Indeksi

Indeksi
 
Gjykata
   Historiku
   Funksionimi
      Baza ligjore
      Zgjedhja dhe statusi i gjyqtarëve
   Organizimi juridik
      Kryetari
         Kryetarë ndër vite
      Zëvendëskryetari
      Anëtarët e Gjykatës së Lartë
         Kolegji Administrativ
         Kolegji Civil
         Kolegji Penal
      Kancelari
      Këshilli i Gjykatës
         Anëtarët
         Vendime
         Procesverbale
      Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve
         Anëtarët
         Vendime
         Procesverbale
         Njoftime
      Mbledhja e Posaçme e Gjyqtarëve
         Anëtarët
         Vendime
         Procesverbale
         Rregullore për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese
   Organizimi administrativ
      Organograma
      Struktura dhe Klasifikimi
      Drejtoritë
         Drejtoria e Administrimit Gjyqësor
         Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun (MEDIAN) dhe me Jashtë
         Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve
         Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë
         Qendra e Dokumentacionit
      Mbi sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve
         Legjislacioni
         Rregullore
         Formularë
         Regjistra
      Rregullorja e brendshme
   
Çështje për gjykim
   Çështje të Ardhura
   Çështje të Shpallura për Gjykim
      Çështje Administrative
         Për shqyrtim në dhomë këshillimi
         Për shqyrtim në seancë gjyqësore
      Çështje Civile
         Për shqyrtim në dhomë këshillimi
         Për shqyrtim në seancë gjyqësore
      Çështje Penale
         Për shqyrtim në dhomë këshillimi
         Për shqyrtim në seancë gjyqësore
      Çështje në Kolegjet e Bashkuara
   Kërkesa për Pezullim
      Kërkesa për pezullim administrativ
      Kërkesa për revokim pezullimi administrativ
      Kërkesa për kundërshtim vendimi të dënimit
      Kërkesa për pezullim civile
      Kërkesa për rekovim pezullimi civile
      Kërkesa për kundërshtim vendimi të dënimit
      Kërkesa për pezullim penale
      Kërkesa për revokim pezullimi penale
   Kërkesa për Konstatim shkelje afati të arsyeshëm
      Kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit GJL
      Kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit GJA
   Kërkesa të veçanta
      Kërkesa të veçanta administrative
      Kërkesa të veçanta civile
      Kërkesa të veçanta penale
   Njoftime me shpallje
      Njoftime me shpallje publike
      Njoftime për shpallje vendimi
      Njoftim për shpallje për plotësim rekursi
 
Vendimet e Gjykatës
   Kërkim për Vendime
   Vendime për njësimin/ndryshimin e praktikës gjyqësore
      Vendime të ndërmjetme njësim/ndryshim praktike gjyqësore
      Vendime për njësimin/ndryshimin e praktikës gjyqësore
      Vendime unifikuese në vite
   Vendime Përfundimtare
      Vendime Kolegji Administrativ
         Vendime Dhomë Këshillimi
         Vendime Seancë Gjyqësore
      Vendime Kolegji Civil
         Vendime Dhomë Këshillimi
         Vendime Seancë Gjyqësore
      Vendime Kolegji Penal
         Vendime Dhomë Këshillimi
         Vendime Seancë Gjyqësore
      Vendime Kolegje të Bashkuara
   Vendime Pezullimi
      Vendime pezullimesh administrative
      Vendime për revokim pezullimesh administrative
      Vendime për kundërshtim vendimesh të dënimit adm
      Vendime pezullimesh civile
      Vendime për revokim pezullimesh civile
      Vendime për kundërshtim vendimesh të dënimit civ
      Vendime pezullime penale
      Vendime pezullimi për kontroll incidental
      Vendime të ndërmjetme
   Kompetenca
      Administrative
      Civile
      Penale
   Juridiksione
      Administrative
      Civile
   Ankime të veçanta
      Administrative
      Civile
      Penale
   Konstatim shkelje e afatit te arsyeshëm
      Për konstatimin e shkeljes së afatit GJL
      Për konstatimin e shkeljes së afatit GJA
   Kërkesa të veçanta
      Administrative
      Civile
      Penale
   Vendime 1999 - 2019
      Vendime të Çështjeve Gjykim Juridiksion Fillestar
   
Marrëdhënie me Publikun
   Njoftime për Median
   Njoftime për Publikun
   Vende vakante
   Fjalime
   Botime dhe Publikime
      Buletini
         Abonohu
         Buletini informativ
   Statistika
   Intervista
   Foto galeri
   Dita e hapur në Gjykatë
   Akreditim
   Publikime
   Komentari elektronik
   Lidhje ndihmëse
 
Programi i Transparencës
   Programi i Transparencës për Gjykatën e Lartë
   Struktura, Organika dhe Klasifikimi në Gjykatën e Lartë
      Jetëshkrime
   Formular Vetëdeklarimi
   Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
   Koordinatori per te drejten e informimit
   Informacion
   Vendimet dhe botimi i tyre
   Kur Gjykata e Lartë vepron me procedurë të përshpejtuar
   Si të komunikojmë me Gjykatën e Lartë
   Administrimi i Çështjeve në Gjykatën e Lartë
   Ndihmë mbi përdorimin e faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë.
   Buxheti dhe Tendera
   Statistika
   Kuadri ligjor
   Mekanizmat kontrollues
   Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh
   
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
   Funksionet
   Legjislacioni
      Kushtetuta
      Ligje
      Akte normative të K.E.D
   Formularë
      Integriteti
      Pasuria
   Autorizime
      Gjykata Kushtetuese
         Autorizime
         Model CV
         Informacione për kandidatët për gjyqtar në GJK
         Lista e akteve me të cilat pajiset kandidati
      Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë
         Autorizime
         Model CV
         Informacione për kandidatët për inspektor në ILD
         Lista e akteve me të cilat pajiset kandidati
   K.E.D 2018
      Anëtarët e K. E. D.
      Procesverbali i mbledhjeve
      Njoftime
      Vendime
   K.E.D 2019
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nënligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti Vjetor i K.E.D 2019
      Vende vakante
         Inspektor i Lartë i Drejtësisë
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Kandidatë të tërhequr gjatë procedurës së verifikimit
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuar për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Njoftime për median dhe publikun
   K.E.D 2020
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nënligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti vjetor i K.E.D 2020
      Vende vakante
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Vendime KED 2020
         Vendime Kandidate Terhequr
         Vendime per Lejimin e Kandidimit
         Vendime per Ndalimin e Kandidimit
   K.E.D 2021
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nën ligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti vjetor i K.E.D 2021
      Vende vakante
         Gjykata Kushtetuese
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
         Dekrete të Presidentit
         Vendime të Kuvendit
         Vendime të Gjykatës së Lartë
         Kandidatë të emëruar sipas renditjes së K.E.D
      Vendime KED 2021
         Vendime per Lejimin e Kandidimit
         Vendime per Ndalimin e Kandidimit
         Vendime Kandidate Terhequr
   K.E.D 2022
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nën ligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Akte të Kryetarit të K.E.D
         Raporti vjetor i K.E.D 2022
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
   K.E.D 2023
      Përbërja e K.E.D
         Lista e anëtarëve
         Aktet e përzgjedhjes
      Mbledhje, veprimtari dhe çështje të funksionimit të K.E.D
         Vendime për aktet nën ligjore të K.E.D
         Vendime të tjera të K.E.D
         Procesverbale të mbledhjeve
         Raporti vjetor i K.E.D 2023
         Akte të Kryetarit të K.E.D
      Procedura e shortit
         Procesverbale të shortit
      Heqje dorë nga anëtarët e K.E.D
         Kërkesa e anëtarit të K.E.D
         Vendime
      Përjashtime të anëtarit të K.E.D
         Kërkesa të kandidatëve
         Vendime
      Procedura e verifikimit të kandidatëve
         Lista e kandidatëve për vendet vakante
         Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit
         Vetëdeklarime të kandidatëve
         Vendime për kandidatët e tërhequr
         Lista e kandidatëve të tërhequr gjatë procedurës së verifiki
         Vendime për ndalimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të ndaluar për kandidim
         Vendime për lejimin e kandidimit
         Lista e kandidatëve të lejuar për kandidim
         Jetëshkrime të kandidatëve për kandidim
         Vendime të tjera të K.E.D
         Vendime të Gjykatës Administrative të Apelit
      Procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve
         Lista e kandidatëve të lejuar për vendet vakante
         Jetëshkrime të kandidatëve të lejuar për kandidim
         Vendime të K.E.D për fillimin e procedurës së vlerësimit
         Vendime për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve
         Lista Përfundimtare të renditjes së kandidatëve
         Raporte të arsyetuara për renditjen e kandidatëve
         Procesverbale të mbledhjeve
      Kandidatë të zgjedhur / emëruar
      Vendime KED 2023
   Njoftime për median dhe publikun
   Programi i Transparencës
      Rreth autoritetit
      Kuadri ligjor
      Informacion mbi buxhetin e KED
      Sistemi i mbrojtjes së informacionit, llojet dhe format e do
      Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
      Informacione që kërkohen më shpesh
      Koordinatori për të drejtën e informimit
   Kontakte


Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte