Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator Informacion mbi buxhetin dhe procedurat e prokurimit të Gjykatës së Lartë
Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Gjykatës së Lartë Sistemi i mbrojtjes se informacionit, llojet dhe format e dokumentave Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
Shërbimet që ofrohen nga Gjykata e Lartë Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykatën e Lartë
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Ida Vodica Laska

Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë

Email:  ida.vodica@gjykataelarte.gov.al

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Nr. 20, 1001, Tiranë

Orari: E Hënë - E Premte 08:00 – 16.00

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Format ankese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte