SHËNIM: Brenda 3 (tre) ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë, dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË: 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

77103-00100-00-2023

EDA ZYLFI (HAXHIHYSENI) kundër UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS, AVOKATURA E SHTETIT

Kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi nr. 275, datë 18.04.2023 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

E.METALIAJ (SOFTA)

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur Universiteti Bujqësor i Tiranës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 275, datë 18.04.2023 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

GJYKATA E LARTË

77105-00103-00-2023

ERVIN TRASHI

Konstatim shkelje afati

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkuesit Ervin Trashi.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-00765-00-2017

KLAJDI DEMKO Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE

Rikthim ne pune. Detyrim pagim page.

G.MEDJA

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Ministria e Financave kundër vendimit nr. 3835, datë 15.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-00236-00-2017

KOLE KOLA Kundër. AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL, PRANE MINISTRISE SE BUJQESISE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ, urdherit nr. 166, date 12.12.2013 te Drejtorit te AZHBR Tirane dhe zgjidhjen e pasojave qe vijne nga ky akt juridik i pavlefshem. Kthimin e paditesit ne vendin e meparshem te punes. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit pagen nga data e nderprerjes se sherbimit dt. 12.12.2013 deri ne rikthimin ne pune. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Agjencia për Zhvillimin Bujqësor Rural Tiranë kundër vendimit nr. 2730, datë 21.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-00374-00-2017

ERVIN MEMA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Shfuqizimin e vendimit nr. 152, date 10.03.2104 te Drejtorit te Pergjithshmem te Policise se Shtetit si nje akt i paligjshem. Demshperblimin me pagen e nje viti per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures, me pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala paditëse, Ervin Mema dhe nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kundër vendimit nr. 2507, datë 14.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

31003-00738-00-2017

LUAN DIBRA Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenieve te punes, me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kundër vendimit nr. 2906, datë 29.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-00755-00-2017

XHELADIN MURJA Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër kundër vendimit nr. 3635, datë 03.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-00311-00-2017

ALGARD ROKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute ose shfuqizimin e shkreses "vendim per marrjen e mases disiplinore vrejtje me shkrim" etj., detyrimin e pales se paditur per rikthimin ne vendin e meparshem te punes ose ne nje vend te barasvlefshem me te dhe pagimin e pages bruto deri ne ekzekutimin e vendimit

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Algard Roka, ndaj vendimit nr. 3860, datë 16.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

GJIROKASTËR

31003-00323-00-2017

ASIM DORA Kundër. AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT (DREJTORIA RAJONALE E MJEDISIT), GJIROKASTER, MINISTRIA E MJEDISIT

Zgjidhja e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme pa respektuar afatin dhe proceduren. Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te arsyeshme, me 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njofitmit, me 2 paqa mujore per mosrespektim te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ndaj vendimit nr. 4713, datë 27.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

31003-00283-00-2017

ARDIANA DULCE Kundër. QENDRA KOMBETARE E INXHINIERISE BIO MJEKSORE

Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes, me 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures dhe me 7 paga 15 diteshe ose 3.5 paga mujore per 7 vjet vjetersi ne pune.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ardiana Dulçe, ndaj vendimit nr. 3817, datë 10.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

35005-00243-00-2023

KËRKUES: KATERINA BEQO

Marrjen e mases se sigurimit te padise. Pezullimin e ekzekutimit te vendimit te Inspektoratit te Mbrojtjes se Territorit me nr. 66, dt. 14.06.2021, per denimin me gjobe 5,000,000 leke.

Prishjen e vendimit nr. 21, datë 10.03.2023 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë.

10.

TIRANË

35005-00067-00-2023

KËRKUES: ARTUR KOCAJ PALË E TRETË: INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT

Marrjen e mases se sigurimi te padise. Pezullimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimi gjyqesor nr. 3021, dt. 02.11.2021, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, te veprimeve permbarimore te vendimit per fillimin e ekzekutimit te detyruar me nr. 1191 prot, dt. 31.10.2022, te permbaruesit gjyqesor privat Altin Vako dhe urdherave per venien ne sekuestro konservative me nr. 1192 prot, dt. 31.10.2022, nr. 1193, dt. 31.10.2022, nr. 1194, dt. 31.10.2022, nr. 1195, dt. 31.10.2022 deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes nga Gjykata Administrative e Apelit Tirane.

Prishjen e vendimit nr. 49, datë 15.11.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë.

11.

VLORË

77205-00117-00-2023

KËRKUES: ANTHULLA RUCI, FOTAQ RUCI, ROZA DISHNICA, SHOSHANA RUCI

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem per ceshtjen nr. 11111-00556-00-2022 regjistruar prane Gjykates se Larte me date 05.10.2022

Pushimin e gjykimit për çështjen administrative me kërkues Anthulla Ruci, Fotaq Ruci, Roza Dishnica dhe Shoshana Ruci, me objekt “Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së gjykimit nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë për çështjen gjyqësore civile nr. 11111-00556-00-2022 regjistrimi, datë 5.10.2022 regjistrimi.”

12.

TIRANË

31003-00462-00-2018

EGLANTINA PULLAZI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE,MINISTRIA E BRENDSHME E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ urdherit te Ministrit te Brendshem nr. 2378, dt.25.9.2006 dhe aktit nr.prot 20092/1,dt. 29.9.2006 i cili ul graden policore te Eglantina Ali (Pullazi) Saliaj. Detyrimin e Policise se Qarkut Tirane per te rregulluar pasojat ne te drejtat administrative me ane te caktimit ne funksion organik ne perputhje me graden e fituar para nxjerrjes se aktit nr.2378, dt. 25.9.2006 dhe aktit nr.prot 20092/1, dt. 29.9.2006.

Prishjen e vendimit nr. 3980 datë 26.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 2932, datë 01.06.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-02162-00-2018 (kërkesë për përshpjetim)

MUSTAFA BEGU, GEZIM BEGU Kundër. KESHILLI I MINISTRAVE; MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE (ish. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES; AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Shfuqizimin pjeserisht te aktit administrativ, VKM nr. 794, date 21.09.2015 (shtesa) si akt nenligjor normativ pjeserisht i paligjshem, lidhur me vleren e shpronesimit per pasurine nr. 251/21 me siperfaqe 1240 m2, ne pronesi te paditesit Mustafa Bregu dhe per pasurine me nr. 251/20 me siperfaqe 2180 m2 ne pronesi te paditesit Gezim Bregu, prone private e prekur nga ndertimi i segmentit rrugor Tirane - Elbasan.

S.NGRESI

Shtyhet për në një tjetër datë.

2.

TIRANË

31003-02191-00-2016

SHOQERIA "ARB SECURITY" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE / AVOKATURA E SHTETIT

Kostatim per detyrimin per ojesen e mbetur te papaguar te tatimit mbi fitimin si dhe gjobat.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria “ARB SECURITY” SHPK, ndaj vendimit nr. 2718, datë 21.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-02043-00-2016

ALI GABECI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Demshperblimm page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ndaj vendimit nr. 192, datë 06.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

31003-02045-00-2016

TEUTA VISHA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E INSTITUTIT TE SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR, TIRANË

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor Tiranë, ndaj vendimit nr. 1912, datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31001-02046-00-2016

NEKI HYSKO Kundër. AGJENCIA E MBROJTJES SE KONSUMATORIT

Shfuqizim urdheri nr. 237, date 30.05.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Agjencise se Mbrojtjes se Konsumatorit. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, pranë Bashkisë Tiranë, ndaj vendimit nr. 2413, datë 13.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-02027-00-2016

BARDHOK LEKA Kundër. FONDI I SIGURIMEVE TE DETYRUESHME TE KUJDESIT SHENDETESOR

Detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje me 2 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, detyrimi i pales se paditur te me paguaje nje demshperblim prej 12 pagave per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuart te kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bardhok Leka, ndaj vendimit nr. 1987, datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANË

31003-01992-00-2016

GENTIAN KAPRATA Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE; MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT (ISH. MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZIMIT); MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE (ISH. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES)

Detyrimin e Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Departamentit te Administrates Publike, Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures per te nxjere aktin e emerimit ne detyre te nenpunesit civil Gentian Kaprata si rezultat i ristrukturimit te ish Ministrise se Puneve Publike dhe Transportit. Detyrimin e MTI per te me trajtuar ligjerisht deri ne momentin e perfundimit te marredhenieve te punes, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Zhvillimit Urban dhe pala e paditur Departamenti i Administratës Publike, ndaj vendimit nr. 2106, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

DURRËS

31003-01946-00-2016

MALKO TAKA Kundër. AUTORITETI PORTUAL DURRES / PREFEKTI I QARKUT DURRES;DREJTORIA E PERGJITHSHME E PMNZHS PRANE MINISTRISE SE BRENDSHME

Anullimin e urdherit nr. 960, date 08.04.2014. Kthimin ne vendin e punes dhe pagesen e pages deri ne kthimin ne vendin e punes. Te me jape 2 pagat e shperblimit neni 12 i ligjit nr. 10142, date 15.04.2009. Te paguaje pagen kalimtare per periudhen 2 vjecare. Te rrifilloje pensioni i parakohshem per vjetersi sherbimi neni 13 i ligjit nr. 10142/2009.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Malko Taka, ndaj vendimit nr. 2409, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

31003-01967-00-2016

XHEVAHIR JAZAJ Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Ndryshim akti administrativ urdher nr.1298 date 20/06/2013 per dhenie grade nenkolonel. Rivleresim te drejte grade

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Xhevahir Jazaj, ndaj vendimit nr. 1354, datë 26.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

31003-02002-00-2016

AIDA DOCI Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Aida Doçi, ndaj vendimit nr. 1958, datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11.

KORÇË

31003-00788-00-2018 (prishje, pushim)

GJERGJI XHURKA Kundër. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME; INSTITUCIONI I PERFEKTIT QARKU KORCE

Demshperblim per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te ligjshme

Prishjen e vendimit nr. 4818, datë 15.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

12.

TIRANË

31003-00121-00-2018 (gjykimi në Apel si shkallë e parë)

ARTES SOKOLI Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Shfuqizimin e vleresimit financiar me shenimin "Ezauruar" te kryer nga ATP per vendimin e KKKP Tirane nr. 191, date 11.12.1993, vleresim qe eshte publikuar online ne faqen e ëeb te ATP ne rregjistrin e vleresimeve te vitit 1993 - 1994, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Artes Ramadan Sokoli, ndaj vendimit nr. 107, datë 16.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13.

TIRANË

31003-01812-00-2016

ARLINDA MULGECI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE (ISH. MINISTRIA E FINANCAVE)

Anullimin e vendimit nr. 22910/4, date 31.12.2013 "Per zgjidhjen e marredhenieve te punes". Demshperblimin e pages.

Prishjen e vendimit nr. 286, datë 18.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 3148, datë 12.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

14.

TIRANË

31003-01906-00-2016

HAJDAR GEGA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR BULQIZE; MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT (ISH. MINISTRIA E MJEDISIT)

Largimi i menjehershem nga puna me urdherin nr. 1305, date 26.11.2013 pa shkaqe ligjore. Detyrimin e pales se paditur te me deshperbleje sipas Kodit te Punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi, Hajdar Gega kundër vendimit nr. 1054, datë 06.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15.

TIRANË

31003-01863-00-2016

ALI SALIANJI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Anullimin e Urdher Mbylljes se pensionit nr. 0498422, date 12.06.2008 te DRSSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit pensionin e pleqerise nga momenti i nderprerjes date 30.06.2008 e ne vazhdim.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

pala e paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë kundër vendimit nr. 494, datë 05.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16.

DURRËS

31003-01748-00-2016

ILIR METALIAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Kundershtimin e zgjidhjes se paligjshme te kontrates se punes te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve. Detyrimin e pales se paditur per te me trajtuar me pagese kalimtare prej 2 pagash shperblim te menjehershem dhe pagese kalimtare te llogaritur ne masen 50 % te pages neto referuese per 22 muaj etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kundër vendimit nr. 1588, datë 07.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ASIM VOKSHI

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

17.

TIRANË

31003-01130-00-2016

RUDINA KOLLARI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Demshperblim page.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndaj vendimit nr. 621, datë 24.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL NGRESI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 12 SHTATOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

18.

TIRANË

31003-02026-00-2016

HYSEN DELISHI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE; MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT (ISH. MINISTRIA E MJEDISIT) / DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Shfuqizimin e Urdherit nr. 989, date 21.02.2014 "Per lirim punonjesi",te Ministrit te Mjedisit. Detyrimin e pales se paditur te me njohe statusin e Nenpunesit Civil te kategorise ekzekutive. Demshperblimin e pages.

S.NGRESI

Prishjen e vendimit nr. 1621, datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 3796, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 12 SHTATOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANE

31003-02005-00-2016

LINDITA FUSHEKATI Kundër. SHERBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR

Detyrimin e pales se paditur per te me shperblyer me pagen e nje viti si pasoje e nderprerjes se marredhenies se punes pa shkaqe te justifikuara me efekt te menjehershem, shperblimin me tre paga mujore per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit etj.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, ndaj vendimit nr.1970, date 30.06.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

2.

TIRANE

31003-01986-00-2016

SANIEDA FATAJ (HOXHA) Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE

Demshperblim page.

Prishjen e vendimit nr.2519, date 14.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.5066, date 24.09.2014, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

3.

DURRES

31003-01958-00-2016

BRUNILDA SALIKO Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES DURRES – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE

Detyrimi i pales se paditur per te me demshperblyer me 12 paga mujore per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, demshperblimin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit, demshperblimin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shteterore e Kadastres, ndaj vendimit nr.2577, date 14.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

4.

TIRANE

31003-01936-00-2016

KLARITA GURI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE TIRANE - DREJTORIA E SHKOLLES 9 VJECARE "ALI DEMI"

Pavlefshmeri akti nr. 275, date 17/01/2014 te DAR Qyteti Tirane dhe akti i shkeputjes nga puna nr. 2/10, date 10.02.2014 te Drejtorise se Shkolles 9 vjeçare "Ali Demi" Tirane. Demshperblim page.

Mospranim e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Tirane, ndaj vendimit nr.1805, date 22.06.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

5.

TIRANE

22

SHOQERIA “BI LEASING”

Kerkese per konstatim te shkeljes se afatit te arsyeshem, pershpejtimin e procedurave ne gjykimin e ceshtjes administrative me padites shoqeria SHOQERIA “BI LEASING”, dhe te paditur Ministria e Financave, administratori i shoqerive huamarrese dhe shperblimin e demit.

Rrezimin e kerkeses. Ky vendim eshte perfundimtar dhe i formes se prere.

6.

TIRANE

31003-02420-00-2016

ELSON RUSI Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E PROVIMEVE TIRANE

Shfuqizimin e aktit administrativ te AKP si te pabazuar ne ligj, detyrimin e pales se paditur te demshperbleje pagen e 12 muajve per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara , pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit etj.

S.SADUSHI

Shtyre per shkak se gjyqtari Gentian Medja ka papajtueshmeri ne gjykimin e ceshtjes.

7.

KORCE

31001-02127-00-2016

FLORA ZIKO Kundër. AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES (ISH-AGJENCIA E LEGALIZMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE, TIRANE)

Shfuqizim i urdherit nr. 952, dt. 18.12.20213. Rikthim ne pune dhe demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Qendrore Tirane (ish-Agjensia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale Tirane) kunder vendimit nr.1426, date 30.05.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

8.

DURRES

31003-01753-00-2016

ERIDA SHOPI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ELBASAN

Demshperblim page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur , Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan kunder vendimit nr.2044, date 06.07.2016, te Gjykates Administrative te Apelit

9.

VLORE

31003-01845-00-2016

MIRJAN DEDERAJ Kundër. KOMUNA QENDER, QARKU VLORE

Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese, Mirjan Dederaj kunder vendimit nr.46, date 20.01.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

10.

SHKODER

31003-01882-00-2016

YLBER DOGJANI Kundër. INSTITUCIONI I PREFEKTIT TE QARKUT KUKES

Pavlefshmerine e aktit administrativ urdherit te Prefektit te Qarkut Kukes, demshperblimin per nje vit page per zgjidhje te kontrates pa shkaqe te arsyeshme, demshperblimin me tre muaj page per moszbatim te afatit te njoftimit, demshperblimin per dy muaj page per moszbatim te procedures etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Prefekti i Qarkut Kukes kunder vendimit nr.1955, date 30.06.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

11.

TIRANE

31003-01902-00-2016

JETON BORISHI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes te bere nga pala e paditur me urdherin e brendshem nr. 24, date 04.03.2014. Rrikthim ne vendin e meparshem te punes. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber kunder vendimit nr.1996, date 04.07.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

DATË 12 SHTATOR 2023

12.

TIRANE

31003-01190-00-2016

ESMA HYSAJ Kundër. QENDRA E SHERBIMEVE DHE ADMINISTRIMIT TE MJETEVE TE TRANSPORTIT

Demshperblim page.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Esma Hysaj, ndaj vendimit nr.1087, date 11.05.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

13.

TIRANE

31003-01491-00-2016

SHKURTE PRENDI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kundershtimi i vendimit te Komisionit Rajonal te Ankimit prane DRSSH dhe te vendimit te Komisionit Qendror te Ankimit prane ISSH, detyrimin e pales se apditur te me lidhe pensionin qe nga dita qe kam bere kerkese.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, ndaj vendimit nr.951, date 28.04.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË 12 SHTATOR 2023

14.

VLORE

31003-02214-00-2016

ERVIS MATODASHAJ Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E BUXHETIT VLORE, - PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE VLORE

Kompensim per burgim te padrejte per nje periudhe kohe prej 506 dite paraburgim ne vleren 1.518.000 leke.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Ervis Matodashaj dhe pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomise , ndaj vendimit nr.1543, date 02.06.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

15.

TIRANE

31003-00386-00-2016

ANNA XHEKA Kundër. QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT TIRANE, SHOQERIA "MP HEC" SH.P.K.

Shfuqizimi i aktit administrative, fshirjen nga regjistri i Q.K.R.-se te regjistrimit te aplikimit etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala personi i trete shoqeria “MP HEC”shpk, ndaj vendimit nr.1967, date 23.09.2015, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ASIM VOKSHI

16.

TIRANE

31003-02009-00-2016

SALI ELEZI Kundër. QENDRA SHENDETESORE E QYTETIT STUDENTI, PRANE AUTORITETIT SHENDETESOR RAJONAL TIRANE, QENDRA SHENDETESORE E QYTETIT STUDENTI

Kerkoj rikthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikaur te kontrates se punes, etj.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Qendra Shendetesore e Qytetit Studenti, prane Autoritetit Shendetesor Rajonal Tirane, ndaj vendimit nr.605, date 23.03.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

17.

TIRANE

31003-02048-00-2016

ARTAN TOTA Kundër. AGJENCIA E MBROJTJES SE KONSUMATORIT

Demshperblim page.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit, Bashkia Tirane, ndaj vendimit nr.985, date 04.05.2016, te Gjykates Administrative te Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte