• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PERFUNDIMI I ÇESHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI SELEKSIONUES

FAZA E SHQYRTIMIT PARAPRAK NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 2 QERSHOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

VLORË

31001-00170-00-2023

ILIR DINE; SONILA DINE Kundër. KËSHILLI I MINISTRAVE; MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE; BASHKIA FIER / AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e pjesshem te VKM nr. 31, date 17.01.2018, duke ndryshuar masen e shperblimit per shkak te shpronesimit dhe percaktimin e drejte te siperfaqes se shpronesuar. Percaktimi i drejte i vleres se kerkeses per shpronesimin e pasurive te paluajtshme per subjektin Ilir dhe Sonila Dine. Shfuqizimin e pjesshem te VKM nr. 31, date 17.01.2018, duke u detyruar palet e paditura te demshperblejne palen paditese per siperfaqen e ndertimit 342 m2 dhe truallin 214 m2 ne vleren (92.558.000 leke sipas vleres se shitjeve mesatare nga ZVRPP-se 21.934.320 leke, sipas VKM nr. 30, date 17.01.2018=70,623,680 leke).

S.NGRESI

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

2.

TIRANË

31003-00117-00-2023

ALBA AHMETAJ, EDLIRA MARA, HEMA MARA, AMEA MARA Kundër. ZYRA E GJENDJES CIVILE PRANE NJESISE ADMINISTRATIVE NR. 2 TIRANE

Ndryshimin e aktit administrativ shkrese kthim pergjigje nr. 2627/1 prot, dt. 15.04.2021 dhe detyrimin e te paditurit per te regjistruar femijet Hema dhe Amea Mara, binjake te seksit femer, te lindura ne dt. 18.01.2021, ne Tirane dhe per te regjistruar si nena paditeset Alba Ahmetaj dhe Edlira Mara me te drejta te barabarta amesie ne te njejten perberje.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

3.

SHKODËR

30002-00146-00-2023

KUJTIM PROGRI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE; DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KUKËS

Shfuqizimin e vendimit nr. 821, dt. 23.10.2015, te Drejtorit te Pergjithshem te Drejtorise Tatimore Tirane. Rikthimin ne pune ne Drejtorine Rajonale Kukes, perkatesisht Inspektor i Pare ne Sektorin e Verifikimit ne Terren, ne Drejtorine Rajonale Tatimore Kukes. Detyrimin e te paditurit te me paguaje pagen qe nga data e nderprerjes se marredhenies se punes deri ne daten e rifillimit te marredhenies se punes.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Kujtim Progri, kundër vendimit nr. 410, datë 26.10.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

30002-00173-00-2023

LULJETA COBANAJ Kundër. KRYEMINISTRI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE; MINISTRIA PER EVROPEN DHE PUNET E JASHTME

Konstatimi absolutisht i pavlefshem i urdherit nr. 60, dt. 02.03.2016, te Ministrit te Puneve te Jashtme me te cilin eshte vendosur per lirim te parakohshem nga detyra te paditeses, si dhe urdherit nr. 38, dt. 09.03.2016, te Kryeministrit, me te cilin eshte vendosur "Per lirim nga detyra" e paditeses. Rregullimin e pasojave qe rrjedhin nga pavlefshmeria e aktit, duke u urdheruar kthimi i paditeses ne detyre. Detyrimin e pales se paditur Luljeta Cobanaj, nga momenti i nderprerjes se marredhenies financiare e deri ne kthimin e paditeses ne detyre ne menyre efektive, sipas te drejtave te njohura me vendim gjyqesor te formes se prere. Dhenia e vendimit me ekzekutim te perkohshem.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

5.

SHKODËR

31003-00120-00-2023

SHOQERIA "ULDEDAJ-LIS" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE LEZHE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrative nr. 4066/4 prot., date 21/01/2016 "Njoftim vleresimi per detyrimet" leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhe. Marrja e mases provizore sigurim padie, duke pezulluar zbatimin e ekzekutimit te aktit administrativ Nr. 4066/4 prot., date 21.01.2016, objekt padie deri ne marrjen e nje forme te prere te vendimit".

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

6.

TIRANË

31003-00175-00-2023

SHOQERIA "SIRIUS" SH.A Kundër. BASHKIA TIRANE / SHOQERIA "VARAKU E" SH.P.K; AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane, te permbushe detyrimin kontraktor sipas kontrates se sipermarrjes dt. 03.06.2008, me objekt "Rikonstruksioni i infrastruktures ne bllokun 31, kufizuar me rr. Ferit Xhajko, 5 Maji, Siri Kodra dhe Besa), per te paguar vleren prej 5 % te garancise se punimeve, ne shumen 4,056,045 leke. Detyrimin e pales se paditur Bashkia e Tiranes, t'i paguaje pales paditese demin e shkaktuar ne shumen 800,000 leke, ne formen e kamatave te arrira, si pasoje e mospermbushjes se detyrimit ne afat.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 484, datë 15.11.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7.

DURRËS

31001-00119-00-2023

AQIF CELA Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE ELBASAN

Shfuqizimin pjeserisht te vendimit nr. 197, dt. 29.01.2016 "Per shqyrtimin e kerkeses per vlefshmerine ligjore te titullit te pronesise mbi token bujqesore", te Komisionit Vendor te Vleresimit te Titujve te Pronesise, per pasurite nr. 122, 140 dhe 127/c dhe kalimin e ketyre pasurive ne pronesi te paditesit Aqif Cela.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Aqif Çela, kundër vendimit nr. 553, datë 23.11.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8.

TIRANË

31003-00123-00-2023

XHAFER VILLA Kundër. MINISTRIA E BRENDSHME; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE; KESHILLI I MINISTRAVE

Konstatim pjeserisht absolutisht te pavlefshem te akt administrativ, VKM nr. 250, date 24.04.2003 "Per miratimin e Listes se Inventarit te Pronave te Paluajtshrne te cihlt kalojne ne pergjegjesi te Ministrise se Rendi Publik" dhe aktit per regjistrim te pasurise se paluajtshme pergjegjesi dhe administrim te Ministrise se Rendit Publik me nr. 53/1, me siperfaqe 73.000 m2, ZK. 8518 ndodhur ne Plazh Durres, persa i perket vetem siperfaqe prej 400 m2 truall ne emer te Xhaferr Villa, fituar me vendimin nr. 1506, date 11.07.1996 te KKKPronave, te Bashkise Durres me kufizimet: majtas nr. 71, djathtas parcela 73, para deti, mbrapa rruga Brenda siperfaqes se truallit me nr. 5/1, me siperfaqe 73.000 m2 ne pergjegjesi dhe administrim te Ministrise se Brendshme. Lirimin dhe dorezimin e truallit me siperfaqe 400 m2, me numer pasurie 53/1, ndodhur ne Plazh, Durres, ZK 8518, me kufizime majtas-parcela nr.71, djathtas- parcela nr.73, para nr. 53-/1 me siperfaqe 73.000 m2 ne pergjegjesi dhe administrim te Ministrise se Brendshme. C'regjistrimin nga regjistri hipotekor i pasurise nr. 53/1, prej 73.000 m2, ne pergjegjesi dhe administrim te Ministrise se Brendshme vetem persa i perket mbivendosjes me truallin prej 400 m2 ne pronesi te paditesit Xhafer Villa. Kryerjen e veprimeve perkatese ne ZVRPP Durres duke u pajisur me certifikate per vertetim pronesie, paditesin Xhafer Villa, per siperfaqen 400 m2 me numer pasurie 53/1, ndodhur ne plazh Durres, ZK 8515, me kufizime: majtas — parcela nr. 71, djathtas- parcela nr. 73, para-deti dhe mbrapa - rruga.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

9.

TIRANË

30002-00165-00-2023

DEFRIM MUSAI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT; DREJTORIA E POLICISE VENDORE TIRANE

Shfuqizimin e urdherit nr. 3601, dt. 29.03.2016, i Drejtorit te Policise se Shtetit "Per lirimin nga Policia e Shtetit te nje punonjesi te policise". Shfuqizimi i urdherit nr. 5787/1, dt. 3.103.2016, i Drejtorit te Policise se Shtetit "Per lirimin nga Policia e Shtetit te nje punonjesi policie", ne Drejtorine e Policise Vendore Tirane. Detyrimin e te paditurite per te me paguar demshperblimin e barazvlefshem me pagen e 12 muaj pune, per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur per te me paguar demshperblimin e barazvlefshem me pagen e 2 muaj pune, per mosrespektim te procedures per nderprerjen e marredhenies se punes; 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit; shperblim per vjetersi ne pune me 12 paga mujore.

Shtyhet për një datë tjetër.

10.

TIRANË

30004-00143-00-2023

ZYLYF BEJA Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE / AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimin e vleresimit financiar nga i padituri Agjencia e Trajtimit te Pronave per kompensimin e vendimit nr. 41, dt. 30.01.1998, te ish KKKP Keshillit te Rrethit Kruje, njoftuar nepermjet shkreses kthim-pergjigje nr. 470/1 prot, dt. 30.03.2022 (ardhur me poste ne dt. 01.04.2022). Detyrimi i te paditurit Agjencia e Trajtimit te Pronave t'i kompensoje trashegimtaret e subjektit te shpronesuar Zylyf Beja, per vendimin nr. 41, dt. 30.01.1998, te ish KKKP Keshilli i Rrethit Kruje, sipas percaktimeve ligjore te ligjit nr. 133/2015 "Per trajtimin e prones dhe perfundimin e procesit te kompensimit te pronave".

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

11.

TIRANË

30003-00159-00-2023

MENTOR BIÇAKU; MIRELA BICAKU (MATA); FLORINA BIÇAKU; MERLIN BIÇAKU Kundër. SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK (SUOGJ) "KOCO GLIOZHENI" / AVOKATURA E SHTETIT

Shperblim demi pasuror dhe jopasuror (moral dhe ekzistencial) ne lidhje me humbjen e jetes se te ndjeres femijes se Mirela Bicaku (Mata), per paditesat Mentor Bicaku dhe Mirela Bicaku (Mata) si pasoje e mjekimit te pakujdesshem ne dt. 06.02.2017, ne vleren 29,542,528 leke per secilin padites vlera 14,771,264 leke. Shperblim demi jopasuror (moral dhe ekzistencial) ne lidhje me humbjen e jetes se te ndjeres femijes se Mirela Bicaku (Mata), si pasoje e mjekimit te pakujdesshem ne dt. 06.02.2017, per paditeset Florina Bicaku dhe Merlin Bicaku, ne vleren 22,217,976 leke, per secilin paditese vlera 11,108,988 leke. Ne total per te gjithe paditesat, vlera totale 51,760,504 leke.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI SELEKSIONUES

FAZA E SHQYRTIMIT PARAPRAK NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 2 QERSHOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

1 .

TIRANË

31001-00122-00-2023

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

Kundër

KOMISIONERI PER TE DREJTEN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE.

Kundershtimin e vendimit Nr. 34 date 16.06.2016, i Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale dhe shfuqizimin/anullimin e tij. Marrjen e mases se sigurimit te padise, per pezullimin e zbatimit te vendimit Nr. 34 te KDIMDHP-se, deri ne perfundim te shqyrtimit te ceshtjes ne themel.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Komisioneri për të Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhenave Personale, kundër vendimit nr.461, datë 09.11.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-00160-00-2023

KLODIANA LIÇANJI (SELATI)

Kundër

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE.

Deklarimin e pavertetesise se pjesshme te dokumentit Diplome Universitare nr. 150, date diplomimi 09.11.2010 dhe nr. amze KRFASA 000156, leshuar nga ish Universiteti "Kristal" dega "Farmaci" per paditesen Klodiana Licanji (Selati), per pjesen qe lidhet me daten e diplomimit ku gabimisht figuron si date diplomimi 09.11.2010, nderkohe qe data e sakte e dplomimit eshte 07.11.2010.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

3.

TIRANË

31001-00138-00-2023

BESNIK TAFMIZI, BELUL TAFMIZI, ERIKETA OSMENAJ, FATI NIKOLLA, MEGI BAJRAMAJ

Kundër

KESHILLI BASHKIAK TIRANE, NDERMARRJA INDUSTRIALE NR. 1 PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE, BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E ASETEVE, NDERMARRJA METALIKE "TIRANA".

Shfuqizimin e vendimit nr. 51, dt. 06.07.2016, te Keshillit Bashkiak Tirane "Per miratimin ne parim te dhenies ne enfiteoze te objektit "Raparti i Galanterise" me siperfaqe totale 2766.5m2, siperfaqja nderteses 1729.5m2, siperfaqja funksionale total 1037 m2, Njesi Ndermarrjes Metalike "Tirana" me vlere kontabel 30,965,440 leke. Vendosjen e mases se sigurimit te padise duke detyruar Bashkine Tirane, Drejtorine e Pergjithshme Juridike, Aseteve dhe Licensimit si dhe Ndermarrjen Metalike Tirana, te pezulloje proceduren e dhenies me qira te objektit dhe truallit te Repartit te Galanterise sipas VKM nr. 54, dt. 05.02.2014 "Per percaktimn e kritereve te procedures dhe menyres se dhenies me qira ose enfiteozes apo kontrata te tjera te pasurise", i ndryshuar, deri ne marrjen forme te prere te vendimit gjyqesor.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

4.

TIRANË

31001-00116-00-2023

AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE TIRANA RURALE 2

Kundër

ERMAL MALLIKU, MUHARREM MALLIKU, IKBALE MALLIKU, OSMAN MALLIKU, AVOKATURA E SHTETIT.

Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi, me nr. 146, date 15.06.1992 me siperfaqe 10.000 m2 ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Muharrem Osman Malliku, te leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes i fshatit Prush Njesia Administrative Vaqarr. Detyrimin e familjes bujqesore Malliku te paguaje vleren e tokes prej 10.000 m2 ne vleren 4.480.000 (kater milion e katerqind e tetedhjete mije) leke. Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr. 146, pa date, me siperfaqe 16.240 m2, ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Muharrem Osman Malliku, te leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes i fshatit Prush per siperfaqen 8440 m2. 4. Detyrimin e familjes bujqesore Malliku te paguaje vleren e tokes prej 8440 m2 ne vleren 3.781.120 (tre milion e shtateqind e tetedhjete e nje mije e njeqind e njezet) leke. Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr. 146, date 16.07.1992, me siperfaqe 6100 m2, ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Muharrem Osman Malliku, te leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes i fshatit Prush, pa pasoja. Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr. 146, date 15.06.1992, me siperfaqe 16.160 m2 ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Muharrem Osman Malliku, te leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes i fshatit Prush, pa pasoja.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

5.

TIRANË

30002-00113-00-2023

AJET OSMANI

Kundër

BASHKIA KURBIN

Shfuqizimin e aktit nr. 1471/2 prot, dt. 01.09.2015 “Vendim per zgjidhje kontrate pune”, te Bashkise Kurbin te dhene ne ngarkim te paditesit Ajet Zenel Omani, si te padrejte dhe te pabazuar ne ligj. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje me 12 paga mujore bruto per nderprerje te menjehershme e te pajustifikuar te marredhenies juridike financiare te punes, parashikuar nga neni 147/2, 155 te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje 3 paga te plota per mosrespektimin e afateve te njoftimit sipas nenit 143/1 te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje me 2 paga mujore per procedure parashikuar nga neni 144 i Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje me 11 paga mujore per vjetersi ne pune parashikuar nga neni 145 i Kodit te Punes.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bashkia Kurbin, kundër vendimit nr.570, datë 02.12.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

35008-00124-00-2023

ADI BROJKA

Kunder

DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE, ARKIVI QENDROR SHTETEROR TIRANE, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE TIRANA JUG, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES

Detyrimin e pales se paditur te leshoje dokumentet ligjore si regjistrimet e pasurive dhe origjinat e pronave, qe nga fillimet e regjistrimeve ne lidhje me pasurite e paluajtshme te stergjysherve te mi Ibrahim Stafa, Sulejman Stafa, Selman Stafa, Emine Stafa dhe Dylbere Stafa, te lindur dhe banues ne lagjen "Xhami Sherif", Tirane.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Adi Brojka, kundër vendimit nr.498, datë 18.11.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

VLORË

31003-00169-00-2023

RAIMOND VELI

Kundër

AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE VLORË, AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimi i te paditurit te regjistroje ne emer te bashkepronareve Veli, pasurine nr. 54/46-ND, apartament me siperfaqe prej 38.8m2, ndodhur ne ZK 8605 Vlore dhe me certifikate per vertetim pronesie.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr.550, datë 23.11.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8.

TIRANË

31003-00135-00-2023

DANIELA HAZIRAJ (BERZIU)

Kundër

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË, AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e organit administrativ Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise te nxjerre aktin administrativ vertetimin per njohjen dhe vlefshmerine ligjore te diplomes bachelor, me nr. 000826/15, ne Degen Gjuhe Angleze, me numer matrikullimi VIFSEA 000487 dhe nr. regjistri 1407, e leshuar me dt. 01.10.2012.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

9.

TIRANË

31003-00137-00-2023

MUHARREM CARA

Kundër

INSPEKTORIATI I MBROJTJES SE TERRITORIT PRANE BASHKISE TIRANE dhe INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT.

Rivendosjen e interesit te ligjshem si pasoje e shkaktimit te demit jashtekontraktor, ne vijim: Detyrimin e pales se paditur per te paguar shumen 42.724.000 leke, qe eshte e barabarte me vleren e sendit te paluajtshem ne pronesi te paditesit, te regjistruar me Nr. Hipotekor 4842, date 17.10.1997, te ndertuar ne baze te Leje Nertimi Nr.18, date 01.10.1991, mbi Pasurine Truall N1.7/586, ne ZK Nr.8150, Vol.36, Fq.191, me adrese ne Rr. "Mihal Grameno", Tirane qe eshte prishur ne menyre te kunderligjshme nga organet e administrates shteterore dhe me keqbesim nga punonjesit e ketyre organeve.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

10.

TIRANË

30002-00140-00-2023

MILAZIM SADRIAJ

Kundër

MINISTRIA E BRENDSHME, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLILKE, AVOKATURA E SHTETIT

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr. 7783, dt. 11.11.2013, te Sekretarit te Pergjithshem te Ministrise se Puneve te Brendshme duke vendosur rikthimin ne pune dhe pagimin e pages nga momenti i shkeputjes se marredhenieve financiare e deri ne rikthimin ne pune. Konstatimin e pavlefshmerise absolute te shkreses nr. 1536/1, dt. 04.11.2013, te Departamentit te Administrates Publike "Kthim pergjigje tuajes nr. 6362/3, dt. 30.10.2013 "Per miratimin e nxjerrjes ne liste pritje".

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

11.

TIRANË

31003-00133-00-2023

TRASHEGIMTARET E RAMAZAN SHEHI DHE DHURATA SHEHI:

ENKELEIDA SHEHI, SHPETIM SHEHI, BESNIK SHEHI, ENVER SHEHI, FATMIR SHEHI, NAXHIJE GJINIKA, LULIETA SHEHI, BASHKIM SHEHI

Kundër

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimin e vendimit te vleresimit monetar te vendimit nr. 158 te KKKP d.t 1.109.1998, te publikuar ne Buletinin e Njoftimeve Zyrtare nr. 37, dt. 24.09.2018, e perllogaritur ne vleren 715,718,45 leke, per siperfaqen 26/5 dyn dhe 100 rrenje ullinj. Vleresimi financiar te jete sipas tregut aktual.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

12.

SHKODËR

30005-00131-00-2023

GJOVALIN VILA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODËR.

Shfuqizimin e vendimit nr. 620, dt. 29.06.2018, te DRSSH Shkoder, i cili ka venosur per mbylljen e pensionit si ish Minator Nentoke me nr. TVM/60 dhe shpalljen e paditesit Gjovalin Vila, debitor ne shumen 1,243,898 leke. Rillogaritjen e pensionit sipas ligjit nr. 150/2014, duke njohur si vjetersi pune, vitet e trajtimi si ish minator nentoke sipas ligjit nr. 8685, dt. 09.11.200, me te drejte pagese nga data e lindjes te se drejtes, qe eshte data 23.02.2018, e ne vazhdim. Kthimin e shumes se ndaluar nga pala e paditur DRSSH Shkoder si debitor per gjithe periudhen.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr.548, datë 07.12.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13.

TIRANË

30003-00155-00-2023

SHOQERIA "KRISTALINA KH" SHPK

Kundër

SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SHA

Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje palen paditese, shoqerine "Kristalina KH" sh.p.k, per nderprerjen e kontrates nr. 847/71, dt. 11.12.2019, me objekt "Prodhimi i Emisioneve te Pulles Postare viti 219", e lidhur midis Postes Shqiptare sh.a dhe shoqerise "Kristalina KH" sh.p.k, ne vleren totale 12,656,886.5 leke, shpenzim i kthyer dhe 1,789,388 leke fitim i munguar qe perbehet nga shpenzimet ne funksion te realizimit te kontrates dhe fitimi i munguar. Pagimin e shpenzimeve gjyqesore.

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

14.

SHKODËR

30002-00181-00-2023

VALJETA MILOTI

Kundër

FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR SHKODËR

Pavlefshmeri e urdherit nr. 103, dt. 30.12.2015, te FSDKSH Shkoder. Konstatimi i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e FSDKSH SHkoder, qe te paguaje 3 paga bruto, per zgjidhjen e kontrates me efekt te menjehershem. Detyrimin e pales se paditur FSDKSH Shkoder, te paguaje 2 paga mujore per mosrespektimin e procedures se zgjidhjes se kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur FSDKSH Shkoder, te paguaje 12 paga mujore per zgjidhje te kontrates pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin e pales se paditur FSDKSH Shkoder, te paguaje 33 pesembedhjete ditesha per vjetersine ne pune.

A.AHMETI

Shtyrë për në datë 03.07.2023.

15.

TIRANË

30002-00185-00-2023

PLLUMB KRRASHI

Kundër

DREJTORIA VENDORE E POLICISE TIRANË, DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e urdherit nr. 3622, dt. 29.03.2016 "per lirim nga Policia e Shtetit te nje punonjesi policie", te Drejtorit te Policise se Shtetit. Shfuqizimin e urdherit nr. 5785/1 prot, dt. 31.03.2016, te Drejtorit te Drejtorise Vendore te Policise Tirane. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme e pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te paguaje ndaj paditesit 9.5 paga mujore bruto si shperblim per vjetersi ne pune.

Shtyrë për në datë 03.07.2023.

16.

VLORË

30001-00183-00-2023

VANGJELINA STAMBOLLIU, LILI STAMBOLLIU

Kundër

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE, DEGA E THESARIT, PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE,

AVOKATURA E SHTETIT

Kompensim per burgim te padrejte.

Shtyrë për në datë 03.07.2023.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 2 QERSHOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

77103-00068-00-2023

KËRKUES:

INSPEKTORATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT PËRFAQËSUAR NGA AVOKATURA E SHTETIT

PALË NË PROÇES:

MUHARREM CARA , INSPEKTORATI I MBROJTJES SË TERRITORIT PRANË BASHKISË TIRANË, INSPEKTORATI KOMBËTAR I MBROJTJES

SË TERRITORIT, TIRANË.

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi nr. 806 (80-2018-821), date 06.03.2018, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, ndryshuar me vendimin nr. 438 (86-2022-607), date 27.10.2022, te Gjykates Administrative te Apelit Tiranë.

(Kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi)

A.AHMETI

Pranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, përfaqësuar nga Avokati Shtetit, pranë Ministrisë së Brendshme, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.438 (86-2022-607), datë 27.10.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI SELEKSIONUES

FAZA E SHQYRTIMIT PARAPRAK NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

DATË 2 QERSHOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31001-00142-00-2023

SHOQERIA "NAIM 2020" SH.P.K Kundër. KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK NJESIA E PRODHIMIT HEC KOMAN dhe AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit nr. 464/1 prot, dt. 13.10.2021, te Autoritetit Kontraktor Njesia e Prodhimit HEC Koman, relacion per shqyrtimin e ankeses. Shfuqizimin e vendimit nr. 844/2021, dt. 03.11.2021, te Komisionit te Prokurimit Publik si dhe te vendimi tte KPP 899/2021, dt. 17.11.2021, te Komisionit te Prokurimit Publik. Detyrimin e Komisionit te Prokurimit Publik t'i ktheje shoqerise "NAIM 2020" sh.p.k, pagesen financiare te tarifes se paguar ne shumen 37,000 leke. Detyrimin e Komisionit te Prokurimit Publik te shqyrtoje ankesen e bere per proceduren e prokurimit publik, pasi ankesa eshte ne afat.

A.VOKSHI

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

2.

GJIROKASTER

31001-00112-00-2023

SHOQERI BASHKEPUNIM BUJQESOR "SHBB MAI" Kundër. MINISTRIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL

Shfuqizimi i aktit administrativ "Urdher nr. 411, dt. 12.10.2020", i Ministrit te Bujqesise dhe Zhvillimit Rural "Per zgjidhjen e njeanshme te kontrates se qirase nr. 4410 prot, nr. 1306 rep, nr. 1046 kol, dt. 07.06.2016 "Per dhenie me qira te tokes bujqesore ne pronesi te shtetit", me pale qiramarrese shoqeria SHBB "MAI".

‘’

Vijimin e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi sipas rregullave të parashikuara në nenin 61 e vijues të ligjit nr. 49/2012, i ndryshuar.

U SHPALL SOT, MË DATË 28.04.2023

KOLEGJI SELEKSIONUES

FAZA E SHQYRTIMIT PARAPRAK NË DHOMË KËSHILLIMI

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

DATË 2 QERSHOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

GJIROKASTER

31003-00202-00-2023

JORGO ZARO, DASHMIRA ZARO (ÇABEJ), ENIDA ZARO Kundër. BASHKIA SARANDE

Urdherimin e Bashkise Sarande per perfundimin e procedurave per kalimin e pronesise per truallin e perfituar me vendim te Keshillit Bashkiak Sarande nr. 1,dt. 28.08.1999, ose te paguaje demin pasuror dhe jopasuror, per shkak te moskalimit ne pronesi te truallit te blere, brenda 30 diteve nga data qe vendimi do te marre forme te prere.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Dashmira Zaro (Çabej), kunder vendimit nr. 17 date 01.02.2023 te Gjykates Administrative te Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte