Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 22 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-00203-00-2023

VATH VARKA Kundër. ELDA ROBO, AGIM ROBO, DREJTORIA E PERGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE NE BASHKINE TIRANE

Kerkoj konstatimin absolutisht te pavlefshem te veprimit juridik te shitblerjes, se objektit bodrum ndermjet shittesit te paditur Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike dhe bleresve te padituri Agim e Elda Robo, realizuar me aktin noterial nr. 2084 rep, nr. 1484 kol, dt. 28.06.1995, mbasi eshte teresisht ne kundershtim me ligjin dhe kthimin e paleve ne gjendjen e meperashme duke urdheruar fshirjen e ketij veprimi juridik nga regjistrat e Pasurive te Paluajtshme, ne emer te te paditur Robo, duke ja kthyer ate pales shtese te paditur, duke ruajtur kontraten e qirase sime me palen e paditur D.P.O.P, sikunder jemi edhe sot e kesaj dite.
(kompetence)

G.MEDJA

Shtyrë për datë tjetër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 22 MAJ 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Akti

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

TIRANË

77103-00083-00-2023

KËRKUES:

ALTINA NASUFI

PALË NË PROÇES: KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR,

AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANË.

Kerkese per pezullim te efekteve te vendimit nr. 19 (86-2023-362), date 27.03.2023 te Gjykates Administrative te Apelit, qe nepermjet disponimit ka bere te ekzekutueshem vendimin nr. 537, date 14.12.2022 "Per vleresimin etik dhe profesional te gjyqtares Altina Nasufi per vitin 2021" te Keshillit te Larye Gjyqesor.

A.AHMETI

Mospranimin e kërkesës

së palës kërkuese Altina Nasufi për pezullimin e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit me Nr.19 (86-2023-362), datë 27.03.2023.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOMPETENCE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

DATË 22 MAJ 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00204-00-2023

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE TIRANE-ZYRA PERMBARIMORE "JON 2014"

Kundershtimi i veprimit permbarimor vendim nr. 2576 prot, dt. 966 regji, dt. 20.03.2023 "Per anullimin e ankandit te pare, anullimin e ankandit te dyte" dhe shaplljes nr. 2577 prot, nr. 966 dosje, date 20.03.2023 "Per shitjen e sendit te paluajtshem ne ankandin e I-re". Anullimin e veprimeve permbarimore te ndermarra nga pala e padituri. Marrja e mases se sigurimit, duke pezulluar te gjitha veprimet permbarimore deri ne fundin e gjykimit.

A.VOKSHI

1.Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën e Juridiksionit të Përgjithshëm të Shkallës së Parë Tiranë.

2. Prishjen e vendimit nr. 1351, datë 29.03.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte