Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

DATË 7 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr.

Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

1.

TIRANË

35004-00455-00-2023

SHOQËRIA "SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERË" SHA

Leshimin e Urdherit te Ekzekutimit per faturat tatimore te shitjes me:

- Nr. 05, date 20.01.2021 (nr. serie 87281442)

- Detyrim fature te palikujduar 33.600 leke.

(KOMPETENCË)

A.AHMETI

1.Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, si gjykatë kompetente.

2.Prishjen e vendimit nr. s’ka, datë 30.03.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE,

NË PRANI TË PALËVE

SHPALLJE VENDIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV


TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

SOKOL NGRESI

DATË 7 NËNTOR 2023

Nr.

Rrethi

Nr.

Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatore

Dispozitivi

2.

TIRANË

30004-00238-00-2023

NURI PETI

Kundër

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR,

KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË,

AVOKATURA E SHTETIT.

Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2022-1756 (262), datë. 07.07.2022, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

(Prishje e vendimit nga Gjykata Kushtetuese)

A.AHMETI

Kolegji administrativ i Gjykatës së Lartë, vendosi:

Prishjen e vendimit nr.416, datë 03.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin për rishqyrtim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

TIRANË MË DATË 07.11.2023

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ENKELEJDA METALIAJ (SOFTA)

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË: 07 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

35005-00385-00-2023

SHOQATA "ALBANIAN RENEWABLE ENERGY ASSOCIATION" (AREA) kundër KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SË SHQIPËRISË, AVOKATURA E SHTETIT

Pezullimin pjesërisht të vendimit nr. 993, dt. 09.12.2020 "Për miratimin e tarifave për përdorimin e ujit, të ujërave ndërkufitare, pagesave administrative të shkarkimit të ujërave dhe ripërdorimit të tyre", vetëm sa i përket tabelës nr. 1, pikes 6 "Përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik kur përdoruesi është shoqëri private 2.3 % e cmimit të shitur për cdo kë/ore te prodhuar".

Shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr. 993, datë 09.12.2020 "Për miratimin e tarifave për përdorimin e ujit, të ujërave ndërkufitare, pagesave administrative të shkarkimit të ujërave dhe ripërdorimit të iyre", vetëm sa i përket Tabelës Nr. 1, Pikes 6 "Përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik kur përdoruesi është shoqëri private 2.3% e cmimit të shitur për çdo kw/orë të prodhuar.".

(AKT NORMATIV/

SIGURIM PADIE)

E. METALIAJ (SOFTA)

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Shoqata "Albanian Renewable Energy Association" (AREA), kundër vendimit nr. 54, datë 14.07.2023, të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË: 7 NENTOR 2023

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

TIRANË

31003-01400-00-2017

(e)

BLERIM SHKOZA

Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ZYRA QENDRORE, TIRANË
(ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHEM)

Kerkohet detyrimi i pales se paditur ti paguaje paditesit per periudhen e afatit te njoftimit per zgjidhjen e marrdhenieve te punes ne masen e 3 muajve page, detyrimi i pales se paditur ti paguaje paditesit 2 muaj page per mosrespektim te procedurave, shperblimin per vjetersi per 4 vite te plota pune etj.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shteterore e Kadastres, Drejtoria e Pergjithshme , kunder vendimit nr.3020, date 05.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

DURRËS

31003-00398-00-2017

(e)

SILVANA GRYKA

Kundër. AUTORITETI PORTUAL DURRES

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes mes paditeses, Silvana Gryka dhe te paditurit Autoriteti Portual Durres, si pa shkaqe te justifikuara dhe pa shkaqe te papershtatshme.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Silvana Gryka kunder vendimit nr.3449, date 26.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANË

31003-01395-00-2017

(e)

ERISA BABAMETO Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Deklarimin e zgjidhjes se marredhenies se punes pa shkaqe te arsyeshme. Demshperblimin me pagen e nje viti per zgjidhjen pa shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes, me 2.5 paga mujore shperblim per vjetersi ne pune, etj. Kthim ne pune.

‘’

Shtyre per nje date tjeter

TIRANË

31003-01448-00-2017

(e)

DENISA BICOLLI Kundër. MINISRIA E FINANCAVE TIRANE,

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Denisa Bicolli, kunder vendimit nr.2876, date 29.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

DURRËS

31003-01573-00-2017

(e)

ADNAND MUSHKETA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te paguaje ne favor te paditesit pagen e 1 viti pune si demshperblim i nderprerjes se marredhenies se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar. Detyrimin e pales se paditur te paguaje pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures, pagen per pushimet vjetore, te viteve 2013, 2014. Vendimi te jepet me ekzekutim te perkohshem.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor, kunder vendimit nr.1375 (86-2017-1331), date 05.04.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

SHKODËR

31003-01463-00-2017

(e)

MORAVA GURI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES

Shfuqizimi i urdherit te pales se paditur te lirimit nga detyra si te pabazuar ne ligj e ne prova, rikthimi ne detyre si drejtore Zyres Vendore te Sherbimit te Proves Kukes me te drejte page nga data e lirimit deri ne rikthimin e detyre

‘’

Prishjen e vendimit nr.96, date 19.01.2017, te Gjykates Administrative te Apelit dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate, me tjeter trup gjykues.

TIRANË

31003-01499-00-2017

(e)

URIM KALIA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-T DIBER,

DREJTORIA E PERGJITHSHME E ALUIZNIT

Paligjshmerine e zgjidhjes se kontrates se punes me urdherin nr. 472, dt 16.6.2014 per shkak se eshte zgjidhur pa shkaqe te justifikuara dhe si rezultat i kesaj paligjshmerie kerkoj demshperblimin e demit ne masen: 12 paga mujore si pasoje e zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, 2 paga mujore per mosrespektim te procedures, 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, 3 paga mujore per vjetersi ne punen.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shteterore e Kadastres (ish Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise se Legalizimit , Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale Tirane), kunder endimit nr.134 (86-2017-125), date 25.01.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

77103-00125-00-2023

AVOKATURA E SHTETIT - MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, SHOQERIA TREGTARE "SHTYPSHRONJA E LETRAVE ME VLERE"

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi nr. 557 (86-2021-676), date 10.11.2021 te Gjykates Administrative te Apelit

S.SADUSHI

Mospranimin e kerkeses se Avokatures se Shtetit prane Ministrise se Brendshme, per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.557 (86-2021-676), date 10.11.2021, te Gjykates Administrativwe te Apelit.

TIRANE

31003-01653-00-2017

SHKELZEN BACI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Konstatimi i zgjidhjes se marredhenies se punes pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures, etj.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te pales paditese Shkelzen Baci, kunder vendimit nr.1163, date 21.03.2017, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-01642-00-2017

SPARTAK SADA Kundër. PREFEKTI I QARKUT TIRANE

Konstatimin e zgjidhjes se marredhenies se punes qe i perket paditesit nepermjet urdherit te pales se paditur, detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 3 paga mujore per mosrespektim te afateve te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Prefekti i Qarkut Tirane, kunder vendimit nr.675 (86-2017-629), date 17.02.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

DURRES

31003-01610-00-2017

ANDI TOSKU Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE PEQIN, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, TIRANE

Shfuqizimin e urdherit nr. 7858, date 18.08.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve Tirane per largim nga detyra te N/Inspektor Andi Tosku, me motivacionin per mos plotesimin e kritereve te pergjitshme per tu pranuar ne Policine e Burgjeve sipas ligjit nr. 10032, date 11.12.2008, neni 17/1/c, si te pabazuar ne prova dhe ne ligj. Rikthim ne pozicionin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit te pales s paditur Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Peqin , kunder vendimit nr.4149, date 25.11.2016, date Gjykates Administrative te Apelit.

DURRES

31001-01603-00-2017

GJUSTINA LOLOCI Kundër. SPITALI RAJONAL DURRES – ELONA PAPA

Shfuqizim i pjesshem i aktit administrative nr. 1528 prot, dt. 21.08.2014 per sa i perket shpalljes fitues ne pozicionin e "Mjekes Alergologe" te aplikantes Elona Papa. Detyrimin e pales se paditur per te shpallur fituese per pozicionin e "Mjekes Alergologe" te aplikantes Gjustina Loloci.

Mospranimin e rekursit te pales paditese Gjystina Loloci, kunder vendimit nr.756, date 22.02.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-01590-00-2017

PAL JAKAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, kunder vendimit nr.3573, date 31.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-01578-00-2017

FERALD LEKA Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

Konstatimin e pavlefshem te shkakut ligjor per dhenie te mases disiplinore perjashtim nga policia te dhene me vendimin nr. 2096/B, date 15.6.2010 te Drejtorit te Policise se Qarkut Tirane Rregullimin e pasojave juridike qe ka sjelle zbatimi i ketij vendimi duke hequr kete mase disiplinore.

Mospranimin e rekursit te pales paditese Ferald Leka, kunder vendimit nr.1091 (1095), date 16.03.2017, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-03060-00-2017

VLADIMIR CUCI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Kundershtimi i vendimit te Drejtorise Rajonale Tirane i dates 09.07.2013, per njohjen e vjetersise ne pune dhe marrjen e pensionit te plote sipas ligjit "Per sigurimet shoqerore" nr. 7703, date 11.05.1993. Detyrimin e Drejtorise Rajonale te me njohe vitet e vjetersise ne pune per periudhen 1974-1980. Plotesimin e dokumentacionit per marrjen e pension pleqerie.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, kunder vendimt nr.1918, date 04.05.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

DURRES

31003-00476-00-2017

SULEJMAN BARDHI Kundër. UZINA E LENDEVE PLASESE, MJEKES ELBASAN

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 3 muaj page per mosrespektimin e afatit te njoftimit, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, dhe shperblimin per vjetersi ne pune ne masen e 2.5 muajve page.

Mospranimin e rekursit te pales padise Sulejman Bardhi dhe te pales se paditur Uzina e Lendeve Plasese Elbasan, kunder endimit nr.4463, date 14.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

DURRES

31003-00380-00-2017

SOKOL SHKELZENI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE ELBASAN

Kundershtimin si te pavlefshem te urdherit nr. 8754/1, dt. 18.12.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve. Demshperblim page.

Mospranimin e rekurseve te paraqitura nga pala paditese Sokol Shkelzeni dhe pala e paditur Institucioni i Ekezekutimit te Vendimeve Penale Elbasan, kunder vendimit nr.3989, date 22.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

77103-00115-00-2023
(tetor)

(e)

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR , AVOKATURA E SHTETIT – BASHKIA TIRANE , KESHILLI I MINISTRAVE - RITVAN GJINI, ZAMIRA GJINI

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi nr. 290, date 24.04.2023 te Gjykates Administrative te Apelit

S.SADUSHI

Pranimin e kerkeses se paraqitur nga palet e paditura, perfaqesuar nga Avokatura e Shtetit, per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.290, date 24.04.2023, te Gjykates Administrative te Apelit.

DURRES

31003-00354-00-2017

(e)

KUJTIM XHAKANI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE, DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Anullimi i vendimit nr. 1760, date 24.04.2013 marre nga titullari i pales se paditur "Per lirmin menjehere nga detrya" si nje vendim i marre per zgjidhje te kontrates se punes ne kundershtim me Kodin e Punes. Zgjidhja e pasojave ekonomike qe vijne nga kjo zgjidhje e kontrates ne menyre te menjehershme dhe te njeanshme.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga i padituri Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, kunder vendimit nr.171, date 04.02.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

SHKODER

31003-00332-00-2017

(e)

PETRIT KOLAJ Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LEZHE, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE TIRANE

Anullimin e urdherit nr. 686, date 22.07.2013 “Per lirmin nga detyra” te Ministrit te Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave dhe aktit nr. 230/1, date 29.07.2013 te Drejtorit te Sherbimit Pyjor Lezhe. Demshperblimin me pegen e nje viti pune per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me pagen e 2 muajve per mosreskerptim te procedures, me pagen e 3 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit , kunder vendimit nr.2625, date 15.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

DURRES

31003-00328-00-2017

(e)

FLUTURA XHIHANI Kundër. BASHKIA KAVAJE

Demshperblimin me 3 muaj page per zgjidhje e kontrates se punes pa respektuar afatin e njoftimit, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, me 12 paga mujore per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te arsyeshme, shperblimin per 12 vite vjetersi ne pune, me 6 paga mujore, etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Bashkia Kavaje kunder vendimit nr.2896, date 29.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

GJIROKASTER

31003-00322-00-2017

(e)

EDVIN TUCI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE, TIRANE, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER

Konstatimin e zgjidhjes se marredhenies se punes, ne menyre te menjehershme dhe pa faj te punemarresit. Demshperblimin me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures, me 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, me pagen e nje viti per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes, etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ministria e Mjedisit , kunder vendimit nr.4522, date 15.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

DURRES

31003-00336-00-2017

(e)

ELISA CELISLAMI Kundër. KESHILLI I QARKUT DURRES

Anullimin e urdherit nr.60, dt.11/04/2014 si akt relativisht i pavlefshem, revokimin per piken 1, revokimin per piken 2 te urdherit te kthimit tim ne vendin e meparshem te punes si dhe pagesen deri ne momentin e kthimit ne pune.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur keshilli i Qarkut Durres, kunder vendimit nr.3228, date 13.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-00342-00-2017

(e)

NERTIL HYSOLLI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Pavlefshmeri vendimi nr. 844, date 27/03/2014. Kthim ne pune.

Prishjen e vendimit nr.5184, date 29.09.2014, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe te vendimit nr.3594, date 17.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane dhe rrezimin e padise.

TIRANE

31003-00182-00-2017
(i)

SHYQYRIE MUCA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Deklarimin e zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara, detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen ne masen e 12 pagave mujore si rezultat i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara etj.

S.SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.3281, date 13.10.2016, date Gjykates Administrative te Apelit Tirane dhe te vendimit nr.4443, date 24.07.2014, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane ne kete menyre:

Pranimin e pjesshem te kerkesepadise te paditeses Shyqyrie Muca. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber ti pagauje paditeses Shyqyrie Muca nje demshperblim prej 10 (dhjete) muaj page, deri ne perfundim te kontrates se punes.
detyrimin e pales se paditur, ti paguaje paditeses Shyqyrie Muca nje demshperblim prej 2 (dy) muaj page, per shkak te mosrespektimit te procedures ne zgjidhjen e kontrates se punes.

Rrezimin e padise per pjesen tjeter te kerkimeve.

TIRANE

31003-00185-00-2017

SAJMIR PATUSHI Kundër. INSITUTI I VECANTE SHENDETESOR I TE BURGOSURVE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Shfuqizimi i urdherit te IVSHB Tirane, demshperblimi prej 1 viti page per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes, demshperblimi me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures, demshperblim me pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve kunder vendimit nr.2801, date 22.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

VLORE

31003-00213-00-2017

MARJETA BALAJ Kundër. DREJTORIA E UJRAVE (BORDI I KULLIMIT VLORE-SARANDE)

Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje per palen paditese demshperblimin si me poshte : Per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes me 12 paga mujore, per mosrespektim te afatit te njoftimit, per mosresektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Bordi Rajonal i Kulimit Fier kunder vendimit nr.2571, date 14.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

DURRES

31003-00215-00-2017

LINDITA JAUPI Kundër. BASHKIA KAVAJE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Bashkia Kavaje kunder vendimit nr.3974 (86-2016-950), date 18.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-00239-00-2017

KADRI RRAPI Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, TIRANE

Konstatimi i zgjidhjes se marredhenies se punes pa shkak te arsyeshem nga ana e punedhenesit nepermjet aktit administrativ nr. 20935/5 prot, date 24.12.2013 te nxjerre nga pala e paditur. Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhjen e menjehershme dhe pa shkak te kontrates se punes, me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

Mospranimin e rekursit te pales paditese Kadri Rrapi dhe pales se paditur Drejtoria e Pergjthshme e Doganave kunder vendimit nr.2630, date 15.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-00237-00-2017

KEJDI JANI Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Rikthimin ne pozicionin e Specialistit te Prokurimeve ne Sektorin e sherbimeve dhe Prokurimit ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese prane ZQRPP. Demshperblim page.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Agjensia Shteterore e Kadastres Drejtoria e Pergjithshme Tirane, kunder vendimit nr.3056, date 05.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-00282-00-2017

ADRIAN KROI Kundër. AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

Shfuqizimin, anullimin e pjesshem te vendimit Nr.31, dt.30/04/2014 te Agjensise se Prokurimit Publik me objekt : "Dhenie mase" persa i perket mases qe me eshte dhene nga APP

Mospranimin e rekursi te pales paditese Adrian Kroi kunder vendimit nr.3535, date 27.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-00281-00-2017

ARBEN KACORRI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT (DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE MBESHTETESE) TIRANE

Demshperblimin me 12 muaj page per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes. Kesaj i shtohet dhe paga qe duhet te kisha marre gjate afatit te njoftimit (tre paga mujore). Dy paga te plota mujore per mosrespektimin e procedures se zgjidhjes se kontrates dhe 11 paga te plota mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Ministria e Mjedisit kunder vendimit nr.3492, date 26.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

TIRANE

31003-00285-00-2017

(i)

ARTI PAPAJANI Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Shfuqizimin e pjesshem te vendimit te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve per pjesen qe urdheron lirimin nga detyra e Inspektorit te Pare ne Drejtorine e Kontrollit Tatimor prane DRTTM dhe emerimin e tij si Inspektor te Dyte ne sektorin e Verifikimit ne Terren prane DRT Tirane etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve kunder vendimit nr.2787, date 22.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-01607-00-2016

(i)

DRIVALDA HOXHA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, INSTITUCIONI I EKZEKUTIMEVE PENALE "ALI DEMI" TIRANE

Demshperblim page.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria e Pergjithshme e Doganave kunder vendimit nr.2019, date 06.07.2016, te Gjykates Adminstrative te Apelit.

DURRES

31003-00131-00-2017

i

ERMAL LENA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR ELBASAN, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

Kthimin ne vendin e meparshem te punes ne pozicionin e Inspektorit te Kontrollit ne Rruge si pasoje e pavlefshmerise se zgjidhjes se marrdhenies se punes etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala padise kunder vendimit nr.3032, date 05.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-00072-00-2017

i

PETRIT CANI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DIBER, MINISTRIA E MJEDISIT

Demshperblimin me 12 muaj page per largimin nga puna ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara, me 3 muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit, me 2 muja page per mosrespektim te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Ministria e Mjedisit kunder vendimit nr.3229, date 13.10.2016, date Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

VLORE

31003-00019-00-2017

PERPARIM HEBEJA Kundër. BORDI RAJONAL I KULLIMIT FIER

Detyrimi i pales se paditur te paguaje ne masen e nje page vjetrore per shkak te zgjidhjes se menjehershme pa shkaqe te justifikuara ne formen e demshperblimit, demshperblim per mosrespektim te afatit te njoftimit ne masen e dy pagave mujore, demshperblim per mosrespektim te procedures ne masen e dy pagave mujore

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Bordi Rajonal i Kullimit Fier kunder vendimit nr.3039, date 05.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

TIRANE

31003-00103-00-2017

i

PJERIN KIRI Kundër. KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE, SEKRETARI I PERGJITHSHEM

Konstatimi i pavlefshmerise absolute te vendimit nr. 55, me shkresen nr. 2358/2 prot, date 13.12.2013 "Per lirimin nga detyra dhe kalimin ne liste pritje te nje nenpunesi civil" i Sekretarit te Pergjitshem te Kuvendit te RSH, rrikthimin ne pune ne te njejtin pozicion ose ne nje pozicion me te ulet dhe rregullimin e pasojave, vazhdimin e pageses deri ne rikthimin ne detyre.

Mospranimin e rekursit te pales paditese Pjerin Kiri kunder vendimit nr.2520, date 14.09.2016, te Gjykates Administrative e Apelit Tirane.

SHKODËR

31003-01303-00-2017

(e)

ANDI BERHANI

Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE SHKODËR (ish-ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODËR)

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, ZYRA QËNDRORE TIRANË (ish-ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË)

Zgjidhjen e mosmarrveshjeve te punes te shkaktuara nga organi i administrates publike me urdherin nr. 398, date 04.04.2014 te Kryeregjistruesit te ZQRPP. Demshperblimin e pages.

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjensia Shteterore e Kadastres Drejtoria e Pergjithshme Tirane (ish Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme), Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Rajonale Shkoder (ish Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder), kunder vendimit nr.3875, date 16.11.2016, dte Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANË

31003-01378-00-2017

(e)

ELONA LILA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMEVE TE BRENDSHME

SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses si demshperblim pagen e 2 muajve per mosrespektim te afatit te njoftimit, demshperblimin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures se largimit, demshperblimin per vjetersi ne punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Elona Lila , kunder vendimit nr.3880, date 16.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANË

31003-01318-00-2017

e

HYSEN KOBELLARI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Demshperblimin me 10 paga mujore per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes, me1 page mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, etj.

‘’

Shtyre per date tjeter

TIRANË

31003-01391-00-2017

e

BILBIL DACI Kundër. MINISTRIA E KULTURES;

DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE SHKODER

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme ne menyre te menjehrshme e te pajustifikuar, detyrimin e pales se paditur te me paguaje nje demshperblim ne masen e 12 pagave mujore, me masen e 2 pagave mujore per periudhen e afatit te njoftimit etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Kultures, kunder vendimit nr.393, date 07.02.2017, te Gjykates Administrative te Apelit Tirane.

SHKODËR

31003-01288-00-2017

e

QEMAL DIDA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR, KUKES; MINISTRIA E MJEDISIT

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates individuale te punes. Zgjidhje e pasojave qe rrjedhin nga Kodi i Punes. Demshperblimin e pages.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, kunder vendimit nr.4455 (1239), date 14.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANË

31003-00301-00-2017

(e)

FLAMUR COLLAKU Kundër. AGJENCIA SHTETERORE E KADASRES ZYRA QENDRORE (ISH- ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME);

MINISTRIA E DREJTESISE

Pavlefshmerine e zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme, te njeanshme dhe pa shkaqe te arsyeshme. Detyrimin e paleve te paditura te me kthejne ne vendin e meparshem te punes. Demshperblimin me 3 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures, pagen e nje viti per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes, etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shteterore e Kadastres, Drejtoria e Pergjthshme Tirane (ish-Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme) kunder vendimit nr.3602, date 02.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANË

31003-00729-00-2017

e

LLESH NDOCI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KURBIN; MINISTRIA E SHENDETESISE

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes me efekt te menjehershem pa shkaqe te justifikuara. Demshperblimin me 12 paga mujore per zgjidhje te marredhenies se punes pa shkaqe te justifikuara, me 1 muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit, etj

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin , kunder vendimit nr.4109, date 24.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANË

31003-00718-00-2017

e

TATJANA KOVACI Kundër. MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE (ISH. MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE); SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT "KARL GEGA" TIRANE

Anullimin e vendimit nr. 31 prot, date 26.06.2015 te Drejtorit te Shkolles se Mesme te Ndertimit "Karl Gega" Tirane dhe kthimin e paditeses ne pozicionin e meparshem te punes. Demshperblimin e pages.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Dretoria e Shkolles se Mesme te Ndertimit “Karl Gega”, kunder vendimit nr.3843 (86-2016-907), date 16.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit

TIRANË

31003-00734-00-2017

e

XHEVALIN FUFI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT; DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LAC

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara dhe me efekt te menjehershem.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministrira e Mjedisit dhe Bashkia Kurbin (ish Drejtoria e Sherbimit Pyjor Lac), kunder vendimit nr.3574, date 31.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANË

31003-00730-00-2017

e

ARTUR TOPI Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR I PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQERORE; DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Anullimi i vendimit te Inspektoriatit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore e te vendimit te DAP, kthimin ne vendin e meparshem te punes dhe pagimin e pages se plote qe nga dita e lirimit nga detyra deri ne momentin e kthimit ne detyre, dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem

Shtyre per nje date tjeter.

TIRANË

31003-00733-00-2017

HUZRI GJOKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin ne masen e 1 viti paga pune qe rrjedhin nga zgjidhja e menjehershme e pajustifikuar e marredhenies se punes, demshperblimin e paditesit ne masen e 2 muaj page per mosrespektim te procedures, me 3 muaj per mosrespektim te afateve te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, kunder vendimit nr.3434, date 26.10.2016, te Gjykates Administrative te Apelit

TIRANË

77103-00106-00-2023

Kërkues: BASHKIA TIRANE PERFAQESUAR NGA AVOKATURA E SHTETIT Në lidhje me çështjen me pale: PADITËS: KOSTANCA DEMIRI, SPIRO DEMIRI Kundër. KESHILLI I MINISTRAVE; MINISTRIA E BRENDSHME; BASHKIA TIRANE / AVOKATURA E SHTETIT

Kerkese per pezullim ekzekutim vendimi nr. 3805, date 19.07.2016 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, dhe vendimit nr. 135, date 20.02.2023 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane

Pranimin e kerkeses se paraqitur nga pala kerkuese Bashkia Tirane ,perfaqesuar nga Avokatura e Shtetit per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.135, date 20.02.2023, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-00917-00-2017

BAJRAM ZACE Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Saktesimin e dokumentit libreze pune duke njohur vjetersine ne pune per periudhen 4 Dhjetor 1970 - 31 Korrik 1992 ne ndermarrjen NISH Material Ndertimi Fabrika e Qelqit. Rregullimin e pasojave ligjore. Detyrimin e te paditurve per te me trajtuar me pension pleqerie qe nga data fitimit te se drejtes per trajtim me pension pleqerie 23 shtator 2014

G.MEDJA

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, kunder vendimit nr.94, date 19.01.2017, te Gjykates Administrative te Apelit.

TIRANE

31003-01901-00-2019

ILIRJANA PRUSHA ; ABDULLA BUKMISHI ; RAMAZAN BUKMISHI ; NAILE BUKMISHI ; ZANA BUKMISHI ; KLAUDIA BUKMISHI ; DIEGO BUKMISHI ; DANIEL BUKMISHI ; SILVANA KALLUSHI ; ERMELA LEKA ; ALTIN AHMATAS ; FLORINDA BUKMISHI ; FATMA BUKMISHI ; BESNIK GUGLIETTI Kundër. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE,

AVOKATURA E SHTETIT

Kundershtimi i vleresimit financiar ne vleren prej 147.513.228 leke, me perfundimin e ATP - se, subjekti i shpronesuar Ramazan Bukmishi quhet i kompensuar, per vendimin nr. 195, date 06.05.1997, te ish KKKP Rrethi Durres, ndryshuar me vendimin nr. 2006, date 18.12.2002 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres, etj.

Mospranimin e rekursit te pales padise kunder vendimit nr.157 (86-2019-2143), date 17.06.2019, te Gjykates Administrative te Apelit

KORCE

31003-00621-00-2017

FARI LULOLLARI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMEVE TE PESHKIMIT DHE AKUAKULTURES TIRANE

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 12 paga mujore si rezultat i zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifkuar. Detyrimin e te paditurit te me demshperbleje me 2 paga mujore per moszbatim te procedures, me 2 paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

Prishjen e vendimit nr.2727, date 21.09.2016, te Gjykates Administrative te Apelit dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne kete gjykate me tjeter trup gjykues.

VLORE

31003-00672-00-2017

ALKETA AGOLLI Kundër. DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL VLORE

Detyrimin e pales se paditur te ktheje paditesen ne vendin e meparshem te punes. Demsheprblimin me nje vit page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit te pales padise Alketa Agolli , kunder vendimit nr.4030, date 23.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

VLORE

31003-00645-00-2017

BESMIRA CELA Kundër. UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORE

Shperblimin ne masen e nje viti page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, shperblim per shkak te shkeljeve te procedurave ligjore te njoftimit ne masen e dy pagave, shperblim per shkak te shkeljes se afteve te njoftimit ne masen e 2 pagave mujore etj.

Mospranimin e rekursit te pales se paditur Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, kunder vendimit nr.3592, date 01.11.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

VLORE

31003-00651-00-2017

EDMOND ITAJ; PELIVAN HOXHAJ ; SONIL ZYKAJ Kundër. SHTABI I PERGJITHSHEM I FORCAVE TE ARMATOSURA TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE, TIRANE, SEKSIONI I POLICISE USHTARAKE VLORE

Anullimin teresisht te urdherit date 09.120.2013 "Per nxjerre ne lirim te nenoficereve aktive dhe ushtarit profesionist" te Shefit te Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura te R.Sh si te pabazuar ne prova dhe ne ligj. Detyrimin e te paditurit te rimarre ne Policine Ushtarake te paditesave ne pozicionet dhe gradat e tyre te meparshme duke ju paguar pagat nga data e nderprerjes se marredhenies financiare , date 01.10.2013 deri ne rikthim ne pune.

Mospranimin e rekursit te pales padise Edmond Itaj, Pelivan Hoxhaj dhe Sonil Zykaj, kunder vendimit nr.4551, date 15.12.2016, te Gjykates Administrative te Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 07 NËNTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-01322-00-2017

EMANUEL FRASHNI (FESTIM STEJA) Kundër. KOMANDA E FORCAVE AJRORE, TIRANË; MINISTRIA E MBROJTJES

Detyrimin e pales se paditur te me trajtoje me shperblim te menjehershen dhe pagese kalimtare.

S.NGRESI

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për një datë tjetër.

2.

DURRES

31003-01407-00-2017

DESHIRE HALILI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRËS; ZYRA ARSIMORE KRUJË

Detyrimi i te paditurit te me demshperbleje me nje vit page per zgjidhje te menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 3 muaj page per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit, me 2 muaj page per shkak te mosrespektimit te procedures etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Arsimore Krujë, kundër vendmit nr.851 (86-2017-798) datë 01.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANE

31003-00348-00-2017

EMIL BAXHAKU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Shperblimin e demit te shkaktuar nga zgjidhja e menjehershme dhe e pajustifikuar e kontrates se punes, shperblimin per moszbatimin e afatit te njoftimit dhe shperblimin per moszbatimin e procedurave te zgjidhjes se kontrates, dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr.3408, datë 25.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

SHKODËR

31003-00324-00-2017

ADMIR SPATARI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR SHKODËR; DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË

Zgjidhjen e mosmarreveshjes se punes te shkaktuar nga organi i administrates publike me vendimin nr. 125, prot, date 28.01.2014 te Drejtorit te Pergjithshem te Transportit Rrugor Tirane. Rikthim ne pune. Demshperblimin me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 1 vit pune per zgjidhje te menjeshershme te pajustifikuar te marredhenies se punes, shperblimin per vjetersi ne pune ne masen e nje 15 diteshi per cdo vit te plote pune per palen e paditur, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Shkodër, kundër vendimit nr.3720, datë 09.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-00310-00-2017

ANDI SPAHIA Kundër. INSTITUTI I MONUMENTEVE TË KULTURËS

Detyrimi i te paditurit per te me demshperblyer si pasoje e zgjidhjes se menjehershme e te pajustifikuar te marredhenies se punes me pagen e nje viti, detyrimin e te paditurit per te me demshperblyer si pasoje e moszbatimit te afatit te njoftimit me dy muaj page etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Monumenteve të Kulturës, kundër vendimit nr.3946 datë 17.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANË

31003-01324-00-2017

ELONA LIMAJ Kundër. AGJENCIA TELEGRAFIKE SHQIPTARE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Telegrafike Shqiptare, kundër vendimit nr.4517, datë 15.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

SHKODËR

31003-01413-00-2017

NIN KUKA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LEZHË; MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT (ISH. MINISTRIA E MJEDISIT)

Demshperblimin me 12 paga mujore bruto per shkak te zgjidhjes se menjehershme, te pajustifikuar te kontrates se punes, me 6 paga mujore bruto per shkak te mosrespektimit te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr.271, datë 31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANË

31003-01973-00-2016

SILVESTER NDOCI Kundër. ZYRA E GJENDJES CIVILE, NJESIA BASHKIAKE NR.4 TIRANË; BASHKIA TIRANË

Vertetimin e pasaktesise se Aktit te Lindjes te Bashkise Tirane per shkak te mungeses se perberesit te gjendjes civile "vendlindje", plotesimin e permbajtjes se aktit te lindjes, korrigjimi i perberesit te gjendjes civile etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr.1365, datë 26.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

TIRANË

31003-02050-00-2016

SHOQERIA "KASTRATI" SH.A Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TË MEDHENJ TIRANE; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË

Anullimin, shfuqizimin e aktit administrativ, njoftim vleresimi per Detyrimet Tatimore nr. 5749/1 Prot, date 16.08.2012 te DRT Tatimpaguesve te Medhenj, Anullimin, shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit te Drejtorise se Apelimit Tatimor Tirane nr. 20353/3 prot, date 16.01.2013. Rimbursimin e shumes se detyrimit.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj, kundër vendimit nr.4487, datë 12.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANË

31003-00523-00-2017

MELEQE DUKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Demshperblimin me nje vit page per shkak te nderprerjes se marredhenies se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, demshperblimin per moszbatim te afatit te njoftimit, demshperblimin per vjetersi ne pune. Demshperblimin me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se marredhenies se punes.

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për një datë tjetër.

11.

TIRANË

31003-02093-00-2016

SHOQËRIA "LANI" SH.P.K Kundër. SHOQERIA "TEKNOPROJEKT" SH.P.K; BASHKIA TIRANË; NDËRHYRËS DYTËSOR: NARINA SULCEBE

Detyrim pushim cenimi ne prone. Konstatimin si abosolutisht te pavlefshem te lejes se ndertimit nr. 766, date 22/12/1998 te KRRT Bashkia Tirane dhe vendimit nr. 8, dt. 27.08.2012 te Kryetarit te Bashkise Tirane. Marrje mases se sigurimit te padise.

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për një datë tjetër.

12.

VLORË

31003-00414-00-2023

(SIGURIM PADIE)

ALMA RUCI, KRISTO SHKURTI, KRISTAQ JETO Kundër. KONFEDERATA E SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË; ILIRJAN BROKAJ, BASHKIA HIMARË; Person I tretë: AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE VLORË

Shpallje absolutisht te pavlefshme te Lejes se Ndertimit nr. 1429/1, date 10.06.2022 me pronar Ilirjan Brokaj dhe subjekt ndertues "Queen Vasilika sh.p.k ne vendin e quajtur "Qerasho"" te fshatit Dhermi, Bashkia Himare, si akt i leshuar ne shkelje te ligjit. Detyrimin e te paditurive Konfederata e Sindikatave Tirane dhe Ilirjan Brokaj, te na njohin prinar mbi siperfaqet e tokave bujqesore ne emer te paditesve Alma Ruci (Ollga Zbogo, sipas kontrates se shitjes) me siperfaqe prej 2300 m2, Kristo Shkurti me siperfaqe prej 830 m2 dhe Kristaq Jeto (Eleni Jeto b/p), ne venin e quajtur "Qerasho", ne fshatin Dhermi, pasuri te cilat jane perfituar sipas AMTP- ve perkatesisht me nr. 9480/1994, 9506/1994, dhe 9619/1994, ne zbatim te ligjit nr. 7501/1991. Thirjen e nje eksperti topograf, per te saktesuar vendodhjen e pasurive qe ka krijuar mbivendosje me pasurite tona te perfituar sipas AMTP nr. 18744, date 31.01.1996. Fshirjen nga rregjistrat e ASHK Vlore te pasurise prej 5794.0 m2 te rregjistruar ne emer te paditesit Ilirjan Broka. Vendosjen e mases se sigurise, duke urdheruar pezullimin e punimeve prej firmes "Queen Vasilika" sh.p.k deri ne perfundimin e gjykimit.

Shtyrë për një datë tjetër për shkak të papajtueshmërisë së relatorit të çështjes.

13.

TIRANË

77105-00124-00-2023

(Konstatim shkelje afati të arsyeshëm)

Kërkues: ANXHELO ROHANI

Kerkese per konstatim shkelje afati te arsyeshem dhe pershpejtimin e procedurave per gjykimin e ceshtjes administrative per Gjykaten Administrative te Apelit

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për një datë tjetër për shkak të papajtueshmërisë së relatorit të çështjes.

14.

TIRANË

77205-00131-00-2023

(Konstatim shkelje afati të arsyeshëm)

Kërkues: ILIRJANA RUMANO

Në lidhje me cështjen:

VENETIKE ZEKA Kundër. SHOQERIA "SHTYPSHKRONJA URTESIA BEKTASHIANE" SH.A; SHOQERIA PERMBARIMORE "ALBASE"; ILIRJANA RUMANO; Person I tretë: HAMZA ZEKA

Kerkese per konstatimin e shkeljes se afatit te arsyeshem per gjykimin e ceshtjes gjyqesore civile nr. 11243-02173-00-2018, date 17.07.2018

-Rrëzimin e kërkesës.

-Ky vendim është përfundimtar dhe i formës së prerë.

15.

VLORË

31003-00665-00-2017

TOMORR ABDURAMANI Kundër. NDERMARRJA "BORDI I KULLIMIT" FIER

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhjen e kontrates se punes me menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit, me 2 muaj page per mosrespektim te procedures, etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bordi Rajonal i Kullimit Fier, kundër vendimit nr.4608 datë 20.12.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16.

KORÇË

31003-00618-00-2017

LIRIJE PIQONI Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KORÇË

Shfuqizimin e vendimit te DRSSH Korce, te vendimit te Komisionit rajonal te Ankimit dhe vendimit te ISSH Tirane. Detyrimin e pales se paditur per lidhjen e pensionit te pjesshem nga momenti i lindjes se te drejtes.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditëse Lirie Piqoni, kundër vendimit nr.3473 (86-2016-729), datë 26.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17.

DURRËS

31003-00692-00-2017

EJUP SARACI Kundër. PREFEKTI I QARKUT TIRANË

Shfuqizimi pjeserisht i urdherit te Perfektit te Qarkut Tirane per lirimin nga detyra prane PMNZH ne degen e Kavajes si te pabazuar ne ligj, detyrimin per trajtimin me pagese kalimtare jo 12 muaj por per 24 muaj ne masen 50 % te pages referuese

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Ejup Saraci, kundër vendimit nr.49, datë 18.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18.

KORÇË

31003-00642-00-2017

SOKOL SHKËMBI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Pavlefshmërinë e vendimit per nderprerjen e marredhenieve te punes. Dëmshpërblim page.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr.3557, datë 27.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19.

KORÇË

31003-00638-00-2017

JANI DHAMI Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KOLONJE

Dëmshpërblim page për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Jani Dhami, kundër vendimit nr.3027, datë 05.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20.

GJIROKASTËR

31003-00634-00-2017

INAJETE NORRA Kundër. BASHKIA GJIROKASTËR; DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE GJIROKASTËR; INSTITUTI ARSIMOR SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "BILAL GOLEMI" URA E KARDHIQIT, GJIROKASTËR; NJËSIA ADMINISTRATIVE "CEPO" GJIROKASTËR

Pavlefshmeria e aktit Administrativ, Njoftimit nr. 2811 prot ,date 26.08.2015 e Bashkise Gjirokaster ,per ndrerprerjen e marrdhenieve te punes. Demshperblim page. Rikthimin ne vendin e meparshem te punes .

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditëse Inajete Norra dhe palës së paditur Bashkia Gjirokastër,kundër vendimit nr.236 (86-2017-21), datë 31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21.

DURRËS

31003-00123-00-2017

BLERINA ÇUKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS

Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 21 muajve qe kam pasur ne kohen e marredhenies se punes prane pales se paditur per mosrespektimin e procedurave ligjore per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës kundër vendimit nr.3149, datë 10.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

22.

TIRANË

31003-00071-00-2017

LISET LOGLI Kundër. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Shfuqizimin teresor te aktit administrativ, vendim i Drejtorit te Pergjithshem te Doganave nr. 4801/4, dt. 25.05.2014. Konstatimin e paligjshmerise se veprimit admiistrativ. Rikthim ne detyren e meparshme.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kundër vendimit nr.2175, datë 13.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23.

TIRANË

31003-00074-00-2017

ARJANA BEKTESHI Kundër. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

Demshperblimin me nje vit page per shkak te nderprerjes se marredhenies se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, demshperblimin per moszbatim te afatit te njoftimit, demshperblimin per vjetersi ne pune. Demshperblimin me 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se marredhenies se punes.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Arsimit dhe Sportit kundër vendimit nr.964, datë 28.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

24.

VLORË

31003-00042-00-2017

ARJAN REXHEPI Kundër. AUTORITETI RRUGOR GJIROKASTËR

Demshperblimin me nje vit page per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, me 5 muaj page nese marredhenia e punes do te kishte perfunduar ne perfundim te kontrates, me 1 muaj page per pushimet vjetore te papaguara, me 2 muaj page per mosrespektim te afateve te njoftimit, me 2 muaj page per mosrespektim te afateve te zgjidhjes se kontrates, etj.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar, Drejtoria e Rajonit Jugor kundër vendimit nr.2650, datë 15.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

25.

GJIROKASTËR

31003-00031-00-2017

PIRO MESHINI Kundër. MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT (ISH. MINISTRIA E MJEDISIT ); DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR GJIROKASTËR

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar.

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit kundër vendimit nr.3116, datë 10.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

26.

TIRANË

31003-00045-00-2017

SHKELQIM HYSENJI Kundër. AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMI TE PRONAVE TIRANË

Detyrimin e te paditurit te demshperbleje paditesin per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara. Detyrimin e te paditurit te demshperbleje paditesin me te gjitha shperblimet e tjerea per shkeljet e kryera gjate zgjidhjes se kontrates se punes

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjencia e Kthimit dhe Trajtimit të Pronave kundër vendimit nr.958, datë 08.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

ARBENA AHMETI

DATË 07 NENTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

27.

TIRANË

31003-02300-00-2016

PETRO KORA Kundër. ASHK (ISH. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TËPALUAJTSHME) TIRANË; ASHK DREJTORIA VENDORE TIRANË (ISH. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TËPALUAJTSHME TIRANË); PALË E TRETË: SHOQËRIA "GECI" SH.P.K

Shfuqizim vendimi nr. 7, date 23/01/2010 dhe nr. vendimi 45, date 16/02/2010. Regjistrim pasurie.

S.NGRESI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Petro Kora, kundër vendimit nr.2963 datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL NGRESI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 07 NENTOR 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

28.

TIRANË

31001-01415-00-2016

SHOQËRIA "LORENA" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË;

Palë e interesuar: AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizim urdheri nr. 24829/8, date 27/11/2013; nr.24829/8 date 27/11/2013 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane dhe nr. 22627/7, date 08/04/2014 te Drejtrorise se Apelimit Tatimor.

S.NGRESI

Shtyrë shqyrtimi i çështjes për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte