SHËNIM: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 28 KORRIK 2023

NR

RRETHI

NR.

AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

PËRFUNDIMI

GJIROKASTËR

77105-00092-00-2023

DASHAMIRA ZARO, JORGO ZARO, ENIDA ZARO

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem per Gjykaten Administrative te Apelit, per ceshtjen me nr. 31133-00796-86-2021, me date regjistrimi 08.03.2021

G.MEDJA

Rrëzimin e kërkesës së palës kërkuese znj. Dashamira Zaro, z. Jorgo Zaro, znj. Enida Zaro për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm në lidhje me çështjen nr. 31133-00796-86-2021, datë regjistrimi 08.03.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 28 KORRIK 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

77105-00095-00-2023

Kërkues: Dashamira Zaro; Enida Zaro; Jorgo Zaro

Kërkësë për konstatim shkeje afati të arsyeshëm të gjykimit të çështjes dhe urdhërimin e Gjykatës Administrative të Apelit për gjykimin sa më të shpejtë të çështjes së regjistruar me nr. 31157-00893-86-2021 datë 16.03.2021

S.NGRESI

Rrëzimin e kërkesës së palës kërkuese zj.Dashamira Zaro, z.Jorgo Zaro, zj.Enida Zaro, për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm në lidhje me çështjen nr. 31157-00893-86-2021, datë regjistrimi 16.03.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ASIM VOKSHI

DATË: 28 KORRIK 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANË

10

KËRKUES:

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE TIRANA VERI

që i përket çështjes administrative me palë:

Paditës: “SHOQËRIA TREGTARE E ZHVILLIMIT KULTUROR”, SHPK,

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE TIRANA VERI,

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS,

Personi i tretë:

BASHKIA TIRANË

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 451, datë 31.10.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

S.SADUSHI

Pranimin e kërkesës së kërkuesit Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Veri për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.451, datë 31.10.2022, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte