Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

31003-02163-00-2016

FRANG GJOKA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE,

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE.

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje trajtimin e vecante te perfituar si punonjes miniere nentoke nga data e ndalimit 30.05.2007 dhe ne vazhdim sipas ligjit. Detyrimin e pales se paditur qe periudhen e trajtimit te vecante qe ka ndaluar padrejtesit qe nga data 30.05.2007 ta njohe si periudhe sigurimi per efekt pensioni pleqerie. Shperblimin e demti te shkaktuar nga mbajtja padrejtesisht e perfitimit te vecante, etj.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr.2362, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-02102-00-2016

ARIF HASANAJ

Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER.

Detyrimin e te paditurve ti paguaje paditesit pensionin shteteror suplementar per shkak te kryerjes nga ana e tij te funksionit kushtetutes te deputetit nga data 15.02.2011.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr.2393, datë 12.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-02149-00-2016

QENDRA SHENDETESORE NR.3 TIRANE

Rishikim i vendimit Nr.3044, dt.05/10/2016 te Gjykates Administrative te Apelit.

Mospranimin e kërkesës të palës kërkuese Qëndra Shëndetsore nr.3, Tiranë, për rishikimin e vendimit gjyqësor nr.3044, datë 05.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

VLORË

31003-02147-00-2016

MARINAQI PELARI

Kundër

ASHK DREJTORIA FIER, (ISH-DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-T, QARKU FIER).

Shlyerje e demit te shkaktuar si rezultat i moszbatimit te kontrates nr. 3416 rep, 1242 kol, date 23/05/2011.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Marinaqi Pelari, kundër vendimit nr.2332, datë 19.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-00673-00-2018

SAMI AJVAZI

Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE.

Kundershtim i vendimit nr. 217, date 15.07.2010 te DRSSH Tirane dhe i vendimit nr. 812, date 26.11.2010 te ISSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur te me lidhe pensionin e pleqerise nga momenti qe me ka lindur kjo e drejte.

(Per gjykim në Gjykatën e Lartë për hërë të dytë).

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sami Ajvazi, kundër vendimit nr.4673, datë 09.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 25 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

VLORË

31003-00800-00-2016

DREJTORIA RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE MJEDISIT PYJEVE DHE UJRAVE, FIER

Leshim urdher ekzekutimi

G.MEDJA

Prishjen e vendimit nr. 85, datë 23.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 300, datë 25.06.2015, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë.

2.

TIRANË

31003-01374-00-2016

BESNIK QAHJAJ Kundër.

FLORIEN BEJKO,

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, TIRANË,

(ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Detyrimin e ZVRPP Tirane te revokoje aktin administrativ qe lidhet me fshirjen e hipotekse mbi pasurine e paluajtshme apartament i ndodhur ne Rrugen "Marsel Kashen", pll 3, ap 35, rregjistruar me nr. hipotekor 178 date 18.10.1999 ne favor te Kredidhenesit Besnik Qahjaj. Rregjistrimin me numer te ri rendor ne favor te paditesit.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Besnik Qahjaj, kundër vendimit nr. 1357, datë 26.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-00783-00-2016

BILBIL MUCOBEGA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE,

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

Detyrimi i organit publik DRSSH qe te kryeje nje veprim administrative te nxjerre nje akt me te cilin te beje pagesen prej 3.000 lekesh ne muaj ne favorin tim qe eshte refuzuar ndonese ka patur kerkese.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bilbil Muçobega, kundër vendimit nr. 580, datë 17.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

VLORË

31001-01358-00-2016

SHOQERIA "ELDI 11" SH.P.K Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL PRANE MINISTRISE SE ENERGJISE DHE INDUSTRISE,

Palë e interesuar;

AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE

Shfuqizimin e aktit administrativ vendim gjobe nr. 6947 prot, date 23.09.2015 te Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Eldi 11” SH.P.K, kundër vendimit nr. 1348 (86-2016-280), datë 25.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-01382-00-2016

SHOQERIA "CKV NOKI ALBANIA" SH.P.K

Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE,

DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE,

Palë e interesuar;

AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e akteve administrative nr. 23774/1 prot, date 21.03.2012; nr. 22371/2 prot, date 23.03.2012, etj te Drejtorise se Apelimit Tatimor.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “CKV NOKI Albania” SH.P.K, kundër vendimit nr. 869, datë 25.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

30004-00012-00-2023

ZAMIR KOCI,

GENCI KOCI

Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E UJESJELLES KANALIZIMEVE DHE INFRASTRUKTURES SE MBETJEVE,

KESHILLI I MINISTRAVE,

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE,

DREJTORIA VENDORE PRANE AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES TIRANE

Ndryshimin e pjesshem te VKM nr. 252, date 24.04.2019, vetem persa i perket mases se shperblimit te paditesit Genci Koci dhe Zamir Koci. Detyrimin e pales se paditur te na kompensoje per pasurite e mesiperme te shpronesuara me VKM nr. 252, date 24.04.2019 ne vleren e cmimit sipas hartes se vleres se prones duke bere vleresimin per toke truall. Detyrimin e pales se paditur te kompensoje vleren reale te investimit te kryer nga ana jone per zhvillimin e ketyre pasurive.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 391, datë 21.10.2022. të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

7.

TIRANË

30004-00246-00-2022

DORJAN LEKNIKAJ Kundër.

BASHKIA TIRANE,

KESHILLI I MINISTRAVE,

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

Ndryshimin e pjesshem te vendimit nr. 431, dt. 26.06.2019, te KM "Per shpronesimin per interes publik te pronave te pasurive te paluajtshme prone private, qe preken nga realizimi i projektit "Rikualifikimi i sheshit Italia-Tirane", vetem persa i tkon perllogaritjes se vleres se shpronesimit per pasurite me nr. 7/26ND-N10, me siperfaqe 381.00m2, regjistruar me vol. 49, fq. 190 dhe nr. 7/26 ND-N4, me siperfaqe 64.80m2, regjistruar ne vol. 49, faqe 190, dhe nr. 7/26 ND-N4, me siperfaqe 64.80,m2, regjistruar ne vol. 49, faqe 184, ZK 8160, Tirane, te cilat jane ne pronesi te paditesit Dorjan Leknikaj. Detyrimi i pales se paditur te paguaje ne favor te paditesit pervec vleres se percaktuar ne VKM nr. 431, dt. 26.09.2019 "Per shpronesimin per interes publik te pronave te pasurive te paluajtshme prone private, qe preken nga realizlimi i projektit "Rikualifikilmi i sheshit Italia-Tirane", edhe diferencen e cmimit te shpronesimit qe rezulton sipas vlerave te tregut me cmimin e percaktuar ne VKM-ne nr. 431, dt. 26.06.2019, per siperfaqen e shpronesuar ne emer te paditesit Dorjan Leknikaj, ne vleren 306,115,224 leke. Detyrimin solidar te paleve te paditura qe t'i paguajne paditesit fitimin e munguar ne vleren 132,303,213 leke, si dhe te shperbleje demin e shkaktuar si rrjedhoje e voneses ne pagimin e detyrimit te perbere nga kamatat e arrira prej dates se fillimit te voneses, nga data e hyrjes ne fuqi te VKM nr. 92, dt. 28.06.2019, deri ne momentin e ekzekutimit te detyrimit sipas variantit te dyte ne vleren e cmimit te tregut 923,085 leke.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr. 175, datë 24.05.2022, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

6

KËRKUESI:

HAKI KOSTA

Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit të çështjes administrative me nr. 31147-02191-86-2018, me datë regjistrimi 04.06.2018, pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

Marrjen e masave të nevojshme dhe të domosdoshme për gjykimin sa më shpejtë të çështjes.

‘’

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Haki Kosta.

PERFUNDIMI i ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-02151-00-2016

XHEMAL SALIAJ Kundër. PROKURORIA E PERGJITHSHME dhe PRESIDENTI I RSH

Shpalljen e kunderligjshem te Dekretit te Presidentit te RSH nr.7404, dt.17/04/2012 "Per transferim prokurori"

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Xhemal Saliaj kundër vendimit nr. 1046 date 04.11.2015 Gjykatës Administrative te Apelit

2.

TIRANE

31003-02152-00-2016

QIRJAKO DHIMA Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT,
KESHILLI I MINISTRAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimi i pjesshem i VKM Nr.1392, dt.17/10/2008 per shtetasin Qirjako Dhima dhe detyrimin e te paditurve per te demshperblyer paditesin ne vleren reale per pasurine e shpronesuar.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar kundër vendimit nr. 386 date 02.03.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

3.

SHKODER

31003-02155-00-2016

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER Kundër. ZYRA E PERMBARIMIT SHKODER

Kundershtim veprimesh permbarimore.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga DRSSH Shkodër kundër vendimit nr. 2962 date 30.09.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

4.

TIRANE

31003-02164-00-2016

NDUE LLESHI dhe BARDH RICA Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR dheMINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT,
KESHILLI I MINISTRAVE,

Anullimin e pjesshem te VKM-se Nr.961, dt.18/09/2009 lidhur me masen e demshperblimit te caktuar dhe detyrimin e te paditurve ti paguajne Bardh Rices shumen 5.472.914 leke dhe Ndue Lleshit shumen 3.836.418 leke etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar kundër vendimit nr. 2387 date 12.11.2015 Gjykatës Administrative te Apelit

PERFUNDIMI i ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-01276-00-2016

GENTJAN HAXHIAJ Kundër. QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT

Dëmshpërblim page.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditur QKR kundër vendimit nr. 1324 date 25.05.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

GJIROKASTËR

31003-01258-00-2016

PERLAT KARABINA Kundër. DREJTORIA VENDORE E POLICISE (ISH.KOMISARIATI I POLICISE) GJIROKASTER

Anullimi i vendimit nr. 225, date 10/09/2009, heqjen e gjobes dhe konfiskimit te mjetit.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese kundër vendimit nr. 1601 date 08.06.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

2.

TIRANË

31003-01540-00-2016

SHOQERIA "LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE" SH.A Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE; DREJTORIA E KONTROLLIT TATIMOR NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE

Anullim akti administrativ nr. 10069/221, dt. 26.12.2011 leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj Tirane dhe aktit nr. 1496/1, dt. 23.04.2012 te leshuar nga Drejtoria e Apelimit Tatimor.

Prishjen e vendimit nr.810 dt. 17.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes per rigjykim ne po atë gjykate me tjetër trup gjykues

3.

TIRANË

31003-02183-00-2016

SHOQERIA "KASTRATI" SH.P.K Kundër. INSPEKTORIATI QENDROR TEKNIK, TIRANE / DREJTORIA E PERGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE, BASHKIA TIRANË

Pavlefshmeri absolute e aktit administrativ vendim gjobe nr. 1271 prot, date 26.04.2010. Anullimin e fatures se arketimit date 09.02.2012 nga Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore prane Bashkise Tirane.

Prishjen e vendimit nr. 2227 date 13.07.2016 te Gjykates Administrtaive te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 2413 date 15.05.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

4.

TIRANË

31003-02172-00-2016

DEFRIM MANOKU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Anullim vendimi nr. 537, date 25/02/2014 te DP Tatimeve. Demshperblim page.

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 2481 date 14.09.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit

5.

TIRANË

31003-02165-00-2016

LUMAN HARIZI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr.2212 date 13.07.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-01127-00-2016

KUJTIM LLAGAMI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit te Drejtorise se Pergjithshme te Doganave, detyrimin e pales se paditur per te demshperblyer paditesin me 12 paga per zgjidhje te pajustifikuar te kontrates se punes, 2 paga per mosrespektim te procedures etj.

A.VOKSHI

Prishjen e vendimit nr. 736 date 07.04.2016 te Gjykates Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 2514 date 20.05.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane

PERFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

VLORE

31001-00529-00-2019

(prishje rigjykim)

SHOQERIA "EXCELLENT TIRES" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, VLORE

Shfuqizimin e aktit administrativ njoftim vleresimi per detyrimin tatimor nr. 14088 prot, date 27.11.2014 nxjerr nga DRT Vlore per denimin me gjobe ne vleren 500.000 leke te subjektit shoqeria Exellent Tires" shpk per mosdeklarimin e nje punonjesi prane organit tatimor ne periudhen Tetor 2014.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr. 4176 date 20.11.2018 Gjykatës Administrative te Apelit

2.

TIRANE

(prishje rigjykim

SELIM SHEHU Kundër. INSPEKTORIATI I MBROJTJES SE TERRITORIT, BASHKIA KAMEZ dhe ZYRA PERMBARIMORE "GAZMOR B GURI"

Kundershtim i veprimeve permbarimore te permbaruesit gjyqesor privat "Gazmor B Guri" per venien e sekuestros konservative, etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr.151, datë: 29.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit

Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 25 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

31003-02221-00-2016

QENDRA MESDHEU (UNIVERSITETI MESDHETAR I SHQIPERISE - UMSH)

Kundër

DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR,

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË.

Anullim/shfuqizim i Njoftim Vleresimit Tatimor, nr. 41671/4, date 30.08.2012 dhe Njoftim Vleresimi Tatimor, nr. 41672/6, date 21.11.2012 ne lidhje me detyrimet tatimore per vitin 2012 sipas Raport Kontrolleve Perfundimtare nr. 41671/3, date 23.08.2012 dhe nr. 41672/4, date 23.08.2012 te leshuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane. Anullim/ shfuqizimin e vendimit nr. 20883/3 prot, date 18.01.2013 te Drejtorise se Apelimit Tatimor, etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale Tatimore dhe Avokatit te Shtetit kundër vendimit nr.2595 date 15.09.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

2.

VLORË

31003-02215-00-2016

ELIDON FEJZO

Kundër

DEGA E THESARIT VLORË, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË, PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË.

Kompensim per burgim te padrejte per një periudhe kohe prej 206 dite burgim ne vleren 412 mije leke.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Elidon Fejzo

kundër vendimit nr.1238 date 18.05.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

3.

TIRANË

31003-02246-00-2016

DORIAN MATLIJA

Kundër

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANË.

Rikthim i lejes se qarkullimit te mjetit dhe fshirjen nga sistemi elektronik i te gjitha gjobave.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Dorian Matlija

dhe Drejtoria e Policise se Qarkut Tiranë kundër vendimit nr.2635 date 15.09.2016 Gjykatës Administrative te Apelit

4.

SHKODËR

35004-00229-00-2022

BASHKIA SHKODËR

Leshimi i urdherit te ekzektutimit, te vendimit te denimit me gjobe nr. 130, date 22.09.2017 me nr. serie 0000130 se bashku me kamatevonesat e saj, te Inspektorit te Mbrojtjes se Territorit ndaj Z. Kudusim Dragovija, lindur ne date 07.01.1962, me NID G20107089N, venlindja Shkoder, me adrese banimi, Lagjia "10 Korriku", Shkoder.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pal kërkuese Bashkia Shkoder kundër vendimit nr.50 date 08.006.2022 Gjykatës Administrative te Apelit

5.

TIRANË

31003-02184-00-2016

PELLUMB CANI

Kundër

MINISTRIA E MBROJTJES

Anullimin e urdherit te Ministrit te Mbrojtjes "Per dalje ne rezerve oficer aktiv" pika 1 qe ka te beje me paditesin dhe rikthimin e tij ne detyre ne nje pozicion me graden e nenkolonelit. Detyrimin per te paguar diferencen e pages per periudhen e qendrimit ne rezerve deri ne rikthimin ne vendin e punes.

Ndryshimin e vendimit nr.2837 date 27.09.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe te vendimit nr.2913 date 04.06.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare dhe rrëzimin e padise

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 25 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

LUSHNJË

31003-00938-00-2016

SHKELQIM AMATI

Kundër. SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE", DEGA VLORE

Konstatimin pjeserisht te pavlefshmerise se fatures se shitjes se energjise elektrike per muajin nentor 2007 per energjine e pamatur prej 3000 KËH ne vleren 21 000 leke + TVSH per shkak se ky detyrim nuk ekziston

G. Medja

Kalimin e çështjes me nr.31003-00938-00-2016 per kompetence Kolegjit Civil te Gjykatës se Lartë

2.

TIRANË

31003-00970-00-2016

GENTIAN BICI

Kundër.

INSPEKTORIATI I LARTE I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TE PASURIVE DHE KONFLIKTIT TE INTERESAVE TIRANE

Rishikimin e vendimit Nr.510, dt.10/02/2016 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

‘’

Mospranimin e kërkesës se kërkuesit Gentian Bici per rishikimin e vendimit Nr.510, dt.10/02/2016 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

3.

TIRANË

31001-02414-00-2015

SHOQERIA "AE DISTRIBUTION" SH.P.K

Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR,

DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIM PAGUESVE TE MEDHENJ

Shfuqizim i njoftim vleresimeve per detyrimet (gjobe), nr. 10001/2 Prot, date 13.06.2011, nr. 12237/2 Prot, date 13.07.2011, nr. 0611/2 Prot, date 17.06.2011, nr. 11683/2 Prot, date 08.07.2011 te DRT Tatim Paguesve te Medhenj Tirane. Shfuqizimin e vendimeve nr. 14002/1 prot, date 10.10.2011, nr. 15698/1 prot, date 10.10.2011 pika 3, nr. 14231/1 Prot, date 13.10.2011 pika 1, nr. 15699/1 prot, date 13.10.2011 te DAT.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Tatimpagusve te Medhenj kundër vendimit nr. 3718 date 08.10.2014 Gjykatës Administrative te Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte