Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

ENKELEJDA METALIAJ

DATË 14 SHTATOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore


Dispozitivi

1.

DURRËS

31001-00338-00-2017

EUGEN GJYZELI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR PRANË MINISTRISË SË TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS TIRANË,

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR DURRËS,

AVOKATURA E SHTETIT.

Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ vendimit nr. 372, dt. 30.12.201. te DPSHTRR Tirane. Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes. Kthimin ne vendin e meparshem te punes.

A.AHMETI

Ndryshimin e vendimit nr.1186, datë 19.09.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe të vendimit nr.2878, datë 29.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe rrëzimin e padisë.

2.

TIRANË

31003-00346-00-2017

LUAN MUJOLLARI,

ERIOL XHEKO,

ALBERT HAJDINI,

Kundër

KOMANDA MBËSHTETËSE,

REPARTI USHTARAK 4001

Shfuqizimi i urdherave, te Brigadesse Mbeshtetjes Rajonale per lirimin nga detyra si dhe te urdherit per nxjerrje ne rezerve si akte qe vijne ne kundershtim me ligjin si nga pikpamja e procedures dhe te tejkalimit te kompetencave dhe te rregullohen edhe pasojat e ardhura etj.

Lënien në fuqi të vendimit nr.4213 datë 05.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-00319-00-2017

ARJAN SARAÇI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE.

Shfuqizimin si absolutisht te pavlefshem te vendimit nr. 728, date 25.02.2014 "Mbi lirimin nga detyra te Z. Arjan Saraci dhe lirimin dhe emerimin ne detyre te Z. Qani Zeraliu prane Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane". Rikthimi i paditesit ne vendin e meparshem te punes ose ne nje pozicion te njejte me te. Pagimin e pages deri ne momentin e kthimit ne detyre.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Arjan Saraçi, kundër vendimit nr.4106, datë 24.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

DATË 14 SHTATOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore


Dispozitivi

4.

TIRANË

31003-00340-00-2017

EQEREM XHELILI

Kundër

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË,

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE,

AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË.

Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit Eqerem Xhelili pagen per periudhen 01.12.2010 deti ne 12.01.2014. Detyrimin e pales se paditur te derdh ne favor te pales paditese konyributin per Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore per periudhen nga 01.01.2007 deri ne 12.01.2014 ne masen 16.7 % mbi pagen mujore.

A.AHMETI

Prishjen e vendimit nr.3891, datë 16.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

5.

TIRANË

31003-02075-00-2016

ENKELEJDA BALOSHI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE.

Shfuqizimi e vendimit te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve per lirimin nga detyra, kthimi ne vendin e punes dhe demshperblimi per kohen e qendrimit pa pune.

(Ka vendim revokimi të caktimit të çështjes në seancë gjyqësore.)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Enkelejda Baloshi, kundër vendimit nr.2441, datë 08.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 14 SHTATOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore


Dispozitivi

6.

TIRANË

31003-00137-00-2023

MUHARREM CARA

Kundër

INSPEKTORIATI I MBROJTJES SË TERRITORIT PRANË BASHKISË TIRANË,

INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT.

Rivendosjen e interesit te ligjshem si pasoje e shkaktimit te demit jashtekontraktor, ne vijim: Detyrimin e pales se paditur per te paguar shumen 42.724.000 leke, qe eshte e barabarte me vleren e sendit te paluajtshem ne pronesi te paditesit, te regjistruar me Nr. Hipotekor 4842, date 17.10.1997, te ndertuar ne baze te Leje Nertimi Nr.18, date 01.10.1991, mbi Pasurine Truall N1.7/586, ne ZK Nr.8150, Vol.36, Fq.191, me adrese ne Rr. "Mihal Grameno", Tirane qe eshte prishur ne menyre te kunderligjshme nga organet e administrates shteterore dhe me keqbesim nga punonjesit e ketyre organeve.

(Ka vendim pezullimi)

A.AHMETI

Shtyrë më datën 28.09.2023.

Shënim: Për shkak të një gabimi në shpallje.

Shih listën e publikuar në datën 04.09.2023 për dhomat e këshillimit të planifikuara në datën 28.09.2023.

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

ENKELEJDA METALIAJ

DATË 14 SHTATOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore


Dispozitivi

7.

VLORË

31003-00025-00-2017

RIZA BERÇAJ

Kundër

SHKOLLA E TRUPËS 5010, BUNAVI, VLORË,

REPARTI NR. 5001, KOMANDA E

DOKTRINËS DHE STËRVITJES TIRANË.

Kthimin në vendin e mëparshem të punës, kthimin e dëmit ekonomik shkaktuar për shkelje ligjore.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Shkolla e Trupës Reparti Ushtarak nr.5010, Bunavi, Vlorë, kundër vendimit nr.679, datë 29.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

GJIROKASTËR

31003-00217-00-2017

FILIP KONDI

Kundër

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT,

DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR GJIROKASTËR

Rikthimin në vendin e meparshem te punes. Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te padrejte dhe te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kundër vendimit nr.3366, datë 20.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

31003-00173-00-2017

SHKËLZEN LUSHAJ

Kundër

DREJTORIA E INSTITUTIT TË EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE,

"ALI DEMI", TIRANË,

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE.

Detyrimin e pales se paditur te ripranoje ne Policine e Burgjeve paditesin Shkelzen Lushaj duke e caktuar ne detyren e meparshme oe ne n je detyre tjeter ne te njetin nivel dhe grade. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit pagen bruto nga data e nderprerjes financiare e ne vijim. Demshperblimin e pages.

Ndryshimin e vendimit nr.2802 (86-2016-619), datë 22.09.2016 të Gjykatës Administrative të apelit dhe vendimit nr.7206, datë 09.12.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

10.

FIER

31003-00033-00-2017

ANILA HAXHIU

Kundër

BASHKIA FIER.

Detyrimin e pales se paditur per pagimin e demshperblimit te nje viti page per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara, detyrimin e pales se paditur per pagimin e demshperblimit te dyy muajve page per mosrespektim te procedures ne zgjidhjen e kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bashkia Fier, kundër vendimit nr.3112, datë 10.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11.

VLORË

31003-00020-00-2017

REDINA QAFA

Kundër

KËSHILLI I QARKUT

BERAT.

Shfuqizimin e vendimit te Kryetarit te Keshillit te Qarkut Berat si nje akt i pavlefshem i nxjerre ne kundershtim me ligjin. Detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne pune ne pozicionin e meparshem apo ne nje tjeter pozicion te te njejtes kategori duke mos cenuar te drejten si nepunes civile si dhe te me paguaje pa nderprerje qe nga dita e largimit nga detyra etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Këshilli i Qarkut Berat, kundër vendimit nr.2695 (86-2016-606), datë 21.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

TIRANË

31003-01569-00-2016

IRENA HORESHKA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR.

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr.2244, datë 14.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13.

TIRANË

31003-01519-00-2016

SHKËLQIM ÇELA

Kundër

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË.

Zgjidhja e menjehershme pa shkaqe te justifikuara te marredhenies se punes ndermjet pales paditese dhe pales se paditur.

Prishjen e vendimit nr.1636, datë 15.06.2016

të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.6330, datë 06.11.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

14.

TIRANË

31003-01533-00-2016

ELJONA GJOKA (ROGTINA)

Kundër

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË, (ISH-ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË).

Konstatimin e kontrates se punes si te zgjidhur ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tiranë, kundër vendimit nr.2394, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANË MË DATË 14.09.2023

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 14 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

VLORË

31003-02298-00-2016

KUJTIM HYSOLLI kundër BORDI I KULLIMIT VLORE - SARANDE

Dëmshpërblim page.

E.METALIAJ (SOFTA)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bordi i Kullimit Vlorë – Sarandë, sot Bordi i Kullimit Fier, ndaj vendimit nr. 1980, datë 30.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-02044-00-2016

YLBER LLOZHI kundër SHTABI I PERGJITHSHEM I FORCAVE TE ARMATOSURA TIRANE, REPARTI USHTARAK NR. 6640, AGJENSIA E SISTEMIT TE NDERLIDHJES DHE INFORMACIONIT

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te Urdherit "Per nxjerrjen ne lirim nenoficeri", nr. 600, date 26.10.2011. Rrikthim ne punen e meparshme dhe pagimin e pagave te papaguara gjate periudhes nga data e daljes ne lirim deri ne momentin e kthimit ne detyre, etj.

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ylber Llozhi, ndaj vendimit nr. 2569, datë 14.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-02095-00-2016

ILIRJANA DERVISHI kundër DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Dëmshpërblim page për shkak teë zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme e të pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër vendimit nr.2588, datë 03.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

VLORË

31003-02336-00-2016

KRENAR BLETA kundër MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT (ish MINISTRIA E MJEDISIT)

Dëmshpërblim page.

 

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kundër vendimit nr. 2772, datë 22.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

SHKODËR

31003-01879-00-2016

DODE DURGAJ kundër MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT (ish MINISTRIA E MJEDISIT), DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR SHKODER

Konstatimin e zgjidhjes se menjehershme te marredhenieve te punes nga pala e paditur, sipas urdherit nr. 1321/7, date 21.02.2014 te Ministrise se Mjedisit Tirane, pa shkaqe te justifikuara ne ligj. Demshperblimin e pages.

 

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kundër vendimit nr. 1099, datë 11.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

VLORË

31003-01820-00-2016

ARLIND LIMAJ kundër AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME TIRANË (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË) AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS,

DREJTORIA VENDORE VLORË ( ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË)

Dëmshpërblim page

 

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Qendrore Tiranë (Ish - Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë), kundër vendimit nr. 1494, datë 01.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANË

31003-01899-00-2016

GEZIM MYFTARI kundër INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE

Kundershtimin e urdherit nr. 310 prot, date 18.02.2014 te Drejtorit te IML "Per Zgjidhjen e Kontrates se Punes", pasi eshte ne kundershtim me ligjin. Demshperblimin e pages.

 

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Mjekësisë Ligjore, kundër vendimit nr. 1491, datë 01.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

31003-01654-00-2016

INDRIT OSMANI kundër BASHKIA E TIRANËS, POLICIA BASHKIAKE TIRANË

Shfuqizimin si te pavlefshem dhe ne kundershtim me ligjin i procesverbalit te konstatimit te shkeljes, kundravajtjes administrative te pushimit te mjetit ne vend te ndaluar, me nr. 008317, date 23.02.2012. Kthimin e shumes 7000 leke si nje shume e marre ne kapercim te kompetencave qe percakton ligji. Demshperblimin psikologjik te shkaktuar nga tronditja qe me shkaktoi mendimi i vjedhjes se makines ne vleren 25 000 leke.

 

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 3178, datë 18.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

31003-00975-00-2016

SERVETE CAKA, VJOLLCA KUKA, QEFSERE BRAHJA kundër KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (ISH MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS) AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Anullim i pjesshem i VKM nr. 129, date 22/02/2012 per shpronesim per interes publik. Pagim i diferencave mbi vleren e caktuar ne VKM ne masen 23759343 lekë.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 768, datë 13.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

31003-01697-00-2016

MARJETA MIKELI kundër MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Kthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, kundër vendimit nr. 1295 (86-2016-270), datë 24.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11.

ELBASAN

31003-02222-00-2016

HAFIFE SHARRA kundër DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK PEQIN, BORDI I QENDRAVE SHENDETESORE, PEQIN

Demshperblimin ne masen e pages se nje viti te plote pune, shperblimin per vjetersi sherbimi, shperblimin per mosrespektim te procedurave te njoftimit te pushimit nga puna, si dhe per mosrespektim te afatit te njoftimit te pushimit nga puna.

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shëndetit Publik, kundër vendimit nr. 2492 (86-2016-572), datë 14.09.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

GJIROKASTËR

31003-02216-00-2016

JETMIRA ZENELI kundër DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Anullim vendimi nr. 1194, date 25/07/2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve. Rikthim ne pune, pagim page.

 

Prishjen e vendimit nr. 3089, datë 06.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit, me tjetër trup gjykues.

13.

GJIROKASTËR

31001-02313-00-2016

ELVIS KUÇI kundër DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDE

Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit nr. 1197, date 25.07.2014 te pales se paditur si dhe rregullimit te pasojave te aktit administrativ, detyrimin e te paditurit te kryeje pagesen per kohen e qendirmit jo ne marredhenie pune, rikthimin e statusit te nenepunesit civil dhe rikthimin ne pune. Konstatimin si relativisht te pavlefshem te vendimit te Komisionit te apelimit ne D.P.T Tirane nr. 1197, date 25.07.2014 me shkresen percjellese nr. 2556/41 prot, date 25.07.2014, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Elvis Kuci, kundër vendimit nr. 3132, datë 10.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14.

TIRANË

31003-02088-00-2016

FATMIRE CAKRI kundër AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (ISH MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS), AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur te paguaje ne favor te paditese demin e shkaktuar si rezultat i shpronesimit te objektit dyqan me sipërfaqe 72.50 m2 me vendndodhje Mushqeta Tirane, ne vleren prej 6.030.000 leke si dhe interesat mbi kete shume duke filluar nga dt.27/11/2012 deri ne shlyerjen e plote te detyrimit

 

 

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Fatmire Çakri dhe të palës së paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr. 1051, datë 06.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15.

TIRANË

31003-01517-00-2016

SOKOL QEHAJAJ kundër INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTES SË TERRITORIT (ISH INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR)

Dëmshpërblim page.

 

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, kundër vendimit nr. 309, datë 18.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16.

TIRANË

31003-01469-00-2016

VELI JAUPI kundër BORDI I KULLIMIT TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Demshperblimin me pagen e nje viti per zgjidhje te menjehershme dhe te pajusitfikuar te mardhenieve te punes, me pagen e pushimeve vjetore te vitit 2014, vjetersine ne pune ne masen 6 paga, dhe pagen e 3 muajve per mosrespektimin e procedures se njoftimit.

 

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bordi Rajonal i Kullimit Tiranë, kundër vendimit nr. 1820, datë 22.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17.

GJYKATA E LARTË

35008-00308-00-2023

Kërkues :

KADRI MUKA Në çështjen me palë:

KADRI MUKA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANE

Rishikimi i vendimit nr. 2813, dt. 19.03.2013, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, te vendimit nr. 2303, dt. 05.06.2014, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane, te vendimit nr. 00-2015-3622, dt. 15.10.2015, te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte, bazuar mbi faktin e ri vendimit nr. 23, dt. 25.04.2023, te Gjykates Kushtetutese.

Mospranimin e kërkesës për rishikim, të paraqitur nga Kadri Muka, ndaj vendimit nr.2813, datë 19.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të vendimit nr.2303, datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, të vendimit nr. 00-2015-3622, datë 15.10.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

18.

TIRANË

31003-00316-00-2023

ERJON CENOKAÇI kundër AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES DREJTORIA VENDORE SARANDË, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE GJIROKASTER

Anullimin e urdherave nr. 1006 date 25.07.2014 dhe urdherit nr. 1065 date 06.08.2014 te Rregjistruesit te Pasurive te Paluajtshme Sarande si dhe shuarjen e tyre si dhe shuarjen nga seksioni E i Karteles se pasurise se paluajtshme nr. 1/816 per pasurine ne pronesi te paditesit me siperfaqen prej 4 000 m2 te proceduar ne baze te vendimit nr. 1255 date 15.07.2016.

(PEZULLIM GJYKIMI)

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi, shtyhet për një datë tjetër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË: 14 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

4.

TIRANE

31003-01622-00-2016

SAIMIR HAXHIJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITSHME E TATIMEVE, TIRANE

Detyrimin e pales se paditur per dhenien e pages per nje vit si demshperblim per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes, dhenien e demshperblimit per mosrespektim te procedurave per zgjidhjen e njeanshme te kontrates se punes, si dhe pagen deri ne perfundim te procedurave te konkurimit.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr. 2253, datë 14.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANE

31003-01678-00-2016

OSMAN PICARI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE dhe DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit nr.3, date 14.02.2014 te DRSSH Tirane dhe vendimin nr. 381, date 25.04.2014 te ISSH, Komisioni Qendror i Ankimit. percaktimin e pensionit per efekt pagese qe nga viti 2008, moment qe eshte paraqitur per here te pare kerkesa ne lidhje me pensionin dhe jo data 23.05.2011 moment ne te cilin kerkesa eshte riparaqitur per plotesim te dokumentacionit perkates.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 2208, datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANE

31003-01440-00-2016

DONIKA VASILI Kundër. BASHKIA KUCOVE

Detyrimin e te paditurit per te kthyer ne pune paditesen Donika Vasili. Demshperblimin e pages.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Donika Vasili, kundër vendimit nr. 2324, datë 04.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

DURRES

31003-01453-00-2016

SHAHE HAKA Kundër. NDERMARRJA E FURNIZIMIT INDUSTRI MINIERA NFIM

Demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Shahe Haka, kundër vendimit nr. 1041, datë 06.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANE

31003-00527-00-2016

SHOQERIA "KOCA IMP-EXP" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "FTELEA IMP-EXP" SH.P.K dhe MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE AVOKATURA E SHTETIT

Anullim i pjesshem i aktit adiminstrativ vendimi nr. 5194, date 10/07/2013 i Komisjonit te Vleresimit te Kerkesave. Zgjidhje e pasojave. Anullim kontrate nr. 877 Prot, date 22/08/2013 lidhur midis Ministrise se Mjedisit . Marrjen e mases.

‘’

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr. 1660, datë 06.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË: 14 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

TIRANË

31003-00894-00-2019

SEFEDIN DEMIRI kundër MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE (ISH MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË), DEGA E THESARIT TIRANË, PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANE

Detyrimin e paleve te paditura Dega e Thesarit Tirane dhe Ministria e Financave Tirane, per te kompensuar paditesin Sefedin Demiri, per arresti ne burg prej dates 25.04.2014 deri me 19.12.2014 gjithesej 243 dite arrest ne burg ne vleren 243 dite x 3000 leke = 729 000 leke.

(PRISHJE – PUSHIM)

 

A.VOKSHI

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

VLORË

31003-01743-00-2019

BASHKIA PATOS kundër AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT FIER

Kërkesë për rivendosje në afat të së drejtës për ankim dhe anullimin e aktit administrativ nr.2, dt.10/09/2012 "Dënim me gjobë" të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Fier

(PRISHJE – PUSHIM)

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bashkia Patos, kundër vendimit nr. 190 datë 25.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANË

31003-00903-00-2019

SHOQERIA "BOZGO" SH.P.K kundër DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Deklarimin e pavlefshmerise absolute te Akt - Konstatimit nr. 0398962, date 130.10.2014. Shfuqizimin e njoftim vleresimit nr. 18599/2 prot, date 23.12.204 te Drejtorise Rajonale Tatimore per Tatimpaguesit e Medhenj Tirane, etj.

PRISHJE – RIGJYKIM

Prishjen e vendimit nr. 40, datë 18.01.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

VLORË

31003-00700-00-2017

QEMAL LATIFAJ kundër AUTORITETI RRUGOR JUGOR GJIROKASTER

Detyrimin e pales se paditur per demshperblimin me nje vit page per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara, detyrimin e pales se paditur per demshperblimin me nje muaj per pushimet vjetore te papaguara, me dy muaj per mosrespektim te afateve te njoftimit et

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Autoriteti Rrugor Jugor Gjirokastër, kundër vendimit nr. 863, datë 25.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

VLORË

31003-00699-00-2017

PAJAME TOTAJ kundër DREJTORIA RAJONALE E SHENDETIT PUBLIK VLORE, QENDRA SHENDETESORE VLLAHINE, DREJTORIA RAJONALE E I.S.K.SH VLORE.

Demshperblimin me 1 vit page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

 

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Qendra Shëndetësore Vllahinë, kundër vendimit nr. 2401, datë 12.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANË

31003-00741-00-2017

QETËSOR GURRA kundër DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Demshperbim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

 

Prishjen e vendimit nr. 4546, datë 15.12.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 6248, datë 04.11.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

TIRANË

31003-00747-00-2017

XHEMAL ALLA kundër DREJTORIA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA"

Detyrimin e te paditurit qe te me demshperbleje me 12 muaj page per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifkuara, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, me 2 muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit

 

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Spitalore Universitare "Nënë Tereza", kundër vendimit nr. 3146, datë 10.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

VLORË

31003-00702-00-2017

FOTO HAXHIMIHALI kundër DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes, me 2 muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Rajonit Rrugor Gjirokastër, kundër vendimit nr. 965, datë 28.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANË

11243-00318-00-2015

SEIT LAME kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tiranë për rillogaritjen e pensionit nga data 01.01.2005 e ne vazhdim.

Prishjen e vendimit nr. 1248, datë 23.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

SOKOL NGRESI

DATË: 14 SHTATOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

TIRANË

31003-01265-00-2019

VALENTINA HOXHA, REDINA HOXHA, FRANC HOXHA kundër AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME TIRANË (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË) AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS,

DREJTORIA VENDORE TIRANË ( ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË) AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e organit administrativ ZVRPP Tirane qe te konstatoje mbarimin e afatit te Urdhrit nr.4243, dt. 29.10.2012 "Per regjistrim Kufizimi" persa i takon kufizimit te vendosur per pasurine nr.1/61,ZK 8180,vol. 13,fq.121 Tirane.Heqjen e Kuzimit te vendosur nga ZVRPP Tirane me ane te urdhrit nr. 4243, dt. 29.10.2012 ndaj pasurise nr.1/61,ZK 8180,vol.13,fq.121 Tirane si pasoje e mbarimit te afatit 30 ditor.Detyrimin e ZVRPP Tirane qe te leshoje certifikaten e pronesise dhe kartelen e pasurise.

(PRISHJE – PUSHIM)

A.VOKSHI

Prishjen e vendimit nr. 909 (80-2019-1018) datë 25.03.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

GJIROKASTËR

31003-00174-00-2020

KËSHILLI I QARKUT GJIROKASTËR kundër PËRMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ARMANDO LELAJ, NIMET SKËNDERI (SKËNDI)

Pavlefshmeri e pjesshme e titullit ekzekutiv, vendimit nr.235, dt.06/12/2007 te KSHC

(PRISHJE – PUSHIM)

 

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Këshilli i Qarkut Gjirokastër, kundër vendimit nr. 3228 datë 17.12.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

1.

GJIROKASTËR

31003-00788-00-2016

KRISTAQ KUTRA - AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT, MINISTRI I DREJTESISE

Konstatimin si akt absolutisht te pavlefshem te urdherit te Avokatit te Shtetit, detryimin e pales se paditur Avokatura e Shtetit te me riktheje ne detyre si avokat shteti ne pozicionin e punes qe ushtroja dhe demshperblimin per periudhen e qendrimit pa pune etj.

A.VOKSHI

Shqyrtimi I çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte