Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 23 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

VLORË

31003-01211-00-2016

SHOQERIA "A&B GROUP" SH.P.K Kundër. DEGA E DOGANES VLORE / AVOKATURA E SHTETIT

Anullimi i vendimit nr. 277 te Deges se Doganes Vlore si nje vendim administrativisht i pavlefshem.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Shoqeria "A&B GROUP" SH.P.K kundër vendimit nr. 1946, datë 23.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-01212-00-2016

ZYHDI PEPA, HAXHIRE PEPA, IBRAHIM PEPA, ZYBER PEPA, HASAN PEPA, QEMAL PEPA Kundër. ASHK, DREJTORIA VENDORE (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME) TIRANE / AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit nr.36, dt.24/11/2011 te ZVRPP Tirane, saktesimi i siperfaqes se prones me nr.pasurie 4/359 e ndodhur ne zonen kadastrale 8380 etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Zyhdi Pepa, Haxhire Pepa, Ibrahim Pepa, Zyber Pepa, Hasan Pepa, Qemal Pepa kundër vendimit nr. 1392, datë 26.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-01313-00-2016

RITA RASHICA (PERJAKU) Kundër. BASHKIA LAC

Pavlefshmeri akti nr. prot 54, date 10/1/2014; nr. 54/1, date 21/1/2014; nr. 11, date 22/2/2014; nr.8 date 22/1/2014

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Kurbin kundër vendimit nr. 927, datë 27.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

31003-01791-00-2016

ESMERALDA BEHARI Kundër. AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

Kerkim demshperblimi ekonomik per periudhen 6 mujore deri ne momentin e kthimit ne pune nga leja e barrelindjes te Znj. Loredana Saliaj ne mbeshtetje te nenit 155/1 te K.Punes. Kerkim demshperblimi per zgjidhjen e kontrates me afat te caktuar ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar ne baze te nenit 155/3 te K.Punes me 12 muaj page.

Ndryshimin e vendimit nr.1628, datë 14.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe të vendimit nr. 1837, datë 22.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në këtë mënyrë; Detyrimin e palës së paditur Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të dëmshpërblejë paditësen Esmeralda Behari me 6 (gjashtë) muaj pagë.

5.

TIRANË

31003-01808-00-2016

SKENDER LAMAJ Kundër. AGJENSIA E MBROJTJES SE KONSUMATORIT

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit kundër vendimit nr. 1708, datë 16.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË 23 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-00657-00-2016

KSENOFON MOCI Kundër. KESHILLI I MINISTRAVE TE REPULIKES SE SHQIPERISE; ASHK (ISH. DREJTORIA E ALUIZNIT) TIRANA 1

Konstatimin (shpalljen) e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ VKM nr. 1038, date 14.09.2009 per pjesen e listes emerore per kalim pronesie, per numrin rendor 18 ne emer te Arjan Mehmet Linxa, per siperfaqen e parceles 244.1 m2 te dhene ne kundershtim me ligjin Nr.9482, date 03.04.2006 dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij. Shpalljen te pavlefshme te dosjes per legalizim ndertimi pa leje ne emer te Arjan Linxa me Nr. 701 prot, date 24.03.2005, si deklarim i rreme.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Ksenofon Moçi kundër vendimit nr. 2659, datë 10.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PERFUNDIMI I ÇESHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI SELEKSIONUES

FAZA E SHQYRTIMIT PARAPRAK NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 23 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-00003-00-2023

BILBIL BEHARI Kundër. ZYRA E PERMBARIMIT GJYQESOR PRIVAT ME PERMBARUES GJYQESOR ALTIN VAKO; INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT

Pavlefshmeri titulli ekzekutiv, urdher i detyrueshem, Vendim per denim me gjobe nr. 32, date 17.12.2014, gjobe ne mase 500 000 leke te reja. Kundershtimin e veprimit permbarimor nr. 271, date 07.03.2016 "Urdher per venien e sekuestros konservative". Kundershtimin e veprimit permbarimor nr. 273, date 07.03.2016 "Urdher per venien e sekuestros konservative". Kundershtimin e veprimit permbarimor nr. 271, date 07.03.2016 "Urdher per venien e sekuestros konservative".

Shtyhet për në një tjetër datë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 23 MAJ 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANE

31003-01347-00-2016

SHOQERIA "LUGANO" SH.P.K Kundër. KOMISIONI QENDROR I APELIMIT TE GJOBAVE PRANE INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQE, DREJTORIA RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQERORE TIRANE

Anullim akti administrativ vendim nr. 1187, date 11.09.2012, vendimin nr. 565/5, date 12.09.2012, vendimin nr. 1709/2, date 01.11.2012 te paleve te paditura.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Shoqeria “Lugano”shpk, kunder vendimit nr.595, date 23.03.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

SHKODER

31001-01450-00-2016

LEONARD HILA Kundër. BASHKIA SHKODER

Shfuqizimin e Vendimit nr. 08, date 02.02.2015 nxjerre nga Kryetari Bashkise Shkoder. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur , Bashkia Shkoder, kunder vendimit nr.1349, date 25.05.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-01781-00-2016

QEMAL CEJKU Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE QARKU TIRANE

Shfuqizimi i aktit administrativ "Urdher per lirim nga detyra" nr. 83, date 17.02.2013, mberritur ne Zyren Arsimore Kamez me date 18.12.2013. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Qemal Cejku, kunder vendimit nr.1936, date 30.06.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

DATË 23 MAJ 2023

SHKODER

31003-02157-00-2019

ZAMIRA CANO (MESI) - ZAMIR KALAJ ; LIN SMAKAJ ; SHEZAI KASTRATI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER ; ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

Kundershtimin e aktit administrativ nr. 3, date 06.01.2012 te leshuar nga ZVRPP Shkoder dhe aktit administrativ nr 599/1 prot, date 01.02.2012 te ZQRPP Tirane. Detyrimin e pales se paditur per te rregjisttruar ne sistemin e ri, pasurine e paluajtshme nr. 1/43 ne emer te trashegimtareve te Sait Mesi, etj.
(prishje kthim per rigjykim)

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.1592, date 23.05.2019, te Gjykates Administrative te Apelit dhe kthimin e ceshtjes per rigjykim, ne po kete gjykate, me tjeter trup gjykues.

SHKODER

31003-01731-00-2016

ENGJELL GJONDEDAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e pales se paditur per te ndryshuar vendimin e caktimit te pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi e percaktuar sipas nenet 11 te ligjit nr.8087, date 13.03.1996, i ndryshuar, te ritur e te indeksuar nga data 01.02.2012 e ne vijim deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie. Detyrimin e pales se paditur per te ndryushuar vednimin e shqyrtimit te pensionit te parakohshem, etj.

Shtyrë për datë 13.06.2023, ora 10.40 për saktesimin e trupit gjykues, ku në vend të gjyqtares Arbena Ahmeti do të jetë gjyqtar Gentian Medja

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte