstatimi i zgjidhjes se kontrates se punes me efekt te menjehershem, pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimi pe zgjidhjen e menjehershme te marredhenies se punes pa shkaqe te justifikuara ne masen e 12 pagave mujore. Konstatimin e pavlefshemrise absolute te urdherit nr.267, dt.19/05/2014 "Per nderprerje te marredhenieve te punes" te Drejtorit te Pergjithshem duke vendour rikthimin ne pune etj.

‘’

30.

VLORË

31003-03116-00-2017

FATJON KAPAJ Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR VLORE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

31.

GJIROKASTËR

31003-01053-00-2016

AGRON ZEQIRLLARI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER

Demshperblim page.

‘’

32.

TIRANË

31003-01816-00-2019

SHKELQIM MURRJA

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes te bere nga pala e paditur me urdherin nr.592, dt.01/08/2016 dhe detyrimin e saj te me riktheje ne vendin e meparshem te punes. Detyrimin e pales se paditur qe te me demshperbleje me 2 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures etj.

‘’

33.

VLORË

31003-01172-00-2018

JURGEN HYSA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE QARKU FIER

Detyrimin e pales se paditur te kryeje veprimet administrative te venies ne dipsozicion te aktit te perjashtimit nga policia e shtetit dhe dokumentave t e tjera qe kane cuar ne kete perjashtim te kerkuara per kete qellim nga perfaqesuesi ligjor i paditesit, konstatimin e urdherit te perjashtimit nga policia e shtetit si te paligjshem dhe kthimin ne vendin e tij te punes etj.

‘’

34.

GJIROKASTËR

31001-00972-00-2019

SELMAN SHABANI

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE,

DREJTORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT GJIROKASTER,

Plaë e interesuar:

AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin teresisht te Urdherit te Drejtorit te Policise se Shtetit nr. 1792/1, date 01.03.2016 lene ne fuqi me ane te Vendimit nr. 43, date 27.04.2016 te Komisionit Qendror te Apelimit prane Drejtorise se Policise Shtetit, dhe rikthimin per te sherbyer ne radhet e Policise se Shtetit ne detyren qe kisha ose ne nje detyre ekuvalente qe permban grada "Komisar". Detyrimin e pales se paditur te paguaj pagen nga data e nderprerjes se saj 05.03.2016 deri ne rikthimin e tij ne detyre.

‘’

35.

VLORË

31003-01296-00-2017

FJORALBA SORRA

Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, VLORE, MINISTRIA E MJEDISIT, TIRANE

Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, etj.

‘’

36.

TIRANË

31003-00796-00-2019

KASTRIOT KOLTRAKA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes ndermjet paditesit dhe pales se paditur duke detyruar palen e paditur: te demshperbleje paditesin me 12 paga per zgjidhjen e e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures, me 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

‘’

37.

TIRANË

31003-01489-00-2017

ARTAN CUKU Kundër. AVOKATURA E SHTETIT,

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shpallja e pavlefshme e aktit administrativ "urdher per lirimin nga Policia e Shtetit te nje punonjesi policie" si pasoje e te cilit u nderpre pa shkaqe te arsyeshme, marredhenia e punes se pales paditese, detyrimin e pales se paditur ta ktheje ne detyre ne graden qe ka patur ne momentin e nderprerjes se marredhenies se punes etj.

‘’

38.

TIRANË

31003-01344-00-2016

FILE GJOKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, TIRANE

Kundershtimin e urdherit nr. 547, date 01.02.2014. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen me pagen e nje viti si rezultat i zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me pagen e nje muaji per mosrespektim te kontrates se punes, me pagen e dy muajve per mosrespektim te procedures.

‘’

39.

TIRANË

31003-00370-00-2017

FERDINANT KASULA

Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Anullimi teresor si akt relativisht i pavlefshem i vendimit Nr.9457, dt.23/10/2014 i pales se paditur dhe procesverbalit te konstatimit te shkeljes Nr.1720749, dt.16/10/2014 etj.

‘’

40.

TIRANË

31003-00312-00-2017

ASTRIT HALILAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit "Per lirimin nga Policia e Shtetit e nje punonjesi policie" te Drejtorit te Pergjithshem. Detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne Policine e Shtetit ne nje funksion qe mban graden "Drejtues i Pare", detyrimin e pales sepaditur te me demshperbleje me 12 paga mujore per zgjidhje te kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar etj.

‘’

41.

TIRANË

31003-03610-00-2017

SEIT BAJRAMAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr.67, dt.04/02/2015 te Drejtorit te Policise se Qarkut Tirane lene ne fuqi me vendimin nr.53 dt.19/03/2015 te Komisionit te Apelimit. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me pagen e 12 muajve per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes duke u marre per baze paga qe ka pasur ne momentin e largimit nga puna etj.

‘’

42.

TIRANË

31003-01888-00-2018

PETRIT PEPOSHI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR KUKES, MINISTRIA E MJEDISIT

Konstatimin e nderprerjes se marredhenies se punes me urdherin nr.1168, dt.08/11/2013 si zgjidhje e menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara, per nderprerjen e kontrates pa zbatuar afatet proceduriale per njoftimin te detyrohet pala e paditur te demshperbleje paditesin me 2 muaj page, per vjetersine ne pune me 1,5 paga mujore etj.

‘’

43.

KORÇË

31003-00626-00-2017

OLGERT CIFLIGU

Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes, me 2 muaj page per mosrepsektim te afateve te njoftimit, etj.

‘’

44.

TIRANË

31003-00105-00-2018

SOKRAT BOCI Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur qe te demshperbleje paditesin me 2 paga mujore per moszbatim te afateve te njoftimit, me 2 paga mujore per moszbatim te procedures, me 12 paga mujore per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes

‘’

45.

DURRËS

31003-02585-00-2017

FATMIR DASHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes duke e detyruar palen e paditur te me demshperbleje me pagen e nje viti per shkak te lirimit nga detyra pa shkaqe te arsyeshme te pambeshtetura ne prova dhe ne ligj.

‘’

46.

KORÇË

31003-01692-00-2017

FUAT SULOLLARI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes me efekt te menjehershem pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin e pages.

‘’

47.

TIRANË

31001-02324-00-2017

FIQIRI KURTI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ, Urdher nr. 566/1, date 23.03.2015 te Drejtorit te Policise se Shtetit "Per lirimin nga policia e shtetit te nje punonjesi policie".

‘’

48.

KORÇË

31003-01700-00-2017

HALIT MUCO Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 3 muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit, etj.

‘’

49.

TIRANË

31003-02131-00-2017

KUJTIM KRECI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE, MINISTRIA E MJEDISIT

Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje palen paditese me 12 muaj page per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje palen paditese me pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit, me pagen e 2 muajve per mosrepsektim te procedures etj.

‘’

50.

DURRËS

31003-03525-00-2017

RAMAZAN KUMRIJA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur per te me trajtuar me pagese kalimtare per 18 muaj, konform pikes 5 te nenit 12 te ligjit nr. 10142, date 15.05.2009. Dhenien e pageses kalimtare per cdo muaj dhe me ekzekutim te perkohshem.

‘’

51.

VLORË

31003-00656-00-2017

NEXHIP DAUTAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, KOMISIONI I NDERHYRJES SE SHPEJTE, NSH FIER

Anullimi i urdherit nr. 14, date 17/12/2013 te Shefit te Komisariatit te NSH Fier i nxjerre ne zbatim te urdherit nr. 2651, date 07.12.2013 te Komisariatit te NSH Fier, i nxjerre ne zbatim te urdherit nr. 2651, date 07.12.2013 te Drejtorit te Pergjithshem "Per lirim nga detyra". Demshperblim page.

‘’

52.

TIRANË

31003-01819-00-2017

PANDELI SULLAJ

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e vendimit te dhenies se mases disiplinore te pezullimit pa pagese 6 dite

‘’

53.

VLORË

31003-02019-00-2018

MIRANDA HEBO (KOSOVA) Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT BERAT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e te paditurit te me paguaje page kalimtare bazuar ne ligjin nr 10142, dt.15/05/2009 (konfirmuar dhe percaktuar ne vendimin e formes se prere te Gjykates Administrative Tirane nr.4056, dt.24/11/2016

‘’

54.

VLORË

31003-02834-00-2018

ERVIS LLUPO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, MINISTRIA E BRENDSHME

Detyrimi i pales se paditur per rikthim ne pune. Kundershtimi i akteve administrative nr.224/8, dt.07/05/2015 dhe i vendimit nr.102, dt.19/02/2015 te pales se paditur

‘’

55.

TIRANË

31003-03048-00-2017

PAVLIN YMERI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur per teme trajtuar me dy paga shperblim te menjehershem dhe trajtim financiar me pagese kalimtare per 15 muaj, llogaritur ne masen 50 % te pages neto referuese te muajit te fundit para lirimit si punonjes policie etj.

‘’

56.

TIRANË

31003-01884-00-2017

ROBERT SHKURTA Kundër. KOMISIARIATI I POLICISE RRUGORE, DREJTORIA E POLICISE QARKUT, TIRANE

Konstatimi i pavlefshmerise se akteve administrative, konkretisht: Procesverbalit te konstatimit te shkeljes me nr. 1589 rregj, si akt absolutisht i pavlefshem i pambeshtetur ne prova dhe fakte, vendimit nr. 9440, date 22.10.2013 te nxjerre nga organi administrativ prane Drejtorise se Policise se Qarkut Tirane, etj

‘’

57.

VLORË

31003-02218-00-2019

EDUARD BESTROVA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR, VLORE, AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT, VLORE, MINISTRIA E MJEDISIT, TIRANE

Detyrimi i pales se paditur per te paguar demshperblim prej 1 vit page per shkak te prishjes se kontrates se punes si cdo shperblim tjeter sipas dispozitave ligjore te K.Punes.

‘’

58.

SHKODËR

31003-00254-00-2017

SOKOL BATRI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, SHKODER, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER

Zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes kur punedhenesi eshte organ i administrates publike. Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te justifikuara, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, dhe me dy muaj page per mosrespektimin e afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes.

‘’

59.

SHKODËR

31003-00278-00-2019

MARSIDA MIRASHI

Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR, DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR SHKODER

Zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes te shkaktuar nga organi i administrates publike me vendimin nr.59, dt.21/01/2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Drejtorise se Sherbimit te Transportit Rrugor. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 1 viti pune si demshperblim i percaktuar ne nenin 155 pika 3 te K.Punes, 12muaj x 49.000 leke = 588.000 leke etj.

‘’

60.

TIRANË

31003-00180-00-2017

XHEVAHIR KAMBERI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE, MINISTRIA E MJEDISIT

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ urdherit nr. 958, date 21.02.2014 "Lirimin e Z. Xhevahir Kamberi nga detyra e Specialistit te Zonave te Mbrojtura ne Drejtorisne e Sherbimit Pyjor Tirane". Demshperblimin me 3 muaj page per mosrespektimin e afatit te njoftimit, me 12 muaj page per mosrespketimitn e proceudres se zgjidhjes se kontrates se punes, etj.

‘’

61.

VLORË

31003-02239-00-2017

GRIGOR LLAZARI

Kundër. AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT VLORE, MINISTRIA E MJEDISIT

Marredhenie pune, detyrimi me pagese demsheprblimi per zgjidhjen e menjhershme te pajustifikuar te kontrates se punes shkelje te procedurave te njoftimit shperblim per vjetersi.

‘’

62.

KORÇË

31001-00617-00-2017

AGRON CANE Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORCE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit nr. 1901, date 11.04.2014 "Per lirimin nga Policia e Shtetit te nje Punonjesi Policie", te Drejtorit te Policise se Qarkut Korce, i cili ka sjelle nderprerjen e menjehershme te marredhenies se punes pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin e pages.

‘’

63.

KORÇË

31001-01644-00-2016

VELSO FARASHOLLI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizim urdheri nr. 1269/1, dare 22.04.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit per lirimin nga policia e shtetit. Demshperblim page.

‘’

64.

VLORË

31003-02679-00-2018

ARBEN DEDA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT FIER

Detyrimin e te paditurve te me trajtojne me pagesen per largesi si kompensim udhetimi per shkak te transferimit jashte vendbanimit ne Shumen 96.000 leke si detyrim monetar per periudhen 16.04.2014 -15.04.2015 .Pagesen e ketij perfitimi cdo muaj ne Shumen 8000 leke/muaj, nga data 15.04.2015 e ne vazhdim. Dhenien me ekzekutim te perkohshem te vendimit gjyqesore.

‘’

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“ME KËRKESË PËR HEQJE DORË NGA REKURSI”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË: 30 MARS 2023

65.

TIRANË

31001-01517-00-2017

ARBERESH VOKSHI

Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e vendimit nr. 316, date 24.08.2015 "Per dhenie mase disiplinore nje punonjesi policie" te Drejtorit te Policise se Shtetit, me te cilin perjashtohet nga policia e shtetit Komisar Arberesh Vokshi. Shfuqizimin e vendimit nr. 214, date 08.10.2015 te Komisionit te Apelimit prane Drejtorise se Policise se Shtetit. Demshperblim page.

G.MEDJA

PËRFUNDIMI ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOMPETENCE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

DATË 30 MARS 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

TIRANE

31001-00152-00-2023

ALBERT GAJO Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE

Shfuqizimin e njoftim vlerësimit me nr. 8320/13 prot, dt. 10.05.2022, te Drejtorisë Rajonale Tatimore Korçe per pjesën e mbetur te lëne ne fuqi nga Drejtoria e Apelimit Tatimor dhe Shfuqizimin e pjesshëm te vendimit nr. 1069/5, dt. 08.09.2022, te Drejtorie se Apelimit Tatimor prane Ministrisë se Financave per detyrimet e lene ne fuqi.

A.VOKSHI

Rregullimin e mosmarrëveshjes se kompetencës, duke caktuar si gjykate kompetente Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Tirane

Lënien ne fuqi te vendimit nr. 2590 (353) date 24.11.2012 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë

Përfundimi i çështjeve administrative me relatore gjyqtare Arbena Ahmeti, të shpallura për shqyrtim në Dhomë Këshillimi për sot, në datën 30.03.2023, me kërkesa për “Heqje dorë nga rekursi”, do të jetë;

“MOSPRANIM REKURSI PËR SHKAK TË HEQJES DORË”,

me përjashtim të 2 (dy) çështjeve administrative të listuara me nr. rendor 1, 2, si më poshtë për arsye të cituar bashkëlidhur çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 30 MARS 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

TIRANË

30002-00151-00-2023

BRUNILDA GJECI

Kundër

DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE E QARKUT TIRANE, SHKOLLA 9-VJEÇARE “MIHAL GRAMENO” TIRANË

Detyrimin e pales se paditur qe te demshperbleje paditesen me 12 muaj page per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen me 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesin me 2 muaj page mujore per mosrespektim te procedures se largimit nga puna. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesen per vjetersi ne pune me pagen e nje diteshi per cdo vit.

(Kompetencë)

A.AHMETI

Kalimin e çështjes për njësimin e praktikës gjyqësore.

2.

TIRANË

31003-00905-00-2017

SABRI PIRA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT QARKU DIBER, MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT.

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

(Ka kerkese per heqje dore nga rekursi)

Shtyhet për një datë tjetër, për shkak se relatorja e trupit gjykues, gjyqtare Arbena Ahmeti, do të paraqesi përpara Kryetarit të Gjykatës së Lartë, kërkesë për heqje dorë nga gjykimi i çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“ME KËRKESA PËR HEQJE DORË NGA REKURSI”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 30 MARS 2023

Nr

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

3.

DURRËS

31003-02161-00-2016

KLEVIS KANINA

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN.

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, e te pajustifikuar nga ana e te paditurit. Demshperblimin e pages.

A.AHMETI

4.

VLORË

31003-01837-00-2016

BESNIK DULE

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, I.E.V.P PARABURGIMI VLORË.

Marredhenie pune, demshperblim pune.

5.

TIRANË

31003-02488-00-2018

ERMIRA IMERAJ

Kundër

DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË.

Marrja e mases se sigurimit te padise (kthimin e lejes se drejtimit deri ne perfundim te shqyrtimit gjyqesor sipas nenit 202 e vijues te Kodit te Procedures Civile). Shfuqizimin e aktit administrativ, Vendimit nr. 3991, date 14.05.2014 te dhene nga Organi Administrativ (Drejtoria e Policise).

6.

GJIROKASTËR

31001-01749-00-2017

YLLI HOXHA

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT GJIROKASTËR.

Shfuqizimin teresisht i aktit administrativ urdherit Nr. 1908, date 15.07.2015 te Drejtorit te Policise se Shtetit. Rikthimin tim ne pozicionin e meparshem te punes. Demshperblim page.

7.

VLORË

31003-02702-00-2018

VASIL BIFSHA

Kundër

MINISTRIA E DREJTESISE,DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimin e urdherit nr. 598/1, dt. 04.11.2013 "Per Lirimin nga detyra" te Ministrit te Drejtesise dhe urdherit nr. 7169/2, dt. 05.11.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve , pasi eshte bere ne menyre te menjhereshme pa shkaqe te arsyeshme dhe te pajustifikuara. Detyrimin e paleve te paditura te demshperbleje palen paditese per demin e shkaktuar ne Shumen totale 1.861.920 leke.

8.

VLORË

31003-02541-00-2018

NEFAIL KOTOLLAKU Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT, AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT BERAT.

Shperblimi i demit te shkaktuar nga zgjidhja e menjehershme dhe e pajustifikuar te kontrates se punes, shperblim per moszbatimin e afatit te njoftimit, shperblim per moszbatim e procedurave sipas nenit 144 te K.Punes, shperblim per vjetersi ne pune dhe shperblim per pushimet vjetore.

9.

SHKODËR

31003-01281-00-2017

ILIR MUÇMATA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR, KUKËS, MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT.

Detyrimin e pales se paditur Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave te kryeje veprimet administarive per transferimin tim ne te njejten detyre sic kam qene ne varesi te Ministrise se Mjedisit. Detyrimin e pales se paditur qe te me paguaje pagen e plote nga data 22.02.2014 dhe ne vazhdim. Demshperblimin e pages.

10.

SHKODËR

31003-00866-00-2017

HALIT CENALIA

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT, DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR, KUKËS.

Anullimin e urdherit nr. 1228/4, date 21.02.2014 "Per lirim punonjesi", i leshuar nga Ministri i Mjedisit si akt administrativ absolutisht i pavlefshem dhe detyrimin e pales e paditur per te me rikthyer ne pune. Demshperblimin e pages.

11.

SHKODËR

31003-01924-00-2017

BARDHI IBRALIU

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT KUKES, DREJTORIA E POLICISE QARKU KUKES, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Konstatimin absolutisht te pavlefshem te urdherit nr. 485/3 prot, date 01.06.2007 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit "Per perjashtim nga strukturat e Policise se Shtetit" si urdher i marre ne kundershtim te hapur me dispoziat urdheruese te ligjit, pra marre ne kundershtim me ligjin. Pranimin e paditesit ne strukturat e Policise se Shtetit.

12.

KORÇË

31003-00599-00-2017

MITIOL PAPADHAM

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT.

Demshperblimin me pagen e nje muaji per mosrespektim te afatit te njoftimit, me pagen e 2 muajve per procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, etj.

13.

TIRANË

31003-03147-00-2017

KUJTIM PEPA

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANË.

Shfuqizimi i urdherit nr. 4842/2014 "Per lirimin nga policia e shtetit te nje punonjesi policie" te Drejtorit te Policise se Qarkut Tirane. Rikthimin ne detyren e meparshme, pagimin e pages nga data 27.06.2014 deri ne diten e rikthimit ne detyre.

14.

TIRANË

31003-01531-00-2017

OLIGER TORBA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Anullim urdheri nr. 2317, date 01/07/2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit dhe vendimit nr. 350, date 20/06/2014 te Komisionit te Apelimit. Detyrim ridhenie grade. Pagim page.

15.

VLORË

31003-02009-00-2018

ANILA MAHMUTAJ

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT.

Detyrimin e te paditurit te me paguajne demshperblim ne masen 12 muaj page per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, si rrjedhim i largimit nga puna ne menyre te menjehershm dhe te pajustifikuar. Detyrimin e te paditurit te me paguaje demshperblim ne masen e 3 muaj page per mosrespektim te afatit, 2 muaj page per mosrespektim te procedures etj.

16.

TIRANË

31001-00217-00-2018

MARSILDO KRUJA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR (D.P.SH.T.RR) TIRANE.

Shfuqizimi i aktit administrativ, vendim nr. 168, date 25.11.2013 te DPSHTRR Tirane. Kthimin ne vendin e punes, demshperblimin per kohen e qendrimit pa pune. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje pales paditese nje demshperblim prej nje viti page, ti paguaje 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

17.

GJIROKASTËR

31003-01242-00-2016

FATMIR VRANICI

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR DIBËR.

Demshperblim page.

18.

TIRANË

31003-02269-00-2017

ADMIR DEMIRAJ

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE.

Shfuqizimin e vendimit nr. 12015, date 27.11.2014 i organit administrativ te Drejtiorise se Policise se Qarkut Tirane, per denimin me gjobe prej 6000 leke dhe pezullimin e lejes se drejtimit te automjetit paditesit Admir Demiraj per nje periudhe prej 6 muajsh. Kthimin e shumes se gjobes se paguar dhe lejen e drejtimit.

19.

TIRANË

31003-00111-00-2022

INDRIT VATA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DEPARTAMENTI PER SIGURINE PUBLIKE PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE POLICISE SE SHTETIT, KOMISIONI QËNDROR I APELIMIT.

Shfuqizimin e urdherit nr. 1361, dt. 14.06.2018 "Per perjashtimin nga Policia e Shtetit, te nje punonjesi policie", te Drejtorit te Pergjithshem te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit dhe rregullimin e pasojave duke vendosur rikthimin ne detyre trupe sherbimi operacional ne Njesine Speciale te Nderhyrjes Taktike ne Repartin Special "Renea" Tirane ne funskionin inspektor ose demshperblimin finaciar perkates per largimin e padrejte nga puna. Shfuqizimin e vendimit nr. 171, dt. 26.03.2018 "per dhenie mase disiplinore nje punonjesi policie" te Deparatamenet per Sigurine Publike dhe vendimin nr. 108, dt. 08.06.2018 "Per shqyrtimin ankeses per mase disiplinore" te Komisionit Qendror te Apelit prane Drejtorise Pergjithshme te Policise se Shtetit.

20.

TIRANË

31003-00373-00-2017

FATOS DORDA

Kundër

DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Shfuqizimi i procesverbalit te konstatimit te shkeljes administrative me te cilin eshte vendosur gjoba me mase plotesuese "Sekuestro Mjetit" per shkak se eshte nje akt i nxjerre ne kundershtim me ligjin. Shpalljen si absolutisht te pavlefshem te vendimit te OASH dhe fatures per arketim per kundershtimin e kundervajtjes administrative, gjobitjen me 26.000 leke dhe terheqjen e targes etj.

21.

TIRANË

31003-02254-00-2016

JAUP LIKSKENDAJ

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Shfuqizimi i urdherit nr. 837/1 prot, date 28.03.2014 i Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit. Shfuqzimi i urdherit nr. 1017/2 prot, date 31.03.2014 te Drejtorit te Policise se Qarkut Tirane. Detyrimin e pales se paditur te ripranoje ne policine e shtetit paditesin duke i caktuar detyren e meparshme ose nje detyre tjeter te e njetit nivel ose grade. Demshperblimin e pages.

22.

VLORË

31001-03165-00-2017

PAJTIM BRAHIMAJ

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE E POLICISE FIER.

Shfuqizimin si te paligjshem te Aktit Administrative urdherit nr. 1145/1, dt. 25.11.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit dhe detyrimin e te paditurit te me ktheje ne vendin e punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per zgjidhje te menjehereshme e te pajustifikuar te kontrates se punes.

23.

TIRANË

31003-01738-00-2016

OMER BAKALLI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Ankim kunder vendimit te dates 23.07.2015 "Per Mospranimin e rekursit" per ceshtjen administrative nr. 140, date 20.01.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

24.

SHKODËR

31003-03134-00-2017

ISMET SULA

Kundër

DREJTORIA VENDORE E POLICISE KUKËS

Shfuqizimin teresisht te vendimit te Drejtorise Vendore te Policise Kukes njoftuar me shkresen nr. 645/1, date 10.06.2015. Pagimin nga data 01.04.2015 e ne vazhdim, perfitimin si rezultat i transferimit tim me sherbim nga Drejtoria Vendore e Policise Korce ne Drejtorine Vendore te Policise Kukes.

25.

TIRANË

31003-00714-00-2018

ENDRI KASTRATI

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Anullimin e aktit administrativ nr. 124/2015 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit per dhenien e mases disiplinore "Perjashtim nga policia" te paditesit dhe te aktit administrativ nr. 67/2015 te Komisionit te Apelimit te DPPSH. Kthimin ne vendin e meparshem te punes, pagimin e pages, etj.

26.

TIRANË

31003-01327-00-2017

ERZEN LACI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Detyrimin per te me demshperblyer pagen e nje viti. Detyrimin e pages qe duhet te merrja gjate afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes. Detyrimin per te me paguar shperblimin per vjetersi ne pune si rezultati i zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin per moszbatim te procedurave te largimit nga puna.

27.

TIRANË

31003-03021-00-2017

MAKSI GURI

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit nr. 170/1, date 03.02.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit "Per lirimin nga detyra te nje punonjesi policie" per efekt te kerkimit te pages. Detyrmin e pales se paditur te me trajtoje me page nga data 03.02.2014 deri ne date 06.08.2014 te caktimit ne nje detyre tjeter dhe njohjen e kesaj periudhe si vjetersi sherbimi policor.

28.

TIRANË

31001-03196-00-2017

DRITAN MUCA

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT.

Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimi nr .84, date 19.03.2015 te Komisionit te Apelimit prane Drejtorise se Policise se Shtetit per dhenien e mases disiplinore "Gjobe ne masen sa paga e punonjesit 5 dite" qe ka ndryshuar vendimin nr. 438/B, date 13.02.2015 te Drejtorise se Policise se Qarkut Tirane, per dhenien e mases disiplinore nje punonjesi policie "Pezullim pa pagese 7 dite". Heqjen e mases disiplinore, etj.

29.

GJIROKASTËR

31001-00155-00-2019

BLERIM MEHILLI

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT.

Shfuqizimin e aktit administrative "Vendim" nr. 1362, date 01.06.2017 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit dhe "Vendim" nr. 173, date 08.05.2017 te Drejtorise se Pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin.

30.

KORÇË

31003-02084-00-2017

GAZMON BREGU

Kundër

DREJTORIA RAJONALE PER KUFIRIN DHE MIGRACIONIN KORÇË, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Kerkohet te deklarohet absolutisht i pavlefshem vendimi nr. 320, date 09.05.2014 "Per dhenie mase disiplinore te nje punonjesi policie". Kthimi ne pune. Pagimin e pages nga momenti i lirimit deri ne kthimin e tij ne pune, etj.

31.

VLORË

31003-03241-00-2017

ERMIRA MALKAJ

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT FIER.

Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses: Demshperblimin me 1 vit page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes; Me dy paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes; Demshperblimin me dy paga per mosrespektimin e procedures per zgjidhje e kontrates se punes; Shperblimin per vjetersi ne pune me 3 pesembedhjeteditesha page.

32.

DURRËS

31003-01778-00-2017

GENTJAN KULE

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Anullimin e aktit administrativ te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit per lirimin tim nga policia, detyrimin e pales se paditur per rikthimin tim ne vendin e meparshem te punes duke vijuar pagimin e pages qe nga data e nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne momentin e rikthimit ne pune etj.

33.

TIRANË

31003-02782-00-2017

XHEVAHIR HUNA

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE.

Anullimin e vendimit nr. 511, date 16.01.2015 te Drejtorise se Policse se qarkut Tirane dhe procesverbalit te konstatimit te shkeljes date 10.01.2015.

34.

TIRANË

31003-02792-00-2017

HAMDI KASTRATI

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Kundershtimin si te pavlefshem te urdherit nr. 3440, date 21.11.2014 . Demshperblimin me nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me tre muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit, etj.

35.

TIRANË

31003-00493-00-2018

SHKELQIM QAMILI

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit Nr.966, dt.01/03/2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit, detyrimin e te paditurve te me rikthejne ne pune me graden qe une mbaja deri ne dt.01/03/2014, detyrimin e te paditurve qe te demshperblejne paditesin me pagen mujore sipas VKM qe percakton pagen per graden drejtues etj.

36.

VLORË

31003-02049-00-2018

TAJAR TOSKA

Kundër

SINDIKATA E PUNONJESVE TE POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Shfuqizimi i urdherit 112, dt.08/01/2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se shtetit "Per lirimin e nje punonjesi policie qe eshte ne kundershtim me ligjin". Konstatimin e vlefshmerise se aktit te pranimit te urdherit Nr.11/3453, dt.10/04/2007 qe i referohet pala e paditur ne piken 1 te urdherit 112/2014, detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne Policine e shtetit etj.

37.

TIRANË

31003-02385-00-2016

BEKTASH MERA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Shfuqizimin tersisisht te vendimit te pales se paditur nr.303, dt.06/12/2013, shfuqizimin teresisht te vendimit te Komisionit te Apelit prane pales se paditur ne dt.21/02/2014.

38.

DURRËS

31003-02040-00-2016

MYSLIM BICAKU

Kundër

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN, MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

Konstatimin e pavlefshem te nderprerjes se marredhenies se punes, nepermjet Urdherit nr. 882, date 21.02.2014 te nxjerre nga Ministra e Mjedisit nepermjet shkreses nr. 254 prot, date 21.02.2014. Demshperblimin e pages.

39.

GJIROKASTËR

31003-00100-00-2017

MUHAMET MUHAMETAJ Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE E POLICISE VLORË, KOMISARIATI I POLICISE DELVINE,

KOMISARIATI I POLICISE SARANDË.

Pavlefshmerine e urdherit nr. 2631/1 te Drejtorise se Pergjitshme te Policise se Shtetit Tirane. Rikthimin ne punen e meparshme. Pavlefshmerine pjeserisht te akteve te ndodhura ne dosjen Personale te paditesit me nr. 518/58 dhe Urdher nr. 23, date 15.06.2006, etj.

40.

TIRANË

31003-03315-00-2017

EGLANTINA KAZIA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR DIBER,

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR.

Deklarimin e pavlefshme te zgjidhjes se kontrates se punes, pa shkaqe te arsyeshme ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje nje demshperblim ne masen e 12 pagave mujore te nje viti, 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

41.

VLORË

31003-02283-00-2017

FATMIR VEIZAJ

Kundër

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR FIER, SEKSIONI MALLAKASTER,

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT.

Kerkim page si demshperblim per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, te afatit te njoftimit per zgjidhje te kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te arsyeshme, shperblimin per vjetersi ne pune, etj.

42.

VLORË

31003-00436-00-2019

QEMAL ALIAJ

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE MBESHTETESE PRANE MINISTRISE MJEDISIT TIRANE.

Kerkim page si shperblim per vjetersi pune. Kerkim 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes te kontrates se punes. Kerkim 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit te zgjidhjes te kontrates se punes. Kerkim 12 paga mujore per zgjidhje te pajustifikuar te kontrates se punes.

43.

SHKODËR

31003-03370-00-2017

GJIN DOKAJ

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE QARKUT LEZHE.

Shfuqizimin e vendimit te dhene nga Komisioni i Apelimit prane Drejtorise se Policise Shtetit, detyrimin e pales se paditur per te me rikthyer ne Policine e Shtetit ne pozicionin e meparshem te punes ose ne nje detyre tjeter te te njejtit nive, detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 12 page mujore bruto per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

44.

TIRANË

31003-01974-00-2017

AJET SKARRA

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DIBËR.

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehrshme e pa shkaqe te justifikuara.

45.

TIRANË

31003-00713-00-2017

TEFIK BUCI

Kundër

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DIBER,

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT.

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar. Demshperblimin me 12 paga mujore. Demshperblimin me 3 paga mujore per periudhen e afatit te njoftimit, etj.

46.

KORÇË

31003-00609-00-2017

ERMAL ÇELA

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

Konstatimi i pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes, detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje me pagen e nje viti si pasoje e zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara, detyrimi i pales se paditur te paguaje dy muaj page per moszbatim te procedures etj.

47.

TIRANË

31003-01175-00-2017

ALBERT CANAJ

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Kundershtim vendimi nr. 49, date 09.01.2014 "Per shqyrtirnin e ankeses se nje punonjesi policie", njoftuar me date 24.02.2014, te Komisionit te Apelimit te Drejtorise se Pergjithshme te Policise, pasi ne kundershtim me ligjin ka lene ne fuqi Urdhrin nr. 2705, date 06.11.2013 te Drejtorise te Pergjithshme te Policise. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar.

48.

VLORË

31003-00682-00-2019

ABAS MEMA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, KOMISIONI I APELIT.

Anullimin e aktit administrativ "Vendimi i komisionit te Apelit nr.16, dt.09/01/2014 i cili ka vedosur te konsideroje te motivuar masen disiplinore "Perjashtim nga policia" te Kryekomisarit Abas Mema, me detyre Shef Sektori ne Sektorine Ekonomik ne Drejtorine e Qarkut Fier dhene me vendimin nr.309, dt.11/12/2013 nga Drejtori i Policise se Shtetit. Rikthimin ne vendin e meparshem te punes etj.

49.

DURRËS

31003-02056-00-2016

SHYQYRI KALASHI

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA VENDORE E POLICISE ELBASAN.

Anullim urdheri administrativ nr. 74931, date 31/03/2014 i Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit Tirane. Demshperblim page.

50.

DURRËS

31003-00223-00-2017

VIKTOR ALLKO

Kundër

DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN, MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT.

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

51.

DURRËS

31003-03408-00-2017

OSMAN JAZO

Kundër

DREJTORIA E POLICISE

SE QARKUT ELBASAN.

Anullimin e urdherit administrative nr. 6286, date 04.11.2014 I Drejtorit te Policise se Qarkut Elbasan si dhe ne baze te nenit 12 te ligjit nr. 10142, dt 15.5.2009 vazhdimin e perfitimit te pages kalimtare per periudhen kohore te percaktuar ne kete ligj.

52.

DURRËS

31003-03542-00-2017

ASTRIT XHAFERRAJ Kundër

DREJTORIA E POLICISE QARKU DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT.

Shfuqizimin tersisht te urdherit te perjashtimit nga Policia e Shtetit per paditesin me nr.61, dt.04/02/2015 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se shtetit si i dale ne kundershtim me ligjin, shfuqizimin e vendimit nr.51, dt.19/03/2015 te Komisionit te Apelimit per perjashtimin e paditesit nga policia e shtetit, rikthimin ne detyren e meparshme etj.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“ME KËRKESA PËR HEQJE DORË NGA REKURSI”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

DATË 30 MARS 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

53.

TIRANË

31003-02069-00-2016

VIKTOR KOLA

Kundër

KOMISARIATI SPECIAL "RENEA"

Detyrimin e pales se paditur qe te me trajtoje me page nga date 01/02/2014 deri ne daten e ekzekutimit te vendimit nr.250, dt.21/04/2014 te Komisionit te Apelimit.

A.AHMETI

Përfundimi i të gjitha çështjeve administrative me relator gjyqtarin Sokol Ngresi, të shpallura për shqyrtim në dhomë këshillimi, me datë 30.03.2023, me këkesë “heqje dorë nga rekursi” është ;

–MOSPRANIM REKURSI PËR SHKAK TË HEQJES DORË-

Përfundimi i të gjitha çështjeve administrative me relator gjyqtarin Asim VOKSHI të shpallura per shqyrtim në dhomë këshillimi, në datë 30.03.2023, me kërkesë “heqje dore nga rekursi” është ;

–MOSPRANIM REKURSI PËR SHKAK TË HEQJES DORË -

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 30 MARS 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

VLORË

30005-00149-00-2023

YSMETE HOXHAJ

Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Njohjen e pavertetesise se pjesshme te listepagesave per periudhen e punes prane ish-Kooperatives Bujqesore Cakran, Sektori Kreshpan, persa i perket mospasqyrimit te plote te diteve te punes te realizuara prej paditeses per periudhen 01.03.1975-31.12.1975, 03.01.1977-31.12.1977, 03.01.1981-31.12.1981. Vertetimi e qenies se marredhenies se punes se paditeses Ysmete Hoxhaj ne ish Kooperativen Bujqesore Cakran sektori Kreshpan, per periudhen e punes 01.03.1975-31.12.1975, 03.01.1977-31.12.1997, 03.01.1981-31.12.1981, duke realizuar paditesja per cdo vit minimunin e diteve te punes te planifikuara nga Kooperativa per grate. Njohjen e pavertestesise se pjesshem te listepagesave, per periudhen e punes prane ish-Kooperatives Bujqesore Frakull, Sektori Peshtan, persa i perket pasqyrimit te plote te diteve te punes se realizuar prej paditeses per periudhen 01.03.1982-31.12.1984, 03.01.1986-30 Qershor 1991, duke realizuar paditesja per cdo vit minimunin e diteve te punes te planifikuara nga kooperativa per grate.

(JURIDIKSION)

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të veçantë të paraqitur nga pala paditëse Ysmete Hoxhaj, kundër vendimit Nr. 187, datë 24.03.2022, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“ME KËRKESË PËR HEQJE DORË NGA REKURSI”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 30 MARS 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

2.

VLORË

31003-02284-00-2017

LEDJA MELOVA Kundër. AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT, QARKU FIER,

MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblimin me 12 paga mujore per pushim te menjehershem dhe pa shkaqe te justifikuara, me 2 paga mujore per mosrespekim te afatit te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespekitm te procedures, etj.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kundër vendimit nr. 3082, datë 06.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte