• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

SOKOL NGRESI

DATË 01 DHJETOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31001-00249-00-2019

DHOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESORR PRIVAT Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE , AVOKATURA E SHTETIT

Marrjen e masës se sigurimit te padisë duke vendosur pezullimin e zbatimit te aktit administrativ "Udhëzim i përbashkët i ministrit te Drejtësisë dhe Ministrisë se Financave nr. 30, date 30.08.2018 "Për disa ndryshime ne udhëzimin e përbashkët nr. 385/7, date 28.6.2017 "Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor privat". Shfuqizimi i aktit administrativ.

A. VOKSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 211 date 17.12.2018 të Gjykatës Administrative te Apelit

2.

TIRANE

31003-02529-00-2018

DHOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESORR PRIVAT Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE , AVOKATURA E SHTETIT

Marrjen e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te aktit administrativ "Udhezim i perbashket i Ministrit te Drejtesise dhe Ministrise se Financave nr. 30, date 30.08.2018 "Per disa ndryshime ne udhëzimin e përbashkët nr. 385/7, date 28.6.2017 "Per caktimin e tarifave per shërbimet e ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor privat". Shfuqizimi i aktit administrativ.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 363 Akti date 26.09.2018 te Gjykatës Administrative Apelit dhe pushimin e gjykimit

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

GENTIAN MEDJA

DATË 1 DHJETOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31001-02385-00-2018

(Prishje kthim per rigjykim)

SHOQERIA "FIT-MEK-OIL" SH.P.K Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL dhe AVOKATURA E SHTETIT

Shfuqizimi teresisht i aktit administrative "vendim gjobe" nr. 2925, date 29.03.2016.

A. VOKSHI

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

2.

TIRANE

31003-02398-00-2018

(Prishje kthim për rigjykim)

ALFRED FEJZOLLI dhe ROLAND TARELLI Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe AVOKATURA E SHTETIT

Detyrimin e pales se paditur te pajise paditesit me certifikaten e pronesise dhe kartelen e pasurise per pasurine me Nr. 3/171, ZK 8240, e perbere nga ndertese 2 KT, magazine dhe zyra, me konstruksion ndertim betoni me siperfaqe 713 m2 e vendosur mbi nje sip trualli te pergjithshme 3085 m2, qe sherben si shesh teknologjik ndodhur ne qytetin e nxenesve, Rr. "Hamdi Pepa", Tirane, me origjine e regjistrimi hipotekor 52, dt. 27/11/2001.

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

3.

TIRANE

31003-00346-00-2016

(Ardhur për herë të dytë në Gj. Larte)

PANDI KASAPI Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINSITRATES PUBLIKE, AVOKATURA E SHTETIT

Shpërblimi i demit te shkaktuar nga mosekzekutimi i detyrimit te nxjerrjes se aktit te emërimit ne një nga pozicionet e lira ne Ministrinë e Drejtësisë ose ne çdo institucion tjetër te Administratës Publike.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokati i Shtetit, pala paditur DAP, pala paditëse Pandi Kasapi, kundër vendimit nr. 2630 date 09.12.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit.

4.

TIRANE

31003-02055-00-2015

YLLI ZYLA Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Kthim ne pune. Dëmshpërblim page

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ylli Zyla kundër vendimit nr. 887 date 24.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit.

5.

DURRES

31003-00503-00-2016

PASHK PRENGA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Deklarimin e zgjidhjes se kontratës se punës pa afat te caktuar me palën e paditur DRSSH Durrës si e menjëhershme e njëanshme e te pajustifikuar. Dëmshpërblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 408 date 03.03.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit.

6.

TIRANE

31003-00553-00-2016

ALEKSANDER PRENGA Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR I ARSIMIT

Shpërblimin e demit te shkaktuar nga zgjidhja e paligjshme e kontrate se punës, detyrimin e palës se paditur te me dëmshpërbleje me 12 muaj page mujore për zgjidhje te kontratës pa shkaqe te justifikuara etj.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 2638 date 09.12.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit.

7.

GJIROKASTER

31003-00551-00-2016

SEFER METKO Kundër. MINISTRIA E MJEDIST dhe DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER

Dëmshpërblim page.

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 2351 date 25.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

TIRANE

31003-00565-00-2018

(Prishje kthim për rigjykim)

LEDINA MANDIJA Kundër. AVOKATI I PERGJITHSHEM I SHTETIT

Konstatimi i pavlefshmërisë absolute te urdhrit Nr.138, dt.03/09/2014 te Avokatit te Përgjithshëm te Shtetit. Rikthimin ne detyre te Avokatit te Shtetit pranë Zyrës se Përfaqësimit ne Gjykatat e Huaja Ndërkombëtare dhe ne Arbitrazhin Ndërkombëtar ne nivel qendror. Shpërblimi për pagat e papaguara nga momenti i lëshimit te aktit deri ne ekzekutim etj.

‘’

Shtyhet për në një date tjetër me shpallje

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

(sigurim padie)

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 1 DHJETOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-0224-00-2022

GUXIMTAR BOCI Kundër. KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

Revokimin e masës se pezullimit nga detyra e gjyqtarit dhëne me vendimin nr. 102, te datës 28.10.2016 te ish KLD -se dhe zgjidhjen e pasojave qe kane ardhur nga marrja e këtij vendimi.

A. VOKSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Guximtar Boci kundër vendimit nr. 19 date 30.05.2022 te Gjykatës Administrative te Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

DATË 01 DHJETOR 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

31003-00241-00-2016

AVDI QOKAJ

Kundër

DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË.

Shfuqizimin e aktit administrative urdherit te Drejtorise se Policise Qarkut Tirane per lirim nga Policia e Shtetit, konstatimin e zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, rikthimin e menjehershem ne Policine e Shtetit ne pozicionin qe ka qene etj.

A. AHMETI

Shtyrë për në një datë tjetër.

2.

TIRANË

31003-01504-00-2016

SHOQËRIA "JON" SH.P.K

Kundër

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS DREJTORIA E PËRGJITHSHME E UJËSJELLËS KANALIZIME, BASHKIA SHKODËR.

Detyrimin e paleve te paditura te shlyejne detyrimin kontraktor prej 93.404 euro, krijuar si diference ndermjet vleres totale te punimeve te perfunduara dhe vleres se paguar. Shperblimin per fitimin e munguar dhe shpenzimet e kryera gjate periudhes se nderprerjes se punimeve.

Prishjen e vendimit nr.2390, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

3.

TIRANË

31003-01247-00-2018

SAJMIR PRENDI Kundër

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË

Shfuqizimin pjeserisht te vendimit nr.402, dt.09/05/2017 te Komisionit te Vleresimit, nr.12, dt.09/05/2017 te Keshillit Drejtues te Shkolles se Magjistratures, Nr.14, dt.15/05/2017 te Keshillit Drejturs shkolles se Magjistratures, renditjen time ne listen perfundimtare sipas vleresimit te kryer mbi tezen e provimit nga eksperte te caktuar nga gjykata etj.

(Mosmarrëveshje me Shkollën e Magjistraturës)

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga

pala paditëse

Sajmir Prendi, kundër vendimit nr.890,

datë 05.03.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

31003-00481-00-2016

BARDHYL PAJA Kundër

KESHILLI I LARTE GJYQËSOR

(KESHILLI I LARTE I DREJTESISË)

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje nje demshperblim prej 12 paga mujore per nderprerjen e marredhenies se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar etj.

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga pala e paditur Keshilli i Larte Gjyqësor

(Ish-Keshilli I Larte i Drejtesisë), kundër vendimit nr.2645, datë 09.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5.

TIRANË

31003-00475-00-2016

MIGENA JAHELEZI

Kundër

BORDI I KULLIMIT TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË.

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje si demshperblim ne Shumen e 19 muajve dhe 20 dite page per zgjidhjen e kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga

pala e paditur

Bordi i Kullimit

Tiranë, kundër

vendimit nr.68, datë 21.01.2016

të Gjykatës Administrative të

Apelit.

6.

VLORË

31003-00264-00-2016

ARNALDO HAXHIRAJ Kundër

UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË

Detyrimin e pales se paditur te me paguaje nje demshperblim prej nje viti page punes per zgjidhjen e kontrates per shkaqe te pajustifikuara duke shtuar edhe pagen per tre muaj per mosrespektim te afatit te njoftimit etj.

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga

pala e paditur,

Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë, kundër

vendimit nr.2718, datë 16.12.2015

të Gjykatës Administrative të

Apelit.

7.

VLORË

31003-00535-00-2016

ARBEN GEGAJ

Kundër

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Kundershtim i aktit administrative te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve si i padrejte i jashteligjshem, i njeanshem dhe i menjehershem, kthimin te menjehershem ne pune ne detyren e meparshme.

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga

pala paditëse Arben Gegaj, kundër

vendimit nr.173, datë 04.02.2016

të Gjykatës Administrative të

Apelit.

8.

FIER

31003-02062-00-2016

SHOQERIA "SEMANI" SH.P.K, FIER

Kundër

SHOQERIA "KESH" SH.A, OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES (OSSH), DREJTORIA ZONALE FIER.

Anullimi i vendimit nr. 135 e 136, date 07.11.2007 te Drejtorit te SHKEE Tirane qe ka lene ne fuqi procesverbalin e gjobes, date 31.08.2007 dhe procesverbalet e demeve te datave 31.08.2007 dhe 11.10.2007.

Mospranimin e rekursit

të paraqitur nga pala

Avokatura e Shtetit, kundër

vendimit nr.2216, datë 13.07.2016

të Gjykatës Administrative të

Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

NË PRANI TË PALËVE

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

GENTIAN MEDJA

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

9.

TIRANË

31003-00425-00-2015

KUJTIM HOXHA

Kundër

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE

(ISH-A.K.K.P TIRANË)

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ:

Vendimi nr.3837/5, datë 03.04.2009 të dhënë nga A.K.K.K.P Tiranë

A. AHMETI

Prishjen e vendimit me nr.3342, datë 10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin për rigjykim pranë Gjykatës Kompetente Gjykatën e Apelit Gjirokastër.

TIRANË MË DATË 01.12.2022

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

“KOMPETENCË”

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

SOKOL NGRESI

GENTIAN MEDJA

DATË 01 DHJETOR 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

TIRANË

31003-00319-00-2022

ALDA KODRA, ALSID KAMBERI, ALTIN LATIFI, ALTIN VAKO, ASTRIT KAPTELLI, DORIAN SKENDI, RROK DEDA, ENGJELL MUSKAJ, ENUAR MERKO, ERION LLALLA, FATOS ALIMADHI, FLORIAN SHEHU, RIGELS BEJKO, ILIR DERVISHAJ, SAIMIR DOGJANI, LEFTER CANAJ, ILIR DERIVSHI, ELTON DEMIRXHIU Kundër. DHOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESORE PRIVAT / MINISTRIA E DREJTESISE / AVOKATURA E SHTETIT

Konsatimin e pavlefshmerise absolute teresore te mandatit te Kryetarit te dhomes te zgjedhur ne Asamblene e Pergjithshme te Dhomes Kombetare te Permbaruesve Gjyqesore Private te dates 24.09.20022 - z. Tedi Malaveci. Konstatimin e pavlefshmerise teresore te mandatit te Anetareve te keshillit drejtues te zgjedhur ne Asamblene e Pergjithshme te Dhomes Kombetare te Permbaruesve Gjyqesore Private te dates 24.09.202 - Z. Alban Ruli, Fabio Isufaj dhe Ilia elezi. Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke pezulluar ushtrimin e funksionit te Kryetariot te Dhomes dhe anetareve te Keshillit drejtues te Dhomes Kombetare te Permbaruesve Gjyqesore private te Z. Tedi Malaveci, Z. Alban Ruli, z. Fabio Isufaj, z. Ilia Elezi. Perseritjen e mbledhjes se Asamblese se Pergjithsjhme te Dhomes Kombetare per zgjedhjen e Kryetarit te Dhomes, 3 anetareve te Keshillit drejtues dhe thirrjen e kesaj Asambleje nga Keshilli Drejtues i Dhomes Kombetare dhe dhenien e ketij kerkimi me ekzekutim te perkohshem. Dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem.

S. NGRESI

1.Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative Të Shkallës së Parë Tiranë.

2. Lënien në fuqi të vendimit nr. 5420 datë 14.10.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte