Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-00773-00-2016

SHOQERIA "ALBANIAN FOOD PRODUCTION" SH.P.K. Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR; DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit te Drejtorise se Apelimit Tatimor qe ka vendosur rrezimin e ankimit per mosrimbursimin e TVSH-se ne Shumen 11.818.218 leke sipas njoftim vleresimit tatimor etj.

S.NGRESI

Mospranimin e rekurseve të palës së paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë dhe Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 332, datë 27.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË: 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

VLORË

31003-02216-00-2017

ALI AZIZAJ kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, TIRANË, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORË

Dëmshpërblimin me 12 paga mujore për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të marrëdhënies së punës, me 2 paga mujore për mosrespektim të procedurës, etj.

E. METALIAJ (SOFTA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr. 1005, datë 15.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

VLORË

31003-02230-00-2017

ISLAM MYTEVELI kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE BERAT

Shfuqizimin e vendimit nr. 1127, datë 25.07.2014 të Komisionit të Disiplinës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Shfuqizimin e urdhërit nr. 2099 prot, datë 04.08.2014 të Drejtorisë Rajonale Tatimore Berat. Rikthimin në vendin e punës, pagimin e pagës, etj.

Prishjen e vendimit nr. 4626 (1332), datë 20.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë kësaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

3.

VLORË

31003-02237-00-2017

QANI ZEQO kundër BASHKIA DIMAL (KOMUNA KUTALLI, QARKU BERAT- BASHKIA URA VAJGURORE)

Dëmshpërblim page dhe kthim në punë.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Dimal (ish Komuna Kutalli, Qarku Berat), kundër vendimit nr. 4145 (1018), datë 25.11.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

DURRËS

31003-02248-00-2017

ENKELEJDA PELIVANI kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E QENDRËS SPITALORE UNIVERSITARE (Q.S.U.T), SPITALI RAJONAL DURRËS

Deklarimin e pavlefshmërisë të zgjidhjes së kontratës kolektive të punës e lidhur midis meje dhe palës së paditur e cila është zgjidhur me urdhërin nr. 1574 prot, dt. 02.09.2014 "Për largimin nga puna". Detyrimin e palës së paditur të më dëmshpërblej.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Enkeleda Pelivani, kundër vendimit nr. 2291, datë 24.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

VLORË

31001-02282-00-2017

LLAZAR CECA kundër KËSHILLI I QARKUT BERAT

Shfuqizimin tërësisht të aktit administrativ, vendim nr. 1403 prot, datë 31.12.2014 "Lirim nga shërbimi civil" të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Berat. Kthimin e paditësit në pozicionin e mëparshëm të shërbimit civil, pagimin e pagës deri në momentin e rikthimit. Sigurimin e padisë, pezullimin e zbatimit të aktit administrativ.

Prishjen e vendimit nr. 1210, datë 23.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 319, datë 10.03.2015, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

6.

TIRANË

31001-00233-00-2017

KUJTIM GJIDIA kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANËS MORINË, KUKËS

Shfuqizimi i aktit administrativ nr. 4551/8 prot, datë 25.02.2014. Kthimin në vendin e mëparshëm të punës. Dhënien e pagesës për lejen e zakonshme të pakryer për vitin 2013. Dëmshpërblimin e pagës.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 3523, datë 27.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7.

TIRANË

31003-01528-00-2017

AGRON GJINI kundër PREFEKTI I QARKUT DIBËR

Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr. 30, dt. 01.10.2014. Detyrimin e palës së paditur të më rikthejë në vendin e mëparshëm të punës. Dëmshpërblim page.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Prefekti i Qarkut Dibër, kundër vendimit nr.327 (299), datë 02.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8.

KORÇË

31003-01731-00-2017

BESMIR NURE kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TÊ TRANSPORTIT RRUGOR

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ vendimit nr.61, dt.21/01/2014 për zgjidhjen e marrëdhënies së punës, detyrimin e palës së paditur të më rikthejë në punë dhe pagimin e pagës deri në momentin e kthimit në punë.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Besmir Nure dhe palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër vendimit nr. 3555, datë 27.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

TIRANË

31003-01658-00-2017

SUZANA VELIA kundër AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, TIRANË (ISH ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË), AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE BULQIZË (ISH ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BULQIZË),

Dëmshpërblimin me 12 paga mujore për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të marrëdhënies së punës, me 2 paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit, me 2 pagaa mujore për mosrespektim të procedurës, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme, kundër vendimit nr. 128 (86-2017-124), datë 25.01.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10.

KORÇË

31003-01714-00-2017

MAELINDA NGJIRO kundër DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KOLONJË

Detyrimin e palës së paditur të më dëmshpërblejë me pagën e një viti pune si pasojë e zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara, detyrimin e palës së paditur të më dëmshpërblejë me 2 muaj pagë për moszbatim të procedurës, me 10.5 muaj pagë për vjetërsi në punë etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kolonjë, kundër vendimit nr.3129, datë 10.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11.

TIRANË

31003-01457-00-2017

KLODIANA LLALLA kundër REPARTI USHTARAK NR. 6604, TIRANË

Detyrimi i palës së paditur për dëmshpërblim të pushimit të padrejtë nga puna. Dëmshpërblimin me 3.5 paga mujore për vjetërsi në punë. Dëmshpërblimin për mosrespektim të afateve të njoftimit.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, kundër vendimit nr. 422 (375), datë 08.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12.

TIRANË

31003-01500-00-2017

HYSNI HETA kundër ZYRA ARSIMORE MAT

Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar dhe pa ndonjë shkak ligjor të arsyeshëm të marrëdhënieve të punës duke kërkuar rivendosjen në vend të të drejtave nëpërmjet dëmshpërblimeve përkatëse.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Zyra Arsimore Mat, kundër vendimit nr. 4295 (86-2016-1143), datë 07.12.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

1.

VLORË

31003-02280-00-2016

ANDONETA BUSHI

Kundër

BASHKIA KUÇOVË,NDËRMARRJA KOMUNALE BASHKIA KUÇOVË.

Demshperblim page per nderprerje te menjehershme hde te pajustifikuar te marrëdhënies së punës.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Kuçovë, kundër vendimit nr.1816 datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

VLORË

31003-02295-00-2016

JETNOR SHEHAJ

Kundër

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORË, SHKOLLA 9-VJEÇARE"AVNI RUSTEMI" TREVLLAZER, KOMUNA NOVOSELË.

Shfuqizimin e pjesshem te urdherit Nr.39, dt.27/12/2013 te Drejtorise Arsimore Rajonale Vlore. Detyrimin e pales se paditur te rimarre ne pune paditesin si mesues i arsimit parauniversitar. Detyrimin e pales se paditur ti shperbleje demin e shkaktuar nga nderprerja e marredhenieve te punesimit.

Shtyrë për në datën 17.11.2023, ora 11.00.

3.

TIRANË

31003-02363-00-2019

SHOQËRIA "SCHLUMBERGER OVERSEAS SA - DEGA NË SHQIPËRI"

Kundër

AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE (AKBN).

Shfuqizimi i vendimeve te leshuara nga Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore me nr. protokolli 4094/1, date 30.05.2017, 4578/1, nr. 4635/1 prot, date 0706.2017, nr. 4094/3 prot, date 03.08.2017 dhe shfuqizimi i pjesshem i vendimeve nr. 4636/1 prot, date 08.06.2017, nr. 5119/1, nr. 5120/1, nr. 5121/1, date 03.07.2017, etj.

(Prishje-Kthim)

Shtyrë për në datën 17.11.2023, ora 11.10.

4.

TIRANË

31003-02016-00-2016

SHKËLQIM HYSA

Kundër

DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TIRANË.

Detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje per largimin tim nga puna pa shkaqe te arsyeshme dhe ne kundershtim te plote me ligjin material e procedurial: Me pagen e nje viti pune per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Me tre paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit. Me dy paga mujore per mosrespektimin e procedurave te afatit te njoftimit. Me nje page mujore per lejen e zakonshme te papaguar per 2013.

(Ka vendim për “Revokim të Vendimit të kalimit në seancë gjyqësore”)

Shtyrë për në datën 17.11.2023, ora 11.20.

5.

TIRANË

31001-01314-00-2016

MARSIDA KARRIQI

Kundër

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË.

Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 16966 prot, date 08.11.2013 "Njoftim per kalim ne liste pritje", aktin administrativ, nr. 16966/2, date 09.12.2013 "Njoftim per vendimin e miratimit te kalimit ne listen e pritjes" dhe aktit administrativ nr. 16966/1 date 09.12.2013 "Njoftim per miratimin e kalimit ne liste pritje", te Ministrise se Financave si akte te pabazuara ne ligj. Rikthim ne detyren e meparshme, etj.

(Ka vendim për “Revokim të Vendimit të kalimit në seancë gjyqësore”)

Shtyrë për në datën 17.11.2023, ora 11.30.

6.

TIRANË

31003-03136-00-2017

SHOQERIA “SIONTIS” S.A, SHOQËRIA “SIONTIS DESIGN AND CONSTRUCTION” S.A, CHRISTOS SIONTIS,

Kundër

ZYRA PËRMBARIMORE ELBASAN, SHOQËRIA “GJALICA” SHPK, AVOKATURA E SHTETIT.

Kundërshtim i veprimeve të përmbaruesit gjyqësor, datë 02.06.2010. Kundërshtim titulli ekzekutiv vendimit nr. 15, datë 11.08.1999 dhe nr. 2, datë 07.09.2009 të shoqërisë “Gjallica” sh.p.k në administrim, dhe anulimin e tij.

Shtyrë për në një datë tjetër.

7.

TIRANË

31003-02832-00-2017

HAKI LICAJ

Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Detyrimin e palës së paditur DRSSH Tiranë të paguaje diferencat që rezultojnë nëpërmjet masës së pensionit të pleqërisë së përfituar dhe masës që duhej përfituar, duke njohur vjetërsinë në punë si dhe pagat mbi të cilat janë derdhur kontributet për sigurimin e detyrueshëm shoqëror për periudhën 1997- 2015, etj.

Mospranimin e rekurseve të ushtruara nga palët e paditura Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë dhe Instituti I Sigurimeve Shoqërore, kundër vendimit nr.2624 datë 09.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

6.

TIRANË

31003-01310-00-2017

FATJONA HYSI

Kundër

AGJENCIA TELEGRAFIKE SHQIPTARE.

Dëmshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Telegrafike Shqiptare, kundër vendimit nr.815 datë 27.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANË

31003-01236-00-2017

MËHILL PRENGA

Kundër

INSPEKTORIATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

Detyrimin e pales se paditur per te me demshperblyer me pagen e nje viti pune si rezultat i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, demshperblimin e paditeses ne masen e 3 pagave si rezultat i mosrespektimit te afatit te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, kundër vendimit nr.1382 (86-2017-1391) datë 05.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

31003-01164-00-2017

AGRON HOXHA

Kundër

INSPEKTORIATI SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL (ISH- INSPEKTORIATI QËNDROR TEKNIK, TIRANË).

Detyrimin e pales se paditur per demshperblimin ne favor te paditesit ne nje total prej 22.7 paga mujore nga te cilat: pagen prej 12 muaj per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, pagen e 2 muajve per mosrespektimit te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ish- Inspektoriati Qëndror Teknik Tiranë), kundër vendimit nr.4534 (1255) datë 15.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

FIER

31003-01125-00-2017

DALLANDYSHE BRAHUSHI

Kundër

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK FIER.

Kthim ne pune. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje ne masen 1 page vjetore per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te justifikuara, demshperblim per mosrespektim te afatit te njoftimit ne masen e 3 pagave mujore etj.

Prishjen e vendimit nr.475 datë 09.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

10.

TIRANË

31001-01135-00-2017

ARBEN METALIAJ

Kundër

DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR TIRANË,MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT TIRANË (ISH MINISTRIA PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE),AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË.

Shfuqizimi (anullimi) i aktit administrativ "Urdher per lirim punonjeSi", ndryshimin e ketij urdheri dhe shperblimin e demit. Kthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Arben Metaliaj, kundër vendimit nr.4313 datë 07.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11.

TIRANË

35005-00355-00-2023

KËRKUES:

ZEF ZEFI, NDUE ZEFI,NIKOLL ZEFI, NIKOLAS ZEFI, PRENA ZEFI,TONE ZEFI, LUIGJ ZEFI,MARTINE ZEFI, PRENGË MARKU, MARTE MARKU,MARSEL MARKU,PASHK ZEFI, GJOVALIN NDOJ, LIZA NDOJ, TONIN NDOJ, NDREC NDOJ, MARK MARKU, NIKOLL MARKU, VITOR PJETRI, DAVË MARKU, DAVE ZEFI, PASHK PJETRI, AGUSTIN MARKU, EDINORA ZEFI, ARBER MARKU, PJETËR MARKU, GJERGJ ÇUPI, BESNIK PACI, BESNIK PACI, PRENGË MARKU, LLESH ÇUPI, PETRIT ÇUPI, MARTE ÇUPI, MATILDA ÇUPI, VJOLLACA ÇUPI, DANJEL ÇUPI, PLLUMB ÇUPI, ALEKSANDËR LOKA, MARIANA LOKA, DAVË LOKA, GJON KARTAÇI, NDUE MARKU, MARK MARKU, NDUE KUKA, FLORA KUKA, EDUART KUKA, DRITA KUKA, NDUE MARKU, MARTIN ÇUPI, GJON PRENGA, PRENGË DEDA, MARTE DEDA, GJON DEDA, DRITAN DEDA, NDREC PRENGA, NDUE PRENGA, MARIE PRENGA, GESARD PRENGA, AGUSTIN PRENGA, VALENTINA PRENGA, LLESH PRENGA, ZEF PERKOLA, DRANE PERKOLA, PREND PERKOLA, DILA PERKOLA, DANJELA PERKOLA, MARK PERKOLA, ZEF PERKOLA, BARDHE PERKOLA, ANTON PERKOLA, ZEF KOLA, MRIKA KOLA, VALTER LLESHI, DRITA LLESHI, ALDO PRENGA, NIKOLL PRENGA, ILIR PRENGA, DODË PRENGA, KUJTIM PRENGA, ANTON FARRUKU, FATBARDHA FRROKU, LIZA FRROKU, PJETËR GJERGJI, PASHK BAJRAKTARI, RUTË BAJRAKTARI, FLORA BAJRAKTARI, KASTRIOT BAJRAKTARI, PRENG BARAKTARI, MARTE BAJRAKTARI, FLORINA BARAKTARI, KOL BAJRAKTARI, BARDHOK MARKU, PASHK MARKU, PRENGË GJOKOLAJ, MARIE GJOKOLAJ, TONIN GJOKOLAJ, RIT GJOKOLAJ, FATMIR GJOKOLAJ, BARDHE BAJRAKTARI, ZEF BARAKTARI, AGE BARAKTARI, MRIKE BARAKTARI, MARJAN BARAKTARI, FRAN NDRECA, MARK NDRECA, MRIKA NDRECA, NDREC NDRECA, PREGNG NDRECA, ZEF NDRECA, TEREZE NDRECA, NIKOLL LOKA, PETRIT LOKA, NIKOLL KARAÇI, ALTIN KARAÇI, DILE KARAÇI, GJOVALIN DODA, PRENGE DODA, LIZA DODA, DRILON DODA, KASTRIOT DODA, MARTIN DODA, PRENA DODA, PAVLIN ÇUPI, ANTON ÇUPI, GJON LLESHI, MARGJELA LLESHI, MARK LLESHI, ALEKS LLESHI, NIKOLL ÇUPI, BARDHE BEGU, GJON BEGU, MARTE BEGU, MARK BEGU, BARDHE BEGU, ZEF BEGU, GJON PRENGA, NDUE LLESHI, BASHKIM PEPA, DRITAN PEPA, ASTRIT LOKA, MARTE LOKA, DRITAN LOKA, VIOLETA LOKA, SUELA LOKA, NIKOLL GJERGJI, LIZA GJERGJI, LIZA GJERGJI, BIBË LLESHI, PAVLIN LLESHI, GJON LLESHI,ZEF DODA, LIZË DODA, NDUE DODA, PRENA DODA, KRISTIAN DODA, PRENA NIKOLLI, NDUE PRENGA, DAVË PRENGA, PRENG PRENGA, EDONILDA LOKA, BARDHE PRENGA, GJOK BAJRAKTARI, ZEF PRENGA, GJOKË PRENGA, VALENTIN LOKA, EMANUEL LOKA, PJETËR MARKU, VITORE MARKU.

PALË NË PROÇES:

ZEF ZEFI ETJ.

Kundër

KËSHILLI I BASENIT UJOR MAT,AGJENCIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE,AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT,SHOQËRIA "SANG 1" SHPK,AVOKATURA E SHTETIT.

Marrjen e mases se sigurimit te padise duke vendosur ndalimin dhe moslejimin e punimeve per ndertimin e projekteve: HEC Thirre, per te cilin jane miratuar Leja per perdorim te Butrintit Ujor, nr. 16, dt. 27.04.2017, te Keshillit te Basenit Ujor Mat dhe VNM paraprake, nr. 103, te miratuar me vendimin nr. 01, dt. 21.02.2017; Fabrika e Ujit me destinacion; "Ambalazhim ne shishe ose ene", per te cilen eshte miratuar leja per perdorim te Burimit Ujor, nr. 03, dt. 27.02.2017, te Keshillit te Basenit Ujor Mat, ndryshuar me vendimin nr. 10, dt. 22.12.2017 dhe VNM paraprake nr. 665, te miratuar me vendimin nr. 56, dt. 07.11.2016. Pezullimin e e zbatimit te aktit administrativ VNM paraprake nr. 665, te miratuar me vendimin nr. 56, dt. 07.11.2016.

(SIGURIM PADIE)

Prishjen e vendimit nr.152 datë 15.06.2023 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë, me të njëjtën trupë gjykuese.

12.

DURRËS

31003-00780-00-2017

BEDRI DERVISHI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE,INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE KAVAJË.

Pavlefshmeri e urdherit "Per largim nga detyra" te Drejtorit te IEVP Kavaje per pasoje rikthimin ne detyren e Inspektorit ne IEVP Kavaje si dhe pagat mujore deri ne momentin e rikthimit efektivisht ne detyre etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër vendimit nr.139 (86-2017-116) datë 25.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13.

GJIROKASTËR

31003-00771-00-2017

ADRIANA KUSHTA

Kundër

BASHKIA SARANDË

Anullimin e urdherave nr. 145/1, date 30/10/2014 dhe nr. 2152/2 prot, date 30/10/2014 si i dhene ne kundershtim me ligjin. Rikthimin ne vendin e punes dhe pagimin e pages per te gjithe kete periudhe te mbetur pa pune. Demshperblimin per pushim te padrejte nga puna dhe demshperblime te tjera te mundshme.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Adriana Kushta, kundër vendimit nr.4233 (1068) datë 05.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14.

TIRANË

31003-00804-00-2017

ELMAS LECI

Kundër

KOMANDA E DOKTRINËS DHE STËRVITJES, AKADEMIA USHTARAKE "SKËNDERBEJ",MINISTRIA E MBROJTJES.

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhjen e menjehershme pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes, shperblimin per vjetersi ne pune me pagen e nje muaji, si dhe shperblimi per shkelje te afatit te njoftimit me 3 paga, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Akademia Ushtarake “Skëndërbej”, kundër vendimit nr.2612 datë 01.12.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15.

DURRËS

31001-00785-00-2017

NEXHIP SHEHU

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË,DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR DURRËS,KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI.

Shfuqzimin teresisht te aktit administrativ, vendimit nr. 364, date 30.12.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te DPSHTRR Tirane. Detyrimin e pales se paditur te me ktheje ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages.

Mospranimine rekursit të palessë paditur Drejtoriae Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë dheDrejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës, kundër vendimit nr.292 (86-2017-244) datë 01.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16.

SHKODËR

31003-02151-00-2017

REXHEP SUFAJ

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Kundershtimin e aktit nr. 315, date 15.02.2012 te DRSSH Shkoder. Anullimin e vendimit per shqyrtim pensioni nr. 415, date 28.01.2012. Anullimin e mases debitore nr. 14, per periudhen 01.07.2009 deri me date 31.12.2012. Kthimin e diferencave te mbajtura, etj.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Rexhep Sufaj, kundër vendimit nr.1581 (1591) datë 13.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17.

TIRANË

31003-02187-00-2017

JAHO VOSHTINA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË.

Detyrimin e pales se paditur te me lidhe pension te parakohshem per vjetersi sherbimi sipas nenit 6 te ligjit nr. 8521/1999. Te paguaje diferencen, te vazhdoje trajtimin me pension te parakohshem dhe te rillogarise masen e pensionit per cdo vit.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Jaho Voshtina, kundër vendimit nr.266 datë 18.02.2010 të Gjykatës së Apelit.

18.

TIRANË

35005-00404-00-2023

SHOQËRIA

"ALBDESIGN PSP" SHPK

Kundër

KOMISIONI QËNDROR I ZGJEDHJEVE,KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK,OPERATORI EKONOMIK "ADEL CO" SHPK,AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e vendimit nr. 527/2023 , date 27.06.2023 te Komsionit te Prokurorimit Publik dhe lenien ne fuqi te vendimit te KVO per kualifikimin e operatorit ekonomik "ALBDESIGN PSP" sh.p.k. Sigurimin e padise, pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr. 527/2013, date 27.06,.2013 te Komisionit te Prokurimit Publik, deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes.

(SIGURIM PADIE)

Shtyhet për në datë 30.11.2023.

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

DATË 16 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

19.

TIRANË

31003-01445-00-2017

KADRI KUKA

Kundër

GARDA E REPUBLIKËS,DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË.

Detyrimi i Gardes se Republikes te me rishikoje dhe te ricaktoje njehsimin e funksioneve gjate kryerjes se karrieres per efekt te rillogaritjes se pages referuese. Paga referuese qe do rezultoje pas rishikimit te njehsimit te funksioneve te kryera gjate karrieres ushtarake te njihet si page perfundimtare dhe ti dergoje DRSSH Tirane me qellim rillogaritjen e pensionit tim te parakohshem.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kadri Kuka, kundër vendimit nr.1145 datë 17.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20.

TIRANË

31003-02262-00-2017

PETRIT MAMAJ

Kundër

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE,

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË.

Kundershtoj menyren e llogaritjes dhe dhenien e pensionit te parakohshem nga pala e paditur. Te detyrohet pala e paditur te me rillogarise dhe paguaje diferencen e pensionit te parakohshem nga 13455 leke ne muaj ne 64960 leke, filluar nga data 01.01.2004 e ne vijim deri ne daljen ne pension, etj.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Petrit Mamaj, kundër vendimit nr.1438 datë 05.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21.

TIRANË

31003-02257-00-2017

DHIMITËR PANXHI

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË.

Kundershtimin e mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi. Rillogarijte e mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi sipas percaktimit ligjor nga data 01.06.2013 e deri ne daten e perfundimit te pensionit te pleqerise, etj.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Dhimitër Panxhi, kundër vendimit nr.2782 datë 20.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË: 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-01087-00-2017

DAN XHEBEXHIA Kundër. DEGA E DOGANËS DURRËS; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Konstatimin e paligjshmërise së urdhërit për pezullim nga puna të vendimit "Per nderprerjen e marredhenieve te punes", detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me pagen e nje viti punes per nderprerjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes etj

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Dega Doganore Durrës kundër vendimit nr.4180, datë 30.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

SHKODËR

31003-01126-00-2017

VISAR SHYTI Kundër. PREFEKTURA E QARKUT SHKODËR

Zgjidhjen e pasojave nga nderprerja e menjehershme e punes rrjedhur nga akti administrativ nr,. 71 prot, date 16.06.2014 i Prefektit te Qarkut Shkoder, si akt i kundraligjshem duke zgjidhur pasojat. Demshperblimin e pages.Konstatimin e pavlefshmërisë së aktit nr. 1515, datë 07.11.2014 të Drejtorit te Pergjithshëm të Tatimeve për largimin nga shërbimi civil. Kthimin në vendin e mëparshëm të punës, etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Prefekti i Qarkut Shkodër kundër vendimit nr.231 (137), datë 26.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3.

TIRANË

31003-00297-00-2017

ARIAN MEZINI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me : Pagen e 1 viti per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes, pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, pagen e 3 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.3939, datë 17.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31001-01177-00-2017

ALBERT MIHAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Shfuqizimin e vendimit nr. 921, dt 05.05.2014 I Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve, "Per zgjidhje te menjehershme te kontrates se punes". Kthimin ne pozicionin e meparshem te punes dhe demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr.740 (86-2017-662), datë 22.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

SHKODËR

31003-01120-00-2017

ARBAN LUTFIJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE; DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR

Shfuqizimin teresisht te aktit administrative vendimit nr. 614, dt 25.2.2014 te Drejtorit te Pergjithshme te DPT Tirane. Detyrimin e te paditurit te me paguaje pagen qe nga data 28.2.2014 deri ne rifillimin e marredhenies se punes ne sherbimin civil. Detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne pune ne administraten tatimore.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër kundër vendimit nr.304 (261), datë 01.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-01084-00-2017

REXHEP MICI Kundër. INSTITUTI I NDËRTIMIT TIRANË

Detyrimin e pales se paditur per demshperblim me pagen e 12 muajve per zgjidhje te menjehershme dje te pajustifikuar te marredhenies se punes. pagen e 2 muajve per mosrespektim procedure te largimit nga puna, pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Rexhep Mici, kundër vendimit nr.4343 (86-2016-1156), datë 07.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANË

31003-01140-00-2017

ALBERT CUPI Kundër. DREJTORIA ARSDIMORE RAJONALE DIBËR; DREJTORIA E SHKOLLËS SË MESME "SEIT NAJDENI" PESHKOPI

Deklarimin e zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin ne masen e pagave mujore, si rrjedhoje e zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershrne e pa shkaqe te justifikuara.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër kundër vendimit nr.4425 (86-2016-1189), datë 14.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

31003-01166-00-2017

ARBEN BITRI kundër. QENDRA E SHËRBIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË MJETEVE TE TRANSPORTIT PRANË MINISTRISË SË BRENDSHME, (ish-QENDRA E SHËRBIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË MJETEVE TE TRANSPORTIT PRANË MINISTRISË PUNËVE TË BRENDSHME)

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, detyrimin e pales se paditur qe te demshperbleje paditesin me nje vit page etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Qendra e Shërbimit dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit kundër vendimit nr.4189, datë 01.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

DURRËS

31003-01477-00-2017

IBRAHIM MAMA Kundër. DREJTORIA VENDORE E POLICISË ELBASAN; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË

Detyrimi solidar i te paditurve per te paguar:Ditet e pushimit javor nga 01/07/2010 deri ne dt.11/09/2012, ditet e festave zyrtare nga 01/07/2010 deri ne dt.11/09/2012, oret shtese mbi punet jashte orarit prej 8 ore per muajt Dhjetor, Janar, Korrik, Gusht, Shtator te viteve 2010, 2011, 2012, shperblim per transferim per periudhen 01/07/2010 deri ne dt.11/09/2012.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ibrahim Mama, kundër vendimit nr.3928 datë 17.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10.

GJIROKASTËR

31003-01464-00-2017

KRISTOFOR MUKA Kundër. KESHILLI I QARKUT GJIROKASTËR

Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ, vendim per pezullimin dhe lirimin nga sherbimi civil te paditesit, te organit publik Keshilli i Qarkut Gjirokaster pasi eshte nxjerre e zbatuar ne kundershtim flagrant me ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, me vendimin Nr.1, datë 08.01.2015 të vetë palës së paditur, i cili është shpallur në datën 14.01.2015 dhe ka hyrë në fuqi 10 ditë pas shpalljes, pra në datë 24.01.2015 dhe në tërësi me legjislacionin në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e punës.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Këshilli i Qarkut Gjirokastër, kundër vendimit nr.1472 (1452) datë 06.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

GJIROKASTËR

31003-01418-00-2017

VIOLETA MARGARITI KUNDËR INSTITUCIONI ARSIMI SHKOLLOR 9 VJEÇARE “JERGUCAT” GJIROKASTËR; DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE GJIROKASTËR

Anullimin e vendimit nr. 4, date 28.10.2014 te Drejtorit te Institucionit Arsimor, Shkolla 9 vjecare Jorgucat Gjirokaster. Anullimin e urdherit nr. 270, date 30.10.2014 te Drejtorise Arsimore Rajonale Gjirokaster. Rikthimin ne vendin e meparshem te punes.

Detyrimin e punëdhënësit, për dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme e të pajustifikuar të kontratës së punës, në masën si më poshtë:

-Tre paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit, në bazë të nenit 143 të Kodit të Punës.

-Dy paga mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës, në bazë të nenit 144 të Kodit të Punës.

-Dymbëdhjetë paga mujore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës, në bazë të nenit 146/3 të Kodit të Punës.

Detyrimin e të paditurve të më shpërblejnë me 18.5 paga mujore, për vjetërsi në punë, në bazë të nenit 145 të Kodit të Punës. Detyrimin e palës së paditur për të paguar shpenzimet gjyqësore.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër, kundër vendimit nr.1622, datë 13.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

DURRËS

31003-01411-00-2017

TOMORR HAXHIA KUNDËR DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

PALË E INTERESUAR: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRËS

Detyrimin e anës së paditur për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga zgjidhja e menjëhershme dhe e pajustifikuar të kontratës së punës duke paguar në favor të paditësit , pagën e një viti punë (12 paga mujore); shpërblim për vjetërsi në punë (4 paga mujore); shpërblim për shkak të mosrespektimit të procedurave të largimit nga puna (2 paga mujore).

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, kundër vendimit nr.3452 datë 26.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

13.

TIRANË

31003-01393-00-2017

BUKURIE SHAHINAJ KUNDËR

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE; MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE (MINISTRIA E MIRËQËNIES SOCIALE DHE RINISË)

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ me nr.2142/106, datë 27.11.2013 të Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë për kalimin në listë-pritje.

Rikthimin në detyrën e mëparshme sipas kategorisë së fituar nëpërmjet konkurrimit publik të paditësit Kujtim Doda.

Pagimin e pagës së plotë nga data që vendimi merr formë të prerë deri në momentin e kthimin në detyrë të paditësit. Detyrimin e DAP për sistemimin e paditësit Kujtim Doda në një pozicion të ngjashëm në shërbimin civil.

‘’

.

Prishjen e vendimit nr.3236 datë 13.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.6130 datë 30.10.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

14.

TIRANË

31003-00044-00-2020

DJANA KASAPI Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE; MINISTRIA E DREJTËSISË

Shpallja absolutisht i pavlefshem i vendimit nr. 1802, date 22.02.2010, te Sekretarit te Pergjithshem te Ministrise se Drejtesise. Shpallja absolutisht i pavlefshem i Aktit te DAP nr. 287/1, date 18.02.2010, per nr. 16 te nenpunesit, qe miraton kalimin ne listen e pritjes. Detyrimin e Minstrise se Drejtesise dhe DAP per sisteminim e paditeses ne vende pune te mbetura dhe te ristrukturuara, apo te reja te krijuara me pershkrim te njejte apo te ngjashem me punen qe ajo ka kryer. Pagimin e pagës për kohën e qëndrimit pa të drejtë pa punë. Konstatimin e pavlefshmërisë të vendimit të Komisionit të Shërbimit Civil nr.148, datë 02.12.2010.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Djana Kasapi, kundër vendimit nr.1760 (86-2019-2019) datë 10.06.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

DATË: 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-01147-00-2016

SHOQERIA "KLAME" SH.P.K. Kundër. QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE E EDUKIMIT TË FEMIJEVE TIRANE

Detyrimi i pales se paditur ti paguaje vleren e papaguar mallrave sipas faturave perkatese konform kontrates ne masen 447.138 leke dhe kamatat kontraktore perkatese si pasoje e pageses se vonuar.

A.VOKSHI

Shqyrtimi i çështjes shtyhet për në datën 21 Nëntor 2023

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-02234-00-2016

ALEKS ZOLLUMI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT dhe DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT, QARKU DIBER

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontratës se punes.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr.2518 datë 14.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË: 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

GJIROKASTËR

31003-00024-00-2017

THODHOR VANGJELI Kundër. ZYRA ARSIMORE PËRMET; DREJTORI I SHKOLLËS SË MESME TË BASHKUAR, BALLABAN, PËRMET

Konstatim i pavlefshmerise absolute te aktit administrativ. Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

A.VOKSHI

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për një datë tjetër.

2.

TIRANË

31003-02824-00-2018 (prishje, pushim)

ENIO HAXHIMIHALI Kundër. AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

Sigurimin e objektit te padise duke mos u shpallur si vend vakant pozicioni i Avokatit te Shtetit ne Avokaturen e Pergjithshme te shtetit sipas nenit 328 te K.Pr.Civile. Shpalljen e pavlefshme te konkursit te avokateve te shtetit ne detyre te zhvilluar ne dt.16/01/2009. Shfuqizimin e aktit administrativ, urdheri i avokatit te Pergjithshem nr.10, dt.23/01/2009 sipas nenit 324/a te K.Pr.Civile etj.

‘’

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për në datën 17 Nëntor 2023

3.

DURRËS

31003-01038-00-2020 (prishje, kthim per rigykim)

DARINKA DEMIRI IRENA OROLLOGA, LAURA KONDA, ROBERTA TIRANA, ANA ALEKSI, NIRVANA NASI, ERMIRA SHUNDI, DIANA KACULINI, NIKOLLA ROCI, NINA GURRA, NIK TIRANA, ALMA MIÇAÇO, EVANTHI MUNGULI, ILEANA MUZINA, LIRIA KOLA, MIHAL KOJA Kundër. ASHK DREJTORIA VENDORE (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME) ELBASAN / SKENDER KOSTURI, KRISTO KOSTURI, SKENDER PIRO KOSTURI, GRIGOR NOSI, VASIL NOSI, RUDOLF NOSI

Detyrimin e pales se paditur ZVRPP ELbasan per te korrigjuar kartelat e pasurise trashegimore te trashegimlenesit Ligor (Grigor) dhe Vasil Nosi sipas pjeseve takuese ne paurine e njohur me vendimin e KKKP Elbasan nr.36, dt.27/05/1995 dhe vendimit nr.14, dt.01/02/2008 te AKKP Qarku elbasan, vendimit nr.141, dt.25/06/2008 te AKKP Qarku Elbasan etj.

‘’

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për në datën 17 Nëntor 2023

4.

TIRANE

31003-01792-00-2017

“Heqje dore nga rekursi”

KLESTA SHEHI Kundër. MINISTRIA E KULTURES

Dëmshpërblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Kulturës, kundër vendimit nr.3781 datë 10.11.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

TIRANE

31001-01221-00-2016

ARTJAN BEJO Kundër. PRESIDENTI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE dhe PROKURORIA E PERGJITHSHME

Shfuqizim dekreti nr. 9211, dt. 24.08.2015 te Presidentit te RSH ne detyre. Pagimin e pages.

‘’

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për në datën 17 Nëntor 2023

6.

TIRANE

31003-01316-00-2016

ERISEJDA CELA (KOCIU) Kundër. AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ish AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE

Dëmshpërblimin me 12 paga mujore per zgjidhjen e marrëdhënieve te punës ne mënyre te menjehershme dhe pashkaqe te justifikuara, me 2 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se marredhenieve te punes, me 1.5 paga mujore per vjetërsi ne pune, me 1 page mujore per pushimet vjetore.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave (ish-Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave), kundër vendimit nr.1112 datë 11.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 16 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

VLORË

77103-00140-00-2023

Kërkues: ILIRJAN BROKAJ

Në lidhje me çështjen me palë:

ALMA RUCI, KRISTO SHKURTI, KRISTAQ JETO Kundër. KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE; ILIRJAN BROKAJ, BASHKIA HIMARE; Person I tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE VLORE

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi nr. 46, date 15.06.2023 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

S.NGRESI

Shtyhet për një datë tjetër, për shkak se relatori i çështjes ka paraqitur kërkesë për heqjen dorë nga gjykimi i çështjes.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 16 NENTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-00888-00-2016

GJERGJI PIHONI Kundër. FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE

Kundershtimin e mosveprimit te pales se paditur te shprehur me shkresen nr.1507/1 prot., dt.09/04/2014 te Drejtorit te Pergjithshem, detyrimin e te paditurit per te rimbursuar shpenzimet spitalore te mjekimit per shpetimin e jetes ne masen prej 2.600.000 leke etj.

G.MEDJA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore , seance e cila do te zhvillohet ne daten 11.12.2023, ora 10.00

2.

TIRANE

31003-02351-00-2016

KETI STASA Kundër. UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES

Konstatimi i pavlefshmerise absolute te Vendimit Nr. 40, dt. 06.07.2015, te Universitetit Politeknik te Tiranes. Pezullimi i veprimeve administrative per zevendesimin e vendit te punes te paditeses, ne Universitetin Politeknik te Tiranes, deri ne zgjidhjen e geshtjes me vendim te formes se prere.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala padise Keti Stasa, kunder vendimit nr.2861 (626), date 29.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

3.

KORCE

31003-01642-00-2016

ELISAVETA STAJO Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT , DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, QARKU KORCE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, kunder vendimit nr.1384, date 26.05.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte