Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator Informacion mbi buxhetin dhe procedurat e prokurimit të Gjykatës së Lartë
Shqyrtimi i çështjeve në lidhje me kuptimin dhe zbatimin e ligjit Sistemi i mbrojtjes se informacionit, llojet dhe format e dokumentave Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
Statistika Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykatën e Lartë
Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Formular Vetëdeklarimi

  • Në zbatim të pikës 1, të kruet VI, të Vendimit nr. 17/2016, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, njoftojmë të gjithë nëpunësit e shërbimit civil, shërbimit diplomatik dhe drejtuesit e çdo niveli në administratën publike të nivelit qendror dhe vendor, që nuk përfshihet në shërbimin civil dhe aktualisht janë në detyrë, që duke filluar nga data 29.3.2016 dhe në përputhje me afatet ligjore të procesit të vetëdeklarimit, të depozitojnë personalisht pranë Departamentit të Administratës Publike në adresën Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave, formularin e vetëdeklarimit të shoqëruar me një kopje të një dokumenti identifikues.

    Formularin e vetëdeklarimit për punonjësit e administrates mund ta shkarkoni si mëposhtë:
  1. Dokumenti shoqërues për tu plotësuar dhe dorëzuar së bashku me formularin e vetëdeklarimit klikoni KËTU
  2. Formulari i vetëdeklarimit për tu plotësuar elektronikisht, printuar dhe firmosur klikoni KETU
  • Regjistër për vetëdeklarimin klikoni KETU
  • Formularet e vetdeklarimit te subjekteve qe mbartin detyrim ligjor sipas ligjit 138/2015
  1. Laureta Nezaj
  2. Miran Kopani
  3. Saimir Nazifi
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte