• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 07 DHJETOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori


Dispozitivi

1.

BERAT

11243-00010-00-2014

A.SH.K, DREJTORIA VENDORE BERAT

Kundër

VLADIMIR ZEQO,
AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORË

Deklarim I pavlefshmerise ligjore te aktit te marrjes se tokes ne pronesi date 24.10.1991 leshuar ne emer te familjes bujqesore te perfaqesuar nga Vladimir Zeqo, shfuqizimin e tij dhe kthimin e prones ne pronesi te shtetit.

A. AHMETI

Shtyrë për në datë 22.12.2022 ora 14.40.

2.

TIRANË

31003-00398-00-2016

SILVANA BAJRAMI

Kundër

KOMUNA ZALL BASTAR TIRANË

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

Mospranimine rekursit të paraqiturnga pala e paditurBashkia Tiranë,kundër vendimitnr.2056,datë 01.10.2015 të GjykatësAdministrativetë Apelit Tiranë.

3.

TIRANË

31003-00435-00-2016

ROBERT KOSTANDINI

Kundër

QËNDRA E REALIZIMIT TË VEPRAVE TE ARTIT TIRANË, MINISTRIA E KULTURËS

Detyrimi i pales se paditur per demshperblimin ne masen e 1 viti page nga zgjidhja e menjehershme dhe e pajustifikuar e marredhenies se punes, detyrimin e te paditurit per demshperblimin me 3 paga mujore per mosrespektim te afateve te njoftimit etj.

Mospranimine rekursit të paraqiturnga pala e paditurMinistria e Kulturës,kundër vendimitnr.1423,datë 18.06.2015 të GjykatësAdministrativetë Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31003-00445-00-2016

GJOK JAKU

Kundër

KUVENDI I SHQIPERISË

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje te gjitha perfitimet financiare qe burojne nga ligji "Per Satatusin e Deputetit" dhe qe lidhe t me ushtrimin e funksionit te deputetit per epriudhen 07/09/2009 deri ne maj 2010 etj.

Lënien në fuqi tëvendimit me nr.2550(86-2015-437),datë 27.11.2015të GjykatësAdministrativetë Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

31003-00470-00-2016

MELSON SULA

Kundër

KOMISIONI I APELIMIT, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË.

Anullimin e vendimit per dhenie mase disiplinore te nje punonjesi policie te Drejtorit te Pergjithshem etj., rikthimin ne graden e patur para dhenies se pases disiplinore

Mospranimine rekursit të paraqiturnga pala e paditurDrejtoria ePërgjithshme ePolicisë së Shtetit,kundër vendimitnr.2133,datë 14.10.2015 të GjykatësAdministrativetë Apelit Tiranë.

6.

GJIROKASTËR

31003-00391-00-2016

IDAJET LUZI

Kundër

KOMISARIATI I POLICISË SARANDË, DREJTORIA E POLICISË QARKU VLORË.

Shfuqizimin e urdherit nr.57/21, dt.23/04/2014 te pales se paditur dhe rregullimin e pasojave.

Prishjen e vendimit nr.156, datë 04.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.371, datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Gjirokastër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 7 DHJETOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00673-00-2016

RASIM KOVACI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE

Dëmshpërblim page.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit me nr.187 datë 04.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2.

DURRES

31003-00007-00-2016

ARBEN ELEZI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN

Kundërshtim i vendimit nr. 318, date 22.01.2014 te Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve. Dëmshpërblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ndaj vendimit me nr.2340 datë 04.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3.

TIRANE

31003-02422-00-2016

SKENDER KADIU Kundër. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, TIRANE

Detyrimin e te paditurit te me paguaje dëmshpërblimin per zgjidhje te njëanshme, te pajustifikuar dhe ne kone te papershtatshme te kontrates se punes, demshperblim per mosrespektim te procedures te pushimit nga puna dhe te afatit te njoftimit.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit me nr.3251 datë 13.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4.

TIRANE

31003-02178-00-2016

MIMOZA KAZIA Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Shfuqizimin e urdherit "per mase disiplinor" dt 06.08.2014 te te paditures si akt ne kundershtim me ligjin -Deklarimin te pavlefshem te nderprerjes se marredhenies se punes ne menyre te menjehershme dhe rikthimin ne vendin e meparshem punes. Demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ISSH ndaj vendimit me nr.2112 datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

DIBER

31003-02261-00-2016

TOMOR ZEQJA Kundër. GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR DIBER

Deklarimin e pavlefshem te zgjidhjes se kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshm,e ne menyre te menjehershme e pajustifikuar mes paditesit dhe pales se paditur. Demshperblimin e pages.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Gjykata e Rrethit Gjyqësore Diber ndaj vendimit me nr. 1864 datë 23.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

6.

TIRANE

31003-02355-00-2016

KUJDESI MURATI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ndaj vendimit me nr.3368 datë 20.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7.

TIRANE

31003-02347-00-2016

BLERINA SARACI (CUPA) Kundër. MINISTRIA E KULTURES

Pavlefshmeri e aktit administrativ, nr. 6086 prot, date 04.12.2013 te Sekretarit te Përgjithshëm te Ministrisë se Kulturës "Per kalimin ne liste pritje". Detyrimin e palës se paditur per pagimin e plote te pages deri ne rikthimin ne pune. Dëmshpërblimin me 4 paga si dëmshpërblim per kalim ne liste pritje gjate periudhes qe kam qene me leje lindje duke me shkaktuar dem moral dhe duke me diskriminuar.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ndaj vendimit me nr.3247datë 13.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANE

31003-00024-00-2016

SPIRO QIRJAQI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR

Detyrim zbatim urdhri nr. 21, date 28.02.2013 te Ministrit te Punëve Publike dhe Transportit. Pagim page.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Spiro Qirjaqi me nr. 2188 datë 21.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9.

DURRES

31003-02144-00-2016

SKENDER RRUGEJA Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE PER TE MITUR KAVAJE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Dëmshpërblim page për shkak te zgjidhjes se kontratës se punës.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur IEVP me nr.2637 datë 15.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10.

TIRANE

31003-00474-00-2016

GEZIM NEXHIPI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute te aktit administrative për ndërprerjen e marrëdhënieve te punës, detyrimin e palës se paditur për rikthimin ne pune ne te njëjtin pozicion, ne te njëjtën kategori

A. VOKSHI

Shtyrjen e seancës për ne një date tjetër me shpallje për shkak se një nga anëtaret e trupit gjykues ka pengese ligjore ne shqyrtimin e kësaj çështje

11.

DURRES

31003-00382-00-2016

NERTILA DIBRA Kundër. DREJTORIA E BUJQESISE ELBASAN

Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditeses demshperblim ne masen sa paga bruto e nje viti pune per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse me nr. 57 datë 20.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12.

GJIROKASTER

31003-00381-00-2016

JEMIN DURA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER dhe MINISTRIA E MJEDISIT

Detyrimin per demshperblim per zgjidhje pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes ne masen e pages se nje viti, 3 muaj page per shkelje te afateve, 2 muaj per shkelje ne procedure, vjetersi ne pune, shperblim per lejen e zakonshme.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur me nr. 31 datë 20.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

13.

TIRANE

31003-00442-00-2016

KUJTIM MEHMETAJ Kundër. SHTEPIA QENDRORE E FORCAVE TE ARMATOSURA TIRANE

Konstatimin e pavlefshmerise se zgjidhjes se kontrates se punes si dhe detyrimin e punedhenesit per dhenien e demshperblimit ne masen e nje viti page etj.

‘’

Shtyrjen e seancës për ne një date tjetër me shpallje për shkak se një nga anëtaret e trupit gjykues ka pengese ligjore ne shqyrtimin e kësaj çështje

14.

TIRANE

31003-02344-00-2019

DASHAMIR URUCI

Leshimi i urdher ekzekutimit per VKM nr.852, dt.21/11/2012

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala kërkuese me nr. 183 datë 12.09.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

GENTIAN MEDJA

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË: 7 DHJETOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PËRFUNDIMI

1.

DURRËS

35004-00240-00-2022

AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT, DREJTORIA RAJONALE E QARKUT, DURRES

Kerkese per leshimin e urdherit te ekzekutimit per masen administrative titulliln ekzekutiv "Procesverbal inspektimi dhe vendimi perfundimtar" nr. 0019544-17, dt. 29.10.2017. Njohjen e kamatvoneses ne masen 2 % cdo muaj deri ne ezkekutimin e titullit ekzekutiv "Procesverbal inspektimi dhe vendimi perfundimtar" nr. 0019544-17, dt. 29.10.2017, te Drejtorise Rajonale te Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Qarku Durres. Perjashtimin e institucionit tone nga pagimi i tarifes gjyqesore dhe tarifave te tjera per sherbimet qe kryehn nga administrata gjyqesore.

(URDHËR EKZEKUTIMI)

G.MEDJA

Shtyhet për më datë 22.12.2022.

2.

TIRANË

31003-00373-00-2016

PRENE RUKA Kundër.

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Kthim ne pune. Demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës, (Ish Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë), kundër vendimit nr. 2402, datë 12.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

3.

TIRANË

31003-00467-00-2016

LORENC BAHOLLI Kundër. INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT

Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme e te pajustifikuar ne kundershtim me percaktimet e K.Punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me nje vit page per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes etj.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, kundër vendimit nr. 2553 (86-2015-433), datë 27.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

4.

KORÇË

31003-00395-00-2016

ALBERT KECO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT,

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT, KORCE

Shfuqizimin e vendimit te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit. Detyrimi i pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 24 muajve.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Albert Keco, kundër vendimit nr. 2666 (86-2015-497), datë 10.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

5.

TIRANË

31001-00378-00-2016

LIRIKA ÇOÇOLI Kundër. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

Shfuqizim urdheri nr. 534, date 20.12.2013 i Ministrise se Arsimit dhe Sportit.

Demshperblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Arsimit dhe Sportit, kundër vendimit nr. 2758, datë 17.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.

6.

LEZHË

11243-02369-00-2014

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS,

(ISH PREFEKTI I QARKUT LEZHE),

KUNDËR.

Palë e Tretë:

HALIT MOLLA

JANAQ RUSTA

KOMUNA KOLSH

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS (ISH Z.V.R.P.P, LEZHË)

Shfuqizimin e plote te aktit te marrjes se tokes ne pronesi nr.15183, date 21.11.2005 leshuar ne emer janaq Rusta.

Kthimin e pasurive me nr.543 dhe 501 te pasqyruar ne aktin e marrjes se tokes ne pronesi me sip.11615 m2.

‘’

Shtyhet për më datë 22.12.2022, për të përsëritur njoftimin nëpërmjet shpalljes publike, duke bërë kalimin proçedurial nga Komuna Kolsh, në Bashkia, Lezhë.

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte