• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 30 JANAR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANE

35005-00007-00-2023

ISA XHEKALIU, FIQIRIJE XHEKALIU, XHEMAL XHEKALIU, ZAHIDE XHEKALIU – ATEANY ENERGY-SHPK

Sigurim padie. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke u pezulluar ekzekutimi i aktit administrativ vendimi nr. 56, dt. 19.07.2018 "Per dhenien ne perdorim dhe lejimin e rikonstruksionit te kanalit vadites Shutrrej Urak, Njesi ne pronesi te Bashkise Mat, subjektit "Ateani energy" sh.p.k". Etj.

S.SADUSHI

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Mat si gjykate kompetente. Prishjen e vendimit nr.277, date 19.10.2022, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Mat.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte