Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 13 NENTOR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

VLORE

30005-00459-00-2023

HELMIJE SHAHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Vertetimin e faktit juridik te qenies ne marredhenie pune ne ish Kooperativen Bujqesore Kocul Vlore per periudhen 17.12.1973 - 31.12.1976 duke realizuar mesatarisht 230 dite pune ne vit.

S.SADUSHI

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar si gjykate kompetente per shqyrtimin e ceshtjes, Gjykaten e Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Vlore.
Prishjen e vendimit nr.623, date 12.09.2023, te Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Vlore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte