Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12270 case  Page  of 1227 terms per page  
No.Act: 11243-00899-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYNYR ZYBERLI dhe T
No.Decision: 00-2019-222  Dt.Decision: 23.04.2019
Plaintiff: AGIM ZYBERLI ; MYNYR ZYBERLI ; VAIT ZYBERLI ; YLLI ZYBERLI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AFROVITI MAMO ; GARUFALA VELIU ; ELENI KRISTODHULLOS ; ANDONIA YBERLI ; MARIANTHI DURO ; PANAJOT ZYBERLI ; LLAMBI ZYBERLI ; ILIA ZYBERLI ; JORGO ZYBERLI ; DHIMITRULA ZYBERLI ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 11.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00834-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
ANILA HAXHIU dhe T
No.Decision: 00-2019-225  Dt.Decision: 23.04.2019
Plaintiff: ANILA HAXHIU ; ARMID HAXHIU ; ARLIND HAXHIU
Defendant: ADELINA ZARKA ; ANDI POGACE
Dt.registration: 08.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00827-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
HYNOR KALAMISHI
No.Decision: 00-2019-223  Dt.Decision: 23.04.2019
Applicant: HYNOR KALAMISHI
Third Party: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.registration: 03.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00826-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
FRAKLIN XHELAJ dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: FRAKLIN XHELAJ ; IRENA XHELAJ
Defendant: MISERDHI TAHIRAJ ; ZYRA PERMBARIMORE "BLEK-K" SH.P.K, GJIROKASTER
Dt.registration: 03.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-00759-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Përmet)
SHOQERIA "BOLV-OIL" SH.A.
No.Decision: 00-2019-182  Dt.Decision: 08.04.2019
Applicant: SHOQERIA "BOLV-OIL" SH.A.
Dt.registration: 27.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00760-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ALBAN HAZIZI Kund
No.Decision: 00-2019-181  Dt.Decision: 10.04.2019
Plaintiff: ALBAN HAZIZI
Defendant: SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR TIRANE
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR VLORE
Dt.registration: 27.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00588-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA SHKODER
Defendant: PETRIT NDREKA
Third Party: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA E SHTETIT SHKODER
Dt.registration: 20.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00590-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA SHKODER
Defendant: GROSHE MRINA
Third Party: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA E SHTETIT SHKODER
Dt.registration: 20.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00598-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA SHKODER
Defendant: BEQIR RAMAJ
Third Party: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA SHTETIT SHKODER
Dt.registration: 20.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90300-00702-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
No.Decision: 00-2019-155  Dt.Decision: 28.03.2019
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.registration: 19.03.2019Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12270 case  Page  of 1227 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania