• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 17 NENTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

31003-01520-00-2016

KUJTIM LLAGAMI Kundër. INSTITUTI I STUDIMEVE DHE PROJEKTIMEVE TE MBROJTJES

Demshperblim page.

(REVOKIM VENDIMI)

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga paditesi Kujtim Llagami, kunder vendimit nr. 2066, date 07/07/2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

2.

GJIROKASTËR

31003-01241-00-2016

ILIR MYRTEZANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Demshperblim page.

(REVOKIM VENDIMI)

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga i padituri Drejtoria e Pergjithshme e Doganave kunder vendimit nr. 1532, date 02/06/2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

3.

TIRANË

31003-01017-00-2016

ELONA HOXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Deklarimin e pavlefshem te vendimit "Per lirimin nga detyra" nga ana e pales se paditur si lirim nga detyra i menjehershem, i pajustifikuar dhe pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin e pales se paditur per te me kthyer ne pune, detyrimin e pales se paditur per te me maguar 12 paga muajore demshperblim per lirim nga detyra ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar dhe pa shkaqe te arsyeshme etj.

(REVOKIM VENDIMI)

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga i padituri Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve kunder vendimit nr. 933, date 28.04.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

4.

TIRANË

31001-01066-00-2016

VOJSAVA DEMO Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES

Shfuqizim teresisht akti administrativ urdheri nr. 6, date 07.01.2014 i Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes. Sigurim padie. Demshperblim page.

(REVOKIM VENDIMI)

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga paditesi Vojsava Demo kunder vendimit nr. 489, date 10/03/2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

5.

DURRËS

31003-01373-00-2016

HASAN TAFA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Detyrimin e organit publik, Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit ti njohe paditesit te drejten per perfitim te pensionit suplementar te parakohshem per vjetersine ne sherbim, etj.

(REVOKIM VENDIMI)

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga paditesi Hasan Tafa kunder vendimit nr.1731, date 17.06.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 17 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

1.

VLORË

31003-02295-00-2016

JETNOR SHEHAJ

Kundër

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORË, SHKOLLA 9-VJEÇARE"AVNI RUSTEMI" TREVLLAZER, KOMUNA NOVOSELË.

Shfuqizimin e pjesshem te urdherit Nr.39, dt.27/12/2013 te Drejtorise Arsimore Rajonale Vlore. Detyrimin e pales se paditur te rimarre ne pune paditesin si mesues i arsimit parauniversitar. Detyrimin e pales se paditur ti shperbleje demin e shkaktuar nga nderprerja e marredhenieve te punesimit.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë, kundër vendimit nr.2089, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-02363-00-2019

SHOQËRIA "SCHLUMBERGER OVERSEAS SA - DEGA NË SHQIPËRI"

Kundër

AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE (AKBN).

Shfuqizimi i vendimeve te leshuara nga Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore me nr. protokolli 4094/1, date 30.05.2017, 4578/1, nr. 4635/1 prot, date 0706.2017, nr. 4094/3 prot, date 03.08.2017 dhe shfuqizimi i pjesshem i vendimeve nr. 4636/1 prot, date 08.06.2017, nr. 5119/1, nr. 5120/1, nr. 5121/1, date 03.07.2017, etj.

(Prishje-Kthim)

Prishjen e vendimit nr.2616 datë 03.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë.

3.

TIRANË

31003-02016-00-2016

SHKËLQIM HYSA

Kundër

DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TIRANË.

Detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje per largimin tim nga puna pa shkaqe te arsyeshme dhe ne kundershtim te plote me ligjin material e procedurial: Me pagen e nje viti pune per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Me tre paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit. Me dy paga mujore per mosrespektimin e procedurave te afatit te njoftimit. Me nje page mujore per lejen e zakonshme te papaguar per 2013.

(Ka vendim për “Revokim të Vendimit të kalimit në seancë gjyqësore”)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shkëlqim Hysa, kundër vendimit nr.2388 (86-2016-543), datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

31001-01314-00-2016

MARSIDA KARRIQI

Kundër

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË.

Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 16966 prot, date 08.11.2013 "Njoftim per kalim ne liste pritje", aktin administrativ, nr. 16966/2, date 09.12.2013 "Njoftim per vendimin e miratimit te kalimit ne listen e pritjes" dhe aktit administrativ nr. 16966/1 date 09.12.2013 "Njoftim per miratimin e kalimit ne liste pritje", te Ministrise se Financave si akte te pabazuara ne ligj. Rikthim ne detyren e meparshme, etj.

(Ka vendim për “Revokim të Vendimit të kalimit në seancë gjyqësore”)

Prishjen e vendimit nr. 2060, datë 02.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1441, datë 04.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

TIRANË MË DATË 17.11.2023

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË: 17 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

GJIROKASTËR

31003-00024-00-2017

THODHOR VANGJELI Kundër. ZYRA ARSIMORE PËRMET; DREJTORI I SHKOLLËS SË MESME TË BASHKUAR, BALLABAN, PËRMET

Konstatim i pavlefshmerise absolute te aktit administrativ. Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Arsimore Përmet, Drejtori i Shkollës së Mesme të Bashkuar Përmet kundër vendimit nr.4156, datë 25.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

31003-02824-00-2018 (prishje, pushim)

ENIO HAXHIMIHALI Kundër. AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

Sigurimin e objektit te padise duke mos u shpallur si vend vakant pozicioni i Avokatit te Shtetit ne Avokaturen e Pergjithshme te shtetit sipas nenit 328 te K.Pr.Civile. Shpalljen e pavlefshme te konkursit te avokateve te shtetit ne detyre te zhvilluar ne dt.16/01/2009. Shfuqizimin e aktit administrativ, urdheri i avokatit te Pergjithshem nr.10, dt.23/01/2009 sipas nenit 324/a te K.Pr.Civile etj.

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr.3124 datë 13.09.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

DURRËS

31003-01038-00-2020 (prishje, kthim per rigykim)

DARINKA DEMIRI IRENA OROLLOGA, LAURA KONDA, ROBERTA TIRANA, ANA ALEKSI, NIRVANA NASI, ERMIRA SHUNDI, DIANA KACULINI, NIKOLLA ROCI, NINA GURRA, NIK TIRANA, ALMA MIÇAÇO, EVANTHI MUNGULI, ILEANA MUZINA, LIRIA KOLA, MIHAL KOJA Kundër. ASHK DREJTORIA VENDORE (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME) ELBASAN / SKENDER KOSTURI, KRISTO KOSTURI, SKENDER PIRO KOSTURI, GRIGOR NOSI, VASIL NOSI, RUDOLF NOSI

Detyrimin e pales se paditur ZVRPP ELbasan per te korrigjuar kartelat e pasurise trashegimore te trashegimlenesit Ligor (Grigor) dhe Vasil Nosi sipas pjeseve takuese ne paurine e njohur me vendimin e KKKP Elbasan nr.36, dt.27/05/1995 dhe vendimit nr.14, dt.01/02/2008 te AKKP Qarku elbasan, vendimit nr.141, dt.25/06/2008 te AKKP Qarku Elbasan etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan (ish-Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan), kundër vendimit nr.4574, datë 14.12.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANE

31001-01221-00-2016

ARTJAN BEJO Kundër. PRESIDENTI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE dhe PROKURORIA E PERGJITHSHME

Shfuqizim dekreti nr. 9211, dt. 24.08.2015 te Presidentit te RSH ne detyre. Pagimin e pages.

‘’

Kalimi i çështjes në seancë gjyqësore më datë 25.01.2023 ora 10.00.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte