REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.04.2016

NJOFTIM PËR MEDIAN

Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, me vendimin e datës 21.04.2016, mbështetur në kërkesat e nenit 139 pika1 dhe 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, vendosën të deklarojnë mbarimin e mandatit të gjyqtarit Ardian NUNI.

Ky vendim, u mor bazuar në kërkesën për dorëheqje, paraqitur nga gjyqtari Ardian NUNI, cili ushtron detyrën e anëtarit të Gjykatës së Lartë, që prej vitit 2007.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte