• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 JANAR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

GJIROKASTER

31003-02766-00-2017

PANAJOT LLAMBRAQI, KICO LLAMBRAQI, ODHISEAS LLAMBRAQI – ASHK (ISH-ZQRPP ) , ASHK (ISH-ZVRPP SARANDE) Kundër. AVOKATURA SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER

Anullimin e urdherit Nr.1615, dt.22/12/2010 te ZQRPP Tirane si te pabazuar ne ligj, anullimin e urdherit nr.464, dt.13/12/2010 te ZVRPP Sarande si te pabazuar ne ligj, detyrimin e ZVRPP Sarande te kryeje regjistrimin e truallit me siperfaqe 380 m2 ne regjistrat e pasurive te paluajtshme ne baze te vendimit te formes se prere nr.717, dt.28/05/2010 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarande etj.
(ardhur per here te dyte per gjykim)

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme dhe Avokatures se Shtetit, kunder vendimit nr.3465 (3613), date 14.07.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

SHKODER

31003-00405-00-2016

OSMAN METI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE- DEGA E DOGANES SHKODER

Zgjidhjen e mosmarreveshjeve te punes te shkaktuara nga organi i administrates publike me vendimin e Drejtorit te Pergjithshem te Doganave Tirane, Detyrimin e pales se paditur per rikthimin ne vendin e punes etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria e Pergjitshme e Doganave dhe Dega e Doganes Shkoder, kunder vendimit nr.1863, date 11.09.2015, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-01162-00-2020

ELMIRA XHELILI, SPIRO CINAJ, REIZ KULLURI, GANI SULAJ, SYRJA SHERIFAJ, ELHAM ROBAJ, KASTRIOT MEHMETAJ, MERO ALIAJ, DONIKA MIFTARAJ, RRAPO XHAFERAJ, NAPOLON DEDE, DRITA LAKO, RAMAZAN TROKA, FATBARDHA RRAPAJ, FLORJAN RRAPAJ, ANA RRAPAJ - Kundër. KESHILLI I QARKUT VLORE, BASHKIA ORIKUM VLORE.

Kundershtimin e aktit shkresa nr.527 prot., dt.26/03/2014 te Bashkise Orikum. Detyrimi i pales se paditur, Bashkia Orikum dhe Keshilli i Qarkut Vlore qe te trajtoje me toke bujqesore secilin padites duke i pajisur edhe me aktin e marrjes se tokes ne pronesi
(prishje kthim per rigjykim)

Mospranimin e rekursit te pales paditese Napolon Dede, Elmira Xhelili dhe Rrapo Xhaferraj, kunder vendimit nr.4340 (86-2016-1154), date 07.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-01669-00-2019

IBRAHIM SALA – BASHKIA KURBIN – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES (ISH-ZRPP KURBIN) – AHMET MURATI

Shpallje e pavlefshmerise absolute te certefikates se prones nr. __, dt. __ ne favor te Ahmet Muratit. Shfuqizimin e lejes se ndertimit nr. __, dt. __ te leshuar ne favor te personit te trete Ahmet Murati. Pavlefshmeri absolute e kontrates nr. 371, date 26.10.1992. Sigurimi i padise dhe pezullimi i punimeve te ndertimit.
(prishje kthim per rigjykim)

Mospranimin e rekursit te personit te trete Ahmet Murati, kunder vendimit nr.1512, date 16.05.2019, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31001-01256-00-2019

ASTRIT JAUPI Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE – BANUSH KAZAZI

Shfuqizimin e Urdherit Nr. 1172, dt.17.06.2016 te leshuar nga ana e Ministrit te Mbrojtjes, Znj. Mimi Kodheli. Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te urdherit nr. 1172, date 17.06.2016 te leshuar nga pala e paditur.
(prishje kthim per rigjykim)

Prishjen e vendimit nr.956 (86-2019-1094), date 28.03.2019, te Gjykates Administrative te Apelit dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim po aty por me tjeter trup gjykues.

TIRANE

31003-00260-00-2018

ASTRIT JAUP Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Shfuqizimin e urdherit nr.1172, dt.17/06/2016 te leshuar nga ana e Minsitrit te Mbrojtjes Znj.Mimi Kodheli. Detyrimin e pales se paditur per te bere pronar paditesin mbi bazen e parashkrimit fitues pas nje posedimi te panderprere te sendit, objektin "depo", Rruga Laprake, kati 1, shk.1, ap.1 per nje periudhe mbi 10 vite.

Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te vendimit nr.1172/2016

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Ministria e Mbrojtjes dhe Avokatura e Shtetit, kunder vendimit nr.203, date 24.10.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 24 JANAR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-01290-00-2016

FLORA CEJKU Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Demshperblim page.

S.NGRESI

Lënien në fuqi të vendmit nr. 1471 datë 01.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

VLORË

31003-00197-00-2016

PETRIT MECAJ Kundër. ASHK DREJTORIA RAJONALE VLORË (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORË); ASHK TIRANË (ISH. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Shfuqizim akti administrativ, detyrimin e pales se paditur ZVRPP Vlore te regjistroje truallin dhe banesen me siperfaqe te pergjithshme 290 m2, detyrimin e pales se paditur per leshimin e certifikates se pronesise.

Prishjen e vendimit nr. 2283, datë 29.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit nr. 2365, datë 25.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Vlorë dhe rrëzimin e padisë.

3.

TIRANË

35008-00230-00-2022 (prishje; kthim Për rigjykim)

AGRON GORA Kundër. PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ALTIN VAKO / IKMT

Paavlefshmeri e titullit ekzekutiv, nepermjet deklarimit si absolutisht te pavlefshem te vendimit per denim me gjobe nr. 6, date 04.12.2014. Pezullimi i ekzekutimit te veprimeve te permbaruesit.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Agron Gora, kundër vendimit nr. 257 datë 22.06.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31003-00262-00-2016

DRITA KRISTO Kundër. AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL

Detyrimi i te paditurit te me paguaje demshperblim te barabarte me pagen e nje viti per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme tepajustifikuar, detyrimin e te paditurit te me paguaje pagen e 2 muajve per zgjidhjen e menjehershme te kontrates pa respektuar procedure etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural kundër vendimit nr. 2602 datë 03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

DURRËS

31003-00140-00-2019 (prishje, kthim për rigjykim)

MIRELA ZHURI, KADRIJE ZHURI Kundër. ASHK DREJTORIA RAJONALE (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME) DURRËS; ASHK DURRËS (ISH. AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE E NDERTIMEVE INFORMALE, DEGA DURRES); FATOS DURRO

Ndryshimin e lejes se legalizimit nr.144781, dt.13.11.2014 leshuar per pasurine nr. 16/148, ZK 8518, truall 300 m2 dhe ndertim dy kate me sip ndertimi 233 m2 duke u njohur kjo leje legalizimi per mua paditesen Mirela Zhuri dhe te paditurin Fatos Durro si bashkeinvestitor ne ndertimin e baneses dy kateshe te vetedeklaruar me vetedeklarimin nr.2561, dt.10.02.2005. Konstimin e pavlefshmerise absolute te kontrates se shitblerjes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse paditëse Mirela Zhuri dhe Kadrije Zhuri kundër vendimit nr. 3435 (86-2018-3857), datë 04.10.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-00904-00-2019 (prishje; vijim gjykimi)

DREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMEVE TE DETYRUESHME TE KUJDESIT SHENDETESOR Kundër. SUBJEKTI FARMACEUTIK "KAMI FARMA"/ AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

Kthim shume

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor Tiranë kundër vendimit nr. 4313 (86-2018-460) datë 26.11.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

DURRËS

31003-00220-00-2016

DIANA GORO Kundër. AUTORITETI PORTUAL DURRES

Anullimin e urdherit te Drejtorit te pales se paditur, demshperblim prej 1 viti page per zgjidhje te menjehrrshme te pajustifikuar te kontrates se punes, demshperblimin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Portual Durrës kundër vendimit nr. 2621 datë 07.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

8.

VLORË

31003-00198-00-2016

ARJANA BIRCE Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme të Doganave kundër vendimit nr. 1833 datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte