Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 14 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00306-00-2017

ADEM LIKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kundershtimi i aktit administrativ akt pezullimi dhe "urdher mbyllje pensioni", detyrimin e pales se paditur ti njohe paditesit vjetersine ne pune shtet ne ndermarrjen Rruga Ura Tirane, punetor per periudhen nga dt.01/07/1952 deri ne daten 05/04/1955 ne H/C Ulez, punetor per periudhen nga dt.15/06/1955 deri ne 30/11/2957 etj.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur DRSSH Tiranë, ndaj vendimit nr. 4087, datë 24.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANE

31003-00459-00-2017

BESIM HASANAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Rillogaritje dhe indeksim pensioni te parakohshem.

Prishjen e vendimit Nr.4259, datë 06.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

3.

TIRANE

31003-00912-00-2017

SAFET NOKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE;

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Shfuqizimin e Vendimit nr. D, date 26.06.2015 per "Mbylljen e Pensionit" te DRSSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur DRSSH Tirane te lidhi pensionin e pleqerise, te paguaje masen e pensionit qe do te perfitonte sipas ligjit nga dita e lindjes se te drejtes per perfitim pensioni pleqerie deri ne momentin qe vendimi do te marre forme te prere. Kundershtimin e shkreses me nr.6109/ 1 date 14.08.2015 te ISSH.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur DRSSH Tiranë, ndaj vendimit nr. 2951, datë 13.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

GJIROKASTËR

31003-01103-00-2017

SHABAN LAPAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Kundershtimin e shkreses nr. 170/1 prot, date 29.01.2014 te Deges Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Vlore, ne lidhje me rillogaritjen e pensionit si te pabazuar ne ligj. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje te plote masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi te indeksuar deri ne momentin e perfitimit te pensionit te pleqerise sipas ligjit. Detyrimin e pales se paditur te paguaje kamate vonesat, etj.

Prishjen e vendimit Nr.683, datë 20.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

5.

TIRANË

31003-01151-00-2017

AVNI KADILLARI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Shfuqizimin e vendimit te mbylljes lidhur me shpalljen debitor te perfitimit te pensionit te trajtimit te vecante minatori per periudhen 03/02/2001 - 30/04/2015 ne shumen 1.101.269 leke, detyrimin e pales se paditur te me caktoje pension e pleqerise si minator i nentokes nga data e kerkeses 22/01/2015 e ne vazhdim

Mospranimin e rekursit të palës së paditur DRSSH Tiranë, ndaj vendimit nr. 541 (86-2017-491) datë 15.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-00825-00-2017

FATMIR NEZAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE; KOMISIONI DISIPLINOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE

Konstatimin absolutisht te pavlefshem te vendimit me nr. 695, date 25.02.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve me te cilin eshte liruar paditesi nga detyra e inspektorit te pare ne sektorin er verifikimit ne terren prane Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane. Kthimin e paditesit ne detyren e meparshme. Demshperblim page.

Shtyhet për në datën 21.11.2023.

7.

DURRES

31003-00786-00-2017

KRESHNIK NDREU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Shfuqizimin e aktit administrativ te Drejtorit te Pergjithshem si akt i pabazuar ne prova e ne ligj, per nderprerjen e marredhenieve te punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifIkuara te detyrohet pala e paditur te demshperbleje paditesin me 12 paga mujore, me 3 paga mujore per mosrespektim te afateve te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ndaj vendimit nr. 235, datë 30.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANE

31003-00798-00-2017

ADIVIE LUCA Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE (ISH. MINISTRIA E FINANCAVE)

Konstatimi se akti administrativ nr. 13205, date 29.10.2010 i Ministrit te Financave qe ka zgjidhur kontraten e punes me paditesen eshte i pabazuar ne prova dhe ne ligj, eshte nje zgjidhje e kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara dhe e menjehershme. Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikaur te kontrates se punes, me 2 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndaj vendimit nr. 1700, datë 27.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

TIRANE

31003-01321-00-2017

NEKI CELIKU Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER;

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Shfuqizimin e Aktit te Komisioni Rajonal i Ankimit. Shfuqizimin e vendimit te Komisionit Qendror te Ankimit nr. 1221, date 11.12.2015. Shfuqizimin e vendimit nr. 681, date 20.04.2015 te DRSSH Diber. Detyrimin e Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Diber te me rillogarise pensionin.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur DRSSH Dibër, ndaj vendimit nr. 911 datë 02.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

DURRES

31003-00784-00-2017

TOMORR MUZHAQI Kundër. PREFEKTI I QARKUT ELBASAN

Anullimin e urdherit nr. 124, date 27.10.2014 te Prefektit te Qarkut Elbasan. Demshperblimin e pages.

Prishjen e vendimit nr. 565 (86-2016-531) datë 15.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 164, datë 11.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

11.

DURRËS

31003-01421-00-2017

ARBA SULI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE; DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ELBASAN

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kundër vendimit nr. 443, datë 09.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

TIRANE

31001-01436-00-2017

LUTFI LAMI Kundër. ZYRA ARSIMORE KAMEZ; Person I tretë: DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Shuqizimin tersisht te vendimit nr. 201, date 09/102014 te Drejtorit te Zyres Arsimore Kamez. Kthimin e paditesit ne vendin e punes si Specialist personeli ne sektorin e Sherbimeve MBeshtetese ne Zyren Arsimore Kames. Pagimin e plote te pages duke filluar nga data e nderprerjes se maredhenieve financiare deri ne momentin e kthimit ne vendin e mepareshem te punes

Shtyhet për në një tjetër datë.

13.

TIRANE

31003-01461-00-2017

RAMAZAN CELMETA Kundër. MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE (ISH. MINISTRIA E PUNES CESHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TE BARABARTA)

Pavlefshmeri e urdherit per lirimin nga detyra dhe nderprerjen e marredhenieve financiare te paditesit , detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit shumen e pages se plote te nje viti pune per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (ish –Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta), kundër vendimit nr. 299, datë 10.02.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14.

GJIROKASTËR

31003-01469-00-2017

FLUZELA BRAJA Kundër. INSTITUCIONI ARSIMOR SHKOLLA "URANI RUMBO" GJIROKASTER; DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE GJIROKASTER

Anullimin e vendimit te Drejtorit te Institucionit Arsimor Shkolla "Urani Rumbo" Gjirokaster, rikthimin ne pune ne pozicionin e meparshem, detyrimin e te paditurve te me shperblejne me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuara te marredhenieve te punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër, kundër vendimit nr. 790 (697), datë 23.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15.

TIRANË

31003-01485-00-2017

KUJTIM HOXHA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Shfuqizimin e aktit administrativ Urdherit nr.1701 prot., dt.17/03/2014 te Drejtores se Pergjithshme te ISSH-se, detyrimin e te paditurit te me shperbleje pagen bruto te nje viti, 2 muaj page per mosrespektim te procedurave etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurimeve Shoqërore, kundër vendimit nr. 3996, datë 22.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16.

TIRANË

31003-01493-00-2017

ALDA MUSA Kundër. AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

Konstatimi i zgjidhjes se marredhenies se punes pa shkak te arsyeshem nga ana e punedhenesit - Autoritetit Shendetesor Rajonal Tirane, nepermjet aktit administrativ nr. 1622/1 prot, date 11.12.2013, te nxjerre nga pala e paditur. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë, kundër vendimit nr. 923, datë 02.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 14 NENTOR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

DURRES

31003-00256-00-2017

KLAUDJANA KRYPA Kundër. UZINA E LENDEVE PLASESE MJEKES, SHIRGJAN, ELBASAN

Konstatimi i vendimit te Keshillit Drejtues te pales se paditur per zgjidhjen e kontrates se punes dhe largimin nga puna te paditeses si absolutisht te pavlefshem. Shperblimin me 22 paga mujore per mosrespektim te dipsozitave perkatese te K.Punes dhe Kontrates Individuale te Punes

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Uzina E Lendeve Plasese, Mjekes Elbasan , ndaj vendimit nr.4326 (1112), date 07.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit

2.

DURRES

31003-00252-00-2017

ENDRI NDERJAKU Kundër. KESHILLI I QARKUT DURRES

Anullimin teresisht te aktit administrativ si te pabazuar ne ligj, detyrimin e pales se paditur te ndreqe pasojat e shfuqizimit te aktit administrativ duke rikthyer ne pune paditesin ne te njejten detyre etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Keshilli i Qarkut Durres, ndaj vendimit nr.3514, date 27.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

3.

TIRANE

31003-01059-00-2017

SOKOL MECANI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Anullimin e vendimit te DRSSH Tirane, detyrimin e pales se paditur te njohe vertetesine e dokumentit zyrtar "Libreze Pune", detyrimin e pales se paditur te njohe muajin e largimit nga puna te paditesit etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Tirane, ndaj vendimit nr.89, date 19.01.2017, te Gjykates Administrative te Apelit.

4.

DURRES

31003-00777-00-2017

BLEDAR BESNIKU Kundër. UZINA E LENDEVE PLASESE, MJEKES ELBASAN

Kundershtimin e zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Uzina E Lendeve Plasese, Mjekes Elbasan , ndaj vendimit nr.346 (86-2016-90), date 25.02.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

5.

VLORE

31003-00796-00-2017

ARDI LATE Kundër. KOMISARIATI I POLICISE VLORE NE DREJTORINE E POLICISE SE QARKUT VLORE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Konstatimin si absolutisht te pavlefshem te vendimit te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit si te paligjshem, shfuqizimin e ursdherit te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit si te paligjshem dhe kthimin e tij ne vendin e punes etj.

Mospranimin e rekursit te pales paditese Ardi Late, ndaj vendimit nr.4675, date 22.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

6.

KORCE

31003-01642-00-2016

ELISAVETA STAJO Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT , DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, QARKU KORCE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

‘’

Shtyhet per nje date tjeter.

7.

TIRANE

31003-00243-00-2017

KUJTIM DISHI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DIBER, MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 2 muaj pager per shkak te mosrespektimit te procedures, me 3 muaj page per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit dhe shperblimin per vjetersi ne pune ne masen e 19 pagave mujore, etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit kunder vendimit nr.3581, date 01.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

8.

VLORE

31001-00671-00-2017

TAULANT XHYHERI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Shfuqizimin e vendimit te Komsionit Disiplinor ne Drejtorine e Pergjithshme te tatimeve nr. 1160 prot, date 25.07.2014 "Per lirimin nga Sherbimi Civil", dhe detyrimin e pales se paditur te paguaje pagen nga momenti i nderprerjes se marredhenies financiare deri ne rikthimin ne pune. Rikthimin ne pozicionin e meparshem te punes.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur , Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve kunder vendimit nr.3853 (86-2016-908), date 16.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

9.

KORCE

31003-00641-00-2017

ARBEN DEMKO Kundër. PREFEKTURA E QARKUT KORCE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Prishjen e vendimit nr.3471 (86-2016-731), date 26.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim prane kesaj gjykate me nje tjeter trup gjykues.

10.

TIRANE

31003-01197-00-2017

ALMA LUNDRA Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

Deklarimin e zgjidhjes se kontrates se punes pa respektuar afatin e njoftimit te parashikuar ne nenin 143 te Kodit te Punes dhe zgjidhjen e saj me efekt te menjehershem (neni 143/3). Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Qendrore Tirane (ish-Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane) kunder vendimit nr.48, date 18.01.2017, te Gjykates Administrative te Apelit.

11.

VLORE

31003-00707-00-2017

BESNIK ZYBERAJ Kundër. BORDI I KULLIMIT VLORE - MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORIT

Kthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshpeerblimin me pagen e nje vitit per pushim nga puna pa shkak, me pagen e 2 muajve per moszbatim te procedures, etj.

Prishjen e vendimit nr.1132, date 31.03.2014, te Gjykates Administrative te Apelit dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim prane kesaj gjykate , me tjeter trup gjykues.

12.

TIRANE

31003-00739-00-2017

MIRANDA IMAMI Kundër. AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT

Konstatimi i zgjidhjes se marredhenies se punes me efekt te menjehershem, pa shkaqe te justifikuara.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese, Miranda Imami dhe pala e paditur Avokatura e Pergjithshme e Shtetit kunder vendimit nr.3718, date 09.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

13.

DURRES

31003-00967-00-2017

JOSIF TOCI , AGIM QOSJA, XHEVIT KOLLA- KOMANDA USHTARAKE NR. 4025 PEZE-HELMES, BRIGADA USHTARAKE NR. 4001, VAQARR, TIRANE, MINISTRIA E MBROJTJES DHE SHEFI I SHTABIT TE PERGJITHSHEM

Per pagese jashte kohes normale per periudhen 01 Mars 2010-30 Shtator 2014 te llogaritura per shumen 45 muaj x 8 dite pune x 1709 leke dita = 615240 leke per secilin padites referuar librit te sherbimit i cili nuk na vihet ne dispozicion nga Reparti nr. 4045 Peze Helmes. Per pagesen e lejeve te zakoneshme vjetore per secilin padites, Pagesen per paditesin Josif Toci per 5 dite dieta per lyerjen e Kavaleshences Durres ne muajin Prill 2013.


G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Ministria e Mbrojtjes dhe personit te trete Komanda Ushtarake nr. 4025 Peze-Helmes, ndaj vendimit nr.2785 (86-2015-536), date 22.12.2015, te Gjykates Administrative te Apelit.

14.

VLORE

31003-00865-00-2017

VANGJEL LAROS Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Kundershtimi i aktit administrativ vendimit te DRSSH Vlore, kundershtim i vendimit te Drejtorise se Pergjithshme te Sigurimeve Shoqerore, Komisioni Qendror i Apelimit dhe detyrimin e te paditurve te rishqyrtoje kerkesen e paditesit per rishqyrtim pensioni duke i larguar atij edhe diferencat e papaguara nga shuma e perllogaritur saktesisht

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore kunder vendimit nr.1541, date 02.06.2016, te Gjykates Adminisrative te Apelit

15.

SHKODER

31003-00807-00-2017

BURBUQE PEKA Kundër. ZYRA ARSIMORE HAS

Shfuqizimin e urdherit te Drejtorit te pales se paditur per lirimin nga detyra, detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje ne masen e 1 page mujore per moszbatim te afateve te njoftimit, demshperblimin ne masen e 2 pagave mujore per moszbatim te procedures, demshperblimin ne masen e nje vit page per zgjidhjen e menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Has (ish-Zyra Arsimore Has), ndaj vendimit nr.4366, date 07.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

16.

GJIROKASTER

31001-00137-00-2017

FLORIAN LLOGO Kundër. SHERBIMI INFORMATIV I SHTETIT

Shfuqizimi i urdherit nr. 21/161, date 20.05.2015 te Drejtorit te Sherbimit Informativ Shteteror. Detyrimin e Drejtorit te SHISh per nxjerrjen e Urdherit te lirimit.

Mospranimin e rekursit te paditesit Florian Llogo , ndaj vendimit nr.4424, date 14.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

17.

TIRANE

31003-00823-00-2017

MARSELA BINJAKU Kundër. GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane (ish-Gjykata E Rrethit Gjyqesor Tirane), ndaj vendimit nr.4083, date 24.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit

18.

TIRANË

31003-01266-00-2017

ZYBER MEHMETI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT TË QARKUT TIRANË

Dëmshpërblimin me 12 paga mujore për nderprerje të menjëhershme dhe të pajustifikaur të marrëdhënies së punës, me 2 paga mujore per mosrespektim të procedurës, etj.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit te Qarkut Tirane, kunder vendimit nr.2822, date 27.11.2012, te Gjykates Administrative te Apelit

19.

TIRANË

31003-01185-00-2017

ARDIAN LLESHI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT; DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR KURBIN

Demshpërblim page për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme e të pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Bashkia Kurbin (ish Drejtoria e Sherbimit Pyjor Kurbin) kunder vendimit nr.4480, date 14.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

20.

GJIROKASTËR

31003-01212-00-2017

JAHO ISLAMI Kundër. PREFEKTI I QARKUT GJIROKASTËR

Dëmshpërblimin me pagën e një viti për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës, shpërblimin për vjetërsi në punë në vlerën e 18 ditëshave, etj.

Shtyhet per nje date tjeter.

21.

DURRËS

31003-01280-00-2017

YLLSON PËLLUMBI Kundër. AGJENCIA SHTETËRORE E KADATRËS DREJTORIA VENDORE ELBASAN (ISH-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TE PALUAJTSHME ELBASAN); AGJENCIA SHTETËRORE E KADATRËS ZYRA QËNDRORE TIRANË (ISH-ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË)

Kundërshtim i urdhërit të ZQRPP, detyrimin e palës së paditur të më dëmshpërblejë për mosrespektimin e afateve të njoftimit në zgjidhjen e kontratës së punës me pagen e 2 muajve, detyrimin e palës së paditur për të më dëmshpërblyer me pagën e 3 muajve për mosrespektim të procedurës etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shteterore e kadastres, Drejtoria Qendrore Tirane (ish-Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane), kunder vendimit nr.1181, date 21.03.2017, te Gjykates Administrative te Apelit

22.

TIRANË

31003-01252-00-2017

GEZIM KABA Kundër. DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE DIBËR; MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANË

Deklarimin e zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar, detyrimin e palës së paditur të më dëmshpërblejë në masën e 12 pagave mujore si rezultat i zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar,me 2 paga mujore si rezultat i mosrespektimit të afatit të njoftimit etj.

Mospranimin e e rekursit te paraqitur nga paditese, Gezim Kaba dhe pala e paditur Ministria e Arsimit dhe Sportit kunder vendimit nr.4148, date 25.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

23.

TIRANË

31003-00833-00-2017

YLBER BAKU Kundër. MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT (MINISTRIA E MJEDISIT); DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR TIRANË

Pavlefshmëri të Urdhrit të Ministrit z.Lefter Koka, nr.1022. datë 24.10.2013, për pasojë pagat mujore deri në momentin e rikthimit efektivisht në detyrë.Detyrimin e palës së paditur, të më dëmshpërblejë për zgjidhjen e kontratës individuale të punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar etj.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te pales paditese Ylber Baku, ndaj vendimit nr.3988, date 22.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

24.

TIRANË

31003-00840-00-2017

HAJRIE PUPLA Kundër. ZYRA ARSIMORE MAT

Detyrimin e palës së paditur, Zyrës Arsimore Mat, të më dëmshpërblejë mua paditësen Hajrije Pupla me 12 paga mujore, si rezultat i zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme e të pajustifikuar etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Mat (ish-Zyra Arsimore Mat), ndaj vendimit nr.3396, date 25.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

25.

TIRANË

31003-00845-00-2017

VALBONA DIZDARI Kundër. PREFEKTI I QARKUT TIRANË

Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë shpërblimin paditëses Valbona Dizdari për shkak të ndërprerjes së menjëhershme dhe të pajustifikuar të marrëdhënies së punës me 12 (dymbëdhjetë) paga mujore etj.

Prishjen e vendimit nr.2431, date 05.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit dhe kthimin e ceshtjes per rishqyrtim ne kete gjykate me tjeter trup gjykues.

26.

TIRANË

31003-00863-00-2017

ILIRJAN LASKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Detyrimi i Drejtorisë së Pergjithshme të Doganave per demshperblim per 3 muaj page për zgjidhje kontrate pa njoftuar, 2 muaj page për zgjidhje kontrate pa zbatuar procedurën, shperblimin për 7.5 paga per vjetersi ne pune, 12 paga për zgjidhjen e pajustifkuar të kontratës se punës etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Doganave kunder vendimit nr.1263, date 02.06.2011, te Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem Tirane (ish Gjykata e Apelit Tirane).

27.

SHKODËR

31003-00882-00-2017

FEDERIK HYSAJ Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR SHKODËR, SEKSIONI PUKË dhe MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT (MINISTRIA E MJEDISIT);

Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të punes si shkak i pavlefshmërisë së urdhërit të Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave nr. 1313/1, datë 21.04.2014 per zgjidhjen e menjehershme e te pajustifikuar të kontratës së punës. Demshperblimin e pagës.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Ministria e Mjedisit dhe Turizmit ndaj vendimit nr.4226 (1061), date 05.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

DATË 14 NENTOR 2023

28.

TIRANE

31003-01796-00-2016

AVDYL TERPOLLARI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kundershtimi i mases se pensionit te parakohshem. Detyrimi i DRSSH te me rillogarise masen e pensionit te parakohshsme vetem mbi bazen e ligjeve nr.8521, dt.30/07/1999, neni 6/a/b dhe neni 35 e 49 i ligjit nr.9210 pa kufizim ne shkronjen b pasi kufizimi eshte hequr ne nenin 49 te Statusit te Ushtarakut etj.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria Rajonale E Sigurimeve Shoqerore Tirane, ndaj vendimit nr. 2318, date 19/07/2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

Shënim:Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 14 NENTOR 2023

Nr

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-00888-00-2016

GJERGJI PIHONI Kundër. FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE

Kundershtimin e mosveprimit te pales se paditur te shprehur me shkresen nr.1507/1 prot., dt.09/04/2014 te Drejtorit te Pergjithshem, detyrimin e te paditurit per te rimbursuar shpenzimet spitalore te mjekimit per shpetimin e jetes ne masen prej 2.600.000 leke etj.

G.MEDJA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore , seance e cila do te zhvillohet ne daten 11.12.2023, ora 10.00

2.

TIRANE

31003-02351-00-2016

KETI STASA Kundër. UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES

Konstatimi i pavlefshmerise absolute te Vendimit Nr. 40, dt. 06.07.2015, te Universitetit Politeknik te Tiranes. Pezullimi i veprimeve administrative per zevendesimin e vendit te punes te paditeses, ne Universitetin Politeknik te Tiranes, deri ne zgjidhjen e geshtjes me vendim te formes se prere.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala padise Keti Stasa, kunder vendimit nr.2861 (626), date 29.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

3.

KORCE

31003-01642-00-2016

ELISAVETA STAJO Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT , DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, QARKU KORCE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, kunder vendimit nr.1384, date 26.05.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte