Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 09 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-02093-00-2016

SHOQËRIA "LANI" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "TEKNOPROJEKT" SH.P.K; BASHKIA TIRANË; NDËRHYRËS DYTËSOR: NARINA SULCEBE

Detyrim pushim cenimi ne prone. Konstatimin si abosolutisht te pavlefshem te lejes se ndertimit nr. 766, date 22/12/1998 te KRRT Bashkia Tirane dhe vendimit nr. 8, dt. 27.08.2012 te Kryetarit te Bashkise Tirane. Marrje mases se sigurimit te padise.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse SHOQËRIA "LANI" SH.P.K, kundër vendimit nr. 2395, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

SOKOL NGRESI

DATË: 9 NENTOR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANË

31003-01987-00-2016

SHOQERIA"ELECTRAL" & "NDREKAJ" SH.P.K & "FRIGO FOOD" SH.P.K Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE, PALË E TRETË: BASHKIMI I SHOQERIVE "AGNA" SH.A, "TIRANA INTERNACIONAL DEVELOPMENT" SH.P.K DHE "ALPOWER" SH.P.K

Shpalljen si absolutisht te pavlefshme te kontrates administrative te lidhur midis MEI dhe Bashkimit te perkohshem te shoqerive AGNA sh.a, TID sh.p.k dhe ALPOWER sh.p.k, me nr. 353 rep, nr. 186 kol, date 24.06.2014. Detyrimin e MEI te kryeje veprimet administrative ne zbatim te vendimit te Gjykates Administrative te Apelit nr. 1116, date 21.05.2015 duke e kualifikuar dhe vleresuar me pike oferten e shoqerive "ECOGEN" sh.p.k, & "Ndrekaj" sh.p.k, "Frigo Food" sh.p.k

G.MEDJA

Lenien ne fuqi te vendimit nr.2439, date 08.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË: 09 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

VLORË

31003-01561-00-2017

KONSTANDIN LEFTA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE MBESHTETESE, MINISTRIA KULTURES, RINISE DHE SPORTIT(MINISTRIA E KULTURES)

Kthimin e paditesit Kostandin Lefta ne vendin e meparshem te punes ne pozicionin e Drejtorit te Qendres Kombetare te Muzeumeve Berat. Shperblimi i demit te shkaktuar nga zgjidhja e menjehershme dhe e pajustifikuar e kontrates se punes. Shperblimi per moszbatimin e procedurave te largimit nga puna, sipas nenit 144 të K.Punës.

Shpërblim për cenim dhe fyerje të dinjitetit tim, duke më larguar nga puna pa asnjë motivacion, pa asnjë shkak dhe pa asnjë alternativë punësimi. Dhënia e vendimit me ekzekutim të përkohshëm.

A.VOKSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse, pranë Ministrisë së Kulturës, ndaj vendimit nr.3966, datë 17.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2.

DURRËS

31003-01569-00-2017

ADRIAN BUDAKOVA Kundër. AUTORITETI PORTUAL DURRES

Konstatimin e zgjidhjes së kontratës së punës mes paditësit Adrian Budakova dhe të paditurit Autoritetit Portual Durrës , si pa shkaqe të justifikuara dhe pa shkaqe të papërshtatshme.

Detyrimin e palës së paditur për pagimin e dëshmpërblimit të një viti page për zgjidhje të mënjëhershme e të pajustifikuar apo për shkaqe të papërshtatshme të kontratës së punës.

Detyrimin e palës së paditur për pagimin e dëmshpërblimit të dy muajve pagë për mosrespektim të procedurës në zgjidhje të kontratës së punës.

Detyrimin e palës së paditur për pagimin e dëmshpërblimit të dy muajve pagë për mosrespektim të afatave të njoftimit në zgjidhjen e kontratës së punës.

Detyrimin e palës së paditur të paguajë një dëmshpërblim për vjetërsi në punë sa paga e një 15 ditëshi në vit.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Portual Durrës, ndaj vendimit nr.522, datë 14.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31003-01579-00-2017

RAMAZAN ZILI Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT,PYJE-VE, UJËRAVE DHE TURIZMIT(INSPEKTORIATI SHTETËROR I MJEDISIT DHE PYJEVE)

Deklarimin te pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes, pa shkaqe te arsyeshme, ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar, mes meje dhe pales se paditur (ISHMP) Tirane. Detyrimin e pales se paditur, te me paguaje nje demshperblim ne masen e 12 (dymbedhjete) paga mujore te nje viti.

Detyrimin e palës së paditur të më paguajë 1 (një) pagë mujore për periudhën e afatit të njoftimit, të zgjidhjes së kontratës. Detyrimin e palës së paditur, të më dëmshpërblejë në masën e 2 (dy) pagave mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës.

Detyrimin e palës së paditur, të më paguajë për vjetërsinë në punë 1 (një) pagë mujore

Detyrimin e palës së paditu, për pagesën e shpenzimeve gjyqësore që do të rezultojnë në fund të gjykimit.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Tiranë, ndaj vendimit nr.2728, datë 17.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31003-01652-00-2017

SAHIT SPAHIU Kundër. MINISTRIA EBRENDSHME(MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME)

Detyrimin e te paditurit te me shperbleje me pagen e 12 muajve per zgjidhje te menjehershme pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes nga punëdhënësi.

Detyrimin e palës së paditur të më demshpërblejë me page 1 mujore, per mosrespektimin e afatit te njoftimit të zgjidhjes së kontratës së punës. Detyrimin e palës së paditur të më dëmshpërblejë me pagë 2 mujore, per mosrespektimin e procedures së zgjidhjes së kontratës të punës nga punëdhënësi. Rikthimin ne atë vend pune.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Brendshme, ndaj vendimit nr.1334, datë 30.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

SHKODËR

31003-01620-00-2017

ARTAN BALAJI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR SHKODER (DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR SHKODER); MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT (MINISTRIA E MJEDISIT)

Konstatimin e zgjidhjes se menjehershme, te pajustifikuar te marredhenies se punes, dhene me urdherin nr. 1311, date 21.02.2014 "Per lirim punonjesi" i leshuar nga Ministri i Mjedisit. Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë me 12 (dymbëdhjetë) paga mujore (bruto), për shkak të zgjidhjes në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës. Detyrimin e të paditurit të më japë 2 (dy) paga mujore si rezultat i mosrespektimit të procedurave për zgjidhjen e kontratës.

Detyrimin e të paditurit të më japë 3 (tre) paga mujore si rezultat i mosrespektimit të afateve të njoftimit. Detyrimin e të paditurit të me japë shpërblimin për vjetërsinë në punë. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të anës së paditur.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Turizimit dhe Mjedisit, ndaj vendimit nr.4527 (1248), datë 15.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

6.

TIRANË

31003-01659-00-2017

SOFIE XHOMARA Kundër. QENDRA SHENDETESORE NR. 5, TIRANE; AUTORITETI SHËNDETËSOR RAJONAL TIRANË

Detyrimin gjyqesisht te pales se paditur te me demshperbleje mua me nje vit page si rezultat i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar duke i shtuar ketij demshperblimi pagimin e 2 pageve për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së marrëdhënies së punës neni 144/5 Kodi i Punës, pagimin e shpërblimit për vjetërsi në punë, si dhe lejen vjetore të vitit 2013.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sofie (Sofije) Xhomara, ndaj vendimit nr.352 (86-2017-301), datë 02.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7.

VLORË

31002-01679-00-2017

BESMIR BRAHIMI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE; DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORË

Shfuqizimin e aktit administrativ te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, vendimit nr. 119, date 20.01.2014 "Per lirim nga detyra". Kthimin ne vendin e meparshem te punes. Pagesën e pagës deri në momentin e kthimit në punë.

Prishjen e vendimit nr.4702 datë 22.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.779, datë 30.05.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

8.

VLORË

31003-00218-00-2021

PETRAQ CURI Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORE; AVOKATURA E SHTETIT DEGA RAJONALE VLORË

(Pranuar kërkesa për përshpejtim)

Detyrimin e palës së paditur të më njohë veprimtarinë private si "avokat" për periudhën 06.03.1993-31.12.2000; -Detyrimin e palës së paditur të më njohë të ardhura për vitet 1993, në masën e 1 810 000 (një milion e tetëqind e dhjetë mijë) lekëve; 1994, në masën e 3 590 000 (tre milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë) lekëve; 1995, në masën e 2 690 (dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) lekëve; 1996, në masën e 3 760 000 (tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekëve; 1997, në masën e 1 180 000 (një milion e njëqind e tetëdhjetë mijë) lekëve; 1998,etj.

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr.15, datë 19.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

TIRANË

31003-01991-00-2016

ADRIAN KALESHA dhe AIDA MUCA (trashegimtarë të të ndjerit SHYQYRI KALESHA); ISMAIL KALESHA; MYZEJEN STRINGA; SHOQËRIA “VIGAND KONSTRUKSION” sh.p.k KUNDËROLLGA PAGRIA; SHKËLZEN PAGRIA; AGJENCIA SHTETËRORË E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE TIRANË; KËSHILLI I MINISTRAVE.

Shfuqizimin e gjithe procedurës së legalizimit të bërë nga Aluizni për kalimin në pronësi të parcelës ndërtimore të të paditurës, shfuqizimin e aktit administrativ, leja e legalizimit e nxjerrë nga Aluizi Tiranë në favor të Ollga Pagria si dhe çdo akt tjetër administrativ në favor të saj, shfuqizimin e pjesshëm të VKM nr.901, dt. 12/12/2012 vetëm për shpronësimin e paditësve etj.

Shtyrë shqyrtimi i çështjes, pasi trupa gjyqësore për datën e sotme ishte shpallur gabim dhe më datë 07.12.2023 çështja do të gjykohet nga Kolegji Administrativ me trup të saktë të përbërë nga:

Kryesues-Asim Vokshi

Anëtare-Arbena Ahmeti

Anëtar-Gentian Medja

10.

TIRANË

31003-01073-00-2017

GJON LLESHAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Dëmshpërblim page për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr.3332, datë 20.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11.

TIRANË

31003-01052-00-2017

RAKE KOLA Kundër. MINISTRIA EMJEDISIT(MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT);DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LEZHË

Konstatimin e zgjidhjes së kontratës së punës me efekt te menjëhershëm, pa shkaqe të justifikuara. Dëmshpërblimin e pagës. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të urdhërit nr. 1301, datë 21.02.2014 të Ministrit të Mjedisit "Për lirim punonjësi" dhe për pasojë rikthimin në vendin e punës dhe pagimin e pagës deri në rikthimin në pozicionin e mëparshëm të punës.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kundër vendimit nr.4704, datë 22.12.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

TIRANË

31003-02645-00-2017

AGIM PEPAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Detyrimin e të paditurit të rrillogarisë masën e pensionit të parakohshëm të ushtarakut, për vjetërsi shërbimi, nga data 25.11.1999 e në vijim. Pagimin e diferencave të pensionit të parakohshëm të ushtarakut të papaguar, të indeksuar nga data 25.11.1999 e në vijim.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Agim Pepaj, kundër vendimit nr.2675 (2769), datë 14.06.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13.

SHKODËR

31003-02505-00-2017

DILE DEDAJ Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Konstatimi i pavlefshmërisë së aktit administrativ për mbylljen e pensionit për ndryshim datëlindje nga dt.01/11/2011, mbyllur me urdhër mbyllje nr.011037, dt.21/02/2012 si dhe kthimin debitore në shumën 1.286.682 lekë etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr.2037 (86-2017-2075), datë 11.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 9 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr. Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

1.

TIRANË

31003-01669-00-2017

SUELA KAMANI (MYFTARAJ)

Kundër

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË.

Demshperblim per pushim te pajustifikuar nga puna. Rikthimin ne vendin e meparshem te punes.

A.AHMETI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër vendimit nr.939 (869), datë 02.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

DURRËS

31003-01745-00-2017

AGRON LUSHKA

Kundër

PREFEKTI I QARKUT TIRANË

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Prefekti i Qarkut Tiranë, ndaj vendimit nr.823, datë 28.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANË

31001-01769-00-2017

TAHIR ÇUNI

Kundër

INSPEKTORIATI QËNDROR TEKNIK

Shfuqizimi i vendimit nr. 4986 prot, dt. 25.07.2014 i Komisionit Disiplinor prane IQT. Detyrimin e pales se paditur per ti paguar paditesit pagen e plote ne vleren 85.225 leke ne muaj, qe nga momenti i ekzekutimit te vendimit gjyqesor. Dhenia e vendimit gjyqesor me ekzekutim te perkohshem

Prishjen e vendimit nr.1985 datë 11.05.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykuese.

4.

TIRANË

31003-01779-00-2017

PETRIT NEZIRI

Kundër

DEGA E THESARIT MAT, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndaj vendimit nr.3798, datë 10.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-01825-00-2017

PËRPARIM MYFTARI

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Anullimi i vendimit nr.88, dt.27/01/2014 te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit, detyrimi i pales se paditur te me riktheje ne gjendjen e meparshme paraperjashtimit te dates 27/01/2014

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Përparim Myftari, ndaj vendimit nr.4579, datë 19.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-01834-00-2017

ENKELEJDA PATRIOTI

Kundër

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, TIRANË, (ISH-ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË)

Kerkohet detyrimi i pales se paditur ti paguaje paditeses per periudhen e afatit te njoftimit per zgjidhjen e marredhenieve te punes ne masen e 1 muaj page, demshperblim prej 2 muajsh per mosrespektim te procedurave, me pagen e 1 viti per nderprerje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenieve te punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Tiranë, (Ish-Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë), ndaj vendimit nr.(86-2017-1012) 1017, datë 15.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

KORÇË

31003-01709-00-2017

ORJONA ÇAPA

Kundër

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR KORÇË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje nje vit page per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes dhe demshperblimet perkatese per shkak te moszbatimit te procedures perkaqtese per pushim nga puna etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, ndaj vendimit nr.568, datë 15.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

KORÇË

31003-01732-00-2017

GJYLZEMINE BAJRAKTARI Kundër

INSTITUTI I EKZEKUTIMEVE TË VENDIMEVE PENALE KORÇË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE.

Detyrimin e pales se paditur te paguaje shperblimin qe i takon per moszbatim te afatit te njoftimit, shperblimin ne masen e 2 pagave mujore per mosrespektim te procedures, shperblimin deri ne 1 vit pune, vjetersine ne pune.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Instituti i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Korçë, ndaj vendimit nr.2871, datë 29.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

DURRËS

31001-01738-00-2017

SERVETE HASANDOÇAJ Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE.

Shfuqizimin e aktit administrative vendimi nr. 1341, date 15.09.2014 te Drejtorise se Pergjithshme Tatimeve per largimin nga sherbimi civil si akte i dale ne kundershtim me dispozitat ligjore. Kthim ne pozicionin e meparshem te punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen qe kam patur ne kete vend pune nga dita e largimit, deri ne rikthimin ne punen e meparshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndaj vendimit nr.4454 (1213), datë 14.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

31001-00989-00-2017

DED JAKAJ

Kundër

AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr. 1227, dt.13.06.2014 "Për lirim nga detyra" te Kryetarit te AKEP. Detyrimin e palës së paditur te me ktheje ne vendin e mëparshëm të punës ose ne një vend pune paralel; Detyrimin e palës së paditur për dëmshpërblim page.

Ndryshimin e vendimit nr.4215 (1054) datë 05.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr.5470 datë 07.10.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

11.

TIRANË

31001-01003-00-2017

ARBER PRENGA

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Shfuqizimin e vendimit nr. 363, date 30.05.2016 të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, për lirimin nga shërbimi civil te nëpunësit Arber Prenga; Detyrimin e palës së paditur, për të rikthyer ne pune paditësin. Dëmshpërblim page.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr.544 (86-2017-508), datë 15.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

TIRANË

31003-01048-00-2017

VENERA SATA

Kundër

SHËRBIMI INFORMATIV SHTETËROR

Rikthimin ne vendin e mëparshëm të punës. Detyrimin për dhënien e pagës për muajt që jam liruar nga detyra. Dëmshpërblimin me 28 paga mujore për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës pa shkaqe të justifikuara për mosrespektim të procedurës dhe afatit të njoftimit dhe për vjetërsi në pune.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Shërbimi Informativ Shtetëror, kundër vendimit nr.4308, datë 07.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13.

TIRANË

31001-01079-00-2017

ILIRJAN VISHKA

Kundër

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, KOMISIONI DISIPLINOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE, TIRANË

Shfuqizim akti administrativ nr. 1110, datë 16/07/2014. Pagim page.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr.23, datë 13.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14.

GJIROK

ASTËR

31003-01099-00-2017

KLODJAN MICKA

Kundër

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË (ISH-ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME), MININSTRIA E DREJTËSISË, AVOKATURA SHTETIT ZYRA VENDORE, TIRANË.

Dëmshpërblimin me 12 muaj page për ndërprerje të marrëdhënieve të punës në mënyrë të menjëhershme pa shkaqe të justifikuara, me 1 muaj page për mosrespektim të afatit të njoftimit ,etj.

Mospranimin e rekurseve të palës së paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr.612, datë 16.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15.

SHKODËR

31001-01118-00-2017

ISMET PECA

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KUKËS.

Shfuqizimin/konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 702, datë 15.09.2015, të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë Tatimore Tirane. Rikthimin ne pune dhe rimbursimit nr. DRT Kukës. Detyrimin e te paditurit te me paguaje pagën qe nga data e ndërprerje se marrëdhënies së punës deri në datën e rifillimit të marrëdhënies së punës.

Ndryshimin e vendimit nr.261 (86-2017-218) datë 31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe të vendimit nr.320 (254) datë 05.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Shkodër dhe rrëzimin e padisë.

16.

TIRANË

31003-00993-00-2017

ROLAND BICI

Kundër

MINISTRIA E MBROJTJES, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE, AVOKATURA E SHTETIT.

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ, Vendimit nr. 61, datë 08.01.2014 të Z. Arian Kraja, Sekretar i Përgjithshëm ne Ministrinë e Mbrojtjes si dhe shkresës nr. 1897/2, datë 26.12.2013. Rikthimin në pozicionin e mëparshëm të punës dhe pagimin e pagës deri në rikthim.

Prishjen e vendimit nr.4471 datë 14.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.2805 datë 30.05.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË: 09 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

31003-00057-00-2017

AFËRDITA DEMÇELLARI (NANO) kundër KOMANDA E FORCËS AJRORE REPARTI USHTARAK NR. 3001

Dëmshpërblimin me një vit page për zgjidhjen e kontratës së punes në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar, me 3 muaj page për shkak të mosrespektimt të afatit të njoftimit, me 2 muaj page për shkak të mosrespektimit te procedurës, me 8 muaj page shpërblim për vjetërsi.

E. METALIAJ (SOFTA)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Afërdita Demçellari (Nano) dhe pala e paditur Komanda e Forcës Ajrore/ Reparti Ushtarak Nr. 3001, ndaj vendimit nr. 3687 (86-2016-831), datë 09.11.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

TIRANË

31003-01863-00-2017

SOKRAT BOCI kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANE

Kërkoj të detyrohet pala e paditur të me paguaj nga dt.01.07.2009 e në vazhdim diferencat e papaguara nga masa e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi; Të më paguaj menjëherë pensionin e parakohshëm për vjetërsi shërbimi; Të më indeksojë masën e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi dhe të më paguajë shumën që rezulton nga dt. 01.07. 2009 e në vijim deri në daljen ne pension.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sokrat Boçi, ndaj vendimit nr. 2055, datë 12.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

SHKODËR

31001-01930-00-2017

MARTIN SUKULLARI kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Shfuqizimin tërësisht të aktit administrativ, vendimi nr. 273, date 27.09.2012 të DRSSH Shkodër dhe detyrimin e DRSSH Shkodër ti caktojë pension të vecantë si punonjës që ka punuar me miniera nentoke, me të drejtë të fillimit të pensionit të vecantë nga data 04.02.2012.`

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, ndaj vendimit nr. 3848 (86-2016-926), datë 16.11.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANË

31003-01986-00-2017

YLLI CARA kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË

Shfuqizimin e vendimit "Për mbyllje pensioni". Fshirjen e detyrimit debitor ne vlerën 1150769 leke me të cilin është ngarkuar paditësi nga ana e palës së paditur. Lidhjen e pensionit që përfiton në bazë të ligjit nr.150/2014

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit nr. 1022 (86-2017-1017), datë 15.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

GJIROKASTËR

31003-01744-00-2017

SOTIR PETRO kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE GJIROKASTËR

Detyrimin e palës së paditur për kthimin e ndalesës së pensionit nga 1 Janari 2014 e në vazhdim deri në përfundim të ekzekutimit të vendimit dhe të mos bëjë ndalesa në të ardhmen. Detyrimin e palës së paditur të më paguajë pensionin në masën që kisha përpara bërjes së ndalesave pra duke u kthyer në gjendjen e mëparshme.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sotir Petro, ndaj vendimit nr. 2245(86-2017-2362), datë 24.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

35005-00405-00-2023

SHOQËRIA "TRAFFIC PUBLIC BAR" SH.P.K kundër INSPEKTORATI KOMBËTAR I MBROTJES SË TERRITORIT, AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimin e vendimit nr. 353, datë 18.10.2022 "Për prishjen e objektit të kundërligjshëm" të IKMT. Shfuqizimin e vendimit nr. 354, datë 18.10.2022 "Për dënimin me gjobe" të IKMT. Sigurimin e padisë duke vendosur, pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 353, datë 18.10.2022 dhe vendimit nr. 354, date 18.10.2022 te IKMT, deri në përfundimin e gjykimit të kërkesë padisë.

(SIGURIM PADIE)

Prishjen e vendimit nr. 53 (86-2023-741), datë 13.07.2023 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. s’ka, datë 17.11.2022 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

7.

TIRANË

31003-01142-00-2017

AGIM GONGO kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Shfuqizimin e vendimit nr. 244/1, dt. 04.02.2016 të DRSSH, detyrimin e lidhjes së pensonit të pleqërisë sipas ligjit 150/2014, nga data 01.01.2015 e në vazhdim.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit nr.136 (86-2017-119), datë 25.01.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

31003-01231-00-2017

MAKSIM RROKAJ kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Detyrimin e palës së paditur për rillogaritjen e pensionit të parakohshëm vetëm mbi bazën e ligjit nr.8521, dt.30/07/1999, detyrimi i palës së paditur ti paguajë paditësit diferencat që rrjedhin nga keqzbatimi i ligjeve që nga lindja e të drejtës e në vazhdim etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit nr.1324, datë 30.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

VLORË

31003-03260-00-2017

LULËZIM GOJKA kundër MINISTRIA E MBROJTJES, KOMBINATI MEKANIK POLICAN

Detyrimin e të paditurve të më paguajnë dëmshpërblimin në masën e 12 muaj page për zgjidhjen e kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme. Detyrimin e të paditurve të më paguajnë dëmshpërblimin ne masën 3 muaj page për afatin të njoftimit, dëmshpërblimin prej 2 muaj pagë për vjetërsi në pune, dëmshpërblimin në masën prej 2 muaj page për mosrespektimin e procedurës, gjithsej në masën e 19 paga mujore.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mbrojtjes, ndaj vendimit nr.3478, datë 14.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

31003-03207-00-2017

BURBUQE SPAHIU kundër KOMANDA MBËSHTETËSE (REPARTI USHTARAK 4001), PRANË MINISTRISE SË MBROJTJES TIRANË

Konstatimin e zgjidhjes së kontratës/

marrëdhënies së punës me efekt të menjehershëm pa shkaqe të justifikuara. Dëmshpërblimin për zgjidhjen e menjëhershme të marrëdhënieve të punës pa shkaqe të justifikuara. Shfuqizimin e urdhërit nr. 4223, datë 29.9.2014 për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës të Ministrisë znj. Mimi Kodheli duke vendosur rikthimin në vendin e punës.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Komanda Mbështetëse, pranë Ministrisë së Mbrojtjes, ndaj vendimit nr.2690 (86-2017-2794), datë 14.06.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11.

TIRANË

31003-03279-00-2017

FATMIR BEKA kundër BASHKIA TIRANË, INSPEKTORIATI I MBROJTJES SË TERRITORIT, PRANË BASHKISË TIRANË

Dëmshpërblimin me pagën e një viti për zgjidhje të marrëdhënies së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar, me 2 muaj pagë për mosrespektim të procedurës, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bashkia Tiranë, ndaj vendimit nr.3495, datë 14.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

TIRANË

31003-03275-00-2017

ELTON ÇEÇA kundër QENDRA SHËNDETËSORE NR. 9 ,TIRANË

Kostatimin se urdhëri nr. 64, datë 24.03.2014 të Drejtores së Qendrës Shëndetësore nr. 9 që ka zgjidhur kontratën e punës me paditësin, është i pabazuar në prova dhe ligj dhe se zgjidhja është nje zgjidhje e kontrates se punës pa shkaqe të justifkuara dhe të menjëhershme. Dëmshpërblimin e pages, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Qendra Shëndetësore Nr. 9,Tiranë, ndaj vendimit nr. 2290, datë 24.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13.

TIRANË

31003-02029-00-2017

ASTRIT KËNAÇI kundër DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, TIRANË

Shfuqizimin tërësisht të urdhërit nr. 1371, datë 25.09.2014 të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Rikthimin në pozicionin e mëparshem të punës duke paguar edhe pagat që nga dita e shkëputjes së marrëdhënieve financiare deri në fillimin e punës.

Prishjen e vendimit nr. 1105, datë 16.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 7780, datë 26.12.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

14.

KORÇË

31003-02075-00-2017

DANJEL BENDO kundër DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Dëmshpërblimin me 12 paga mujore për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar tëe kontratës së punës, me 2 paga mujore për mosrespektim të procedurës, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr. 641, datë 16.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15.

KORÇË

31003-02082-00-2017

MARIKA PEMA kundër DREJTORIA RAJONALE E SHENDETËSISË KORÇË

Kërkimin e dëmshpërblimeve që rrjedhin nga zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës për shkaqe të pajustifikuara dhe në kohë të papërshtatshme të përbërë nga: 2 muaj page për mosrespektim të procedurës, pagen e një viti në bazë të nenit 155/3 të K.punës, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Korçë, kundër vendimit nr. 1268, datë 27.03.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16.

VLORË

31003-02209-00-2017

VALENTINA VEÇANI kundër DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORË

Dëmshpërblim page.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë, kundër vendimit nr. 707 (658), datë 21.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

17.

DURRËS

31003-02494-00-2017

QAZIM LARTI kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Detyrimi i palës së paditur DRSSH Durrës të rillogarisë masën e pensionit përfshirë edhe rritjet periodike dhe të paguajë diferencën e masës së pensionit tëpaguar me pak për periudhën 01/01/1999 deri ne 30/11/1999 (11 muaj gjithsej) mbajtur padrejtësisht për periudhën 01/09/2006 deri ne 30/06/2009 etj.

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Qazim Larti, kundër vendimit nr. 3518 (86-2017-3618), datë 14.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18.

TIRANË

31001-02838-00-2017

RASIM SHAHINI kundër DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR

Ndryshimin tërësisht të aktit administrativ përgjigje nr. 304 prot datë 08.10.2015 duke e detyruar palën e paditur për të më trajtuar me pension pleqërie nëntoke sipas ligjit nr. 150/2014 që nga data e lindjes së kësaj të drejte më datë 15.03.2015.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr.3487 (86-2017-3645), datë 14.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte