Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË SEANCE GJYQESORE

“NJESIM TE PRAKTIKES GJYQESORE”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË 26 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

4.

GJIROKASTËR

31003-00237-00-2016

KËRKUES: ERILINDA LALA, TAJAR LALA, TEUTA LALA, DERVISH LALA/ ASHK DREJTORIA VENDORE VLORE ISH PREFEKTI I QARKUT VLORE; NJËSIA ADMINISTRATIVE LUKOVË, BASHKIA HIMARE ISH KOMUNA LUKOVE

Rivendosje ne afat per paraqitjen e ankimit kunder vendimit nr.411, dt.17/06/2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Gjirokastër.

A. VOKSHI

Kolegji administrativ i Gjykatës se Larte , per shkak te kompleksitetit te çështjes vendosi te shtyje seancën gjyqësore per shpallje vendimi me date 07.07.2023 ora 10.00

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE SEANCË GJYQËSORE NË PRANI TË PALËVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 26 MAJ 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANE

31003-00556-00-2020

SHOQERIA "ARBERIA" SH.P.K , SHOQERIA "AGBES CONSTRUKSION" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "COBIAL" SH.A, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Kundershtimi i akteve administrative: Vendim nr. 118/2016, date 04.03.2016 dhe nr. 423/2016, date 07.06.2016 te Komisionit te Prokurimit Publik. Vendim date 22.04.2016 dhe vendim date 11.07.2016 te Komsionit te Vleresimit te Ofertave te ARRSh, si akte administrative te dala ne kundershtim me ligjin, etj.

S.SADUSHI

Shtyrë për shpalljen e vendimit me datë 22.09.2023, ora 10.00

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

ARTUR KALAJA

DATË 26 MAJ 2023

TIRANE

31003-00313-00-2021

KADRI TAFA Kundër. ENTI KOMBETAR I BANESAVE DREJTORIA E PERGJITHSHME - ENTI KOMBETAR I BANESAVE DREJTORIA RAJONALE TIRANE – AVOKATURA E SHTETIT.

Detyrimin e te paditurve EKB Drejtoria e Pergjithshme dhe EKB Dega Rajonal Tirane, te kthejne paditesit shume e vleres monetare sipas ekstraktit bankar te dt. 18.08.2018, te perllogaritur vetem per periudhen pas hyrjes ne fuqi te VKM-se, nr. 367, dt. 18.04.2013 "Per nje ndryshim ne vendimin nr. 678, dt. 18.06.2009 "Per kthimin ne fond banesa disa objekteve te ish Kombinatit te Tekstileve te Pambukta, ne Tirane, te Ndermarrjes Mekanike Tekstile Tirane dhe ish Shkolles se Partise Tirane dhe faturave bankare te dt. 27.08.2015, gjithsej ne vleren totale 1,319,828 leke, derdhur nga paditesi prane institucionit bankar Credins Bank sh.a, per llogari te te paditurve, vjele ne kundershtim me piken 1, te VKM-se nr. 367, dt. 18.04.2013 "Per nje ndryshim ne vendimin nr. 678, dt. 18.06.2009 "Per kthimin ne fond banesa disa objekteve te ish Kombinatit te Tekstileve te Pambukta, ne Tirane, te Ndermarrjes Mekanike Tekstile Tirane dhe ish Shkolles se Partise Tirane.

S.SADUSHI

Shtyrë për të shpallur vendimin më datë 22.09.2023, ora 10.30

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE,

NË PRANI TË PALËVE

(NJËSIM)

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË 26 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr.

Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore


Dispozitivi

1.

TIRANË

30002-00151-00-2023

BRUNILDA GJECI

Kundër

DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE E QARKUT TIRANE,

SHKOLLA 9-VJEÇARE “MIHAL GRAMENO”

TIRANË

Detyrimin e pales se paditur qe te demshperbleje paditesen me 12 muaj page per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen me 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesin me 2 muaj page mujore per mosrespektim te procedures se largimit nga puna. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesen per vjetersi ne pune me pagen e nje diteshi per cdo vit.

(Kompetencë)

(NJËSIM PRAKTIKE GJYQËSORE)

ARBENA AHMETI

Kolegji administrativ

i Gjykatës së Lartë, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për shpallje vendimi me datë 07.07.2023, ora 10.30.

TIRANË MË DATË 26.05.2023

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte